Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001

Kazalo

4785. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Idrija, stran 9335.

Na podlagi 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 24. redni seji dne 15. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Idrija
1. člen
S tem odlokom se urejajo organizacijska vprašanja v zvezi z obvezno gospodarsko javno službo gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki obsega pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za gradnjo ter graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč) na celotnem območju Občine Idrija (v nadaljevanju besedila: javna služba).
2. člen
Javno službo na celotnem območju Občine Idrija izvaja režijski obrat, organiziran kot nesamostojen obrat v pristojnem organu občinske uprave, ob upoštevanju pristojnosti, ki jih imajo po tem odloku občinski svet, župan in komisija za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v zvezi z izvajanjem javne službe.
Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne službe opravlja režijski obrat vsa strokovna, tehnična, organizacijska in administrativna opravila za potrebe župana in komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči po tem odloku.
Računovodska opravila za potrebe javne službe opravlja občinska služba, pristojna za finance.
3. člen
Režijski obrat izvaja v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči naslednje dejavnosti:
– pridobiva, prodaja, menjuje in oddaja stavbna zemljišča za gradnjo,
– vodi evidence stavbnih zemljišč v občini,
– pripravlja srednjeročne in dolgoročne usmeritve za izvajanje javne službe,
– pripravlja program opremljanja stavbnih zemljišč, upoštevajoč sprejete usmeritve občinskega sveta za izvajanje javne službe,
– pripravlja letne programe s finančnimi načrti izvajanja javne službe,
– opremlja stavbna zemljišča za potrebe investitorjev, če s programom opremljanja stavbnih zemljišč ni drugače opredeljeno,
– pripravlja investicijske programe v zvezi z urejanjem stavbnih zemljišč,
– pripravlja strokovne podlage za razlastitev in pripravlja pogodbe v zvezi s tem.
Dokumente iz tretje, četrte, in pete alinee tega člena režijski obrat pripravlja z upoštevanjem predlogov krajevnih skupnosti.
4. člen
Viri financiranja dejavnosti javne službe so:
– sredstva, ustvarjena s prometom s stavbnimi zemljišči,
– sredstva komunalnega prispevka,
– sredstva nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
– druga sredstva, namenjena za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo evidenčno ločeno v proračunu občine in se namensko uporabljajo za izvajanje programa opremljanja stavbnih zemljišč.
5. člen
Pri izvajanju javne službe je občinski svet, ob neposrednih pristojnostih po statutu Občine Idrija, pristojen še za sprejem:
– srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev za izvajanje javne službe,
– programa opremljanja stavbnih zemljišč,
– letnih programov s finančnimi načrti izvajanja javne službe,
– letnih poročil in zaključnih računov javne službe.
Pred odločanjem o zadevah iz prvih treh alinei prvega odstavka tega člena morajo biti krajevne skupnosti zaprošene za mnenje in ga posredovati pristojni službi najkasneje v roku 30 dni. Kolikor mnenja v roku ne posredujejo, se smatra, da predlaganim aktom ne nasprotujejo.
6. člen
Letni program s finančnim načrtom, ki ga potrdi Občinski svet občine Idrija, je podlaga za sklepanje pravnih poslov glede pridobivanja in odtujevanja nepremičnin.
7. člen
Poleg pristojnosti, določenih s statutom Občine Idrija, ima župan še naslednje pristojnosti:
– predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem akte iz 5. člena tega odloka,
– predlaga sklepe o nakupu, menjavi, prodaji in oddaji v najem stavbnih zemljišč po predhodnem pridobljenem mnenju komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
8. člen
Občinski svet občine Idrija imenuje komisijo za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki ima predsednika in štiri člane. Pristojnosti komisije so:
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih zemljišč,
– daje predhodna mnenja županu v zvezi z nakupi, prodajo, menjavo in oddajo stavbnih zemljišč, ter investicijskim programom urejanja stavbnih zemljišč,
– obravnava vsa vprašanja v zvezi z javno službo, za katero to zahteva župan ali vodja režijskega obrata oziroma za katerega sama oceni, da je potrebno, ter v zvezi s tem sprejema predloge, mnenja ali usmeritve, ki jih posreduje županu in vodji režijskega obrata.
9. člen
Vodja režijskega obrata odgovarja za zakonitosti delovanja javne službe in je dolžan zagotavljati izvajanje javne službe skladno s programi in finančnimi načrti ter sprejetimi odločitvami.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč v Občini Idrija (Uradni list SRS, št. 33/85).
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00200-3/01
Idrija, dne 15. novembra 2001.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost