Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1. Zakon o nadzoru državnih pomoči (ZNDP)
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-D)
3. Zakon o načinu poravnave dospelih neplačanih obveznih dajatev (ZNPDND)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Singapur
5. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Filipini s sedežem v Singapurju
6. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Tajski s sedežem v Singapurju

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

89. Uredba o določitvi najvišje povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja
90. Uredba o spremembi uredbe o prispevku oseb z začasnim zatočiščem k oskrbi in nastanitvi v nastanitvenem centru in višini človekoljubne pomoči, ki jo lahko prejemajo osebe z začasnim zatočiščem
91. Uredba o spremembi uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga

MINISTRSTVA

7. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji
8. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (poklicni tečaj)
9. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tehniško in drugo strokovno izobraževanje)
10. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (dualna organizacija izobraževanja)
11. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev nižje poklicne izobrazbe
12. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe
13. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (dualna organizacija izobraževanja)
14. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe
15. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - Komercialist
16. Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Komercialist
17. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov
18. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežakla
19. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož-Osluševci
20. Odredba o znižanju tarife pristaniških pristojbin oljnih tankerjev z ločenim balastom
21. Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC)
22. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti električne naprave s pravilnikom o elektromagnetni združljivosti (EMC) (Uradni list RS, št. 1/00)
23. Količnik za določitev letne akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2000
24. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove - fundacije Ilirika
25. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Ivana Cankarja za štipendiranje

USTAVNO SODIŠČE

26. Odločba o oceni ustavnosti drugega odstavka 123. člena, tretjega in četrtega odstavka 125. člena ter o razveljavitvi petega in sedmega odstavka ter prvega stavka osmega odstavka 125. člena stanovanjskega zakona
27. Odločba o oceni ustavnosti drugega odstavka 72. člena zakona o denacionalizaciji
28. Odločba o ugotovitvi, da šesta alinea 13. člena, 19., 27. in 56. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb niso v neskladju z ustavo
29. Odločba o ugotovitvi, da določbe drugega odstavka 19. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in 8. člena odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, niso bile v neskladju z ustavo in zakonom in da je bil del določbe 2. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v neskladju z zakonom
30. Odločba o oceni ustavnosti prve alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih in 58. do 63. člena zakona o stavbnih zemljiščih

BANKA SLOVENIJE

31. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz
32. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 12. 1999

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

33. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
34. Sklep o potrditvi učbenika: SUŠENJE LESA
35. Sklep o potrditvi učbenika: KONSTRUKCIJE 2
36. Sklep o potrditvi učbenika: SUROVINE V PEKARSTVU IN SLAŠČIČARSTVU
37. Sklep o potrditvi zbirke vaj: STROJNI ELEMENTI 2
38. Sklep o potrditvi zbirke vaj: PRIPRAVA PROIZVODNJE
39. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za december 1999

OBČINE

Brežice

41. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta Terme Čatež (ZN-S TERME)

Dobje

42. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobje za leto 1999

Dobrna

43. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2000
44. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Gorišnica

45. Sklep št. 77-99 o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Dolane
46. Sklep št. 74-99 o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Moškanjci

Hrpelje-Kozina

47. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v letu 2000

Ivančna Gorica

48. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Jesenice

49. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2000
50. Odlok o priznanjih Občine Jesenice
51. Pravilnik o izbiri kandidatov za občinska priznanja Občine Jesenice

Komen

52. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Komen za leto 1999
53. Odlok o razglasitvi gozda Boršt za gozd s posebnim namenom
54. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komen
55. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Komen v letu 2000
56. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2000
57. Sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Komen

Kranj

58. Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Krško

59. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Krško za leto 2000

Laško

60. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Laško za leto 1999
61. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2000
62. Odlok o komunalnih taksah v Občini Laško
63. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta: - ZN KS 2, št. proj. 24/99, december 1999, - ZN Desni breg Laško, KC1, št. proj. 27/99, december 1999, - ZN Rimske Toplice S-4, št. proj. 21/99, december 1999

Litija

64. Sklep o začasnem financiranju občine

Ljubljana

40. Odredba o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov

Loška dolina

65. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina

Loški Potok

66. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 1999
67. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 2000
68. Odlok o organiziranju pomoči na domu starejšim občanom v Občini Loški Potok
69. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Novo mesto

70. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Osilnica

71. Program priprav (1) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Osilnica - dopolnjene 1999, (2) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Osilnica

Podlehnik

72. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000

Postojna

73. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna
74. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto 2000
75. Sklep o ukinitvi statusa splošna uporaba
76. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
77. Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem vode iz vodovodnega sistema Občine Postojna in Občine Pivka

Razkrižje

78. Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih

Ribnica na Pohorju

79. Odlok o turistični taksi v Občini Ribnica na Pohorju
80. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica na Pohorju
81. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ribnica na Pohorju

Sevnica

82. Odlok o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnih sistemov in za obračun odvoda in čiščenja odpadnih in padavinskih voda preko kanalizacijskih sistemov
83. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica za leto 2000

Slovenj Gradec

84. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2000
85. Sklep o soglasju pripisa pri seznamu javnega dobra

Slovenska Bistrica

86. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi oziroma javni uporabi

Sodražica

87. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 1999
88. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Sodražica za leto 2000

POPRAVKI

1. Popravek odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v Občini Rogatec
2. Popravek sklepa o uvedbi občinskega samoprispevka v denarju za območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti