Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006

Kazalo

4702. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje, opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž, stran 11516.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03), 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05) je Občinski svet Občine Braslovče na 30. redni seji dne 18. 10. 2006 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje, opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž
I. VSEBINA PROGRAMA OPREMLJANJA
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš na območju, ki ga opredeljujejo spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta (v nadaljnjem besedilu: ZN) Šmatevž v Občini Braslovče.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
– izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
Program opremljanja je izdelan na podlagi:
– Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 21/90) ter prostorski ureditveni pogoji za del območja Občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96) z dopolnitvami (Uradni list RS, št. 19/01),
– Odloka o Zazidalnem načrtu Šmatevž (Uradni list SRS št. 32/80) ter Spremembe in dopolnitve ZN Šmatevž (Uradni list RS, št. 14/05),
– Izdelane projektne in tehnične dokumentacije (PGD/PZI) za prometno in komunalna ureditev na območju ZN Šmatevž (Vizura Matko d.o.o. Celje, št. proj. 072/06),
– Idejnega projekta za Elektro omrežje (Elektrotehnično društvo Celje, št. 9/04).
Program opremljanja je za izdelan za obračunsko območje, ki obsega parcele št. *86, 126/10, 126/11, 126/12, 126/13 – del, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17, 126/18, 126/19, 126/23 – del, 126/24, 126/27, 126/28, 126/29, 126/30, 126/31, 129, 131, 132, 133/1, 134, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6, 138/1, 138/8, 138/9, 138/12, 138/16, 138/21, 138/22, vse k.o. Šmatevž.
Območje opremljanja meri okoli 3,00 ha.
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. člen
Na obračunskem območju je že zgrajena naslednja komunalna infrastruktura: električno omrežje, vodovodno omrežje, telekomunikacijsko omrežje in dovozna cesta. Obstoječa komunalna infrastruktura je namenjena oskrbi obstoječih objektov, ki ležijo na zahodnem delu območja.
Predvidena komunalna infrastruktura na območju opremljanja zajema:
– rekonstrukcijo obstoječe in izgradnjo novih dovoznih in internih cest skupne površine 2.489,3 m2,
– izgradnjo meteorne kanalizacije skupne dolžine 682 m,
– izgradnjo fekalne kanalizacije skupne dolžine 415,5 m s čistilno napravo zmogljivosti 100 PE,
– povečanje zmogljivosti obstoječega in izgradnjo novega vodovodnega omrežja skupne dolžine 614 m s tremi nadzemnimi hidranti,
– izgradnjo javne razsvetljave z 20 svetili,
– izgradnjo električnega omrežja v skupni dolžini 985 m, vključno z demontažo obstoječega NN omrežja v skupni dolžini 330 m,
– izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
4. člen
Skupni stroški investicije znašajo:
+---------------------------------------+----------------------+
|Opis                  |Skupni stroški območja|
|                    |          ZN|
+---------------------------------------+----------------------+
|1) Zemljišče in objekti        |           0|
+---------------------------------------+----------------------+
|2) Prostorska, projektna in druga   |      13.793.061|
|dokumentacija             |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|3) Gradnja komunalne infrastrukture  |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|3/1) Prometno omrežje         |      46.609.255|
+---------------------------------------+----------------------+
|3/2) Vodovodno omrežje         |      21.462.570|
+---------------------------------------+----------------------+
|3/3) Meteorna kanalizacija       |      18.679.517|
+---------------------------------------+----------------------+
|3/4) Fekalna kanalizacija       |      17.152.818|
+---------------------------------------+----------------------+
|3/5) Elektroomrežje          |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|* javna razsvetljava          |      17.729.386|
+---------------------------------------+----------------------+
|* primarno in sekundarno omrežje    |      14.804.933|
+---------------------------------------+----------------------+
|3/6) Telekomunikacije         |       1.930.201|
+---------------------------------------+----------------------+
|SKUPAJ                 |      152.161.741|
+---------------------------------------+----------------------+
5. člen
Vsa predvidena komunalna infrastruktura bo izvedena v obdobju 2007–2012. Dinamika vlaganj sredstev v komunalno infrastrukturo bo določena v načrtih razvojnih programov, ki jih bo občina sprejemala letno za vsaj dve leti naprej.
Občina bo zagotovila komunalno opremo po dinamiki, ki je prikazana v posebnem gradivu »Program opremljanja območja ZN Šmatevž«.
IV. PODLAGE ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Obračunski stroški investicije predstavljajo skupne stroške investicije, zmanjšane za sofinanciranje drugih v izgradnjo načrtovane komunalne infrastrukture.
Obračunska vrednost investicije je naslednja:
+-------------------------------------------+-----------------------+
|Vrsta stroška               |   Obračunski stroški|
|                      |         skupaj|
+-------------------------------------------+-----------------------+
|1) Zemljišče in objekti          |           0|
+-------------------------------------------+-----------------------+
|2) Prostorska, projektna in druga     |       13.793.061|
|dokumentacija               |            |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|3) Gradnja komunalne infrastrukture    |            |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|3/1) Prometno omrežje           |       46.609.255|
+-------------------------------------------+-----------------------+
|3/2) Vodovodno omrežje           |       21.462.570|
+-------------------------------------------+-----------------------+
|3/3) Meteorna kanalizacija         |       18.679.517|
+-------------------------------------------+-----------------------+
|3/4) Fekalna kanalizacija         |       17.152.818|
+-------------------------------------------+-----------------------+
|3/5) Elektroomrežje            |            |
+-------------------------------------------+-----------------------+
| * javna razsvetljava           |       17.729.386|
+-------------------------------------------+-----------------------+
| * primarno in sekundarno omrežje     |           0|
+-------------------------------------------+-----------------------+
|3/6) Telekomunikacije           |           0|
+-------------------------------------------+-----------------------+
|                      |            |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|SKUPAJ V SIT                |      135.426.607|
+-------------------------------------------+-----------------------+
|SKUPAJ V €                 |        565.125|
+-------------------------------------------+-----------------------+
7. člen
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunski stroški preračunajo na skupno površino parcel (A) in na skupno neto tlorisno površino objektov (B) na območju opremljanja.
Komunalni prispevek se za posamezno vrsto komunalne infrastrukture izračuna z uporabo naslednjega obrazca:
KP(i) = (A(parcela) x D(pi)) + (K(dejavnost) * B(tlorisna) x D(ti))
Zgornje oznake pomenijo:
KP(i) – komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne infrastrukture,
A(parcela) – površina parcele objekta,
D(pi) – delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnosti) – faktor dejavnosti,
B(tlorisna) – neto tlorisna površina predvidenega objekta,
D(ti) – delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.
Za izračun komunalnega prispevka smo upoštevali naslednje osnove:
– skupna površina parcel na območju opremljanja znaša 19.325 m2, od tega za novo predvidene objekte 16.177 m2,
– skupna neto tlorisna površina, ocenjena na podlagi SIST ISO 9836, znaša 7.677 m2, od tega novo predvidenih objektov 5.249 m2,
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka znaša 06, delež neto tlorisne površine pa 0,4,
– faktor dejavnosti znaša 1,0.
Na tej podlagi izračunani povprečni stroški po posameznih vrstah komunalne infrastrukture so:
Komunalni prispevek predstavlja seštevek vseh izračunanih komunalnih prispevkov tiste komunalne infrastrukture, na katero se bo zavezanec lahko priključil.
8. člen
Povprečni stroški, preračunani na enoto se revalorizirajo. Revalorizacija se izvede za vsa polna leta, ki pretečejo od 1. januarja po sprejemu programa opremljanja do 31. 12. leta pred izdajo odmerne odločbe. Indeksacija se izvede na podlagi indeksov gibanja življenjskih stroškov.
Cene v odloku veljajo na dan 31. 7. 2006.
Od 1. 1. 2007 dalje se komunalni prispevek obračunava v €. Za preračun stroškov v € se upošteva predpisana vrednost tečaja €, veljavna na dan 1. 1. 2007.
9. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je:
– investitor, ki namerava zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
– investitor oziroma lastnik objekta, ki namerava prizidati, nadzidati, rekonstruirati, zgraditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost obstoječega objekta, če povečuje priključno moč obstoječih priključkov,
– lastnik obstoječega objekta na območju opremljanja, če se na tem območju zgradi komunalna infrastruktura, ki predstavlja izboljšanje obstoječe oskrbe oziroma predstavlja za le-tega novo vrsto komunalne infrastrukture,
– lastnik obstoječega objekta na območju opremljanja, kadar se določena komunalna infrastruktura na novo ureja v skladu z zahtevami veljavnih predpisov in če za namen izgradnje takšne infrastrukture še ni plačal komunalnega prispevka.
V. DRUGI POGOJI IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Občina bo obstoječim zavezancem priznala olajšavo za:
– že zgrajeno komunalno infrastrukturo (vodovodno omrežje in električno omrežje)
– za stroške izgradnje cestne infrastrukture.
Te olajšave bo občina priznala le za zatečeno stanje velikosti parcel in neto tlorisnih površin ter namembnosti objektov.
Občina bo obstoječim uporabnikom prostora omogočila odplačilo odmerjenega komunalnega prispevka v daljšem časovnem obdobju, ki pa ne more biti daljše od 2 let.
11. člen
Občina bo pri izračunu komunalnega prispevka upoštevala podatke o dejanski velikosti parcele in neto tlorisnih površin, ki bodo izhajali iz predložene dokumentacije posameznega investitorja.
Ne glede na predhodni odstavek bo občina pri izračunu komunalnega prispevka upoštevala minimalno možne velikosti parcel in neto tlorisnih površin. Minimalne možne velikosti se določijo na podlagi podatkov o velikostih parcel in neto tlorisnih površin iz ZN oziroma druge tehnične dokumentacije (izdelane parcelacije), zmanjšane za dopustne tolerance (–10%).
12. člen
Občina bo pri nadomestni gradnji, rekonstrukciji, prizidavi in nadzidavi izračunala komunalni prispevek kot razliko med stanjem pred investicijo in stanjem po investiciji za vso tisto komunalno infrastrukturo, na katero se lahko investitorjev objekt priključi in za katero je že plačal komunalni prispevek. Kot plačilo komunalnega prispevka se štejejo tudi priznane olajšave iz 8. člena tega odloka.
Zavezancem, pri katerih je bilo pri izračunu komunalnega prispevka upoštevana minimalno določena neto tlorisna površina, bo občina oprostila plačilo komunalnega prispevka za vse spremembe velikosti neto tlorisnih površin, ki so manjše ali enake upoštevani v že izdani odmerni odločbi.
Za investicije iz prvega odstavka tega člena ne veljajo več olajšave iz 10. člena tega odloka.
13. člen
V primeru interesa, da se predvidena komunalna infrastruktura izvede v krajšem časovnem obdobju, kot je opredeljeno s tem odlokom, bo občina dopustila možnost sklenitve:
– urbanistične pogodbe (za izvedbo komunalne infrastrukture na celotnem območju opremljanja oziroma na njegovem funkcionalno zaokroženem delu),
– druge pogodbe o urejanju odnosov pri zagotavljanju komunalne infrastrukture za gradnjo (daljši priključki).
VI. IZDAJA ODLOČBE ZA PLAČILO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava, razen za obstoječe uporabnike prostora, na zahtevo investitorja, ki k vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. V kolikor iz projektne dokumentacije ne bodo razvidne neto tlorisne površine, bo občina upoštevala neto tlorisne površine, ocenjene na podlagi ZN.
15. člen
Za zavezance – obstoječe uporabnike prostora na območju opremljanja postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti. Če zavezanec – investitor dokaže, da je za posamezno vrsto komunalne infrastrukture, že plačal, se to upošteva pri izračunu komunalnega prispevka. Višina priznanega zneska plačila ne more biti višja, kot je višina izračunanega komunalnega prispevka za posamezno tisto vrsto komunalne infrastrukture, za katero je investitor dokazal plačilo.
16. člen
Kot plačilo komunalnega prispevka se šteje tudi sklenitev urbanistične in druge pogodbe iz 13. člena odloka.
Priznana višina plačila komunalnega prispevka na podlagi pogodb iz prvega odstavka tega člena ne more biti višja, kot je po tem odloku izračunana višina komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne infrastrukture.
17. člen
Komunalni prispevek plača zavezanec v enkratnem znesku. Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odmerne odločbe. Plačilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja na novo odmeri.
Občinska uprava lahko v odmerni odločbi opredeli možnost obročnega odplačila. Plačilo na obroke je možno največ za dobo, ki ne more biti daljša od roka zagotovitve v izračunu komunalnega prispevka upoštevane vrste komunalne infrastrukture. O obročnem odplačilu sklene občina z investitorjem pogodbo. Podpis pogodbe velja kot potrdilo o plačilu komunalnega prispevka. V pogodbi mora biti opredeljen način zavarovanja plačila komunalnega prispevka, ki bo zagotavljal izterljivost njegovega plačila.
18. člen
Plačilo komunalnega prispevka zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v:
– roku, opredeljenem v odmerni odločbi,
– skladu z rešitvami, določenimi v projektni in tehnični dokumentaciji za izgradnjo posamezne vrste komunalne infrastrukture,
– skladu s pogoji, določenimi s strani upravljavca posamezne vrste komunalne infrastrukture.
19. člen
Sredstva zbrana po tem odloku so sredstva občinskega proračuna.
20. člen
Morebitne pritožbe na odmerjeni komunalni prispevek se rešujejo v skladu z zakonom o upravnem postopku in statutom občine.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena tega odloka, ki vključujejo tudi grafični izrez urbanistične zasnove območja in katastrski načrt obravnavanega območja, so na vpogled na sedežu Občine Braslovče.
22. člen
Ta odlok in merila za izračun komunalnega prispevka veljajo le za območje ZN Šmatevž.
Ta odlok se lahko spremeni in dopolni. Občinska uprava bo letno spremljala realizacijo zagotavljanja pogojev za gradnjo na območju obravnavanega ZN ter letno dopolnjevala načrte razvojnih programov, ki se nanašajo na izvedbo načrtovanih investicij v komunalno infrastrukturo tega območja vsaj za dve leti v naprej.
Ta odlok se bo spreminjal in dopolnjeval tudi z drugimi dejstvi, ki vplivajo na izvedbo načrtovane komunalne infrastrukture in njeno financiranje.
Vse spremembe in dopolnitve tega odloka sprejema občinski svet Občine Braslovče.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350/02/06
Braslovče, dne 18. oktobra 2006
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.