Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2005 z dne 24. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2005 z dne 24. 2. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

514. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-1-UPB1)
515. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDPO-1-UPB1)
516. Zakon o davčni službi (uradno prečiščeno besedilo - ZDS-1-UPB1)

MINISTRSTVA

517. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 2004
518. Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero davka na darilo
519. Pravilnik o geografski označbi Prleška tünka
520. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bovec (2004-2013)
521. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krško (2004-2013)
522. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica (2003-2012)
523. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radlje - desni breg (2004-2013)
524. Pravilnik o spremembi pravilnika o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine
525. Odločba o imenovanju organizacije za ugotavljanje skladnosti (certificiranje) kmetijskih pridelkov oziroma živil z označbo geografskega porekla in geografske označbe
526. Pravilnik o merilih za preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov in pogojih, ki jih mora izpolnjevati preveritelj
527. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja na posameznih upravnih področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora v Prometnem inšpektoratu Republike Slovenije in v Upravi Republike Slovenije za pomorstvo
528. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o onesnaževalcih v živilih
529. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
530. Odločba o razširitvi imenovanja za izvajanje strokovno tehničnih nalog v okviru postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril mase
531. Odločba o imenovanju za izvajanje rednih in izrednih overitev meril

SODNI SVET

532. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
533. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
534. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
535. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
536. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
537. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

538. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2005
539. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
540. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
541. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
542. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
543. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
544. Sklep o znesku državne pokojnine
545. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
546. Sklep o spremembah sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
547. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, delovni zvezek za državljansko vzgojo in etiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
548. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, delovni zvezek za državljansko vzgojo in etiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
549. Sklep o potrditvi učbenika EDUCAZIONE CIVICA ED ETICA, LIBRO DI TESTO PER LA CLASSE VII, učbenik za državljansko vzgojo in etiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
550. Sklep o potrditvi učbenika TANKÖNYV A 7. OSZTÁLY SZÁMÁRA ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK ÉS ETIKA, učbenik za državljansko vzgojo in etiko v 7. razredu dvojezičnega devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
551. Sklep o potrditvi zbirke nalog FIZIKA, NARAVA, ŽIVLJENJE 1, Računske naloge, zbirka računskih nalog za fiziko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
552. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka UN MONDO DI LUOGHI, L´EUROPA, Corso di geografia diretto da Giuseppe Dematteis, samostojni delovni zvezek za geografijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
553. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka UN MONDO DI LUOGHI, IL MONDO, Corso di geografia diretto da Giuseppe Dematteis, samostojni delovni zvezek za geografijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
554. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka MOJA PRVA LIKOVNA USTVARJALNICA, učbenik z elementi delovnega zvezka za likovno vzgojo v 1. razredu devetletnega osovnošolskega izobraževanja
555. Sklep o potrditvi zbirke nalog RAČUNANJE JE IGRA 1, zbirka nalog za matematiko v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
556. Sklep o potrditvi zbirke nalog RAČUNANJE JE IGRA 2, zbirka nalog za matematiko v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
557. Sklep o potrditvi zbirke nalog RAČUNANJE JE IGRA 3, zbirka nalog za matematiko v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
558. Sklep o potrditvi zbirke nalog RAČUNANJE JE IGRA 4, zbirka nalog za matematiko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
559. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
560. Sklep o potrditvi učbenika SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik za matematiko v 5. razredu devetletnega in 4. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
561. Sklep o potrditvi učbenika SVET MATEMATIČNIH ČUDES 6, učbenik za matematiko v 6. razredu devetletnega in 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
562. Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE 6, učbenik za naravoslovje v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
563. Sklep o potrditvi učbenika PRIMA 1, učbenik za nemščino v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
564. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRIMA 1, delovni zvezek za nemščino v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
565. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRIMA 3, delovni zvezek za nemščino v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
566. Sklep o potrditvi učbenika MOJE BRANJE - SVET IN SANJE, berilo za slovenščino v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
567. Sklep o potrditvi učbenika PO SLEDEH ČUDEŽNEGA JELENA/ A CZODARSZARVAS NYOMABAN, učbenik z dodatnimi vsebinami za poučevanje madžarske zgodovine v 7., 8. in 9. razredu dvojezičnega devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
568. Sklep o potrditvi učbenika OD MOLEKULE DO CELICE, učbenik za biologijo v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
569. Sklep o potrditvi zbirke nalog OMEGA 1, zbirka nalog za matematiko v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
570. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA, učbenik za 2. leto poklicno-tehniškega izobraževanja
571. Sklep o potrditvi delovnega zvezka STUFEN INTERNATIONAL 2, Übungsbuch, delovni zvezek za nemščino kot 2. tuji jezik v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja, srednjega tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
572. Sklep o potrditvi zbirke vaj SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, 2 dela, Vaje za utrjevanje za matematiko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
573. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, 2 dela, Vaje za utrjevanje za matematiko v 5. razredu devetlenega in 4. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
574. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SVET MATEMATIČNIH ČUDES 6, 2 dela, Vaje za utrjevanje za matematiko v 6. razredu devetletnega in 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
575. Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
576. Poročilo o gibanju plač za december 2004
577. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za januar 2005
578. Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2005

OBČINE

Beltinci

579. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata

Brežice

580. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2005

Cankova

581. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu - vrtcu OŠ Cankova
582. Pravilnik o nagradah študentov in diplomantov Občine Cankova

Cerknica

583. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2005

Črenšovci

584. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2005

Jesenice

585. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2005

Kamnik

586. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2005
587. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju pomoči študentom in dijakom

Kobarid

588. Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti v Občini Kobarid

Kočevje

589. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Center za promocijo in razvoj turizma Občine Kočevje

Kozje

590. Odlok o priznanjih Občine Kozje

Kuzma

591. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2004
592. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2005

Ljubljana

593. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
594. Sklep o stanovanjski najemnini
595. Sklep o določitvi vrednosti točke za oglaševanje
596. Sklep o določitvi vrednosti točke za posebno in podrejeno rabo javnih površin
597. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
598. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Moste-Polje za leto 2005

Ljubno

599. Razpis nadomestnih volitev v občinski svet

Loški Potok

600. Program priprave za občinski lokacijski načrt za del območja Hrib-Tabor

Luče

601. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2005
602. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Luče

Markovci

603. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Medvode

604. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2005

Prevalje

605. Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2005

Puconci

606. Odlok o turistični taksi v Občini Puconci
607. Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Puconci

Rogaška Slatina

608. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so usklajeni z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogaška Slatina

Rogatec

609. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za območje P3 (območje novega skladišča za potrebe podjetja Vetropack Straža)

Sevnica

610. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2005
611. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2005
612. Pravilnik o spremembi pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica
613. Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Sevnica

Slovenska Bistrica

614. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2005

Slovenske Konjice

615. Program priprave lokacijskega načrta za stanovanjske hiše s spremljajočimi objekti v Ločah
AAA Zlata odličnost