Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1998 z dne 27. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1998 z dne 27. 3. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1046. Zakon o dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-B)
1047. Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK)

Drugi akti

995. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave o sumu zlorabe javnih pooblastil za vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v obdobju 1995–1997, vključno z vsemi njenimi organi
996. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

997. Uredba o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave
998. Uredba o postopku sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas v organih državne uprave
999. Uredba o dopolnitvah uredbe o kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga
1048. Uredba o spremembi uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
1049. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov

Drugi akti

1050. Soglasje k cenam naftnih derivatov

MINISTRSTVA

1000. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baška grapa
1001. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črmošnjice
1002. Odredba o spremembi odredbe o številu in sedežih notarskih mest

USTAVNO SODIŠČE

1003. Odločba o ugotovitvi, da določba drugega odstavka 40. člena zakona o gimnazijah ni v neskladju z ustavo
1004. Odločba o ugotovitvi, da je 18. točka 18. člena zakona o prometnem davku v neskladju z ustavo
1005. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 17.a člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško
1006. Odločba o odpravi odločbe Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Psp 12/94 z dne 26. 5. 1994 in odločba Sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji št. Sp 212/92 z dne 18. . 1993

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1007. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa
1008. Poročilo o gibanju plač za januar 1998

OBČINE

Bled

1009. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bled
1010. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 1998

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

1011. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec za leto 1997
1012. Odlok o proračunu Občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec za leto 1998

Gorišnica

1013. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1997
1014. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorišnica
1015. Poslovnik nadzornega odbora Občine Gorišnica

Gornja Radgona

1016. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Negova

Gornji Petrovci

1017. Sklep o lokaciji in izgradnji parkirnih prostorov pri pokopališčih na območju Občine Gornji Petrovci v letu 1998
1018. Sklep o sofinanciranju mrliških vežic na območju Občine Gornji Petrovci v letu 1998
1019. Sklep o modernizaciji občinskih cest na območju Občine Gornji Petrovci v letu 1998
1020. Sklep o lokaciji avtobusnih postajališč, na katerih bodo nameščene avtobusne čakalnice na območju Občine Gornji Petrovci v letu 1998
1021. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v 1. polletju leta 1998 v Občini Gornji Petrovci

Idrija

1022. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 1997
1023. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1024. Pravilnik o delitvi sredstev za investicije v komunalno in cestno infrastrukturo
1025. Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetijah v Občini Idrija
1026. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje novih enot malega gospodarstva v Občini Idrija

Kamnik

1027. Odlok o oglaševanju v Občini Kamnik

Mislinja

1028. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Mislinja

Osilnica

1029. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 1998

Radeče

1030. Odlok o izvršitvi proračuna Občine Radeče za leto 1997
1031. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Radeče v letu 1998
1032. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti v Občini Radeče

Ravne-Prevalje

1033. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem

Rogašovci

1034. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci

Sevnica

1035. Statut Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica

Slovenske Konjice

1036. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta Prevrat v Slovenskih Konjicah

Sveti Jurij ob Ščavnici

1037. Odlok o spremembi odloka o višini povračil za uporabo javnih poti za traktorje v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Šentjernej

1038. Odlok o davkih občanov Občine Šentjernej
1039. Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Šentjernej
1040. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej
1041. Sklep o spremembi sklepa št. 0098/95 z dne 8. 6. 1995

Škofja Loka

1042. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990
1043. Program priprave za ureditveni načrt za zazidalni otok P1/7-LTH-OL Vincarje

Škofljica

1044. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Škofljica

Videm

1045. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Zg. Leskovec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti