Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1993 z dne 17. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1993 z dne 17. 12. 1993

Kazalo

2503. Odlok o spremembi zazidalnega načrta T6-2 - obrtna cona Trebnje, stran 3345.

Na podlagi 39. in 40. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86), 21. člena Navodil o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter 6. člena Odloka o pristojnostih zborov SO Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89, 11/90 in 10/91), je Skupščina občine Trebnje, na 23. skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 29. 11. 1993 sprejela
ODLOK
o spremembi zazidalnega načrta T6-2 – obrtna cona Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se sprememba zazidalnega načrta za območje T6-2 – obrtna cona Trebnje (v nadaljevanju zazidalni načrt – sprememba), ki ga je izdelalo podjetje TOPOS, Dolenjske Toplice d.o.o., v letu 1993. pod številko LDD 91/93 in je sestavni del odloka.
2. člen
Zazidalni načrt – sprememba vsebuje:
a) tehnično poročilo
b) soglasja soglasodajalcev
c) oceno stroškov za izvedbo
d) grafični prikazi:
1.0 Izsek iz dolgoročnega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjen 1993. M1:5000
2.0 Izsek iz družbenega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990-1993, M1: 5000
3.0 Kopija katastrskega načrta z geodetsko podlogo M 1:500
4.0 Stanje po zazidalnem načrtu, M 1:1000
5.0 Arhitektonsko zazidalna situacija, M 1:500
6.0 Situacija komunalnih vodov in naprav, M 1: 500
7.0 Situacija požarnih con, M 1:500
8.0 Prečni prerez 1 – 1, 2 – 2, M 1:200
9.0 Vzdolžni prerez odvodnega kanala 1 M 1:100/50
3. člen
Meja zazidalnega načrta – sprememba poteka po zunanjih mejah oziroma prek zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
540/15, 540/5, 540/6, 542/3, 541/1 in 541/2 k.o. Trebnje.
II. NAMEMBNOST PROSTORA
4. člen
Območje je namenjeno za gradnjo bencinskega servisa z avtopralnico in prodajo gospodinjskega plina ter potrebnih komunalnih, vodnogospodarskih in cestnih ureditev.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
5. člen
Prodajalna tehničnega blaga s skladiščem ter avtopralnica je v objektu, tlorisne velikosti 16 x 10m. Vertikalni gabarit je pritličje, pokrito z ravno streho.
Fasada objekta je pretežno v stekleni izvedbi, ostala površina se obloži s penobetonskimi ploščami.
Kontejner za prodajo plina je tipske izvedbe, tlorisne velikosti 2.60 x 2,30 m in je ograjen z žično ograjo višine 2 m.
Nad črpalnima otokoma se izvede nadstrešnica. Strop se izvede z ALU pločevino, strani strehe se zakrijejo z masko. Velikost nadstrešnice je 18 x 22 m, višina nadstrešnice je 6 m.
Cisterne za gorivo so vkopane in morajo biti v dvoplaščni jekleni izvedbi. Kapaciteta cistern je 5 x 50 m3.
Pri projektiranju in gradnji se upoštevajo veljavni tehnični predpisi o gradnji postaj za preskrbo vozil z gorivom in o uskladiščevanju in pretakanju goriva ter pravilnike o utekočinjenem naftnem plinu.
6. člen
Utrjene in zelene površine:
Cestišča in parkirišča se izvedejo v asfaltu, pretakalno ploščad in ploščad za črpanje goriva se izvede v vodonepropustnem betonu.
Za potrebe servisa se predvidi 5 parkirnih mest.
Ostalo območje se uredi kot zatravljena površina in zasadi z grmovnicami.
IV. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA IN VODNOGOSPODARSKIH UREDITEV OBMOČJA
7. člen
Cestno omrežje
Uvoz na bencinski servis se uredi z interne ceste, ki se navezuje na regionalno cesto Trebnje-cesta-Mokronog.
Izvoz se uredi za desno zavijanje direktno na regionalno cesto, za levo zavijanje pa preko interne ceste obrtne cone.
Utrjene, vozne površine v območju urejanja se dimenzionirajo na osni pritisk 25t.
Bencinski servis se opremi s predpisano vertikalno in horizontalno signalizacijo.
Električno omrežje
Objekti se priključujejo na obstoječe električno omrežje obrtne cone in preko njega na TP Stari trg. Predvidena odjemna moč objektov je 50 kW.
Vodovod
Objekti se priključujejo na obstoječe vodovodno omrežje obrtne cone.
Kanalizacija
Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu. Fekalno kanalizacijo se odvaja v obstoječo javno kanalizacijo obrtne cone. Meteorno kanalizacijo s pretakališča in voznih površin se odvaja preko lovilcev olj in maščob ter peskolovcev v regulacijski jarek.
Za odvajanje podtalne vode se zgradi drenažni sistem.
TT omrežje
Objekti se priključijo na TT omrežje obrtne cone. Odvoz odpadkov
Odpadki se zbirajo ločeno v zabojnikih, lociranih ob prodajalni plina. Komunalni odpadki se odvažajo na komunalno deponijo, drugi odpadki, to so olja in embalaža od olj, se obravnavajo kot posebni odpadki. Upravljalec mora zagotoviti odstranitev teh odpadkov po veljavnih predpisih.
Vodnogospodarske ureditve
Obstoječi regulacijski jarek se prestavi ob regionalno cesto. Za odvod vode iz izvira ob lokaciji kontejnerja za plin se izvede meteorna kanalizacija do prestavljenega regulacijskega jarka.
Regulacijski jarek se na mestih križanja z voznimi površinami izvede kot propust z betonskimi cevmi.
Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati dimenzijo normalnega profila in niveleto odvodnega jarka iz projekta št. 1174.8 "Ureditev potoka pri Kamni gori", ki ga je izdelalo Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto.
Ogrevanje
Prostori servisa se ogrevajo z ekstra lahkim kurilnim oljem.
V. TEHNIČNI POGOJI ZA ZAKOLIČENJE OBJEKTOV IN GRADBENIH PARCEL
8. člen
Parcelacija se zaradi gradnje servisa ne spremeni. Objekte se zakoliči po grafični prilogi točke d alinea 5 iz 2. člena tega odloka.
VI. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO PREDVIDENIH POSEGOV V PROSTOR
9. člen
Ob izvedbi gradbenih del je potrebno zagotoviti varovanje plodne zemlje. Zgornji sloj zemljišča je potrebno odstraniti ločeno od ostalega izkopa in ga deponirati v delovnih pasovih. Po izvršenih delih se ta material uporabi pri ureditvi zelenic oziroma drugih neutrjenih površin in pri sanacijah poškodb terena, če bodo nastale med izvajanjem načrtovanih posegov.
Pri izdelavi projektne dokumentacije in pri izvedbi načrtovanih posegov je potrebno zagotoviti rešitve, ki so po veljavnih predpisih zahtevane za gradnjo objektov na območjih s VII. stopnjo po Mercalliju. Zaradi visoke podtalne vode je potrebno predvideti dodatne ukrepe proti vplivom vzgona.
Vsi stroški, ki jih bodo zaradi izvedbe načrtovanih posetov povzročile poškodbe in prestavitve infrastrukturnih vodov in naprav ter stroški prestavitve regulacijskega jarka bremenijo investitorja.
Investitor mora zagotoviti del potrebnih sredstev za pridobitev investicijsko tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo dela regionalne ceste R 326 in del potrebnih sredstev za izvedbo rekonstrukcije.
VII. TOLERANCE
10. člen
Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so dopustna v okviru območja urejanja in lahko znašajo največ ± 10%, pri tem pa mora biti ohranjena osnovna rešitev.
VIII. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta – sprememba opravlja urbanistična inšpekcija pri Upravi inšpekcijskih služb Novo mesto.
12. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o zazidalnem načrtu za območje T6-2 – Obrtna cona Trebnje (Skupščinski Dolenjski list. št. 10/89) za območje, navedeno v 3. členu odloka o spremembi zazidalnega načrta T6-2 – Obrtna cona Trebnje.
13. člen
Zazidalni načrt – sprememba je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-162/93-10
Trebnje, dne 29. novembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Trebnje
Ciril Pungartnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti