Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2002 z dne 20. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2002 z dne 20. 11. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4893. Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst
4894. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.

Odloki

4895. Odlok o razglasitvi Farmacevtsko-medicinske zbirke Bohuslava Lavičke za kulturni spomenik državnega pomena

MINISTRSTVA

4896. Pravilnik o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili
4897. Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih
4898. Odločba o priznanju enakovrednosti semenskega materiala kmetijskih rastlin, pridelanega v tujini

BANKA SLOVENIJE

4899. Sklep o obračunu in plačilu obresti pri poslih Banke Slovenije
4900. Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank
4901. Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic
4902. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o načinu določanja reeskontnih kvot
4903. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o dajanju reeskontnih kreditov
4904. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o kratkoročnih posojilih bankam
4905. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo
4906. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o pošiljanju podatkov o knjigovodskem stanju računov bank
4907. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o določitvi pogojev in načina za nakup in prodajo državnih vrednostnih papirjev
4908. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o pogojih in načinu nakupa prodaje in deponiranja tujih plačilnih sredstev pri Banki Slovenije
4909. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o dajanju kratkoročnih kreditov bankam za zagotavljanje dnevne likvidnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4910. Sklep o potrditvi atlasa: GEOGRAFSKI ATLAS SVETA ZA ŠOLE, atlas za osnovnošolsko in gimnazijsko izobraževanje
4911. Sklep o potrditvi učbenika: KORAKI V ČASU - 20. stoletje, učbenik za zgodovino v 8. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
4912. Sklep o potrditvi učbenika: KORAKI V ČASU - 20. stoletje, učbenik za zgodovino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4913. Sklep o potrditvi učbenika: DRUŽBA 4, učbenik za družbo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4914. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: DRUŽBA 4, delovni zvezek za družbo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4915. Sklep o potrditvi učbenika: JOIN IN 1, učbenik za angleščino v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4916. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: JOIN IN 1, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4917. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: FIZIKA, NARAVA, ŽIVLJENJE 1, delovni zvezek za fiziko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4918. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: GEOGRAFIJA ZA 8. RAZRED, delovni zvezek za geografijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4919. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka: SVET MATEMATIKE 1, učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4920. Sklep o potrditvi učbenika: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4921. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4922. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: NARAVOSLOVJE ZA 7. RAZRED, delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4923. Sklep o potrditvi učbenika: ICH UND DEUTSCH 1, učbenik za nemščino v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4924. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ICH UND DEUTSCH 1, delovni zvezek za 4. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4925. Sklep o potrditvi učbenika: WEGWEISER 3, učbenik za izbirni predmet nemščina v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4926. Sklep o potrditvi učbenika: OBDELAVA GRADIV: LES, učbenik za izbirni predmet obdelava gradiv v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4927. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: OBDELAVA GRADIV: LES, delovni zvezek za izbirni predmet obdelava gradiv v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4928. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka: V DEŽELI GLASBE, učbenik z elementi delovnega zvezka za glasbeno pripravnico za šestletne učence glasbene šole
4929. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka: POJMO IN RAJAJMO!, učbenik z elementi delovnega zvezka za glasbeno pripravnico za glasbene šole
4930. Sklep o potrditvi učbenika: FIZIKA ZA SREDNJE ŠOLE, 3. del, učbenik za fiziko v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
4931. Sklep o potrditvi učbenika: GLASBENI STAVEK, HARMONIJA I, učbenik za glasbeni stavek
4932. Sklep o potrditvi učbenika: RETE! 1, učbenik za italijanščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja
4933. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: RETE! 1, delovni zvezek za italijanščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja
4934. Sklep o potrditvi učbenika: RETE! 2, učbenik za italijanščino v 3. in 4. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja
4935. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: RETE! 2, delovni zvezek za italijanščino v 3. in 4. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja
4936. Sklep o potrditvi učbenika: BRAVO!, učbenik za italijanščino kot drugi tuji jezik v gimnazijskem, srednje tehniškem oziroma strokovnem izobraževanju ter poklicno-tehniškem izobraževanju
4937. Sklep o potrditvi učbenika: LINEA DIRETTA 1, Corso di italiano per pricipianti, učbenik za italijanščino kot tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
4938. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: LINEA DIRETTA 1, Corso di italiano per pricipianti, delovni zvezek za italijanščino kot tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
4939. Sklep o potrditvi učbenika: LINEA DIRETTA 2, Corso di italiano a livello medio, učbenik za italijanščino kot tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
4940. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: LINEA DIRETTA 2, Corso di italiano a livello medio, delovni zvezek za italijanščino kot tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
4941. Sklep o potrditvi učbenika: CONTESTI ITALIANI, Materiali per la didattica dell'italiano L2, učbenik za italijanščino kot drugi jezik na narodno mešanem območju slovenske Istre v gimnazijskem, srednje tehniškem oziroma strokovnem in poklicno-tehniškem izobraževanju
4942. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: PRAKTIČNA KEMIJA, Delovni zvezek 2, delovni zvezek za kemijo v 2., 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
4943. Sklep o potrditvi učbenika: DU UND DEUTSCH 1, Textbuch, učbenik za nemščino v 1. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
4944. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: DU UND DEUTSCH 1, Trainingbuch, delovni zvezek za nemščino v 1. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
4945. Sklep o potrditvi učbenika: DU UND DEUTSCH 3, Textbuch, učbenik za nemščino kot 1. tuji jezik v 3. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
4946. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: DU UND DEUTSCH 3, Trainingbuch, delovni zvezek za nemščino kot 1. tuji jezik v 3. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
4947. Sklep o potrditvi učbenika: ENGLISH FOR NURSES, Student's book, učbenik za angleščino v 3. in 4. letniku strokovnega izobraževanja
4948. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ENGLISH FOR NURSES, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 3. in 4. letniku strokovnega izobraževanja
4949. Sklep o potrditvi učbenika: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1, učbenik za elektrotehniko v 1. letniku tehniških, gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja

OBČINE

Bled

4950. Pravilnik o tarifnem sistemu gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled

Črenšovci

4951. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Črenšovci

Dobje

4952. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobje

Grosuplje

4953. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2001

Kranj

4954. Sklep o javni razgrnitvi

Kranjska Gora

4955. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora
4956. Razpis ponovnih volitev za člane Sveta krajevne skupnosti Kranjska Gora, v VE 2, volišče št. 5, v Občini Kranjska Gora

Laško

4957. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško - dopolnitev v letu 2002
4958. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Laško
4959. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003
4960. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks

Markovci

4961. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Markovci za leto 2003

Metlika

4962. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2002/2003

Mežica

4963. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe in merilih za podelitev koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Mežica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti