Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1995 z dne 2. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1995 z dne 2. 6. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1365. Odlok o soglasju k programu dela Družbe za avtoceste v republiki Sloveniji d.d. za leto 1995
1366. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in kreditno-monetarno politiko in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednikov in članov odbora
1367. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost, tehnologijo in razvoj in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
1368. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
1369. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za spremljanje uresničevanja Resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije in o izvolitvi predsednika,...
1370. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
1371. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
1372. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1373. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1374. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1375. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1376. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1377. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1378. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1379. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1380. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1381. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1382. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1383. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1384. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1385. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1386. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1387. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1388. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1389. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1390. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1391. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1392. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1393. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1394. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1395. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1396. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1397. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1398. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1399. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1400. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1401. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1402. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1403. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1404. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1405. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1406. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1407. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1408. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1409. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1410. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1411. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1412. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1413. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1414. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1415. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1416. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1417. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1418. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1419. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1420. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1421. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1422. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1423. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1424. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1425. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1426. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1427. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1428. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1429. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1430. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1431. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1432. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1433. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1434. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1435. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1436. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1437. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1438. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1439. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1440. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1441. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1442. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1443. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1444. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1445. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1446. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1447. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1448. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1449. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1450. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1451. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1452. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1453. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1454. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1455. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1456. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1457. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1458. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1459. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1460. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1461. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1462. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1463. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1464. Odlok o razrešitvi vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani
1465. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Ljubljani
1466. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške s sedežem v Logatcu - predstojnice organa
1467. Odlok o razrešitvi namestnice javnega pravobranilca Republike Slovenije
1468. Odlok o razrešitvi namestnika javnega pravobranilca Republike Slovenije
1469. Odlok o razrešitvi namestnika javnega pravobranilca Republike Slovenije
1470. Odlok o soglasju k imenovanju štirih članov Nadzornega sveta javnega podjetja Slovenske železnice
1471. Odlok o imenovanju Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1472. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1473. Odredba o vrstah meril, za katere so obvezne odobritev tipa in overitve
1474. Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela komisije za medicinsko etiko
1475. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih
1476. Sklep o regresu za letni dopust sodnikov
1477. Sklep o imenovanju sodnikov na sodniška mesta višjih sodnikov
1478. Datum nastopa poslovanja notarjev
1520. Navodilo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti

BANKA SLOVENIJE

1521. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila o opravljanju plačilnega prometa s tujino

OBČINE

Cerknica

1479. Statutarni sklep II Občine Cerknica

Cerkno

1480. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Šebrelje
1481. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka dne 14.4.1995

Črenšovci

1482. Statut Občine Črenšovci

Dobrepolje

1483. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1995

Gornja Radgona

1484. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 1994
1485. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb

Grosuplje

1486. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 1995
1487. Sklep o zaključnem računu proračuna občine Grosuplje in žiro računov upravnih organov Občine Grosuplje za leto 1994

Hodoš-Šalovci

1488. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Hodoš-Šalovci

Hrpelje-Kozina

1489. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 1994 in ostalih računov Občine Sežana

Idrija

1490. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija

Ig

1491. Sklep o vrednosti točke za izračun nadoomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995

Kamnik

1492. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik
1493. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Kamnik

Krško

1494. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah

Kuzma

1495. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Kuzma do sprejetja proračuna za leto 1995

Ljutomer

1496. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Ljutomer prešel na naslednjega kandidata z liste SLS
1497. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Ljutomer prešel na naslednjega kandidata z liste SKD

Mozirje

1498. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1995

Podčetrtek

1499. Statut Občine Podčetrtek

Postojna

1500. Odlok o spremembah in dopolnitvah Srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-1990 ter spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-2000
1501. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območji S5 in P3 v Postojni
1502. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna
1503. Ugotovitev, da je pravica do prevzema mandata člana Občinskega sveta občine Postojna prešla na naslednjega kandidata iz liste kandidatov Združene liste socialnih demokratov

Rogatec

1504. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1995

Slovenska Bistrica

1505. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1994
1506. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Slovenska Bistrica v letu 1995

Slovenske Konjice

1507. Odlok o zaključenem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 1994
1508. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za 4 območja v centru Slovenskih Konjic in območje dela ZN Skalce III

Sveti Jurij ob Ščavnici

1509. Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Škocjan

1510. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Novo mesto za leto 1994

Škofja Loka

1511. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Škofja Loka
1512. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Šmarje pri Jelšah

1513. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1994

Trebnje

1515. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
1516. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
1517. Potrdilo o izvolitvi
1518. Potrdilo o izvolitvi

Tržič

1514. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta - 26 S3 - Senično - "Podovnca"

Zreče

1519. Statut občine Zreče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti