Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1995 z dne 27. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1995 z dne 27. 1. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

344. Sklep o dopolnitvi začasnega sklepa o količnikih za določitev osnovne plače javnih pravobranilcev, organov za postopek o prekrških in družbenih pravobranilcev samoupravljanja

Drugi akti

345. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

346. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
347. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
348. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

349. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

350. Odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni z žarnicami kategorije R2 (št. 1.01)
351. Odredba o homologiranju odsevnikov za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 3.02)
352. Odredba o homologiranju svetilk zadnje registrske tablice motornih vozil (razen motornih koles) in njihovih priklopnikov (št. 4.00)
353. Odredba o homologiranju "Sealed-Beam" žarometov (SB žarometov) za cestna motorna vozila za evropski asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen (št. 5.02)
354. Odredba o homologiranju smernih svetilk za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 6.01)
355. Odredba o homologiranju prednjih in zadnjih pozicijskih svetilk, zavornih svetilk in gabaritnih svetilk cestnih motornih vozil (razen motornih koles) in njihovih priklopnikov (št. 7.02)
356. Odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni s halogenimi žarnicami (H1, H2, HB3, HB4 in/ali H7) (št. 8.04)
357. Odredba o homologiranju trikolesnih vozil glede na emisijo hrupa (št. 9.04)
358. Odredba o homologiranju vozil glede na radijske motnje (št. 10.01)
359. Odredba o homologiranju vozil glede na trdnost ključavnic in tečajev vrat (št. 11.02)
360. Odredba o homologiranju vozil glede na zaščito voznika pred napravo za upravljanje vozila v primeru trčenja (št. 12.03)
361. Odredba o homologiranju vozil glede na pritrdišča varnostnih pasov (št. 14.02)
362. Odredba o homologiranju varnostnih pasov in drugih sistemov v motornih vozilih za zadrževanje odraslih potnikov (št. 16.04)
363. Odredba o homologiranju motornih vozil glede na zavarovanje pred nedovoljeno uporabo (št. 18.01)
364. Odredba o homologiranju žarometov za meglo za cestna motorna vozila (št. 19.02)
365. Odredba o homologiranju žarometov za cestna motorna vozila za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni s halogenimi žarnicami (H4) (št. 20.02)
366. Odredba o homologiranju zaščitnih čelad za voznike in sovoznike motornih koles in mopedov (št. 22.03)
367. Odredba o homologiranju žarometov za vzvratno vožnjo za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 23.00)
368. Odredba o homologiranju avtoplaščev za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 30.02)
369. Odredba o homologiranju žarnic z žarilno nitko, namenjenih za uporabo v homologiranih svetilkah motornih in priklopnih vozil (št. 37.03)
370. Odredba o homologiranju zadnjih svetilk za meglo za cestna motorna vozila in njihove priklopnike (št. 38.00)
371. Odredba o homologiranju cestnih motornih vozil glede na merilnike hitrosti in njihovo vgradnjo (št. 39.00)
372. Odredba o homologiranju motornih koles z motorji na prisilni vžig glede na emisijo plinov, ki onesnažujejo zrak (št. 40.01)
373. Odredba o homologiranju motornih koles glede na emisijo hrupa (št. 41.01)
374. Odredba o homologiranju motornih koles glede na emisijo hrupa (št. 41.02)
375. Odredba o pristojbinah in cenah za storitve v postopku homologacije vozil
376. Navodilo o postopku homologacije vozil v Republiki Sloveniji
377. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1995
378. Odredba o dopolnitvi seznama proizvodov in sklopov, sestavnih delov in pribora, ki se upošteva pri vezavi uvoza cestnih vozil, njihovih delov in pribora za opravljeni izvoz
379. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun vrednosti nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora
380. Odredba o uvrščanju posameznih zavarovalnih vrst zavarovalne skupine in zavarovalne razrede
381. Pravilnik o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika
382. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij
383. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij
384. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih in strokovnih sestankov
385. Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive
386. Pravilnik o določitvi metodologije za nadzor nad izvajanjem zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
387. Poročilo o gibanju plač za november 1994

BANKA SLOVENIJE

388. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

389. Sklep o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada
390. Sklep o vsebini in načinu poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev in obveščanja javnosti o poslovanju investicijskih skladov
391. Metodologija za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada

SODNI SVET

392. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikom

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

393. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. novembra 1994
394. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
395. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
396. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
397. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
398. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
399. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

OBČINE

Brežice

401. Začasni statutarni akt občine Brežice

Jesenice

402. Razglas skupnih rezultatov glasovanja za župana občine Jesenice na volitvah, 4. decembra 1994
403. Razglas skupnih rezultatov glasovanja za člane Občinskega sveta občine Jesenice na volitvah, 4. decembra 1994

Kočevje

404. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Mestni Log-Dolga vas, I.faza, cona 2 - nova osnovna šola

Kranj

405. Izid glasovanja za člane občinskega sveta in župana občine Kranj
406. Izid glasovanja za člane občinskega sveta in župana občine Naklo
407. Izid glasovanja za člane občinskega sveta in župana občine Šenčur
408. Poročilo o izidu volitev za župana in za člane občinskega sveta občine Preddvor
409. Izid volitev župana in članov občinskega sveta v občini Cerklje na Gorenjskem

Laško

410. Začasni poslovnik občinskega sveta Laško
411. Statutarni sklep

Ljubljana

400. Sklep o oblikovanju cen toplote in plina

Mozirje

412. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Mozirje za leto 1994

Murska Sobota

413. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Tišina, za naselja Borejci, Gradišče, Rankovci, Tropovci, Vanča vas in zaselek "ROMA" Vanča vas-Borejci

Novo mesto

414. Statutarni sklep o delovanju mestne občine Novo mesto do sprejema statuta občine
417. Sklep o prenehanju biti javnega dobra

Radovljica

418. Odlok o razglasitvi Oble gorice in Volčjega hriba za naravna spomenika
419. Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Kropa
420. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada v občini Radovljica
421. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu "Poslovna cona Lesce - vzhod"
422. Spremembe družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990, morfološka enota "U - Be 7" Begunje

Slovenj Gradec

423. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
424. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šentjernej

415. Statutarni sklep o delovanju občine Šentjernej do sprejema statuta občine

Škocjan

416. Statutarni sklep o delovanju občine Škocjan do sprejema statuta občine

Šmarje pri Jelšah

425. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja S1 v Šmarju pri Jelšah
426. Statutarni sklep občine Šmarje pri Jelšah

Vrhnika

427. Odlok o razglasitvi Malega placa za naravni rezervat

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 1000-letnici smrti škofa Abrahama, pisca Brižinskih spomenikov
2. Popravek uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1994 izdajajo priložnostni kovanci
3. Popravek odredbe o homologaciji vozil
4. Popravek odredbe o homologiranju cestnih vozil glede na namestitev svetlobne opreme - št. 48.01
5. Obvestilo
AAA Zlata odličnost