Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2415. Zakon o železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZelP-UPB4)
2416. Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPRPGDT-UPB2)
2417. Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDVGOMP-UPB1)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2420. Odlok o pomilostitvi

Pozivi

2418. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri prosta mesta sodnikov ustavnega sodišča
2419. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2421. Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti
2422. Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
2423. Uredba o spremembah Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici

Sklepi

2424. Sklep o povračilu davka od prometa zavarovalnih poslov upravljavcu Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence
2425. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

MINISTRSTVA

2426. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenega uradnika za pravosodni nadzor
2427. Pravilnik o spremembi Pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
2428. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom
2429. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov

USTAVNO SODIŠČE

2430. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2431. Spremembe in dopolnitve Statuta Notarske zbornice Slovenije
2432. Sklep o odpovedi Kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega varovanja

OBČINE

Cerknica

2433. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2007
2434. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
2435. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Cerknica
2436. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2437. Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica
2438. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Cerknica
2439. Sklep o začetku postopka imenovanja odborov krajevnih skupnosti

Grosuplje

2440. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 422/9, 454/12, 463/4, 464/3, 467/3 in 721/6, vse k.o. Luče
2441. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 130/5, 130/7, 130/8, 135/2, 587/28, 587/27, 587/32, 587/30 in 587/34, vse k.o. Luče
2442. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 258/2, 260/8, 260/9, 260/10 in 260/11, vse k.o. Šmarje
2443. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1303/4, k.o. Slivnica
2444. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 604/2, 604/7 in 604/8, vse k.o. Blečji Vrh

Majšperk

2445. Sklep o postopku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Majšperk

Postojna

2446. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Postojna

Slovenska Bistrica

2447. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2006

Škofja Loka

2448. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škofja Loka

Trebnje

2449. Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

55. Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (MELRJ-A)

Vlada Republike Slovenije

56. Uredba o ratifikaciji Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o spremembi Notranjega sporazuma z dne 18. septembra 2000 o ukrepih, ki naj se sprejmejo, in postopkih, katerim naj se sledi, za izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP-ES
57. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Slovenijo in Svetovno turistično organizacijo o organiziranju šestinštiridesetega zasedanja Komisije za Evropo Svetovne turistične organizacije Združenih narodov (UNWTO) in seminarja "Inovativnost v turizmu: prilagajanje spremembam" na Bledu (Slovenija) od 23. do 25. maja 2007
58. Uredba o ratifikaciji 4. spremembe Evropskega sporazuma o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne prevoze
59. Uredba o ratifikaciji Petega dodatnega protokola k Ustavi Svetovne poštne zveze (UPU)

Ministrstvo za zunanje zadeve

60. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike San Marino o odpravi vizumov
61. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o planinskem turističnem prometu na mejnem območju in prenehanju veljavnosti Protokola med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo o prostem dostopu na vrhove planin Mangart in Kanin

Popravki

62. Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Protokola na podlagi člena 43 (1) Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu), o spremembah te konvencije

Razglasni del

Objave gospodarskih družb

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost