Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1993 z dne 17. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1993 z dne 17. 12. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2464. Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL)
2465. Zakon o visokem šolstvu (ZVis)
2466. Zakon o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo (ZPPDPIS)

Odloki

2467. Odlok o soglasju k sklepu Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti
2468. Odlok o soglasju k sklepu Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi službe Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave

Sklepi

2469. Sklep o spremembi sklepa o drugih osebnih prejemkih in povračilih delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2470. Uredba o višini davščine za carinsko evidentiranje v letu 1994
2471. Uredba o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1994
2472. Uredba o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1994
2473. Uredba o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga v letu 1994
2505. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih proizvodov

Drugi akti

2506. Soglasje k cenam naftnih derivatov

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2474. Pravilnik o načinu priglasitve podjetij v tujini, ki so jih ustanovile fizične osebe
2475. Sklep o imenovanju republiške maturitetne komisije
2476. Odločba o spremembi in dopolnitvi Odločbe o pooblastitvi podjetij za projektiranje, montažo in vzdrževanje signalno-varnostnih naprav
2477. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
2507. Odredba o prikazu terjatev do tujine
2508. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2509. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice

USTAVNO SODIŠČE

2478. Odločba o ugotovitvi, da sklep Vlade Republike Slovenije o merilih za določitev sredstev za plače direktorjev v zavodih, ki se financirajo iz javnih sredstev ni v neskladju z zakonom
2479. Odločba o odpravi tretje alinee tretjega odstavka 4.1.4. poglavja dolgoročnega družbenega plana občine Koper
2480. Odločba o ugotovitvi, da določbe 88. člena zakona o prometnem davku niso v neskladju z ustavo
2481. Odločba o delni razveljavitvi 162. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
2482. Odločba o odpravi 2. člena sklepa Skupščine občine Zagorje ob Savi o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1993

BANKA SLOVENIJE

2510. Sklep o vključevanju žiro računov in drugih računov, odprtih pri SDK, v depozit pri Banki Slovenije

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2483. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila glede vsebine in načina vodenja enotnega plana računov družbenega računovodstva v službi družbenega računovodstva

OBČINE

Črnomelj

2485. Pravilnik o merilih in postopkih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem

Gornja Radgona

2486. Sklep o dajanju soglasja k cenam

Idrija

2487. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi
2488. Poročilo o rezultatih podpisovanja pismenih izjav kot posebne oblike odločanja občanov občine Idrija

Kamnik

2489. Sklep o uskladitvi postavk v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine Kamnik za leto 1993

Kočevje

2490. Sklep o uskladitvi skupnega obsega in bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine Kočevje za leto 1993

Laško

2491. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Laško za leto 1993
2492. Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta KS 2 Debro
2493. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2494. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Ljubljana

2484. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi parkirnine na javnih parkirnih površinah

Mozirje

2495. Sprememba pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva (obrti in podjetništva) v občini Mozirje

Murska Sobota

2496. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Martjanci, naselje Krnci

Postojna

2497. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za kamnolom Razdrto

Slovenska Bistrica

2498. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, dne 28.11.1993 za podaljšanje dodatnega krajevnega samoprispevka za območje KS Oplotnica

Škofja Loka

2499. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
2500. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Trebnje

2501. Odlok o javni kanalizaciji
2502. Programske zasnove za spremembe zazidalnega načrta za območje T6-2 obrtne cone Trebnje
2503. Odlok o spremembi zazidalnega načrta T6-2 - obrtna cona Trebnje
2504. Programske zasnove za bencinski servis Trebnje - Petrol

POPRAVKI

1. Popravek Sklepa o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje modernizacije lokalne ceste Male Kompolje-Lučarjev Kal in krajevne ceste Velike Pece-Male Pece (Grosuplje)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

92. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezno republiko Nemčijo

Vlada Republike Slovenije

93. Uredba o ratifikaciji Dogovora o projektu "Svetovalec v okviru slovensko-nemškega programa o reintegraciji in financiranje spremljevalnih ukrepov"
94. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Češke republike o medsebojnem sodelovanju
95. Uredba o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in med Zveznim ministrstvom za obrambo Republike Avstrije
AAA Zlata odličnost