Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

448. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ruski federaciji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

449. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre ceste Razdrto-Vipava
450. Uredba o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja, Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije

Odloki

451. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve Republike Slovenije

MINISTRSTVA

452. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi
453. Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti kositra v živilih v pločevinkah
454. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 10. 7. 2004 do 24. 1. 2005 izdano dovoljenje za promet
513. Naznanilo o dnevu izdaje obvestila Evropske komisije o uveljavitvi sistema EDIS

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

455. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)
456. Pravilnik o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov
457. Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije

OBČINE

Beltinci

459. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 2003
460. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2005
461. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2006
462. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Beltinci

Benedikt

458. Sklep o določitvi cen programov storitev v Javnem vzgojno varstvenem zavodu - Vrtec Benedikt

Brezovica

463. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

Brežice

464. Odredba o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov

Celje

465. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje-jug
466. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Hudinja
467. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
468. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Črenšovci

469. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Črenšovci

Črnomelj

470. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2005
471. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
472. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Črnomelj za leto 2005

Dravograd

473. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2005
474. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2005

Koper

475. Sklep o določitvi stopnje in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Koper za leto 2005

Ljubljana

476. Sklep o spremembi Sklepa o stanovanjski najemnini

Mislinja

477. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
478. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
479. Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Mislinja za izvajanje dejavnosti turizma

Murska Sobota

480. Program priprave spremembe zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota

Nova Gorica

481. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
482. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica

Pesnica pri Mariboru

483. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Pesnica za leto 2005

Puconci

484. Sprememba statuta Občine Puconci

Radeče

485. Odlok o dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče
486. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
487. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Razkrižje

488. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP) za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Razkrižje
489. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka lokacijskega načrta za stanovanjsko območje v Gibini

Rogatec

490. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Rogatec
491. Odlok o spremembah odloka o občinskih cestah
492. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za upravljanje spomenikov in kulturne dediščine Občine Rogatec

Tabor

493. Odok o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor

Trebnje

494. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2005

Videm

495. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Videm za leto 2005

Vojnik

496. Program priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9

Vransko

497. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko"
498. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
499. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje

Zreče

500. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava
501. Sklep o ukinitvi javnega dobra
502. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zreče
503. Cenik daljinskega ogrevanja

Žalec

504. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2005
505. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec
506. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Žalec
507. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah, nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
508. Spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Žalec
509. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec

Žužemberk

510. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2005
511. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2006
512. Ugotovitveni sklep, da funkcija člana občinskega sveta ni združljiva z delom v občinski upravi

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

2. Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom (MOSZOT)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost