Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001

Kazalo

4788. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja, stran 9337.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 77/97) in 18. ter 96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet mestne občine Kranj na 28. seji dne 14. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88 in Uradni list RS, št. 70/94, 35/95, 69/95, 27/96 in 6/01) se v 2. členu v tretji alinei za besedilom: “spremembe grafičnih prikazov v merilu 1:2000, december 2000”, doda besedilo: “in oktober 2001”.
2. člen
V točki 2.3. KRAJINSKO OBLIKOVANJE se v prvem odstavku 32. člena doda nova četrta alinea, ki se glasi:
– ”odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopanega materiala v obvodni pas, brežine in pretočne profile vodotokov ni dovoljeno.”
3. člen
V poglavju IV. POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR se v 65. členu v točki 2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ureditvena enota 1a3
Višinski gabarit novih objektov ne sme presegati višine okoliških objektov.«
4. člen
V istem poglavju se v 70. členu OBMOČJE UREJANJA S 03/1 – NASELJE VODOVODNI STOLP točka 1. Merila in pogoji za posege v prostor Ureditvena enota 6b/1,2 spremeni tako, da se glasi:
“Dopolnilna gradnja novih stanovanjskih in poslovnih objektov (razen poslovnega objekta ob Cesti Staneta Žagarja in parkirne hiše ob Dražgoški ulici) ni dopustna.
Dopustne so gradnje in preureditve obstoječih poslovnih in poslovno stanovanjskih objektov, ki so izgubili obstoječo funkcijo, in sicer: prizidave, nadzidave, dopolnilne gradnje ter spremembe namembnosti, vse za poslovne, stanovanjske in centralne dejavnosti.”
Točka 2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Ureditvena enota 6b/1 spremeni tako, da se glasi:
– Višinski gabarit novih objektov ne sme presegati višine okoliških objektov v ureditveni enoti.
– V stičišču Nazorjeve in Dražgoške ulice se formirata dva objekta z vogalnim poudarkom, katerih višinski gabarit ne sme presegati višine objekta H-8. Pri gradbenih posegih je potrebno po zaključku gradnje zemljišče parc. št. 930/35 k.o. Kranj urediti kot zelenico.”
Na koncu člena se doda nova točka, ki se glasi:
“3. Merila in pogoji za prometno urejanje
Parkirna mesta je potrebno zagotoviti tudi v kletnih etažah objektov. Dopustna je povezava parkirnih površin pod Dražgoško ulico.”
5. člen
V istem poglavju se za 92. členom doda nov 92.a člen, ki se glasi: “OBMOČJE UREJANJA P 07/4 – SAVSKA LOKA
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Dopustne so tudi gradnje in ureditve za trgovske, poslovne, obrtne in servisne dejavnosti.”
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-014/84-04/2106/01-48/02
Kranj, dne 20. novembra 2001.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti