Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1998 z dne 8. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1998 z dne 8. 5. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1501. Zakon o spremembi zakona o prometnem davku (ZPD-F)
1502. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI-A)

Odloki

1503. Odlok o soglasju k letnemu programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1998 (OdDARS98)
1504. Odlok o letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1998 (OdlPVA98)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1505. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Španiji
1506. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Andori

Pozivi

1507. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za pet prostih mest sodnikov ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1508. Uredba o izvajanju resolucije Varnostnega sveta OZN, št. 1160/1998
1567. Uredba o spremembah uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

MINISTRSTVA

1509. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1998
1510. Odredba o določitvi števila mest sodnikov za prekrške na posameznem organu, ki vodi postopek o prekršku na prvi stopnji in na Senatu za prekrške Republike Slovenije
1511. Pravilnik o programu in o opravljanju strokovnih izpitov delavcev v pravosodju
1512. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških
1513. Navodilo o vodenju skupne evidence o številu izrečenih kazenskih točk storilcem prekrškov v cestnem prometu in o izrečenih ukrepih prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
1514. Dopolnitve Sodnega reda
1515. Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije
1516. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča
1517. Pravilnik o merilih za določanje zahtevnih objektov po zakonu o graditvi objektov
1518. Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije
1519. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne nazive
1520. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne dejavnosti
1568. Sklep o izdaji trimesečnih zakladnih menic

USTAVNO SODIŠČE

1521. Odločba o ugotovitvi, da določbe 3., 4. in 87. člena zakona o denacionalizaciji niso v neskladju z ustavo
1522. Odločba o oceni ustavnosti odloka o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij in razpisu referenduma za spremembo imen in sedežev občin
1523. Odločba o ugotovitvi skladnosti 3. člena odredbe o koeficientu povečanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja in 1. člena odredbe o spremembi odredbe o koeficientu povečanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja z ustavo in zakonom
1524. Odločba o delni razveljavitvi drugega odstavka 21. člena zakona o visokem šolstvu: prvega stavka v drugem odstavku 46. člena, drugega odstavka 48. člena in 49. člena statuta Univerze v Ljubljani; ugotovi, da tretji odstavek 46. člena statuta Univerze v Ljubljani ni v neskladju z ustavo; ter zavrženju pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti volitev rektorja Univerze v Ljubljani
1525. Odločba o sporu glede pristojnosti med državo in Mestno občino Kranj
1526. Odločba o razveljavitvi prve alinee 2. člena in druge alinee 2. člena v delu, ki se glasi "ter certifikat ali mnenje o strokovni usposobljenosti (gospodarske zbornice) Zbornice gospodarskih javnih služb" odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije na področju dimnikarske dejavnosti
1527. Odločba o tem, da je določba drugega odstavka 56. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planskih celot J1, J2, J3 in J5 za Občino Kranjska Gora v skladu z zakonom
1528. Odločba o delni razveljavitvi 5. točke prvega odstavka 231. člena zakona o davčnem postopku
1529. Odločba o oceni ustavnosti 24. in 68. člena zakona o davčni službi
1569. Sklep, da se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži izvrševanja zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah
1570. Sklep, da se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži izvrševanja zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah in dopolnilni sklep o načinu izvršitve sklepa

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1530. Datum nastopa in dela notarja
1531. Pozitivno mnenje oziroma soglasje in priporočil
1532. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za april 1998
1571. Razlaga kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Grosuplje

1540. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Dvori III, Dvori IV
1541. Ugotovitev, da je članu Občinskega sveta občine Grosuplje, Jožetu Mikliču, prenehal mandat
1542. Ugotovitev, da je članu Občinskega sveta občine Grosuplje, Alojzu Predaliču, prenehal mandat

Idrija

1543. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 1998
1544. Obvezna razlaga o območjih urejanja, ki so določeni z dolgoročnim družbenim planom Občine Idrija za obdobje 1986–2000
1545. Obvezna razlaga posameznih členov odloka o prostorsko ureditvenih pogojih PUP 1 Črnovrška planota in Godoviško podolje

Ivančna Gorica

1546. Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za območje KS Muljava

Kobarid

1547. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 1997

Lenart

1548. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sv. Ana
1549. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Voličina
1550. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Lenart
1551. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sv. Jurij
1552. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sv. Trojica
1553. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cerkvenjak
1554. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt

Ljubljana

1533. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Pedenjped
1534. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih in znižanju plačil staršev
1535. Sklep o pooblastilu vrtcem za izvajanje nekaterih opravil pri določanju plačil staršev
1536. Sklep o določitvi zneska rezervacije v vrtcih
1537. Sklep o cenah za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
1538. Odredba o višini parkirnine za vozila stanovalcev
1539. Odredba o določitvi višine najemnine za rezervirane parkirne površine

Ljutomer

1555. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah odloka o ureditvenem načrtu regulacije potoka Kozarica–Virje ter melioracije na območju Kozarica–Virje
1556. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Logarovci-Berkovci

Loška dolina

1557. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 1997

Majšperk

1558. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 1998

Odranci

1563. Odlok o uvedbi občinskega samoprispevka za Občino Odranci
1564. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo občinskega samoprispevka

Rogašovci

1559. Sklep o javni razgrnitvni osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin za območje Občine Rogašovci

Sevnica

1560. Sklep o povišanju cen dimnikarskih storitev na območju Občine Sevnica
1561. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

1562. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec

Velike Lašče

1565. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Velike Lašče in o priznanjih župana Občine Velike Lašče
1566. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Velike Lašče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti