Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2001 z dne 18. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2001 z dne 18. 1. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

197. Odlok o imenovanju ministrov
199. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi predsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije Državnega zbora Republike Slovenije
200. Odlok o spremembah odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
201. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi predsednika in štirih članov komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
202. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za poslovnik
203. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti
204. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo
205. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
206. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko
207. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide
208. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport
209. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje
210. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb
211. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo
212. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko
213. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko

Poslovniki

198. Sprememba poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-E)

MINISTRSTVA

214. Odredba o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu organu

SODNI SVET

215. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
216. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

217. Sklep o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic
218. Sklep o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske ustreznosti zavarovalnice
219. Sklep o podrobnejši vsebini poročila pooblaščenega aktuarja
220. Sklep o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij
221. Spremembe pravil kviz loterije "Dobim podarim"
222. Ugotovitveni sklep o izhodiščni plači za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti

OBČINE

Ajdovščina

225. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
226. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina v najem
227. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji socialnih stanovanj v najem

Braslovče

228. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Brežice

229. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Razvojni center Brežice"
230. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001
231. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2001

Cankova

232. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 2001

Cerknica

233. Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Cerknica
234. Sklep o določitvi novih cen programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu "MARTIN KRPAN" Cerknica
235. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
236. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Črnomelj

237. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Črnomelj
238. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Črnomelj v letu 2001

Dobrna

239. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna

Dobrovnik

240. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2000
241. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik-Kétnyelvű Általános iskola Dobronak
242. Sklep o začasnem finaciranju Občine Dobrovnik za leto 2001
243. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik za leto 2001
244. Sklep o določitvi cene programa v vzgojno-varstvenem zavodu DOŠ Dobrovnik-KÁI Dobronak enota vrtec Dobrovnik-Dobronaki Óvoda

Hodoš

245. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Hodoš, do sprejetja proračuna za leto 2001

Hrpelje-Kozina

246. Ugotovitev, da je naslednji kandidat za člana Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina z samostojne podjetniške liste - SPL

Ilirska Bistrica

247. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica

Jesenice

248. Pravilnik za vrednotenje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Jesenice
249. Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic in ostalih pokritih športnih objektov osnovnih šol v uporabo

Kamnik

250. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kobilje

251. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2000
252. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava za območje Občine Kobilje
253. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobilje v letu 2001
254. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje

Kočevje

255. Odlok - koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo/adaptacijo objekta tržnice v Kočevju in izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanje javne tržnice
256. Program priprave za izdelavo ureditvenega načrta Gotenica - vadbeni center (P7/M1)
257. Program priprave za izdelavo "Ureditvenega načrta Jezero za del planske celote P5/R1?1. faza"
258. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno?varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
259. Sklep o spremembi sklepa o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov v Občini Kočevje

Kranj

260. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Kranj

Krško

261. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Krško za leto 2001

Laško

262. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Laško za leto 2000
263. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2001
264. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško
265. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Laško
266. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
267. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks

Litija

268. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija

Ljubljana

223. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001
224. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana

Murska Sobota

269. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota

Novo mesto

270. Odlok o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta
271. Odlok o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti zaposlenih v javnih zavodih
272. Odlok o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto
273. Sklep o ceniku za odvoz vozil s pajkom

Odranci

274. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v letu 2001

Prevalje

275. Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu 2001
276. Sklep o določitvi cen programov v Javnem vzgojno?varstvenem zavodu Vrtec Prevalje
277. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
278. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks

Puconci

279. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Puconci

Rogašovci

280. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Rogašovci

Rogatec

281. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije

Semič

282. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič v letu 2001

Sežana

283. Odlok o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialnovarstvenih storitev "Pomoč družini na domu"
284. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana
285. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sežana
286. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Sežana
287. Sklep o določitvi cene čiščenja odpadnih voda na novi komunalni čistilni napravi
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti