Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1991 z dne 6. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1991 z dne 6. 12. 1991, Kazalo


Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

1171. Odlok o obrestni meri zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine
1205. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1172. Pravilnik o višini povračil stroškov in o načinu izplačevanja nadomestil in povračil stroškov osebam v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti in med opravljanjem drugih nalog obrambe in zaščite
1173. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
1174. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije v mesecu novembru 1991

USTAVNO SODIŠČE

1177. Odločba o ugotovitvi, da 7. točka 38. člena pravilnika o pogojih in merilih za uporabo sredstev solidarnosti Samoupravne stanovanjske skupnosti Maribor ni v nasprotju z zakonom
1178. Sklep o začetku postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 145.b člena zakona o podjetjih in sklep o zadržanju izvrševanja posamičnih aktov in dejanj, začetih na podlagi te zakonske določbe

BANKA SLOVENIJE

1175. Sklep o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije
1176. Sklep o višini reeskontne kvote za črpanje reeskontnih in lombardnih kreditov

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1179. Odločba o višini RTV naročnine

OBČINE

Grosuplje

1182. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Martina v Velikem Mlačevem za kulturni in zgodovinski spomenik
1183. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Petra in Pavla na Spodnji Slivnici za kulturni in zgodovinski spomenik
1184. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Martina v Zgornji Dragi za kulturni in zgodovinski spomenik
1185. Odlok o razglasitvi arheološkega terena na Taboru nad Cerovim in podružnične cerkve sv. Nikolaja s tabornim obzidjem za kulturna in zgodovinska spomenika
1186. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Petra na Kamnem vrhu za kulturni in zgodovinski spomenik

Kamnik

1187. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja B-8 Zgornje Perovo v Kamniku

Kranj

1188. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Gasilsko reševalna služba p.o." Kranj

Krško

1189. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana občine Krško za obdobje 1986-1990

Ljubljana

1180. Sklep o cenah geodetskih storitev
1181. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen

Ljubljana Vič-Rudnik

1191. Spremembe in dopolnitve statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik
1192. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1991
1193. Odlok o ureditvenem načrtu za del območja urejanja VR 2/7 - Slovenija avto (južno od Tržaške ceste do obstoječega ravninskega gozdička)
1194. Odlok o določitvi pavšalnega zneska za vzdrževanje skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih občine v letu 1992
1195. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nagradah in priznanjih občine Ljubljana Vič-Rudnik
1196. Sklep o prenehanju začasnega ukrepa družbenega varstva v Zavodu za tehnično izobraževanje Ljubljana, Langusova 21
1197. Sklep o soglasju k preimenovanju Osnovne šole Franc Leskošek Luka

Ljubljana-Šiška

1190. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion

Murska Sobota

1198. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ižakovci
1199. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Melinci
1200. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lipa

Novo mesto

1201. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za zazidalni načrt Brod kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Radovljica

1202. Sklep o soglasju k cenam osnovnih komunalnih storitev

Šmarje pri Jelšah

1203. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1204. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta vzporednega plinovoda N 1/1 Ceršak-Rogatec - odsek na območju občine Šmarje pri Jelšah

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o prepovedi uporabe cestno železniških prehodov
2. Popravek odredbe o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen (Ljubljana)
3. Popravek odredbe o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen (Celje)
4. Popravek sprememb in dopolnitev družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990
5. Popravek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o vzdrževanju javne snage in obveznem odlaganju smeti in odpadkov na območju občine Sevnica
6. Popravek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o pogojih za dobavo in odjem vode na območju občine Sevnica
7. Popravek odloka o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

5. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
AAA Zlata odličnost