Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

338. Uredba o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev varnostnega spričevala in o postopku za izdajo varnostnega spričevala
339. Uredba o dopolnitvi uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
340. Uredba o določitvi preferencialnih carinskih stopenj za uvoz določenega blaga po poreklu iz določenih držav v razvoju
341. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
342. Uredba o spremembi uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
343. Uredba o kombiniranem prevozu

Sklepi

344. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka

MINISTRSTVA

288. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju
289. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ormož
290. Pravilnik o snoveh s hormonskih ali tireostatskim delovanjem, beta agonistih in govejem somatotropinu
291. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
292. Pravilnik o ugotavljanju skladnosti za ročne in prevozne gasilne aparate ter gasilna sredstva
293. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta

BANKA SLOVENIJE

294. Sklep o spremembi sklepa o dajanju kratkoročnih kreditov bankam za zagotavljanje dnevne likvidnosti
295. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 22. do 28. 1. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

296. Spremembe dodatka k pravilom igre na srečo "Petica"
297. Spremembe dodatka k pravilom igre na srečo "Petica"

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

298. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Ajdovščina

299. Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v letu 2001

Cerknica

300. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2001

Gorenja vas-Poljane

301. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas-Poljane za leto 2001
302. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas-Poljane

Gornji Petrovci

303. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v letu 2001

Jesenice

304. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2001

Kostel

305. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2000
306. Sklep o začasnem financiranju javne porabe za leto 2001
307. Sklep o poklicnem opravljanju funkcije župana Občine Kostel

Murska Sobota

308. Odlok o dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico

Podčetrtek

309. Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti

Slovenj Gradec

310. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj Gradca s Starim trgom, Pamečami, Podgorjem, Šmartnim in Mislinjo
311. Program priprave lokacijskega načrta severne obvoznice v Slovenj Gradcu

Slovenska Bistrica

312. Odlok o dežurstvu prodajaln v Občini Slovenska Bistrica
313. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica
314. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Slovenska Bistrica
315. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Slovenske Konjice

316. Odlok o zazidalnem načrtu Novi center Slovenske Konjice
317. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za predel ob Kidričevi cesti
318. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Prevrat
319. Odlok o razglasitvi rastišča Žičkega grobeljnika za naravni spomenik

Sodražica

320. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Sodražica za leto 2001
321. Pravilnik o dežurstvu prodajaln v Občini Sodražica

Šentjernej

322. Statut Občine Šentjernej

Šentjur pri Celju

323. Odlok o spremembi proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 2000
324. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gorica pri Slivnici

Šmarje pri Jelšah

325. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Trebnje

326. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentrupert
327. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Šentrupert o izidu glasovanja na referendumu dne 24. decembra 2000 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentrupert

Tržič

328. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Tržič v letu 2001

Turnišče

329. Odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Lendava

Velike Lašče

330. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2001
331. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Velike Lašče za obdobje od leta 1998 do leta 2000 ter dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine - v nadaljevanju: spremembe dolgoročnega plana Občine Velike Lašče

Veržej

332. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Veržej v letu 2001

Vojnik

333. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9
334. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Vojnik cona 11

Žalec

335. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec
336. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
337. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Žalec

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo
2. Popravek pravilnika o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb carinske službe
3. Popravek sklepa o spremembi sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji
4. Popravka seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje
AAA Zlata odličnost