Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1993 z dne 10. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1993 z dne 10. 12. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2401. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
2402. Zakon o spremembah zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov
2403. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju
2404. Zakon o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za prirejanje posebnih iger na srečo ter za razširitev ali preselitev dejavnosti oziroma dela dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (ZZUIDP)

Odloki

2405. Odlok o soglasju k Statutu Banke Slovenije
2408. Odlok o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
2409. Odlok o izvolitvi sodnika Temeljnega sodišča v Ljubljani
2410. Odlok o izvolitvi sodnika Temeljnega sodišča v Mariboru
2411. Odlok o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Mariboru
2412. Odlok o izvolitvi predsednika Temeljnega sodišča v Kopru
2413. Odlok o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Kopru
2414. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Kopru
2415. Odlok o razrešitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani
2416. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Ljubljani
2417. Odlok o razrešitvi sodnice Sodišča združenega dela v Ljubljani
2418. Odlok o razrešitvi sodnika Sodišča združenega dela Republike Slovenije
2419. Odlok o razrešitvi namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Celju
2420. Odlok o imenovanju namestnika javnega tožilca Republike Slovenije
2421. Odlok o ustanovitvi in imenovanju Sveta za varstvo okolja
2422. Odlok o soglasju k imenovanju generalnega direktorja RTV Slovenija
2423. Odlok o imenovanju vršilca dolžnosti ravnatelja Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani
2424. Odlok o imenovanju direktorice Moderne galerije
2425. Odlok o soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Drugi akti

2406. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave o domnevnem škodljivem, nedopustnem in nezakonitem ter neustavnem delovanju in poslovanju Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljana, izvršnih svetov Skupščin občin Postojna, Trbovlje in Izola ter vseh tistih izvršnih svetov skupščin občin, pri katerih delovanju so bile s strani Službe družbenega knjigovodstva ali drugih pristojnih državnih organov ugotovljene nepravilnosti in nezakonitosti ter o sumu zlorabe pooblastil nekaterih javnih funkcionarjev in drugih tovrstnih nepravilnosti
2407. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2453. Uredba o uskladitvi odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1993

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2426. Odredba o dopolnitvi odredbe o izdajanju potrdil in overjanju listin, ki se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu
2427. Odredba o kriterijih za dodelitev subvencije invalidskim podjetjem
2428. Lista eksplozivnih snovi, ki se smejo dajati v promet
2429. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za november 1993
2430. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 1993
2454. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o prepovedi uvoza in tranzita krompirja, da se prepreči nevarnost vnašanja ogorčic (Globodera pallida (Stone) Behrens) in (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens)

BANKA SLOVENIJE

2455. Sklep o višini in načinu oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred potencialnimi izgubami bank in hranilnic
2456. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu izračuna kapitalske ustreznosti bank in hranilnic
2457. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic
2458. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok
2459. Sklep o glavnih znamenjih bankovca za 5000 tolarjev
2460. Sklep o izročitvi bankovca za 5000 tolarjev v obtok
2461. Sklep, da se vzame iz obtoka vrednostni bon za 5000 tolarjev
2462. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 1000 tolarjev
2463. Sklep o izročitvi bankovca za 1000 tolarjev v obtok

OBČINE

Črnomelj

2433. Sklep o renominaciji proračuna občine Črnomelj za leto 1993

Gornja Radgona

2434. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za izvedbo plinifikacije naselij Radgona in Radenci

Idrija

2435. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kamnik

2436. Odlok o pokopališkem redu in javnih pogrebnih svečanostih

Krško

2437. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško

Laško

2438. Odlok o ureditvenem načrtu za mestno središče v Radečah

Litija

2439. Odredba o pristojbinah za kritje dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Litija
2440. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki v občini Litija

Ljubljana

2431. Sklep o soglasju k povečanju cen ogrevne toplote in plina
2432. Sklep o spremembi sklepa št. 1187/1-1993 z dne 21. julija 1993

Ljubljana-Bežigrad

2441. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja BP 6/3 Opekarna Črnuče

Ljubljana-Šiška

2442. Pravilnik o oddaji javnih površin v najem v občini Ljubljana Šiška

Mozirje

2443. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad

Slovenska Bistrica

2444. Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v omrežju

Slovenske Konjice

2445. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjske lekarne

Škofja Loka

2446. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Vrhnika

2447. Sklep o vrednosti točke kot osnovo za ugotavljanje vrednosti stanovanj, stanovanjskih hiš, prostorov za počitek in rekreacijo in poslovnih prostorov na območju občine Vrhnika

Žalec

2448. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2449. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2450. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2451. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2452. Sklep o ukinitvi javnega dobra

POPRAVKI

1. Popravek Sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Rečica ob Savinji
2. Popravek Poročila o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu Krajevne skupnosti Poljane
3. Popravek Statuta občine Šmarje pri Jelšah