Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001

Kazalo

4791. Odlok o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Železniki, stran 9341.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00), 17. člena statuta Občine Železniki (UVG, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98, 59/00) je Občinski svet občine Železniki na 26. redni seji dne 28. 11. 2001, na predlog župana sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Železniki
1. člen
Ta odlok določa spremembe odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Železniki (Uradnei list RS, št. 25/99).
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se črta beseda »enovit«.
3. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»V okviru občinske uprave je ustanovljen režijski obrat, ki je notranja organizacijska enota občinske uprave.
Občinska uprava v režijskem obratu lahko opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter urejanje in vzdrževanje parkirišč,
– urejanje zelenih površin, javnih poti, javnih površin in površin za pešce,
– vzdrževanje in urejanje pokopališč,
– urejanje javnih tržnic, čiščenje javnih površin in javna snaga,
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje,
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje z odpadki,
– odlaganje ostankov odpadkov,
– vodenje javnih del,
– upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,
– drugih gospodarskih javnih služb (obveznih, neobveznih), kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali nerentabilno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.«
4. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 080-09-7406
Železniki, dne 28. novembra 2001.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost