Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1993 z dne 3. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1993 z dne 3. 12. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2368. Zakon o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše v kmetijstvu v letu 1993 (ZUSSO93)
2369. Zakon o spremembi zakona o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb
2370. Zakon o spremembah zakona o revidiranju
2371. Zakon o družinskih prejemkih (ZDPre)
2372. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi

Odloki

2373. Odlok o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2374. Odlok o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2400. Sklep o vplačilu sredstev solidarnosti na račun sredstev solidarnosti Republike Slovenije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2375. Pravilnik o javnem izvajanju in predstavljanju glasbenih del javnosti
2376. Poprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

2378. Odločba o odpravi prvega in drugega odstavka 11. člena navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja in o ugotovitvi, da 13. člen istega navodila ni v neskladju z ustavo in zakonom
2379. Odločba o ugotovitvi, da sklep Sveta Banke Slovenije o prenehanju veljavnosti sklepa o pogojih in načinu dajanja kreditov bankam in drugim finančnim organizacijam za ohranjanje dnevne likvidnosti in ugotovitveni sklep Banke Slovenije o prevzemu določenih terjatev in obveznosti od Narodne banke Jugoslavije nista v neskladju z ustavo in zakonom

BANKA SLOVENIJE

2377. Sklep o tretji emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije

OBČINE

Brežice

2380. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Dobova
2381. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo vaškega samoprispevka v vasi Mali Obrež, KS Dobova

Cerknica

2382. Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Cerknica
2383. Odlok o nadomestilu za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskem območju Farovščice
2384. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Cerknica
2385. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč v občini Cerknica

Gornja Radgona

2386. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Gornja Radgona za leto 1993

Ljubljana-Center

2387. Sklep o soglasju k razširitvi dejavnosti Vzgojnovarstvenega zavoda Ljubljana Center

Logatec

2388. Odlok o organiziranju javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec
2389. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Logatec
2390. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Logatec

Mozirje

2391. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1993
2392. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Rečica ob Savinji

Slovenska Bistrica

2393. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev razvrstitve kmetijskih zemljišč občine Slovenska Bistrica

Škofja Loka

2394. Sklep o uvedbi samoprispevka
2395. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu Krajevne skupnosti Poljane, ki je bil izveden 21.11.1993 v prostorih šole na Malenskem vrhu

Trebnje

2396. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 7.11.1993 za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Trebnje

Vrhnika

2397. Odlok o določitvi števila sodnikov organa za postopek o prekrških občine Vrhnika
2398. Sklep o prenehanju javnega dobra
2399. Sklep o prenehanju javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

87. Akt o nasledstvu konvencij Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo in mednarodnih pogodb Mednarodne telekomunikacijske zveze
88. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o sodelovanju na področju patentov
89. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ukinitvi vizumov med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo (BFRUV)

Vlada Republike Slovenije

90. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Državo Izrael o ukinitvi vizumov
91. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Južnoafriške republike o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti nekaterih mednarodnih sporazumov
AAA Zlata odličnost