Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001

Kazalo

4779. Odločba o razveljavitvi odloka o zazidalnem načrtu Grivče II se v delu, ki se nanaša na parcelno številko 176/2 in zavrnitev pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti 16. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina, stran 9325.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Bojane in Jožefa Semiča iz Ajdovščine, ki ju zastopa Hilda Pipan, odvetnica v Novi Gorici, na seji dne 15. novembra 2001
o d l o č i l o:
1. Odlok o zazidalnem načrtu Grivče II (Uradno glasilo, št. 17/96) se v delu, ki se nanaša na parcelno številko 176/2 k.o. Šturje, odpravi.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 16. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97) se zavrne.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Pobudnika izpodbijata odlok o zazidalnem načrtu Grivče II (v nadaljevanju: ZN Grivče II) in 16. člen odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: Plan). Pobudnika navajata, da sta lastnika zemljišča parc. št. 176/2 k. o. Šturje, katerega del je urbanistično urejen z izpodbijanim ZN Grivče II, ki zaradi prometne ureditve načrtuje parcelacijo in razlastitev njunega zemljišča. O tem naj bi bila pobudnika seznanjena šele z vročitvijo odločbe o parcelaciji, zoper katero sta se pritožila. Pobudnika sta bila prepričana, da njuno zemljišče ureja Zazidalni načrt za območje Grivče I (Uradno glasilo, št. 13/80 in nasl. – v nadaljevanju: ZN Grivče I), zato nista sodelovala v postopku priprave in sprejemanja ZN Grivče II. Po prostorskih ureditvenih pogojih, ki so veljali pred sprejemom izpodbijanega akta, naj bi njuno zemljišče ne spadalo v območje urejanja Grivče II, niti ne sodi v to območje po sedaj veljavnih prostorskih ureditvenih pogojih. V splošnih določbah ZN Grivče II naj bi ne bili navedeni planski akti, ki so podlaga za njegov sprejem. Pobudnika naj bi bila iz teh razlogov zavedena in nista imela možnosti sodelovati v postopku priprave in sprejemanja izpodbijanega akta. Po določbah 27. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZUN) naj bi posamezno zemljišče urejal le en prostorski izvedbeni akt. Obravnavano zemljišče naj bi bilo v času priprave in sprejemanja izpodbijanega akta urejeno s takrat veljavnimi prostorskimi ureditvenimi pogoji, po sedaj veljavnih urbanističnih aktih pa zemljišče urejajo prostorski ureditveni pogoji in ZN Grivče II. V planskih aktih naj bi ne bilo podlage za spremembo območja Grivče II in tudi ne za spremembo prometne ureditve na tem območju, zato je izpodbijani akt v neskladju s 37. členom ZUN. Pobudnika izpodbijata tudi 16. člen plana, ker naj bi ne določal površine in mej območja, ki se ureja z ZN Grivče II, kar je v neskladju s 43. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZUreP).
2. Občina Ajdovščina v odgovoru navaja, da je le po grafičnih prilogah ZN Grivče I in po takrat veljavnih prostorskih ureditvenih pogojih tekla meja čez zemljišče pobudnikov. Po besedilu obeh aktov naj bi bila meja območja Grivče I nesporna, saj 2. člen ZN Grivče I določa meje območja in jih natančneje specificira v odloku o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno stanovanjsko graditev na območju Zazidalnega načrta Grivče I Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 11/81 – v nadaljevanju: odlok), ki našteva posamezne parcelne številke zemljišč. Pri tem naj bi odlok ne navajal parcelne številke zemljišča, ki je last pobudnikov, zato sta ta zmotno prepričana, da njuno zemljišče ureja ZN Grivče I. Do uveljavitve ZN Grivče II naj bi zemljišče pobudnikov urejali takrat veljavni prostorski ureditveni pogoji. Pobudnika naj bi imela možnost sodelovati v vseh postopkih priprave in sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov, vse do urbanistične ureditve njunega zemljišča. Ob sprejemanju izpodbijanega akta naj bi planski akti za območje Grivče II predvidevali sprejetje zazidalnega načrta in natančno razmejitev območja na podlagi izdelane dispozicije za celotno območje. Zemljišče pobudnikov naj bi ne bilo vključeno v prvotni ZN Grivče II iz leta 1990. Dispozicije za to območje pa so pokazale, da zajema prevelik del kmetijskih zemljišč, zato so leta 1996 z izpodbijanim aktom obseg območja uskladili in pri tem uredili del zemljišča pobudnikov, vendar le v delu usklajevanja radiusov dostopne poti, ne pa stavbišča. V osnutku ZN Grivče II naj bi bilo območje označeno, njegova natančna meja pa se je usklajevala ob pripravi akta. Ker ZN Grivče II navaja planske akte, po katerih je bil sprejet, naj bi imela pobudnika možnost preveriti skladnost izpodbijanega akta s takrat veljavnimi planskimi akti.
B)
3. Na podlagi ZN Grivče II je bila pobudnikoma izdana odločba o parcelaciji zemljišča, zato izkazujeta pravni interes. Ustavno sodišče je pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti ZN Grivče II sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. ZN Grivče II v 3. členu določa mejo in obseg območja. V drugem odstavku so v smeri urinega kazalca naštete parcelne številke zemljišč, ki predstavljajo mejo območja. Na zahodni strani se meja prične z dovozno cesto parc. št. 223/13 in poteka po robu parc. št. 223/1, 1667/9, 233/3, 233/22, 233/9, 233/8, 233/10, se nato nadaljuje po severnem zunanjem robu parc. št. 236/1, 236/3, 236/4, 236/7, 236/5, 201/2, 202/4, 202/2, 202/5 202/6, 202/7, prečka parc. št. 204/1, 209/1, prečka pot parc. št. 1667/3, prečka parc. št. 188/1, 209/3, 187/1, nato poteka po robu parc. št. 1669/1, 185 in 209/1. Na južni strani meja poteka po zunanjem robu parc. št. 72/75 k. o. Šturje in parc. št. 74/1, 73/1, 72 in do poti parc. št. 68 k. o. Ajdovščina, in po njej proti severu do parc. št. 1667/7, nato po cesti parc. št. 217/7 in po robu parc. št. 217/3, 223/11, 223/6, 223/17, 223/5, 223/24, do poti parc. št. 1166/1 in 232/25, ki se veže na parc. št. 223/13. Po četrtem odstavku 3. člena ZN Grivče II je meja območja prikazana tudi v grafičnem delu akta.
5. Zemljišče pobudnikov v drugem odstavku 3. člena ZN Grivče II ni našteto, zato ne predstavlja meje obravnavanega območja. Iz grafičnih prilog, ki prikazujejo obstoječe stanje in mejo tega območja ter iz pojasnil Občine Ajdovščina pa izhaja, da čez zemljišče pobudnikov poteka meja območja. Del njunega zemljišča je namreč po grafični prilogi ZN Grivče II predviden za ureditev dostopne poti na obravnavanem območju. To pomeni, da je grafični del ZN Grivče II, kolikor se nanaša na parc. št. 176/2 k.o. Šturje, v nasprotju z besedilom izpodbijanega akta. Ker besedilo ZN Grivče II ne navaja parc. št. 176/2, ki je prikazana v grafičnem delu, je ustavno sodišče ugotovilo, da je ZN Grivče II, kolikor se nanaša na parcelno številko 176/2, v neskladju s 24. členom ZUN, po katerem se besedilo prostorskih izvedbenih aktov prikaže grafično.
6. Iz zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče izpodbijani odlok v delu, ki se nanaša na parcelno številko 176/2 k.o. Šturje, odpravilo.
7. Ker je ustavno sodišče odločilo, da se ZN Grivče II v delu, ki ureja zemljišče pobudnikov, odpravi že zaradi neskladnosti s 24. členom ZUN, ni presojalo še skladnosti izpodbijanega akta z določbami 27., 37. in 40. člena ZUN.
8. Pobudnika izpodbijata tudi 16. člen plana, ki načrtuje območje, urejeno z ZN Grivče II. Zatrjujeta, da izpodbijana določba plana v nasprotju s 43. členom ZUreP ne določa površine in mej območja.
9. Po drugem odstavku 43. člena ZUreP srednjeročni prostorski plan določa območja stavbnih zemljišč, na katerih se bodo gradila, širila ali prenavljala naselja oziroma izvajali drugi posegi in se bo zanje izdelal prostorski izvedbeni načrt. Tem območjem se določijo in oblikujejo tudi površine in meje.
10. Določba 16. člena v 3.1 točki določa, da ureditveno območje zazidalnega načrta Grivče II meri ca. tri hektarje in je omejeno na severovzhodu z Grivčami, na jugu z zazidalnim načrtom Grivče I, na zahodu z obstoječo zazidavo in na severu s kmetijskimi površinami. Ureditveno območje se spreminja tako, da se doslej določeno območje zmanjša, območje, ki ni zajeto v programski zasnovi za ZN Grivče II, se ureja na podlagi prostorskih ureditvenih pogojev.
11. Navedeno pomeni, da izpodbijana določba plana površine in meje območja Grivče II oblikuje in določa, zato je ustavno sodišče očitek pobudnikov kot neutemeljen zavrnilo.
C)
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 26. člena in drugega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić in sodnici ter sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-278/99-19
Ljubljana, dne 15. novembra 2001.
Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti