Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4707. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-E)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4709. Uredba o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Strunjan
4710. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije
4711. Uredba o okoljski dajatvi zaradi starih bremen odpadne električne in elektronske opreme iz gospodinjstev
4712. Uredba o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju
4713. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih na področju čebelarstva v Sloveniji za leto 2004

Odloki

4714. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe in Odloka o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda območij poselitve velikosti med 2000 in 15000 PE in pod 2000 PE

Drugi akti

4708. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

4715. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti
4716. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
4717. Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi
4718. Pravilnik o poravnavanju v kazenskih zadevah
4719. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvrševanju pripora
4720. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
4721. Pravilnik o aktivnih snoveh, uvrščenih na Seznam, in preveritvi registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki takšne aktivne snovi vsebujejo
4722. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dajanju biocidov v promet

USTAVNO SODIŠČE

4723. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in vrnitvi zadeve Okrajnemu sodišču na Vrhniki v novo sojenje
4724. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani ter vrnitvi zadeve Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo sojenje

SODNI SVET

4725. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
4726. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
4727. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
4728. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto predsednika Višjega sodišča v Kopru in podpredsednika Okrožnega sodišča v Mariboru

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4729. Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
4730. Poročilo o izidu naknadnih volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v 2. volilni skupini - pravne osebe

OBČINE

Beltinci

4731. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana

Bled

4732. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2004 - II
4733. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 471/5 k.o. Zasip

Cerknica

4734. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu "Martin Krpan" Cerknica za šolsko leto 2004/2005
4735. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca "Martin Krpan" Cerknica

Črnomelj

4736. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
4737. Sklep o statusu zemljišč v splošni rabi

Dobrna

4738. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za kmetijski prostor Občine Dobrna

Dol pri Ljubljani

4739. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2003
4740. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani

Ig

4741. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta VS 236-Ig za zazidalne otoke S9-1, S9-2, s 10-1, S11 in P2

Kamnik

4742. Poročilo o izidu volitev v Svet krajevne skupnosti Duplica na predčasnih volitvah

Kozje

4743. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Krško

4744. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dorc-Brestanica

Laško

4745. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v Občinski upravi občine Laško

Lenart

4746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Lenart

Metlika

4747. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2004
4748. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2004/2005

Mislinja

4749. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mislinja

Prebold

4750. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sevnica

4751. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica

Slovenske Konjice

4752. Odlok o oskrbi z zemeljskim plinom v Občini Slovenske Konjice
4753. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem v Občini Slovenske Konjice

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

4754. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah
4755. Sklep o višini najemnine za grobove in uporabo mrliške vežice
4756. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

POPRAVKI

1. Popravek Uredbe o Krajinskem parku Strunjan
AAA Zlata odličnost