Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4731. Sklep o potrditvi poslanskega mandata

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4732. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4733. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Dravi v Občini Dravograd
4734. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji  v letih 2005–2007 za leto 2007
4735. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji

Sklepi

4736. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije

Drugi akti

4781. Odločba o napredovanju Tatjane Kozel na mesto višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije na Zunanjem oddelku v Mariboru
4782. Odločba o imenovanju Darka Simoniča za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
4783. Odločba o imenovanju Vesne Primožič za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
4784. Odločba o imenovanju Tanje Tošič Benigar za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
4785. Odločba o imenovanju Petre Lavrič za pomočnico okrožnega državnega tožilca na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
4786. Odločba o imenovanju Tanje Ahčan za pomočnico državnega tožilca na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
4787. Odločba o imenovanju Petre Vugrinec za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
4788. Odločba o imenovanju Jasne Leskošek za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
4789. Odločba o imenovanju Metke Zupanc za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
4790. Odločba o imenovanju Dragice Kotnik za višjo državno tožilko na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije za delo na področju organiziranega, klasičnega in gospodarskega kriminala, korupcijskih in drugih kaznivih dejanj

MINISTRSTVA

4737. Pravilnik o službeni izkaznici in znački občinskega inšpektorja
4738. Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu
4739. Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti pri delu
4740. Pravilnik o financiranju javnih del
4741. Pravilnik o določitvi Elektro Slovenije, d.o.o. za koordinatorja pri pripravah in izvajanju nalog v kriznem in vojnem stanju na področju elektrogospodarstva in premogovništva ter opredelitvi nalog podjetjem s področja elektrogospodarstva in premogovništva
4742. Poslovnik medresorske komisije za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije
4743. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila
4744. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje
4791. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

USTAVNO SODIŠČE

4745. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 163. člena Zakona o varstvu okolja in tretja alineja prvega odstavka 5. člena Zakona o gozdovih nista v neskladju z ustavo
4746. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
4747. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4748. Odločba o razveljavitvi petega odstavka 71. člena Statuta Občine Podčetrtek v delu, v katerem določa nezdružljivost funkcije člana sveta krajevne skupnosti s funkcijo člana občinskega sveta
4749. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Mariboru
4750. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
4751. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Upravnega sodišča in vrnitev zadeve v novo odločanje
4752. Odločba o ugotovitvi neustavnosti prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 178. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 18. člena in 179. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
4753. Odločba o ugotovitvi, da je bil 30. člen Zakona o trošarinah v neskladju z Ustavo
4754. Odločba o neveljavnosti in prepovedi uporabe drugega odstavka III. točke Pojasnila Ministrstva za finance, Sektorja za davčni in carinski sistem, št. 415-3/99 z dne 14. 6. 1999
4755. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
4756. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica in o zadržanju izvajanja dela petega odstavka 5. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica ter o določitvi načina izvršitve

OBČINE

Benedikt

4757. Poročilo o izidu volitev župana Občine Benedikt
4758. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Benedikt

Bovec

4759. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Bovec, ki so bile 22. oktobra 2006
4760. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bovec, ki so bile 22. oktobra 2006

Celje

4761. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija K3/2

Črenšovci

4762. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci
4763. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Črenšovci
4764. Poročilo o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Črenšovci
4765. Poročilo o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Bistrica
4766. Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Črenšovci

Divača

4767. Poročilo o izidu volitev župana Občine Divača na volitvah dne 22. oktobra 2006
4768. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Divača dne 22. oktobra 2006
4769. Poročilo o izidu volitev v Svete Krajevnih skupnosti na območju Občine Divača dne 22. oktobra 2006

Dobrepolje

4770. Poročilo o izidu volitev za župana in članov Občinskega sveta Občine Dobrepolje

Dobrova-Polhov Gradec

4771. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V8 Dobrova, Občine Dobrova - Polhov Gradec

Dolenjske Toplice

4772. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 v Občini Dolenjske Toplice

Hrpelje-Kozina

4773. Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Artviže za volilni enoti št. I in II

Kobilje

4774. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Kobilje
4775. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta Občine Kobilje

Križevci

4776. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Križevci
4777. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Križevci

Medvode

4778. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Medvode dne 22. oktobra 2006
4779. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Medvode dne 22. oktobra 2006
4780. Poročilo o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Medvode dne 22. oktobra 2006

POPRAVKI

4792. Popravek SRS 25 (2006) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje
4793. Popravek SRS 5 (2006) - Terjatve in SRS 37 (2006) - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju in likvidaciji
4794. Popravek Programa priprave za Občinski lokacijski načrt za stanovanjsko sosesko Š12S1
4795. Popravek Statuta Občine Semič
4796. Popravek Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave po 12. členu Zakona o ustanovah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti