Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1991 z dne 29. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1991 z dne 29. 11. 1991, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

1094. Zakon o denacionalizaciji
1095. Akt o imenovanju viceguvernerja Banke Slovenije
1096. Akt o razrešitvi namestnice javnega tožilca Republike Slovenije
1097. Akt o imenovanju namestnice javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Mariboru
1098. Akt o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Mariboru
1099. Akt o izvolitvi sodnice Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
1100. Akt o izvolitvi predsednika Višjega sodišča v Mariboru
1101. Akt o izvolitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani
1102. Akt o izvolitvi dveh sodnikov Temeljnega sodišča v Novi Gorici
1103. Akt o izvolitvi predsednika Temeljnega sodišča v Mariboru
1104. Akt o izvolitvi predsednika Temeljnega sodišča v Ljubljani
1105. Akt o izvolitvi sodnice Temeljnega javnega sodišča v Mariboru
1106. Akt o izvolitvi sodnika Višjega sodišča v Mariboru
1107. Akt o izvolitvi dveh sodnikov Temeljnega sodišča v Ljubljani
1108. Akt o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Novem mestu
1109. Akt o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Novem mestu
1110. Akt o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Ljubljani
1111. Akt o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljubljani
1112. Akt o izvolitvi sodnice Sodišča združenega dela Republike Slovenije
1113. Akt o imenovanju direktorja Moderne galerije, Ljubljana za dobo štirih let
1114. Akt o imenovanju direktorja Narodne galerije, Ljubljana za dobo štirih let
1115. Akt o imenovanju ravnatelja Zavoda za varstvo in delovno usposabljanje mladine "Dr. Marijana Borštnarja", Dornava pri Ptuju za dobo štirih let
1116. Akt o soglasju k imenovanju odgovornega urednika Glasbenega programa organizacijske enote Radio Slovenija

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

1117. Odlok o zagotavljanju zdravstvenega varstva prejemnikom vojaških pokojnin in njihovim družinskim članom
1118. Sklep o osnovah za obračun plač delavcev in funkcionarjev
1167. Odlok o dopolnitvi odloka o načinu oblikovanja cen pšenice, moke in kruha
1168. Sklep o uskladitvi preživnin
1169. Soglasje k cenam poštnih storitev
1170. Dopolnitev soglasja k cenam naftnih derivatov

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1119. Sklep o povečanju denarnih nadomestil
1120. Sklep o povečanju republiških štipendij
1121. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu določanja zneska sredstev za mesečne akontacije osebnih dohodkov in izplačila sredstev neposredne skupne porabe, načinu sestavljanja obračuna in načinu pošiljanja tega obračuna službi družbenega knjigovodstva
1122. Sklep o uskladitvi denarnih prejemkov po zakonu o vojaških invalidih in zakonu o civilnih invalidih vojne
1123. Sklep o uskladitvi priznavalnin
1124. Objava zneskov povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih

BANKA SLOVENIJE

1125. Sklep o višini reeskontne kvote za črpanje reeskontnih in lombardnih kreditov
1126. Sklep o najmanjšem znesku kapitala, ki je potreben za ustanovitev banke
1127. Sklep o natančnejši določitvi pogojev in postopka za pridobitev dovoljenj in soglasij za poslovanje bank in hranilnic pri Banki Slovenije
1128. Sklep o podrobnejši opredelitvi oblik in obsega jamstvenega kapitala banke
1129. Sklep o razvrstitvi rizičnih aktivnih bilančnih in ustreznih izvenbilančnih postavk banke
1130. Sklep o načinu izvajanja določb 26. člena zakona o bankah in hranilnicah
1131. Sklep o višini in načinu oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred potencialnimi izgubami banke
1132. Sklep o določitvi pogojev in načina za nakup in prodajo državnih vrednostnih papirjev
1133. Sklep o dopolnitvah sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine
1134. Sklep o izdelavi in pošiljanju poročil o realiziranih prihodkih iz naslova prevoza blaga in potnikov na tujih relacijah in o drugih storitvah v zvezi z mednarodnim prometom ter poročil o odhodkih v zvezi z opravljanjem teh dejavnosti

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1135. Sklep o uskladitvi pokojnin
1136. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
1137. Sklep o uskladitvi dodatka za pomoč in postrežbo
1138. Sklep o uskladitvi zneskov denarnih nadomestil za telesno okvaro
1139. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
1140. Sklep o uskladitvi starostne pokojnine kmetov
1141. Sklep o uskladitvi pokojnin
1142. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
1143. Sklep o uskladitvi dodatka za pomoč in postrežbo
1144. Sklep o uskladitvi zneskov denarnih nadomestil za telesno okvaro
1145. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
1146. Sklep o uskladitvi starostne pokojnine kmetov
1147. Kolektivna pogodba dejavnosti elektrogospodarstva Slovenije
1148. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije

OBČINE

Celje

1151. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
1152. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Aljažev hrib (Levi breg Voglajne - stanovanjsko območje)

Cerknica

1153. Sklep o spremembi sklepa o cenah za geodetske storitve

Kočevje

1154. Sklep o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Kočevje
1155. Sklep o spremembi sklepa o določitvi najvišjih cen

Kranj

1156. Odlok o spremembah odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v občini Kranj

Krško

1157. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu čistilna naprava Brestanica

Ljubljana

1149. Sklep o razrešitvi dolžnosti tajnice volilne komisije mesta Ljubljane
1150. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen

Ljubljana-Šiška

1158. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za del območja ŠS 1/1 Stara Šiška
1159. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za del območja ŠS 1/1 Stara Šiška
1160. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za območje ŠS 3/5 Podutik-Kamna gorica
1161. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 14 - Vodice

Šentjur pri Celju

1162. Statut občine Šentjur pri Celju

Šmarje pri Jelšah

1163. Odlok o popravku odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1991

Žalec

1164. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen
1165. Sklep o razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta pokopališče Griže
1166. Sklep o razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta stanovanjske soseske Dobrtešnica I Šempeter

POPRAVKI

1. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov delavcev za 1991. leto
2. Popravek odloka o znižanju stopenj povračil za ceste ob ceni naftnih derivatov
3. Popravek sklepa o povišanju najemnin
4. Popravek odloka o javnem redu in miru v občini Škofja Loka
AAA Zlata odličnost