Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4208. Ukaz o odprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Dublinu
4209. Ukaz o odprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Helsinkih
4210. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Čile
4211. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4212. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kategorizaciji državnih cest

Sklepi

4213. Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državne ceste
4214. Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih cest med občinske ceste

MINISTRSTVA

4215. Pravilnik o kakovosti univerzalnih storitev
4216. Pravilnik o spremembi pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
4217. Odločba o imenovanju Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor v Organizacijo za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil
4218. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
4219. Odločba o prepovedi oddaje v promet in uporabe ledvic divjih parkljarjev
4285. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o označevanju in registraciji govedi

USTAVNO SODIŠČE

4220. Odločba o razveljavitvi dela prvega odstavka 34. člena in tretjega odstavka 34. člena statuta Mestne občine Celje
4221. Odločba, da drugi odstavek 45. člena zakona o davku na dodano vrednost ni v neskladju z ustavo
4222. Odločba o ugotovitvi, da 64. člen zakona o varstvu okolja ni v neskladju z ustavo
4223. Odločba, da izpodbijane določbe statuta Občine Brezovica niso v neskladju z zakonom
4224. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Co 1248/2001 z dne 25. 7. 2001 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. POMI 241/2001 z dne 26. 5. 1999

BANKA SLOVENIJE

4225. Sklep o spremembi sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih
4226. Sklep o dnevnem načrtovanju tolarske likvidnosti in spremljanju koncentracije deponentov
4227. Sklep o spremembi sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic
4228. Sklep o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
4229. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 22. 10. do 28. 10. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4230. Sklep o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife
4231. Spremembe in dopolnitve tarife o taksah in nadomestilih
4232. Sklep o oprostitvi plačevanja letnega nadomestila za opravljanje nadzora
4286. Poročilo o gibanju plač za avgust 2001

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4233. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
4234. Odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Borovnica

4238. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2001

Celje

4239. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja-Lahovna
4240. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
4241. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Dobrna

4242. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Dol pri Ljubljani

4243. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2001
4244. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani
4245. Program priprave za lokacijski načrt rekonstrukcije križišča "Dolsko" na glavni cesti G2-108, v km 7,320 odseka 1181 Šentjakob-Ribče

Grosuplje

4246. Pravilnik o denarnem darilu občine staršem novorojencev
4247. Pravilnik o denarnih pomočeh iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje
4248. Pravilnik o oddajanju poslovnih in upravnih prostorov v najem
4249. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil Občine Grosuplje

Hodoš

4250. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hodoš

Idrija

4251. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada občin Idrija in Cerkno
4252. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija
4253. Pravilnik o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija

Juršinci

4254. Sklep o določitvi cene programov vrtca v Občini Juršinci

Kamnik

4255. Odlok o dopolnitvi odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe "urejanje in vzdrževanje občinskih cest"
4256. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe "urejanje in vzdrževanje občinskih cest"

Kanal ob Soči

4257. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v Kanalu

Kranj

4258. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj

Križevci

4259. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2001
4260. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 za območje Občine Križevci
4261. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o varstvu vodnih virov Vučja vas, Bučečovci in Zasadi

Lenart

4262. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lenart za leto 2001

Lendava

4263. Odlok o javnem redu in miru
4264. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih, tehnoloških in padavinskih voda

Ljubljana

4235. Sklep o vrnitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
4236. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana
4237. Pravilnik o spremembi pravilnika o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje

Ljutomer

4265. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu centralna čistilna naprava Ljutomer

Markovci

4266. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev, namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Markovci

Mislinja

4267. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986-1990 za območje Občine Mislinja v letu 2001 (Prostorski plan Občine Mislinja z Urbanistično zasnovo naselij Mislinja in Šentilj pod Turjakom)

Novo mesto

4268. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2001
4269. Sklep o spremembi cen vzgojno varstvenih programov v vrtcih v Mestni občini Novo mesto
4270. Pravilnik o finančnem nadzoru v Mestni občini Novo mesto
4271. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto
4272. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša na programsko zasnovo za zazidalni načrt tovarne Adria Mobil
4273. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Odranci

4274. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2001

Sežana

4275. Sklep o zaključnem računu zbiranja, porabe in ostanka sredstev samoprispevka za izgradnjo mrliške vežice v Štorjah

Šentjur pri Celju

4276. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1, Šentjur pri Celju

Škocjan

4277. Cenik prispevkov pred priključitvijo na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Škocjan
4278. Sklep o postopnem povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Škocjan

Škofljica

4279. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Pijava Gorica

Šmarje pri Jelšah

4280. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč

Vransko

4281. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2000
4282. Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Vransko

Žalec

4283. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog
4284. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

52. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije (BYUGS)
53. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb s protokolom (BMTSZN)
54. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb (BDKSZN)
55. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb (BATSZN)
56. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij (BCZJVI)
57. Zakon o spremembi zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih Evropskega sodišča za človekove pravice (MESUES-A)

Vlada Republike Slovenije

58. Uredba o ratifikaciji Memoranduma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o dajanju nevračljive pomoči Bosni in Hercegovini za leto 2000
59. Uredba o ratifikaciji Memoranduma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o dajanju nevračljive pomoči Republiki Makedoniji za leto 2000
60. Uredba o ratifikaciji Memoranduma med Vlado Republike Slovenije in Vado Republike Črne gore o dajanju nevračljive pomoči Republiki Črni gori za leto 2000
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti