Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2002 z dne 21. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2002 z dne 21. 11. 2002, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4964. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4965. Uredba o sejninah in drugih stroških v javnih skladih
4966. Uredba o činih in poviševanju v Slovenski vojski

MINISTRSTVA

4967. Sklep o javni razgrnitvi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brda

USTAVNO SODIŠČE

4968. Odločba, da se v četrtem odstavku tarifne številke 3 zakona o sodnih taksah del besedila, ki zajema besedi "in zavarovanju", razveljavi
4969. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo vrhovnega sodišča št. I Up 445/99-2 z dne 16. 5. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4970. Statut Slovenskega inštituta za standardizacijo

OBČINE

Bled

4971. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bled
4972. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za središče Bleda - III.
4973. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za središče Bleda - IV.
4974. Program priprave prostorsko izvedbenega akta - zazidalni načrt Mlino - S24 ZN
4975. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled - programske zasnove za Mlino - BL S 24 - ZN
4976. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled - programske zasnove za Spodnje Seliše ZN BL - M4
4977. Program priprave za zazidalni načrt za območje urejanja BL - M4 - vzhodni vstop na Bled
4978. Program priprave za zazidalni načrt za območje urejanja Koritno - Polica - ZN KO - S2
4979. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
4980. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2003
4981. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2003
4982. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Grosuplje

4983. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Žalna

Ig

4984. Programska zasnova za zazidalni načrt za območje urejanja VP 14/2 Ig-Dobravica
4985. Programska zasnova za zazidalni načrt za območje urejanja VS 14/3 Ig-Rastovka

Jesenice

4986. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2003

Krško

4987. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990
4988. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja Termoelektrarne Brestanica

Ljubljana

4989. Odlok o zazidalnem načrtu za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama

Logatec

4990. Odlok o razglasitvi Podružnične cerkve sv. Barbare na Ravniku pri Hotedršici za kulturni spomenik lokalnega pomena

Majšperk

4991. Odlok o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Majšperk
4992. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Majšperk

Mirna Peč

4993. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2002
4994. Odlok o ureditvenem načrtu kamnoloma Čemše
4995. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč zaradi programske zasnove za kamnolom Čemše

Moravske Toplice

4996. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Moravske Toplice
4997. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Moravske Toplice

Novo mesto

4998. Spremembe in dopolnitve programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto
4999. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Krka, tovarna zdravil Novo mesto
5000. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 1990 za območje Mestne občine Novo mesto
5001. Program priprave spremembe lokacijskega načrta severne obvoznice Novega mesta na območju novega tovarniškega vhoda v kompleks Krke, tovarne zdravil Novo mesto
5002. Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto
5003. Razpis ponovnih volitev člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti

Odranci

5004. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2002
5005. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Odranci
5006. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Odranci
5007. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Odranci

Prevalje

5008. Odlok o lokacijskem načrtu krožišča "Pred mostom/Fara" na Prevaljah

Radeče

5009. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2002
5010. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radeče
5011. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
5012. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Radeče

Semič

5013. Poročilo o izidu volitev Občine Smič 2002

Slovenj Gradec

5014. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2002
5015. Odlok o ureditvenem načrtu "Sušilnica"
5016. Sklep Mestne občine Slovenj Gradec o soglasju, da se zemljišče s parc. št. 1007/1 k.o. Slovenj Gradec, izvzame iz režima javnega dobra
5017. Spremembe pravilnika o dodeljevanju socialno-varstvenih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec

Sveta Ana

5018. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2002
5019. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2002

Škofljica

5020. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Škofljica
5021. Odlok o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2
5022. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za sprejem otrok v vrtec
5023. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Škofljica

Turnišče

5024. Poročilo o izidu volitev župana Občine Turnišče 10. novembra 2002
5025. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta občine Turnišče, predstavnika romske skupnosti 10. novembra 2002
5026. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Turnišče na volitvah 10. novembra 2002
5027. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe KS v Občini Turnišče na volitvah 10. novembra 2002

Vipava

5028. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Vipava
5029. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Vipava
5030. Ugotovitveni sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji občine Vipava

Zreče

5031. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Zreče
5032. Poročilo o izidu volitev župana

Žužemberk

5033. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2002
5034. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žužemberk
5035. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Žužemberk
5036. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Žužemberk