Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2450. Sklep o soglasju k Letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2007

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2451. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
2452. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač
2453. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti
2454. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme
2455. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov
2456. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo usnja in krzna
2457. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov
2458. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov
2459. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin
2460. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn barvnih kovin
2461. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla
2462. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn in kovačij sive litine, zlitin z železom in jekla
2463. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo

Sklepi

2465. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Sao Paulu

Drugi akti

2464. Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2007

MINISTRSTVA

2466. Pravilnik o registru finančnih konglomeratov
2467. Pravilnik o merilih za razporejanje davka na dobitke od klasičnih iger na srečo in davka od premoženja
2468. Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
2469. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu zahteve za uveljavljanje odškodnine
2470. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin
2471. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči in vrstah dokazov
2472. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova-Fundacija Dobrodelni venec«

USTAVNO SODIŠČE

2473. Odločba o ugotovitvi, da 6. točka 20. člena, prvi odstavek 70. člena in prvi stavek 6. točke 71. člena ZDoh-1 niso bili v neskladju z Ustavo in da prvi stavek 6. točke 82. člena ZDoh-2 ni v neskladju z Ustavo
2474. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in vrnitev zadeve v novo odločanje
2475. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
2476. Sklep o zadržanju izvrševanja Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice v delu, ki se nanaša na prostorsko enoto NG 2.3.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2477. Poročilo o gibanju plač za marec 2007
2478. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2007

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2479. Pravilnik o varovanju osebnih in tajnih podatkov v Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
2480. Dopolnjen sklep o vsebini in obliki diplom UM ter vzorec medfakultetne diplome Univerze v Mariboru
2481. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana

OBČINE

Borovnica

2482. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2007

Brezovica

2483. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2006
2484. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov

Gorje

2485. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2007
2486. Odlok o potrditvi Zaključnega računa proračuna občine Bled za leto 2006

Idrija

2487. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija
2488. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Idrija
2489. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Idrija
2490. Odredba o določitvi in o načinu pobiranja nadomestila za obremenitev krajinskega parka Zgornja Idrijca

Ivančna Gorica

2491. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2007

Kranj

2492. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljiščih parc. št. 3043/3 in 3043/4, obe k.o. Žabnica

Mokronog-Trebelno

2493. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2494. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Radeče

2495. Sklep o izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Poslovno-stanovanjski objekt Radeče«

Slovenske Konjice

2496. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka lokacijskega načrta Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah

Škocjan

2497. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 2006

Trebnje

2498. Statut Občine Trebnje
2499. Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje
2500. Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega sveta glasila »Glasilo občanov«
2501. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Trebnje
2502. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri in plačilu prispevka za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v Občini Trebnje

Turnišče

2503. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi prostorskih aktov Občine Turnišče

Vransko

2504. Pravilnik o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko
2505. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka
2506. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko

POPRAVKI

2507. Tehnični popravek Odloka o »ZN Cegovnica – Idrija«
2508. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«
2509. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost