Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1995 z dne 30. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1995 z dne 30. 10. 1995, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2864. Uredba o preferenčnih carinskih stopnjah za uvoz določenih proizvodov iz držav v razvoju
2865. Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju
2866. Uredba o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva
2911. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o prepovedi klanja telet in mlade govedi

Sklepi

2912. Sklep o uskladitvi preživnin
2913. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč
2914. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč od 1. 4. 1994 do 31. 3. 1995 ter izplačilu razlik
2915. Sklep o spremembi soglasja k ceni utekočinjenega naftnega plina v jeklenkah

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2867. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje programov dejavnosti organizacij informacijske infrastrukture
2868. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za sofinanciranje nakupa informacijske in komunikacijske opreme
2869. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

2870. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. avgusta 1995
2871. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2872. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2873. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2874. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2875. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
2876. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

OBČINE

Bled

2877. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zasip S-D-12-A

Brezovica

2878. Redne volitve v organe krajevnih skupnosti Občine Brezovica

Divača

2879. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 1995
2880. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Divača

Kranj

2881. Odlok o občinskem prazniku

Krško

2882. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
2883. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
2884. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičninah družbene lastnine Gasilski dom Leskovec

Loška dolina

2885. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za naselje Stari trg

Majšperk

2886. Odlok o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Majšperk
2887. Odlok o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo
2888. Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Majšperk
2889. Odlok o krajevnih skupnostih
2890. Sklep o imenovanju volilne komisije Občine Majšperk
2891. Razpis prvih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Majšperk
2892. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu Osnovne šole Majšperk

Medvode

2893. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 1995

Metlika

2894. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Metlika prešel na naslednjega kandidata

Moravske Toplice

2895. Spremembe in dopolnitve odloka o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti in vaških skupnosti v Občini Moravske Toplice

Murska Sobota

2896. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bodonci
2897. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zenkovci
2898. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Brezovci

Novo mesto

2899. Odlok o lokacijskem načrtu za severno obvoznico Novega mesta
2900. Odlok o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto

Podčetrtek

2901. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Podčetrtek
2902. Odlok o spremembi območij naselij Sodna vas in Podčetrtek

Postojna

2903. Ugotovitev, da je pravica do prevzema mandata člana Občinskega sveta občine Postojna prešla na naslednjega kandidata

Slovenske Konjice

2904. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Bezina
2905. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Škofja Loka

2906. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Trebnje

2907. Odlok o uvedbi postopka za ureditev kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem kompleksu Žubina - I. del Medvedjek - Veliki Gaber - Mali Gaber - Cesta
2908. Pravilnik o dodeljevanju subvencij za pospeševanje razvoja podjetništva in kmetijstva

Vrhnika

2909. Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika

Zreče

2910. Poslovnik Občinskega sveta občine Zreče