Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1991 z dne 21. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1991 z dne 21. 11. 1991, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

1091. Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
1092. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov delavcev za 1991. leto

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

1061. Odlok o načinu plačila tekočega pogonskega goriva za motorna vozila, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji
1062. Odlok o določitvi enotnega povprečnega količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za določitev kmetij v letu 1991
1063. Odlok o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ
1064. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi kalkulativnih osnov za določitev obsega sredstev za plače delavcev v zavodih, ki se financirajo iz proračunov

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1065. Odredba o prepovedi uporabe cestno železniških prehodov
1066. Pravilnik o spremembi pravilnika o stalnih sodnih tolmačih

BANKA SLOVENIJE

1067. Sklep o spremembi sklepa o zaokroževanju končnih obračunov v gotovinskem in brezgotovinskem plačilnem prometu in v poslovnih knjigah
1093. Spremembe in dopolnitve navodila za izvajanje sklepa o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1068. Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
1069. Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci

OBČINE

Celje

1073. Sklep o pooblastilu Komisije za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve Celje

Jesenice

1074. Sklep o javni razgrnitvi programske zasnove in osnutka ureditvenega načrta za območje Stara Sava na Jesenicah
1075. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta "Plavški travnik II - Vrbje"

Krško

1076. Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov

Lenart

1077. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1078. Odredba o plačevanju pristojbin za veterinarsko-higiensko službo, odstranjevanje neregistriranih psov in obdukcijo poginjenih živali, če obstaja sum na kužno bolezen, v občini Lenart
1079. Odredba o pristojbinah za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja na območju občine Lenart

Ljubljana

1070. Odredba o določitvi najvišjih cen
1071. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
1072. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen

Radovljica

1080. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990
1081. Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Zadlaščica
1082. Statutarni sklep SO Radovljica

Ribnica

1083. Odlok o krajevni taksi v občini Ribnica
1084. Odlok o spremembah odloka o sestavi Skupščine občine Ribnica, določitvi volilnih enot, pristojnosti zborov ter načinu izvolitve funkcionarjev Skupščine občine Ribnica ter izvršnega sveta
1085. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Ribnica
1086. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
1087. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Ribnica

Šentjur pri Celju

1088. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v občini Šentjur pri Celju
1089. Odlok o krajevni taksi v občini Šentjur pri Celju
1090. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča