Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2002 z dne 22. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2002 z dne 22. 11. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5075. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Stara vas-Bizeljsko
5076. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Krasinec

MINISTRSTVA

5037. Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora
5038. Pravilnik za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa
5039. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih
5040. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti
5041. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o meroslovnih zahtevah za pretočna merila in merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode
5042. Pravilnik o določitvi števila strokovnih sodelavcev ter upravno-tehničnih in drugih delavcev upravnega sodišča
5043. Pravilnik o obveznem testiranju krvi na sledi okužb s povzročitelji bolezni, ki se prenašajo s krvjo
5044. Pravilnik o skladiščenju, oddaji, prevozu in odstranjevanju neuporabljene krvi in krvnih pripravkov
5077. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2002
5078. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5045. Poročilo o gibanju plač za september 2002
5046. Pojasnilo 1 k SRS 5 - Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost

OBČINE

Brežice

5047. Razpis ponovnih volitev v svet KS Zakot-Bukošek-Trnje na voliščih št. 6 - Stavba gasilskega doma Bukošek in na volišču št. 8 - Prostori vrtca, Kregarjeva ul. 7 ter v KS Pišece na volišču št. 18 - Zgradba večnamenskega doma Pišece za volilne enote št.: 3 - Pišece II., št. 5 - Pišece I. in št. 6 - Podgorje pri Pišecah
5048. Razpis ponovnih volitev v Občinski svet občine Brežice za volilno enoto 1 na voliščih št. 5 - Brežice, Gubčeva ulica 10 a, št. 6 - Stavba gasilskega doma Bukošek in št. 11 - Gasilski dom Šentlenart, Cesta bratov Milavcev 105

Dobrepolje

5049. Poročilo o izidu volitev za župana in članov Občinskega sveta občine Dobrepolje

Gorišnica

5050. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Gorišnica
5051. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Gorišnica

Gornja Radgona

5052. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Gornja Radgona z dne 10. 11. 2002

Grosuplje

5053. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1986-2000, sprememba 1999, 2002 (bencinski servis Cikava)

Kidričevo

5054. Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v Občini Kidričevo
5055. Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo
5056. Sklep o neodplačanem prenosu nepremičnin Občine Kidričevo na Republiko Slovenijo, zaradi gradnje glavne ceste Slovenska Bistrica-Hajdina, obvoznica Pragersko
5057. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma javni uporabi

Kočevje

5058. Razpis naknadnih volitev v Svet krajevne skupnosti Poljanska dolina
5059. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Kočevje, ki so bile 10. novembra 2002
5060. Poročilo o izidu volitev člana občinskega sveta - pripadnika romske skupnosti Občine Kočevje, ki so bile 10. novembra 2002

Komen

5061. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen
5062. Poročilo o izidu naknadnega referenduma o odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen

Litija

5063. Razpis rednih volitev članov v Svet krajevne skupnosti Konjšica

Mislinja

5064. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Mislinja

Osilnica

5065. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Osilnica
5066. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Osilnica

Slovenske Konjice

5067. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2002
5068. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Slovenske Konjice
5069. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
5070. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003
5071. Sklep o soglasju k stroškom socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Slovenske Konjice
5072. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve osebna pomoč v Občini Slovenske Konjice

Turnišče

5073. Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2002

Žalec

5074. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Arnovski gozd

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o kreditnih ali finančnih inštitucijah s sedežem v Evropski uniji ali v tistih državah, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov upoštevajo mednarodne standarde na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij
AAA Zlata odličnost