Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001

Kazalo

4776. Odločba o zavrženju pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Gornji Petrovci za leto 1998 ter o razveljavitvi sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Gornji Petrovci za leto 2001, stran 9320.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Alojza Kozarja iz Petrovcev, na seji dne 8. novembra 2001
o d l o č i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Gornji Petrovci za leto 1998 (Uradni list RS, št. 37/98) se zavrže.
2. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Gornji Petrovci za leto 2001 (Novine, št. 13/01) se razveljavi.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Zaradi naložene obveznosti za plačilo letnega povračila za uporabo cest za kmetijske traktorje, izkazane s kopijo neplačane položnice, je pobudnik v letu 1998 vložil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Gornji Petrovci za leto 1998 (v nadaljevanju: Sklep98). Menil je, da je uvedba povračila v neskladju z zakonom o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 – v nadaljevanju: ZJC) in uredbo o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98 in nasl. – v nadaljevanju: uredba), saj ne vsebujeta podlage za občinsko predpisovanje tovrstnih povračil. Prav tako naj bi bil izpodbijani predpis v neskladju s prepovedjo o povratni veljavi pravnih aktov.
2. Ker je med postopkom pred ustavnim sodiščem Sklep98 prenehal veljati, je ustavno sodišče pobudnika skladno z določbo 47. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) pozvalo, naj pojasni, ali pri pobudi vztraja in kako bi se v primeru ugotovitve, da izpodbijani Sklep98 ni bil v skladu z ustavo in zakonom, spremenil njegov pravni položaj. Hkrati je bil pobudnik še opozorjen, da lahko ustavno sodišče postopek za preizkus pobude ustavi, če v danem roku ne bo posredoval podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka (tretji odstavek 28. člena ZUstS).
3. Pobudnik se je na poziv ustavnega sodišča sicer odzval, vendar ni pojasnil, kako bi ugotovitev neskladnosti Sklepa98 vplivala na njegov pravni položaj. Navedel je le, da je Občina Gornji Petrovci letno povračilo za uporabo cest za traktorje uvedla tudi v letih 1999, 2000 in 2001. Za še veljavni sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Gornji Petrovci za leto 2001 (v nadaljevanju: Sklep01), sprejet v marcu 2001 in v občinskem uradnem glasilu objavljen v aprilu 2001, je zatrjeval neskladje z ZJC in ustavo iz razloga, ki ga je že utemeljil.
4. Ustavno sodišče je pobudo z njenimi dopolnitvami poslalo v odgovor Občinskemu svetu občine Gornji Petrovci, ki nanjo ni odgovoril.
5. V postopku zbiranja podatkov in pojasnil, potrebnih za odločitev, ali naj začne postopek (prvi odstavek 26. člena ZUstS), se je ustavno sodišče obrnilo tudi na Ministrstvo za promet. To je z dopisom pojasnilo, da letno povračilo za uporabo cest za traktorje ni normativno urejeno. Zaradi tega občine v veljavni zakonodaji nimajo podlage za predpisovanje tovrstnega povračila.
B)
6. Ustavno sodišče je pobudo v delu, ki se nanaša na Sklep01, sprejelo. Ker je bilo dejansko stanje pojasnjeno, prav tako pa je bila nasprotnemu udeležencu dana možnost, da se izjavi (četrti odstavek 26. člena ZUstS), je po sprejemu pobude takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
7. Glede na to, da izpodbijana občinska predpisa uvajata dajatev, je ustavno sodišče zatrjevano neskladje z ZJC presojalo z vidika 147. člena ustave. Na podlagi citirane ustavne določbe lahko predpisujejo lokalne skupnosti davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih določata ustava in zakon. Ustavnost izpodbijanega predpisa je zato odvisna od obstoja zakonske podlage za občinsko predpisovanje povračil za uporabo cest. Te pa od uveljavitve ZJC, s katerim je bil razveljavljen zakon o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81 in nasl. – ZCes)1 , ni več. Določba 11. člena ZJC, ki opredeljuje posamezne možne vrste taks in povračil za uporabo javnih cest, se glasi:
(1) Za uporabo javnih cest se plačujejo naslednje takse in povračila: letno povračilo za uporabo javnih cest za motorna in priklopna vozila; cestna taksa za prevoze z motornimi in priklopnimi vozili; cestnina za uporabo določenih cest in objektov na njih; povračilo za izredne cestne prevoze; povračilo za čezmerno uporabo javnih cest; povračilo za uporabo prometnih površin zunaj vozišča javne ceste in za površine ob njej, ki so določene za opravljanje spremljajočih dejavnosti.
(2) Višino, način vplačevanja in evidentiranje vplačil, oprostitve plačevanja, nadzor nad vplačevanjem in sankcioniranje neplačevanja taks in povračil iz prejšnjega odstavka predpiše Vlada Republike Slovenije.
(3) Vlada Republike Slovenije lahko sama ali na predlog občine predpiše posebno povračilo za uporabo javne ceste in objektov na njej, ki poteka po območjih s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi poseben režim njene uporabe in vzdrževanja. Če je za vzdrževanje ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški za njeno vzdrževanje.
8. Iz navedene določbe (ki v prvem odstavku opredeljuje vrste dajatev, v drugem pa za njihovo predpisovanje pooblašča vlado) jasno izhaja, da občine niso pooblaščene za predpisovanje taks in povračil za uporabo javnih cest. Ker pravne podlage za občinsko predpisovanje tovrstnih povračil niti v ZJC2 , niti v kakšnem drugem zakonu3 ni, občine ne smejo predpisovati povračil za uporabo cest. Glede na to se je ustavno sodišče v nadaljevanju: ukvarjalo z vprašanjem, ali je treba podzakonski predpis občine, s katerim je predpisano nadomestilo za uporabo cest za traktorje, zaradi njegovega neskladja z ustavo in ZJC odpraviti ali razveljaviti.
9. Pri odločanju o tem je ustavno sodišče upoštevalo, da se za kmetijske traktorje povračilo za uporabo javnih cest na podlagi uredbe ne plačuje. S tega vidika lastniki kmetijskih traktorjev niso bili v slabšem položaju kot lastniki drugih motornih vozil. Spregledalo tudi ni višine nadomestila (od 2 380 do 7 010 SIT v letu 1998 oziroma od 2 500 do 7 500 SIT v letu 2001), ne namembnosti porabe tako zbranih sredstev – redno vzdrževanje in varstvo cest, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti – ki je v korist vseh krajanov. Prav tako je ustavno sodišče ocenilo, da bi morebitna odprava (zaradi vrnitve že investiranih sredstev iz proračuna) povzročila hujše posledice v delovanju krajevnih skupnosti v občini oziroma v delovanju same Občine Gornji Petrovci, od posledic, ki so zaradi plačila nastale pobudniku. Zato se je ustavno sodišče odločilo za razveljavitev Sklepa01 (2. točka izreka).
10. Ustavno sodišče skladno s 47. členom ZUstS o ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki ob času odločanja ne veljajo več, odloča le, če posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti niso bile odpravljene. Glede na to, da pri Sklepu98 obstajajo isti razlogi, zaradi katerih ustavno sodišče v primeru ugotovljene neustavnosti oziroma nezakonitosti tega sklepa ne bi odpravilo, temveč le razveljavilo, kot pri Sklepu01 (gl. točko 9 obrazložitve), niso izpolnjeni pogoji za odločanje, ki jih predpisuje 47. člen ZUstS. Zato pobudnik za oceno Sklepa98 ne izkazuje pravnega interesa in je bilo pobudo v tem delu treba zavreči (1. točka izreka).
C)
11. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi 25. člena in tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Prvo točko izreka je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Ude. Drugo točko izreka je sprejelo soglasno.
Št. U-I-424/98-14
Ljubljana, dne 8. novembra 2001.
Predsednik
Franc Testen l. r.
1 ZCes je v 42. členu oziroma v 40. členu prečiščenega besedila ob sklicevanju na 4. točko prvega odstavka 38. člena določal, da višino in način plačevanja oziroma oprostitve plačevanja letnih povračil za uporabo cest za traktorje in njihova priklopna vozila določi skupščina občinske skupnosti za ceste.
2 Občina Gornji Petrovci je kot pravno podlago za izdajo predpisa v letu 1998 navedla 40. člen ZCes, v letu 2001 pa 7. in 16. člen Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99), ki opredeljujeta naloge občine in pristojnost občinskega sveta.
3 Določba10. člena ZJC, s katero je normirano financiranje vzdrževanja javnih cest namreč določa, da se sredstva za vzdrževanje državnih cest in za redno vzdrževanje lokalnih cest zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije in iz drugih virov, če je s tem ali posebnim zakonom tako določeno.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti