Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1994 z dne 11. 3. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1994 z dne 11. 3. 1994, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

535. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga v letu 1994
557. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

Sklepi

536. Sklep o blagu, za katerega se ne plačuje davščina za carinsko evidentiranje v letu 1994
537. Sklep o blagu, za katerega se ne plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1994

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

538. Odredba o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov v letu 1994
539. Odredba o spremembi Odredbe o shemi bilance stanja in bilanc uspeha za letni obračun Banke Slovenije
540. Poprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
541. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme
542. Navodilo o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za varstvo industrijske lastnine
558. Odredba o določitvi cen rafiniranega sladkorja iz republiških blagovnih rezerv
559. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
560. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

543. Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

OBČINE

Cerknica

544. Osnove in merila za obračun storitev odvoza komunalnih odpadkov na območju občine Cerknica

Kamnik

545. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi parkirnine, pristojbin in najemnine za rezervirane parkirne površine
546. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 v občini Kamnik

Kranj

547. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju občine Kranj

Krško

548. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah živalskih kužnih bolezni v letu 1994 na območju občine Krško

Lendava

549. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe ter dovoljenja v letu 1994 za občino Lendava

Murska Sobota

550. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Tešanovci - naselji Mlajtinci-Lukačevci

Postojna

551. Sklep o valorizaciji cen geodetskih storitev

Sevnica

552. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Sevnica za leto 1993

Slovenj Gradec

553. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994

Tržič

554. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju občine Tržič za leto 1994
555. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 v občini Tržič

Žalec

556. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

31. Akt o nasledstvu mednarodnih pogodb, sklenjenih v zvezi Splošnim sporazumom o carinah in trgovini (GATT), katerih članica je bila nekdanja SFRJ
32. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z nekdanjo Češko in Slovaško federativno republiko, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško
AAA Zlata odličnost