Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4762. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o povračilu stroškov in nagradah sodnikom porotnikom (OdPSNSP)
4763. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4764. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4765. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4766. Uredba o dopolnitvah uredbe o neposrednih plačilih za rejo živali in plemenskih živali ter podporah za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2001

Odloki

4792. Odlok o spremembi odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih

Drugi akti

4767. Odločba o napredovanju na mesto vrhovnega državnega tožilca na Državnem tožilstvu Republike Slovenije

MINISTRSTVA

4768. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica-desni breg
4769. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Bled
4770. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kočevje
4771. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Novo mesto
4772. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Tolmin
4773. Pravilnik o homeopatskih izdelkih
4774. Soglasje k aktu o ustanovitvi Vrečerjeve ustanove
4793. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami

USTAVNO SODIŠČE

4775. Odločba o ugotovitvi, da 1. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina ter drugi stavek prvega odstavka 2. člena in 32. člen pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - cviček PTP niso v neskladju z ustavo
4776. Odločba o zavrženju pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Gornji Petrovci za leto 1998 ter o razveljavitvi sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Gornji Petrovci za leto 2001
4777. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Mariboru in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu
4778. Odločba o razveljavitvi sklepov Vrhovnega in Upravnega sodišča ter o zadržanju izvršitve odločbe Zdravstvenega inšpektorata
4779. Odločba o razveljavitvi odloka o zazidalnem načrtu Grivče II se v delu, ki se nanaša na parcelno številko 176/2 in zavrnitev pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti 16. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina

BANKA SLOVENIJE

4780. Sklep o spremembi sklepa o lombardni obrestni meri in obrestni meri za depozit čez noč
4781. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 3. 12. do 9. 12. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4782. Pravilnik o overitvi in vodenju knjige sklepov enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo

OBČINE

Grosuplje

4783. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje, Ponova vas in Slivnica

Idrija

4784. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Idrija
4785. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Idrija
4786. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija

Kamnik

4787. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Kranj

4788. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja

Ravne na Koroškem

4789. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne na Koroškem

Sevnica

4790. Sklep o začasni razglasitvi za spomenik

Železniki

4791. Odlok o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Železniki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti