Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2002 z dne 11. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2002 z dne 11. 1. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

37. Uredba o koncesijah za izkoriščanje vode iz vodnih virov Žvirše, R2/87, R3/88, VP-1/2000, GPV-1/98 in Tinček za oskrbo prebivalstva s pitno vodo
38. Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
39. Uredba o nagradah in priznanjih predsednika Vlade Republike Slovenije
40. Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin

Odloki

85. Odlok o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 za proračunsko leto 2002

MINISTRSTVA

41. Odredba o oskrbi malih kurilnih naprav pri opravljanju javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav zaradi varstva zraka
42. Odredba o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja ter v programih gimnazije
43. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o maturi
44. Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem prometu
45. Pravilnik o načinu izračuna določenih pristojbin na področju telekomunikacij
46. Pravilnik o načrtu oštevilčenja
47. Količnik za določitev letne akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2002

USTAVNO SODIŠČE

48. Odločba o razveljavitvi odloka o predmetu in pogojih za izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe: kabelsko razdelilni sistem za sprejem in distribucijo radijskih in televizijskih signalov v Občini Trbovlje in osme alinee točke B 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trbovlje

BANKA SLOVENIJE

49. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 14. 1. do 20. 1. 2002
50. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 12. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

51. Sklep o spremembi vrednosti točke v notarski tarifi
52. Dogovor o oblikovanju slovenskih medbančnih obrestnih mer
53. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za december 2001

OBČINE

Ajdovščina

54. Spremembe statuta Občine Ajdovščina

Benedikt

55. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2001
56. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2002

Borovnica

57. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v prvem trimesečju leta 2002

Celje

58. Program priprave ZN Babno - jug
59. Program priprave sprememb in dopolnitev ZN Glazija - Srednja zdravstvena šola
60. Program priprave zazidalnega načrta Sončni park in sprememb in dopolnitev ZN Dolgo polje III
61. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I (dislocirana enota Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna)

Cerknica

62. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2002

Črnomelj

63. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Bela krajina

Gornji Petrovci

64. Sklep o ceni priključnine na KTV sistem Gornji Petrovci in vzdrževalnine kabelske televizije

Komen

65. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "dimnikarstvo"
66. Odlok o spremembi odloka o ukinitvi delovanja Sklada stavbnih zemljišč Občine Sežana

Kuzma

67. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2002

Lenart

68. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2002
69. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart
70. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart

Litija

71. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija
72. Sprememba odredbe o izvajanju javne gospodarske službe pri oskrbi s pitno vodo v naseljih Breg in Tenetiše
73. Sklep o začasnem financiranju občine
74. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2002
75. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002

Rogatec

76. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Rogatec v letu 2002
77. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2002
78. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2002

Slovenske Konjice

79. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice
80. Odlok o spremembi odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja
81. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Šalovci

82. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2002

Vojnik

83. Odlok o javni snagi in videzu naselij v Občini Vojnik

Vransko

84. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda "Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko"
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti