Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001

Kazalo

4789. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne na Koroškem, stran 9338.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 26/97), 7. in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99), 16., 17. in 18. člena zakona o varnosti v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 30/98), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00, 24/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 21. seji 25. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo osnove za urejanje cestnega prometa na javnih prometnih površinah v Občini Ravne na Koroškem, na drugih javnih površinah in v naseljih Občine Ravne na Koroškem, in sicer na področjih:
– postavljanja in vzdrževanja prometne signalizacije;
– načrtovanja, postavljanja in vzdrževanja semaforskih naprav;
– stalne omejitve in prepovedi prometa;
– začasne omejitve, preusmeritve ali prepovedi prometa;
– parkirnih prostorov in parkiranja;
– posebnih prometnih režimov (dostava blaga, čiščenje prometnih površin, posebna uporaba prometnih površin);
– posebnih varnostnih ukrepih.
2. člen
Javne prometne površine so po tem odloku vse kategorizirane lokalne ceste, nekategorizirane ceste, javne poti, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, posebne površine za pešce (za promet z vozili zaprto območje), parkirne površine in avtobusna postajališča, ki jih lahko vsak uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.
Območje za pešce je prometno območje, ki je namenjeno izključno pešcem.
Drugi udeleženci v prometu ga lahko uporabljajo samo v primeru, ko to dovoljuje prometna signalizacija.
II. POSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE
3. člen
Odločbo o postavitvi, odstranitvi ali dopolnitvi prometne signalizacije in drugih naprav, ki zagotavljajo varnost cestnega prometa na javnih površinah, izda občinski upravni organ.
Investitor del financira pri novogradnjah in rekonstrukcijah cest oziroma javnih prometnih površinah postavitev nove ali nadomestitev stare prometne signalizacije. Le-ta se določi v tehnični dokumentaciji, h kateri je potrebno pridobiti soglasje občinskega upravnega organa.
4. člen
Prometno signalizacijo postavlja in vzdržuje vzdrževalec javnih prometnih površin. Sredstva za postavljanje in vzdrževanje prometne signalizacije na javnih prometnih površinah zagotovi Občina Ravne na Koroškem.
O postavljeni prometni signalizaciji mora upravljalec oziroma vzdrževalec javnih prometnih površin voditi ustrezno evidenco.
En izvod evidence z vsemi spremembami in dopolnitvami hrani upravni organ.
Evidenca o prometni signalizaciji mora vsebovati naslednje podatke:
1. datum in uro postavitve;
2. naziv in številko;
3. kraj in cesto postavitve;
4. številko odločbe upravnega organa.
5. člen
Splošni nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo in nad evidenco o njej opravlja občinski upravni organ, operativni nadzor pa inšpektor za ceste, ki opravlja nadzor tudi nad varstvom občinskih cest, oziroma javnih prometnih površin v smislu zakona o javnih cestah in določb tega odloka.
III. SEMAFORSKE IN SVETLOBNE NAPRAVE
6. člen
Semaforske in svetlobne naprave načrtuje in določa njihovo postavitev občinski upravni organ.
Občina zagotovi postavitev svetlobnih naprav na prehodih za pešce na lokalnih cestah in javnih poteh.
IV. STALNE OMEJITVE IN PREPOVEDI PROMETA
1. Omejitev hitrosti
7. člen
Na območju naselij Občine Ravne na Koroškem je hitrost omejena na 50 km/h, razen na odsekih, na katerih so urejene pešpoti in kolesarske steze.
2. Območja za pešce
8. člen
Območja za pešce so namenjena pešcem in so posebej označene javne prometne površine, na katerih je promet z motornimi vozili, razen za dovoljene izjeme, prepovedan.
Promet s kolesi je v območjih za pešce dovoljen samo tam, kjer je to določeno s prometno signalizacijo.
9. člen
V območju za pešce je promet v vsakem času dovoljen za nujne vožnje vozilom Ministrstva za notranje zadeve - policije, reševalne službe, gasilcev, republiških in lokalnih javnih gospodarskih služb in zdravstvene službe ob obiskih bolnikov.
10. člen
Območja za pešce določi s sklepom občinski svet.
11. člen
Za kakršenkoli izredni dovoz v območja za pešce ali prometne površine, na katerih je prepovedan promet za določene vrste vozil, je potrebno dovoljenje, ki ga izda občinski upravni organ.
Občinski upravni organ lahko ob izdaji dovoljenja zahteva plačilo varščine.
3. Območje omejene hitrosti
12. člen
Za območje omejene hitrosti lahko župan s sklepom določi del naselja ali ulico, če je zaradi gostote prometa pešcev in njihove varnosti potrebno omejiti hitrost vozil pod 50 km/h.
Hitrost iz prvega odstavka tega člena ne sme biti omejena na manj kot 30 km/h.
V. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE
13. člen
Ustavljanje in parkiranje vozil na javnih površinah in javnih prometnih površinah je prepovedano:
– kjer to prepoveduje prometna signalizacija;
– na zaznamovanih prehodih za pešce ali na razdalji manj kot 5 m od prehoda za pešce;
– na kolesarskih stezah, pločnikih in stezah za pešce;
– na železniškem prehodu ali manj kot 15 m od prehoda oziroma proge;
– na križišču in na razdalji manjši od 5 m od najbližjega roba prečnega vozišča;
– parkiranje na razdalji manj kot 15 m pred znakom, s katerim je označeno avtobusno postajališče, kakor tudi na delu vozišča, ki je s stalnimi označbami določeno za avtobusno postajališče;
– pred uvozom ali na dohodu v stavbo, garažo, dvorišče ali gradbišče;
– na ali pred komunalnimi napravami (priključki na vodovodno omrežje, vhodi v kanalizacijo, hidranti, kontejnerji za odpadke, prometnih zapornicah);
– na predelih, kjer predstavlja vozilo oviro pri odvozu snega ali pri odstranjevanju posledic elementarnih ali drugih nezgod;
– na javnih zelenicah in sprehajalnih poteh;
– na funkcionalnih zemljiščih spomenikov in obeležij in rezerviranih parkirnih površinah za invalide;
– na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že parkiranemu vozilu;
– na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med postavljenim oziroma parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno črto na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 metre.
14. člen
Na območju Občine Ravne na Koroškem so za ustavljanje in parkiranje namenjene naslednje javne površine:
– urejeni javni parkirni prostori;
– rezervirani parkirni prostori;
– splošni parkirni prostori;
– javni parkirni prostori za tovorna vozila in avtobuse v medkrajevnem prometu.
15. člen
Urejeni parkirni prostori so določeni s prometnimi znaki kot parkirni prostori in površine, kjer je parkiranje časovno omejeno ali nadzorovano.
Urejene parkirne prostore določi s sklepom občinski svet.
16. člen
Rezervirani parkirni prostori so:
– prostori za potrebe službenih vozil na podlagi predhodnega dovoljenja;
– prostori, rezervirani za parkiranje vozil invalidnih oseb;
– parkiranje tovornih, motornih vozil in avtobusov;
– parkiranje turističnih avtobusov;
– parkiranje intervencijskih vozil;
– prostori stanovalcev, rezervirani na podlagi abonmaja.
Rezervirane parkirne prostore določi s sklepom občinski svet.
Rezervirani parkirni prostori morajo biti vidno označeni s predpisano prometno signalizacijo. Stroški signalizacije teh prostorov gredo v breme uporabnika, razen prostorov, ki so namenjeni za parkiranje intervencijskih vozil in vozil invalidnih oseb. Na njih lahko parkirajo le motorna vozila, katerim to dovoljuje označba parkirnega prostora. Parkirni prostori za potrebe službenih vozil se lahko rezervirajo za posamezne časovne termine ter se v ostalem času uporabljajo kot splošni urejeni javni parkirni prostori.
17. člen
Splošni parkirni prostori so na odsekih javnih cest, ulic in na drugih prometnih površinah, kjer jih ne prepovedujejo cestnoprometna signalizacija in prometni predpisi. Na teh prostorih se lahko po potrebi organizira parkiranje za določen čas.
18. člen
Upravljalec javnega parkirnega prostora skrbi za vzdrževanje prometne signalizacije, skrbi za red in čistočo in ne odgovarja za škodo, ki nastane na parkiranem vozilu.
19. člen
Za parkiranje motornih vozil na urejenih in nadzorovanih parkirnih prostorih mora uporabnik vozila plačati parkirnino. Za uporabo rezerviranih parkirnih prostorov plačujejo uporabniki najemnino.
Cone, čas obračunavanja parkirnin, višino parkirnine in višino najemnine za parkirišča, opredeljena kot urejena parkirišča, določi s sklepom občinski svet.
Občinski svet s sklepom določi:
– parkirne cone;
– višino parkirnine s tarifami;
– vrednost točke;
– čas obračunavanja parkirnin;
– obračunavanje pavšalnih parkirnin in letnih abonmajev na nadzorovanih, urejenih, rezerviranih parkirnih površinah.
20. člen
Ureditev lokacij za javne parkirne prostore za parkiranje tovornih vozil in avtobusov predpiše s sklepom župan občine. Na območju mesta Ravne na Koroškem in naselij je prepovedano parkiranje tovornih vozil in avtobusov na javnih površinah, razen na mestih, kjer je s prometnim znakom dovoljeno.
Župan lahko izjemoma dovoli in določi pogoje za ustavljanje in parkiranje tovornih motornih vozil, priklopnikov in avtobusov na drugih površinah izven lokacij urejenih parkirišč, če je to nujno za nemoteno opravljanje njihove proizvodne ali storitvene dejavnosti, in če to ne ovira drugih udeležencev v prometu.
VI. POSEBNI PROMETNI REŽIM
1. Dostava blaga
21. člen
Dostava blaga za oskrbo trgovin je dovoljena samo v času od 5. do 19. ure.
22. člen
Dostava in dovoz blaga na javnih prometnih površinah ne sme onemogočati normalnega poteka prometa in mora biti opravljena brez odlašanja in hitro. Po odstranitvi blaga je potrebno prometno površino temeljito očistiti. Blago in embalažo, dostavljeno in odloženo na javne površine, je potrebno odstraniti takoj po dostavi.
2. Posebna uporaba javnih prometnih površin
23. člen
Javne prometne površine se lahko s soglasjem občinskega upravnega organa uporabljajo tudi za:
– občasno postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih vrtov, telefonskih govorilnic, panojev, stebrov in podobno;
– izvajanje športnih prireditev;
– organizacijo zborovanj, zabavnih in kulturnih prireditev, kadar to ne moti prometa.
Dovoljenje za posebno uporabo javnih površin izda Oddelek za KCG, ob soglasju upravljalca javnih površin, na katere se nanaša, v skladu z odlokom o komunalnih taksah.
24. člen
Če inšpektor za ceste ugotovi, da je na javni prometni površini postavljen objekt iz prvega odstavka prejšnjega člena brez soglasja upravnega organa ali v nasprotju s soglasjem, z odločbo odredi upravljalec prometne površine takojšnjo odstranitev na stroške lastnika objekta.
3. Čiščenje ceste, posebnih javnih površin in drugih javnih prometnih površin
25. člen
Čiščenje in pranje javnih prometnih površin ter odvoz komunalnih in drugih odpadkov morajo izvajalci organizirati tako, da je promet čim manj oviran. Na prometno zelo obremenjenih javnih cestah lahko upravni organ določi čas, v katerem je izvajanje teh dejavnosti prepovedano.
Pred pričetkom čiščenja, odvoza odpadkov, vzdževalnih del na cesti in opravil zimske službe, lahko izvajalec postavi prometne znake za prepoved parkiranja na odsekih cest, kjer bo izvajal ta dela.
VII. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI
26. člen
Občinski upravni organ, s soglasjem župana, odredi dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno-varstvenih in zdravstvenih zavodov, šol, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci pojavljajo v večjem številu.
27. člen
Občinski upravni organ, s soglasjem župana, odredi območje umirjanja prometa. Za območje umirjanja prometa se lahko določi del ceste ali cesto v naselju ali delu naselja.
V območju umirjanja prometa imajo prednost pešci. Voznik mora biti posebno pozoren na otroke, ki jim je dovoljena igra v tem območju.
28. člen
Občinski upravni organ, s soglasjem župana, odredi naprave in ukrepe za umirjanje prometa.
Naprave za umirjanje prometa so lahko fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnja z neprimerno hitrostjo ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste.
Fizične ovire morajo biti označene z ustrezno prometno signalizacijo.
VIII. NADZOR
29. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo:
– inšpektor za ceste nadzoruje cestno prometno signalizacijo, stanje in vzdrževanje cest in objektov na njih, izvajanje del na javnih prometnih površinah v skladu z zakonom in tem odlokom;
– pooblaščeni delavci uprave občine oziroma komunalnega nadzora nadzirajo izvajanje določil:
– o prepovedi parkiranja na javnih površinah, namenjenih pešcem, na zelenicah in parkih, pred vhodi v stavbe in garaže, na dovozih do stavb, na avtobusnih postajališčih, na prostorih, določenih za razkladanje dostavnih vozil, ob dovozih in izvozih iz gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, kontejnerji za odpadke, prometnimi zapornicami);
– o parkiranju na rezerviranih mestih;
– o spoštovanju določil o dostavi blaga;
– o izvajanju del na javnih prometnih površinah;
– o posebni uporabi površin za javne prireditve;
– nadzirajo upravljalce parkirnih prostorov;
– upravljalci javnih parkirnih prostorov nadzirajo izvajanje reda na javnih parkirnih prostorih, za katere imajo pooblastila župana občine;
– upravljalec zaprtega parkirnega prostora izvaja kontrolo vhoda in izhoda in nespoštovanje predpisov v zvezi s tem.
30. člen
Pooblaščena oseba občine ima v zvezi z opravljanjem nadzora naslednje pravice in dolžnosti:
– nadzoruje javne površine, določene s tem odlokom, in sprejema ukrepe za izvajanje odloka;
– namešča na vozila obvestila o prekršku za mandatne kazni;
– izreka mandatne kazni in jih izterja od kršitelja na kraju samem;
– predlaga kršitelje v postopek sodniku za prekrške;
– nadzoruje pooblaščene upravljalce parkirnih prostorov;
– sodeluje z delavci policije, če to zahtevajo razlogi varnosti.
Delavec, ki opravlja komunalni nadzor, lahko zahteva od voznika ob ugotovljeni kršitvi naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva in kraj bivanja.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
31. člen
Z denarno kaznijo v naslednjem znesku se kaznuje za prekršek:
– pravna oseba do 150.000 SIT;
– posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti do 100.000 SIT;
– odgovorna oseba pravne osebe do 40.000 SIT;
– če vzdrževalec javnih prometnih površin ne ravna po določilih 4. člena;
– če si ne pridobi dovoljenja za izredni dovoz, ali dovoljenja ne postavi na vidno mesto v skladu z 11. členom;
– če čiščenje in pranje javnih prometnih površin ter odvoz komunalnih in drugih odpadkov ne poteka v skladu s 25. členom.
32. člen
Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje posameznika z izrekom mandatne kazni na kraju samem, če stori prekršek:
– če ne parkira tovornega vozila ali avtobusa v skladu z 20. členom;
– če pri dostavi blaga ne upošteva določil 21. člena;
– če dostava ne poteka v skladu z 22. členom.
33. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje posameznika z izrekom mandatne kazni na kraju samem, če stori prekršek:
– če zlorabi (posoja) abonmajske kartice v skladu z 19. členom;
– če ne plača parkirnine po določilih 19. člena;
– če neopravičeno parkira vozilo na rezerviranih parkirnih površinah za invalide.
V primeru zlorabe pravice abonmaja lahko pooblaščena oseba začasno odvzame abonma za čas od enega do največ treh mesecev, brez vračila plačanega pavšala.
34. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje posameznika z izrekom mandatne kazni na kraju samem, če stori prekršek:
– če se vozi s kolesom v območju za pešce tam, kjer to ni določeno s prometno signalizacijo (drugi odstavek 8. člena);
– če parkira vozilo na prepovedanih mestih iz 13. člena;
– če neopravičeno parkira na rezerviranih parkirnih površinah, kot to določa 16. člen;
– če ne označi vozila s parkirnim listkom, parkirni list izgubi ali parkirni list ne hrani na vidnem mestu v vozilu - sprednji levi del vetrobranskega stekla - v skladu z 19. členom.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
35. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Ravne na Koroškem veljati odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 36/98 in 54/98).
36. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 344-01-7/01-30
Ravne na Koroškem, dne 25. oktobra 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost