Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4679. Sklep o prenehanju mandata poslanca

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4680. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Monako
4681. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih
4682. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
4683. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Armeniji

Pozivi

4684. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto guvernerja Banke Slovenije

MINISTRSTVA

4685. Pravilnik o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
4686. Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav
4687. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dovoljenjih za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti
4688. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol
4727. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2006
4728. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševanju pritožb
4729. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za pretočna merila in merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode
4730. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju znanja v novih programih srednjega poklicnega izobraževanja

BANKA SLOVENIJE

4689. Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
4690. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poravnavah med izvajalci plačilnega prometa

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4691. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora RS prešel na naslednjega kandidata
4692. Razpis drugega kroga rednih volitev županov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4693. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
4694. Splošni akt o spremembi in dopolnitvi Splošnega akta o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalen dostop do interneta

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4695. Pravilnik o overitvi in vodenju knjige sklepov družbe z enim družbenikom
4696. Aneks št. 2 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti cestnega gospodarstva
4697. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

4698. Sklep o ceni programa razvojnega oddelka vrtca

Benedikt

4699. Poslovnik Občinskega sveta Občine Benedikt
4700. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007

Braslovče

4701. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2
4702. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje, opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž

Dobrna

4703. Program priprave lokacijskega načrta Zora
4704. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Zora

Dobrova-Polhov Gradec

4705. Odlok o območju predkupne pravice Občine Dobrova - Polhov Gradec
4706. Odlok o programu opremljanja za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje VS 39/6-1 Jarčen potok
4707. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VS 39/6-1 Jarčen potok

Gornji Petrovci

4724. Razpis naknadnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci, v VE 5, volišče št. 5 na območju Občine Gornji Petrovci

Koper

4708. Razpis ponovnih volitev pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Občinski svet Mestne občine Koper na volišču št. 50530
4709. Razpis ponovnih volitev v Svet samoupravne skupnosti italijanske narodnosti na voliščih št. 50404, 50406, 50407, 50411, 50413, 50419, 50421, 50425, 50530, 50540
4710. Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Škofije

Lendava

4711. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lendava
4712. Sklep o razrešitvi članice in imenovanju člana Občinske volilne komisije Lendava
4725. Razpis naknadnih volitev v svete krajevne skupnosti v Občini Lendava

Ljubljana

4713. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Miren-Kostanjevica

4714. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Miren - Kostanjevica

Puconci

4726. Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci

Radeče

4715. Poslovnik Občinskega sveta Občine Radeče (uradno prečiščeno besedilo)
4716. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za mestno središče v Radečah
4717. Sklep o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Radeče

Sevnica

4718. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta poslovne cone Boštanj – TC Mercator

Šempeter-Vrtojba

4719. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Šempeter - Vrtojba na nepremičninah
4720. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba

Šmartno pri Litiji

4721. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – VK 2

Štore

4722. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - Štore

Videm

4723. Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Videm pri Ptuju za volilne enote št. I, II in VI

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca statutov sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

Objave gospodarskih družb

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti