Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2009 z dne 20. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2009 z dne 20. 4. 2009

Kazalo

1384. Pravilnik o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil, stran 4311.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N IK
o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja homologacijo in posamično odobritev novih vozil, načrtovanih in izdelanih v eni ali več stopnjah za uporabo v cestnem prometu, ter homologacijo sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, načrtovanih in izdelanih za takšna vozila.
(2) Ta pravilnik ureja tudi dajanje na trg in začetek uporabe delov in opreme, namenjenih za vozila, ki jih zajema ta pravilnik, pa niso vključeni v homologacijo sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot iz prejšnjega odstavka.
(3) Ta pravilnik se uporablja za vse kategorije vozil, ki so opredeljene v Prilogi II tega pravilnika.
(4) Ta pravilnik prenaša določbe Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (okvirna direktiva) (UL L št. 263 z dne 9. 10. 2007, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1060/2008 z dne 7. oktobra 2008 o nadomestitvi prilog I, III, IV, VI, VII, XI in XV k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 292 z dne 31. 10. 2008, str. 1).
2. člen
(izjemna homologacija ali posamična odobritev)
(1) Homologacija ali posamična odobritev v skladu z določbami tega pravilnika se na zahtevo proizvajalca ali lastnika vozila izvede tudi za naslednja vozila, čeprav ugotovitev njihove skladnosti ni pogoj za dajanje na trg, registracijo ali začetek uporabe v smislu 42. člena tega pravilnika:
a) vozila, načrtovana in izdelana predvsem za uporabo na gradbiščih ali v kamnolomih, pristaniščih ali letaliških kompleksih,
b) vozila, načrtovana in izdelana za potrebe vojske, civilne zaščite, gasilskih enot in enot za ohranjanje javnega reda in miru,
c) delovne stroje,
v delu, v katerem ta vozila izpolnjujejo zahteve tega pravilnika.
(2) Odobritev iz prejšnjega odstavka ne posega v tehnične zahteve in postopke ugotavljanja skladnosti po predpisih o varnosti strojev.
3. člen
(izjemna posamična odobritev)
Posamična odobritev v skladu z določbami tega pravilnika se na zahtevo proizvajalca ali lastnika vozila izvede za naslednja vozila, čeprav ugotovitev njihove skladnosti ni pogoj za dajanje na trg, registracijo ali začetek uporabe v smislu 42. člena tega pravilnika:
a) vozila, namenjena izključno za hitrostna tekmovanja na cestah;
b) prototipe vozil, ki se uporabljajo na cestah pod odgovornostjo proizvajalca zaradi izvedbe posebnega preskusnega programa, pod pogojem, da so bila načrtovana in izdelana posebej za ta namen.
4. člen
(priloge)
(1) Vse priloge, navedene v tem pravilniku, so njegov sestavni del.
(2) Kadar se določbe tega pravilnika sklicujejo na prilogo, gre za prilogo tega pravilnika, razen, če je izrecno navedeno drugače.
5. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku in v predpisih iz Priloge IV, imajo naslednji pomen:
1. »certifikat o ES-homologaciji« je certifikat iz Priloge VI ali certifikat iz ustrezne priloge k tehnični specifikaciji, posamični direktivi ali uredbi, ali obrazec sporočila iz ustrezne priloge k ustreznemu pravilniku UN/ECE iz dela I ali II Priloge IV k temu pravilniku, če se pravilnik UN/ECE šteje za enakovrednega;
2. »certifikat o homologaciji« je dokument, s katerim homologacijski organ uradno potrdi, da je tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote homologiran;
3. »certifikat o posamični odobritvi« je dokument, s katerim homologacijski organ potrdi, da je določeno vozilo posamično odobreno;
4. »delovni stroj« je motorno vozilo z vgrajenimi napravami za opravljanje posameznih del, ki ni namenjeno prevozu oseb ali blaga in katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 30 km/h;
5. »dodelano vozilo« je vozilo ob koncu postopka večstopenjske homologacije, ki izpolnjuje vse ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika;
6. »dokončano vozilo« je vsako vozilo, ki ga ni treba dodelati, da bi izpolnjevalo ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika;
7. »ES-homologacija« je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote izpolnjuje ustrezne upravne določbe in tehnične zahteve iz tega pravilnika ali predpisov iz Priloge IV ali Priloge XI;
8. »ES-potrdilo o skladnosti« je dokument iz Priloge IX, ki ga izda proizvajalec in s katerim potrjuje, da je vozilo iz serije, homologirane v skladu s tem pravilnikom, ob izdelavi skladno z vsemi predpisi;
9. »hibridno vozilo« je vozilo z vsaj dvema različnima pretvornikoma energije in dvema različnima sistemoma za hranjenje energije (v vozilu) za pogon vozila;
10. »hibridno električno vozilo« je hibridno vozilo, ki za namene mehanskega pogona pridobiva energijo iz obeh naslednjih virov shranjene energije v vozilu:
– pogonskega goriva,
– naprave za shranjevanje električne energije / moči (npr. baterija, kondenzator, vztrajnik / generator);
11. »homologacija« je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote izpolnjuje ustrezne upravne določbe in tehnične zahteve;
12. »homologacija po delih« je homologacijski postopek, s katerim se postopoma zbere celoten zbir certifikatov o ES-homologaciji za z vozilom povezane sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, kar omogoči homologacijo celotnega vozila;
13. »homologacija v enem delu« je postopek, s katerim se v enem koraku opravi homologacija vozila kot celote;
14. »homologacijski organ« je organ, ki je pristojen za vse vidike homologacije vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote; za posamično odobritev vozila; za postopek odobritve po 47. členu tega pravilnika; za izdajo in preklic certifikatov o homologaciji; za izdajo certifikatov o posamični odobritvi; za delovanje kot kontaktna točka v stikih s homologacijskimi organi drugih držav članic; za priglasitev tehničnih služb ter za zagotavljanje, da proizvajalec izpolnjuje obveznosti glede skladnosti proizvodnje;
15. »mešana homologacija« je postopek homologacije po delih, s katerim se v končni fazi homologacije celotnega vozila homologira enega ali več sistemov vozila, ne da bi bilo treba izdati certifikate o ES-homologaciji za te sisteme;
16. »motorno vozilo« je vsako vozilo z lastnim motornim pogonom, ki ima najmanj štiri kolesa in je dokončano, dodelano ali nedodelano, z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 25 km/h;
17. »nacionalna homologacija« je homologacijski postopek, opredeljen v zakonodaji Republike Slovenije za primere, ki niso urejeni s harmoniziranimi predpisi o ES-homologaciji, in je zato veljavnost nacionalne homologacije praviloma omejena na ozemlje Republike Slovenije;
18. »nedodelano vozilo« je vsako vozilo, ki potrebuje vsaj eno nadaljnjo stopnjo dodelave, da bi izpolnilo vse ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika;
19. »opisna dokumentacija« je opisna mapa, ki jo dopolnjujejo poročila o preskusih in vsi drugi dokumenti, ki sta jih tehnična služba ali homologacijski organ priložila v opisno mapo med opravljanjem svojih nalog, pri čemer je opisno dokumentacijo dovoljeno predložiti v elektronski obliki;
20. »opisna mapa« je popolna mapa z opisnim listom, dokumentacijo, podatki, risbami, fotografijami itd., ki jo predloži vlagatelj, pri čemer je opisno mapo dovoljeno predložiti v elektronski obliki;
21. »opisni list« je dokument iz Priloge I ali Priloge III ali iz ustrezne priloge k posamičnemu predpisu, v katerem so predpisani podatki, ki jih mora navesti vlagatelj, pri čemer je opisni list možno predložiti v elektronski obliki;
22. »originalni deli ali oprema« so deli ali oprema, ki so izdelani v skladu s specifikacijami in proizvodnimi standardi, ki jih proizvajalec vozil določi za proizvodnjo delov ali opreme za sestavo zadevnega vozila. To vključuje dele ali opremo, ki so izdelani na isti proizvodni liniji kot deli ali oprema za prvo vgradnjo. Šteje se, razen če se dokaže nasprotno, da so deli originalni deli, če proizvajalec delov potrdi, da ti ustrezajo kakovosti sestavnih delov, uporabljenih pri sestavi zadevnega vozila, in so bili izdelani v skladu s specifikacijami in proizvodnimi standardi, ki jih je določil proizvajalec vozila;
23. »osnovno vozilo« je vsako vozilo, ki se uporablja kot začetna stopnja večstopenjskega homologacijskega postopka;
24. »posamična direktiva ali uredba« je direktiva ES ali uredba ES, navedena v Delu I Priloge IV. Ta izraz vključuje tudi njihove izvedbene akte;
25. »posamična odobritev« je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali posamezno vozilo, naj bo unikatno ali ne, izpolnjuje ustrezne upravne določbe in tehnične zahteve;
26. »predpis« je tehnična specifikacija za vozila, posamična direktiva ES, uredba ES ali pravilnik UN/ECE, ki je priložen revidiranemu Sporazumu o homologaciji iz leta 1958;
27. »priklopno vozilo« je vozilo brez lastnega pogona, ki je načrtovano in izdelano za vleko z motornim vozilom;
28. »proizvajalec« je fizična ali pravna oseba, ki je odgovorna homologacijskemu organu za vse vidike homologacijskega postopka ali postopka odobritve po 47. členu tega pravilnika in za zagotavljanje skladnosti proizvodnje. Ni nujno, da je ta fizična ali pravna oseba neposredno vključena v vse stopnje izdelave vozila, sistema, sestavnega dela, samostojne tehnične enote ali opreme, ki je predmet homologacijskega postopka;
29. »samostojna tehnična enota« je naprava, za katero veljajo zahteve predpisa, ki naj bi postala del vozila in ki je lahko homologirana ločeno od vozila, toda samo v povezavi z enim ali več določenimi tipi vozila, kadar predpis to možnost izrecno določa;
30. »sestavni del« je naprava, za katero veljajo zahteve predpisa, ki naj bi postala del vozila in ki je lahko homologirana neodvisno od vozila, kadar predpis to možnost izrecno določa;
31. »seznam opisne dokumentacije« je dokument, v katerem je našteta vsebina opisne dokumentacije, ustrezno oštevilčena ali drugače označena, tako da se jasno prepoznajo vse strani, oblika tega dokumenta pa je taka, da predstavlja evidenco zaporednih korakov vodenja ES-homologacije, zlasti datume pregledov in dopolnitev opisne dokumentacije;
32. »sistem« je skupek naprav, ki v vozilu skupaj opravljajo eno ali več določenih funkcij ter za katerega veljajo zahteve iz katerega koli predpisa;
33. »tehnična služba« je pravna ali fizična oseba, določena kot strokovni organ za izvajanje preskusov ali kontrol ali pregledov v imenu homologacijskega organa v postopku homologacije oziroma posamične odobritve vozila, če homologacijski organ teh nalog ne opravlja sam;
34. »tehnična specifikacija za vozila« je dokument, ki predpisuje tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota vozila ali oprema vozila, in postopke, s katerimi je mogoče ugotoviti, ali so predpisane zahteve izpolnjene. Tehnične specifikacije so v celoti navedene v Delu I Priloge IV;
35. »tip vozila« pomeni vozila določene kategorije, ki se ne razlikujejo vsaj v bistvenih pogledih, navedenih v delu B Priloge II. Tip vozila lahko vsebuje variante in izvedenke, navedene v delu B Priloge II;
36. »večstopenjska homologacija« je postopek, v katerem eden ali več homologacijskih organov, lahko iz različnih držav članic EU, ugotovi, ali glede na stanje dodelave tip nedodelanega ali dodelanega vozila izpolnjuje ustrezne postopkovne določbe in tehnične zahteve tega pravilnika;
37. »virtualna preskusna metoda« je računalniška simulacija, vključno z izračuni, ki dokazuje, da vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota ali oprema izpolnjuje tehnične zahteve predpisa. Pri preskušanju z virtualno metodo ni potrebna fizična prisotnost vozila, sistema, sestavnega dela, samostojne tehnične enote ali opreme;
38. »vozilo« je vsako motorno ali priklopno vozilo, kakor je opredeljeno v 16. in 27. točki tega člena;
39. »vozilo zaključka serije« je vsako vozilo iz zaloge, ki ga ni mogoče dati na trg, registrirati ali dati v uporabo zaradi začetka veljave novih tehničnih zahtev, za katere ni bila opravljena homologacija;
40. »zastopnik proizvajalca« je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Skupnosti, ki jo proizvajalec pooblasti, da ga zastopa pri homologacijskem organu ter da ukrepa v njegovem imenu glede zadev, zajetih v tem pravilniku; kadar ta pravilnik govori o »proizvajalcu«, je treba to razumeti kot proizvajalca ali njegovega zastopnika.
6. člen
(homologacijski organ)
Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste.
7. člen
(seznam tehničnih specifikacij)
(1) Minister, pristojen za promet, v skladu z drugim odstavkom 6. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) objavi v Uradnem listu Republike Slovenije seznam veljavnih tehničnih specifikacij iz 34. točke 5. člena tega pravilnika. Seznam mora vsebovati podatke o začetku veljavnosti posamezne tehnične specifikacije, o začetku njene obvezne uporabe in o prenehanju veljavnosti celote ali dela tehnične specifikacije, ki je bila nadomeščena z novo tehnično specifikacijo.
(2) V seznamu iz prejšnjega odstavka mora biti opredeljena tudi veljavnost homologacij vozil oziroma njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, podeljenih na podlagi nadomeščenih tehničnih specifikacij.
(3) Seznam iz prvega odstavka tega člena lahko vsebuje tudi pregled predpisov z vsebinsko enakimi zahtevami.
II. SPLOŠNE OBVEZNOSTI
8. člen
(obveznosti pristojnih organov)
(1) Homologacijski organ mora zagotoviti, da proizvajalci, ki zaprosijo za homologacijo, izpolnjujejo vse obveznosti iz tega pravilnika.
(2) Homologacijski organ lahko homologira ali posamično odobri le tista vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, ki izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika.
(3) Dovoljeno je dajanje na trg, registracija ali začetek uporabe zgolj tistih vozil, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot ali opreme, ki izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika.
(4) Ni dovoljeno prepovedati, omejiti ali preprečiti dajanja na trg, registracije, začetka uporabe ali vožnje po cestah vozil, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot ali opreme iz razlogov, povezanih z vidiki njihove izdelave in delovanja, zajetih v tem pravilniku, če izpolnjujejo njegove zahteve.
9. člen
(obveznosti proizvajalca)
(1) Proizvajalec je homologacijskemu organu odgovoren za vse vidike postopka odobritve vozila ter za zagotavljanje skladnosti proizvodnje, ne glede na to, ali je proizvajalec neposredno vključen v vse stopnje izdelave vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote.
(2) V primeru večstopenjske homologacije je vsak proizvajalec odgovoren za homologacijo in skladnost proizvodnje sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih je dodal na stopnji dodelave vozila.
(3) Proizvajalec, ki spremeni sestavne dele ali sisteme, ki so že bili homologirani v prejšnjih stopnjah, je odgovoren za homologacijo in skladnost proizvodnje teh sestavnih delov in sistemov.
(4) Proizvajalec s sedežem zunaj Skupnosti mora pisno pooblastiti zastopnika s sedežem v Skupnosti, ki ga bo zastopal pri homologacijskem organu v postopkih iz tega pravilnika.
III. ES-HOMOLOGACIJA VOZIL IN NJIHOVIH SESTAVNIH DELOV
1. Vrste postopkov za ES-homologacijo
10. člen
(vrste postopkov)
(1) Proizvajalec lahko izbere enega izmed naslednjih postopkov:
a) homologacijo po delih;
b) homologacijo v enem delu;
c) mešano homologacijo.
(2) Vloga za homologacijo po delih mora zajemati opisno mapo, ki vsebuje podatke, zahtevane v skladu s Prilogo III, priloženi pa morajo biti tudi vsi certifikati o homologaciji, ki jih zahtevajo posamezni ustrezni predpisi, navedeni v Prilogi IV ali Prilogi XI. V primeru homologacije sistema ali samostojne tehnične enote mora imeti homologacijski organ, v skladu z ustreznimi predpisi, dostop do opisne dokumentacije sistema ali samostojne tehnične enote, dokler homologacija ni podeljena ali zavrnjena.
(3) Vloga za homologacijo v enem delu mora zajemati opisno mapo, ki vsebuje ustrezne podatke, zahtevane v skladu s Prilogo I, glede na predpise, določene v Prilogi IV ali Prilogi XI in, kjer to pride v poštev, v Delu II Priloge III.
(4) V postopku mešane homologacije lahko homologacijski organ odloči, da proizvajalcu ni treba predložiti enega ali več certifikatov o ES-homologaciji sistema, če so opisni mapi priloženi podatki, določeni v Prilogi I, ki se zahtevajo za homologacijo teh sistemov v fazi homologacije vozila. Vsak certifikat o ES-homologaciji, ki ga v skladu z navedenim ni treba predložiti, se nadomesti s poročilom o preskusu.
11. člen
(večstopenjska homologacija)
(1) Ob upoštevanju zahtev iz prejšnjega člena je treba za namene večstopenjske homologacije priložiti naslednje podatke:
a) na prvi stopnji tiste dele opisne mape in certifikate o ES-homologaciji, potrebne za dokončano vozilo, ki so pomembni za stopnjo izdelave osnovnega vozila;
b) na drugi in naslednjih stopnjah tiste dele opisne mape in certifikate o ES-homologaciji, ki so pomembni za trenutno stopnjo izdelave, in kopijo certifikata o ES-homologaciji vozila, izdanega za prejšnjo stopnjo izdelave; proizvajalec poleg tega priloži podrobne podatke o vseh spremembah ali dodatkih, s katerimi je dodelal vozilo.
(2) Podatki iz točk a) in b) prejšnjega odstavka se lahko priložijo v skladu z mešanim postopkom, določenim v četrtem odstavku prejšnjega člena.
12. člen
(vloga za homologacijo vozil)
(1) Proizvajalec vlogo predloži homologacijskemu organu. Za določen tip vozila se lahko predloži samo ena vloga, ki se jo sme vložiti v samo eni državi članici. Za vsak tip, ki ga je treba homologirati, je treba vložiti posebno vlogo.
(2) Homologacijski organ lahko z obrazloženo zahtevo proizvajalca pozove k predložitvi dodatnih podatkov, potrebnih za sprejetje odločitve o tem, kateri preskusi so potrebni, ali za lažjo izvedbo teh preskusov.
(3) Proizvajalec mora dati homologacijskemu organu na razpolago toliko vozil, kolikor jih je potrebnih za ustrezno izvedbo postopka homologacije.
13. člen
(vloga za homologacijo sestavnega dela)
(1) V postopku za homologacijo sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot proizvajalec vlogo predloži homologacijskemu organu. Za določen tip sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote se lahko predloži samo ena vloga, ki se jo sme vložiti v samo eni državi članici. Za vsak tip, ki ga je treba homologirati, je treba vložiti posebno vlogo.
(2) Vlogi mora biti priložena opisna mapa, vsebina katere je določena v tehničnih specifikacijah, posamičnih direktivah ali uredbah ES.
(3) Homologacijski organ lahko z obrazloženo zahtevo proizvajalca pozove k predložitvi dodatnih podatkov, potrebnih za sprejetje odločitve o tem, kateri preskusi so potrebni, ali za lažjo izvedbo teh preskusov.
(4) Proizvajalec mora dati homologacijskemu organu na razpolago toliko vozil, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, kolikor jih je v skladu z ustreznimi predpisi potrebnih za izvedbo zahtevanih preskusov.
2. Izvajanje postopkov ES-homologacije
14. člen
(splošne določbe)
(1) Homologacijski organ ne sme podeliti ES-homologacije, dokler ne zagotovi, da so bili postopki iz 21. člena tega pravilnika pravilno in popolno izvedeni.
(2) Homologacijski organ podeli ES-homologacijo v skladu s 16. do 19. členom tega pravilnika.
(3) Če homologacijski organ ugotovi, da tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote kljub skladnosti s predpisanimi zahtevami predstavlja resno nevarnost za prometno varnost ali resno škoduje okolju ali javnemu zdravju, lahko zavrne podelitev ES-homologacije. V takem primeru drugim državam članicam in Komisiji pošlje podrobno dokumentacijo, v kateri so pojasnjeni razlogi za njegovo odločitev in navedeni dokazi za njegove ugotovitve.
(4) Certifikati o ES-homologaciji se oštevilčijo v skladu s Prilogo VII.
15. člen
(obveščanje drugih homologacijskih organov)
(1) Homologacijski organ v 20 delovnih dneh pošlje homologacijskim organom drugih držav članic kopijo certifikata o ES-homologaciji vozila (skupaj s prilogami) za vsak tip vozila, za katerega je bila homologacija podeljena. Kopije so lahko dostavljene v obliki elektronske datoteke.
(2) Homologacijski organ nemudoma obvesti homologacijske organe drugih držav članic o zavrnitvi ali preklicu vsake homologacije vozila in razlogih za njegovo odločitev.
(3) Homologacijski organ vsake tri mesece homologacijskim organom drugih držav članic pošlje seznam ES-homologacij sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih je podelil, spremenil, zavrnil ali preklical v prejšnjem obdobju. Ta seznam vsebuje podatke, določene v Prilogi XIV.
(4) Na zahtevo homologacijskega organa druge države članice homologacijski organ v 20 delovnih dneh od prejema zahteve pošlje kopijo zadevnega certifikata o ES-homologaciji, skupaj s prilogami. Kopije so lahko dostavljene v obliki elektronske datoteke.
16. člen
(ES-homologacija dokončanega vozila)
(1) Homologacijski organ podeli ES-homologacijo za:
a) tip vozila, ki je skladen s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene v ustreznih predpisih, navedenih v Prilogi IV;
b) tip vozila za posebne namene, ki je skladen s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene v ustreznih predpisih, navedenih v Prilogi XI.
(2) Homologacijski organ izvede postopek podelitve ES-homologacije iz prejšnjega odstavka v skladu s Prilogo V.
17. člen
(ES-homologacija nedodelanega in dodelanega vozila)
(1) Homologacijski organ podeli večstopenjsko homologacijo za tip nedodelanega ali dodelanega vozila, ki je skladen s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene v ustreznih predpisih, navedenih v Prilogi IV ali Prilogi XI, pri čemer se upošteva stopnja dodelave vozila.
(2) Homologacijski organ izvede postopek podelitve ES-homologacije iz prejšnjega odstavka v skladu s Prilogo XVII.
18. člen
(certifikat o ES-homologaciji)
(1) Homologacijski organ za vsak posamezen tip vozila:
a) izpolni vse ustrezne dele certifikata o ES-homologaciji, vključno s priloženim obrazcem rezultatov preskusov, v skladu z vzorcem iz Priloge VIII;
b) dopolni oziroma preveri seznam opisne dokumentacije;
c) vlagatelju nemudoma izda izpolnjen certifikat skupaj s prilogami.
(2) V primeru homologacije, v zvezi s katero so bile v skladu z 32. ali 35. členom tega pravilnika ali Prilogo XI uvedene omejitve glede njene veljavnosti ali opuščene nekatere določbe iz predpisov, se te omejitve oziroma opustitve navedejo v certifikatu o homologaciji.
(3) Če podatki v opisni mapi vsebujejo določbe za vozila za posebne namene, navedena v Prilogi XI, se te določbe navedejo tudi v certifikatu o homologaciji.
(4) Če proizvajalec izbere postopek mešane homologacije, homologacijski organ v delu III opisnega lista, vzorec katerega je v Prilogi III, izpolni polja, ki se nanašajo na poročila o preskusih, določena v predpisih, za katera certifikati o ES-homologaciji niso na voljo.
(5) Če proizvajalec izbere postopek homologacije v enem delu, homologacijski organ sestavi seznam veljavnih predpisov, vzorec katerega je v Dodatku 1 k Prilogi VI, in ta seznam doda k certifikatu o ES-homologaciji.
19. člen
(ES-homologacija sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote)
(1) Homologacijski organ podeli ES-homologacijo za sistem, ki je skladen s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene v ustreznih predpisih v skladu s Prilogo IV oziroma Prilogo XI.
(2) Homologacijski organ podeli ES-homologacijo za sestavni del ali samostojno tehnično enoto sestavnemu delu ali samostojni tehnični enoti, ki je skladna s podatki v opisni mapi in izpolnjuje tehnične zahteve, določene v ustreznih predpisih v skladu s Prilogo IV.
(3) Če so sestavni deli ali samostojne tehnične enote vključeni v homologacijo sistema za vozilo, se ne zahteva dodatna homologacija za sestavni del ali samostojno tehnično enoto, razen če tako določa ustrezen predpis. To velja ne glede na to, če so ali niso namenjeni za popravilo, servisiranje ali vzdrževanje.
(4) Če sestavni del ali samostojna tehnična enota opravlja svojo funkcijo ali ima določeno lastnost le v povezavi z drugimi deli vozila in je zato skladnost z zahtevami mogoče preverjati le takrat, ko sestavni del ali samostojna tehnična enota deluje v povezavi s temi drugimi deli vozila, je treba obseg homologacije sestavnega dela ali samostojne tehnične enote ustrezno omejiti. V takih primerih certifikat o ES-homologaciji določa omejitve pri uporabi in navaja posebne pogoje za namestitev. Če sestavni del ali samostojno tehnično enoto vgradi proizvajalec, je treba skladnost z vsemi ustreznimi omejitvami uporabe ali pogoji za namestitev preveriti tedaj, ko se podeli homologacija celotnemu vozilu.
20. člen
(zahtevani preskusi)
(1) Skladnost s tehničnimi zahtevami, določenimi v tem pravilniku in v predpisih iz Priloge IV, se dokazuje z ustreznimi preskusi, ki jih opravijo imenovane tehnične službe. Preskusni postopki, posebna oprema in orodje, ki se zahtevajo za izvedbo teh preskusov, so navedeni v vsakem posameznem predpisu.
(2) Zahtevani preskusi se izvedejo na vozilih, sestavnih delih in samostojnih tehničnih enotah, ki so predstavniki tipa v postopku homologacije. Proizvajalec lahko v dogovoru s homologacijskim organom izbere vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto, ki, četudi ni predstavnik tipa v postopku homologacije, združuje številne najbolj neugodne lastnosti glede na zahtevano stopnjo ustreznosti delovanja. Kot pomoč pri sprejemanju odločitev se lahko pri izbirnem postopku uporabijo virtualne preskusne metode.
(3) Kot alternative preskusnim postopkom iz prvega odstavka tega člena in v dogovoru s homologacijskim organom se lahko na zahtevo proizvajalca ob upoštevanju predpisov iz Priloge XVI uporabijo virtualne preskusne metode.
(4) Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati virtualne preskusne metode, so določeni v Dodatku 1 k Prilogi XVI. Za vsak posamezni predpis iz Priloge XVI se v Dodatku 2 k tej prilogi določijo posebni preskusni pogoji in ustrezne upravne določbe.
21. člen
(skladnost proizvodnje)
(1) Homologacijski organ v postopku ES-homologacije sprejme potrebne ukrepe v skladu s Prilogo X, po potrebi tudi v sodelovanju s homologacijskimi organi drugih držav članic, da zagotovi, da proizvodni postopki za vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote zagotavljajo njihovo skladnost s homologiranim tipom.
(2) Homologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo, sprejme potrebne ukrepe v skladu s Prilogo X, po potrebi tudi v sodelovanju s homologacijskimi organi drugih držav članic, da zagotovi, da ukrepi iz prejšnjega odstavka ostajajo ustrezni in proizvodnja vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot ostaja skladna s homologiranim tipom.
(3) Preverjanje skladnosti proizvodov s homologiranim tipom je omejeno na postopke, določene v Prilogi X in v tistih predpisih, ki vsebujejo posebne zahteve. V zvezi s tem lahko homologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo, izvede katero koli preverjanje ali preskus, predpisan v katerem koli predpisu iz Priloge IV ali Priloge XI, na vzorcih, vzetih iz prostorov proizvajalca, vključno s proizvodnimi obrati.
(4) Če homologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo, ugotovi, da se ukrepi iz prvega odstavka tega člena ne izvajajo ali bistveno odstopajo od dogovorjenih ukrepov in časovnega plana ustreznih kontrolnih pregledov in preskusov ali se ne izvajajo več, čeprav proizvodnja ni prekinjena, sprejme potrebne ukrepe, vključno s preklicem homologacije, da zagotovi pravilno izvajanje postopkov za zagotavljanje skladnosti proizvodnje.
3. Spremembe ES-homologacije
22. člen
(splošne določbe)
(1) Proizvajalec mora o vsaki spremembi podatkov v opisni dokumentaciji nemudoma obvestiti homologacijski organ. Homologacijski organ v skladu s pravili, določenimi v tem poglavju, odloči, kateri postopek bo uporabil. Homologacijski organ se, po posvetovanju s proizvajalcem, lahko odloči, da bo podelil novo ES-homologacijo.
(2) Vlogo za spremembo ES-homologacije je mogoče predložiti le homologacijskemu organu, ki je podelil prvotno homologacijo.
(3) Če homologacijski organ ugotovi, da so zaradi spremembe potrebni dodatni pregledi ali preverjanja, o tem obvesti proizvajalca. Postopki iz 23. in 24. člena tega pravilnika se izvedejo po uspešno izvedenih potrebnih dodatnih pregledih ali preverjanjih.
23. člen
(spremembe ES-homologacije za vozila)
(1) Če se spremenijo podatki v opisni dokumentaciji, se spremembe označijo kot »popravek«. V takih primerih homologacijski organ po potrebi izda popravljeno stran opisne dokumentacije, pri čemer vsako popravljeno stran označi na način, ki jasno kaže naravo spremembe in datum ponovne izdaje. Tej zahtevi ustreza tudi izdaja konsolidirane spremenjene različice opisne dokumentacije s podrobnim opisom sprememb.
(2) Popravek se označi kot »razširitev«, če velja tudi naslednje:
a) potrebni so dodatni pregledi ali dodatni preskusi;
b) spremenjen je bil kateri koli podatek v certifikatu o ES-homologaciji, razen njegovih prilog;
c) veljati začnejo nove zahteve v skladu s katerim koli predpisom, ki velja za homologirani tip vozila.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka homologacijski organ izda popravljen certifikat o ES-homologaciji, označen s številko razširitve, ki je za eno večja od številke prejšnje odobrene razširitve. Na certifikatu o ES-homologaciji mora biti jasno označen razlog razširitve in datum ponovne izdaje.
(4) Ob vsaki izdaji popravljenih strani ali konsolidirane spremenjene različice se vedno ustrezno spremeni tudi seznam opisne dokumentacije, ki je priložen certifikatu o homologaciji, tako da je na njem zabeležen datum zadnje razširitve oziroma spremembe ali datum zadnje konsolidacije spremenjene različice.
(5) Če nove zahteve iz točke c) drugega odstavka tega člena s tehničnega vidika ne veljajo za ta tip vozila ali če te zadevajo kategorije vozila, v katere to vozilo ne sodi, homologacije tega tipa vozila ni treba spreminjati.
24. člen
(spremembe ES-homologacije za sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote)
(1) Če se spremenijo podatki v opisni dokumentaciji, se spremembe označijo kot »popravek«. V takih primerih homologacijski organ po potrebi izda popravljeno stran opisne dokumentacije, pri čemer vsako popravljeno stran označi na način, ki jasno kaže naravo spremembe in datum ponovne izdaje. Tej zahtevi ustreza tudi izdaja konsolidirane spremenjene različice opisne dokumentacije s podrobnim opisom sprememb.
(2) Popravek se označi kot »razširitev«, če velja tudi naslednje:
a) potrebni so dodatni pregledi ali dodatni preskusi;
b) spremenjen je bil kateri koli podatek v certifikatu o ES-homologaciji, razen njegovih prilog;
c) veljati začnejo nove zahteve v skladu s katerim koli predpisom, ki velja za homologirani sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka homologacijski organ izda popravljen certifikat o ES-homologaciji, označen s številko razširitve, ki je za eno večja od številke prejšnje odobrene razširitve. Če je sprememba potrebna zaradi uporabe točke c) drugega odstavka tega člena, se spremeni tretji del številke homologacije. Na certifikatu o ES-homologaciji mora biti jasno označen razlog razširitve in datum ponovne izdaje.
(4) Ob vsaki izdaji popravljenih strani ali konsolidirane spremenjene različice se vedno ustrezno spremeni tudi seznam opisne dokumentacije, ki je priložen certifikatu o ES-homologaciji, tako da je na njem zabeležen datum zadnje razširitve oziroma spremembe ali datum zadnje konsolidacije spremenjene različice.
25. člen
(izdaja sprememb in obveščanje)
(1) Homologacijski organ ob razširitvi dopolni ustrezne dele certifikata o ES-homologaciji, njegove priloge in seznam opisne dokumentacije. Dopolnjeni certifikat in njegove priloge se vlagatelju izdajo nemudoma.
(2) Homologacijski organ v primeru popravka nemudoma vlagatelju izda popravljene dokumente oziroma konsolidirano spremenjeno različico, vključno s popravljenim seznamom opisne dokumentacije.
(3) Homologacijski organ o vseh spremembah homologacij obvesti homologacijske organe drugih držav članic v skladu s postopki iz 15. člena tega pravilnika.
4. Veljavnost ES-homologacije vozil
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Podeljena ES-homologacija za vozila preneha veljati v naslednjih primerih:
a) nove zahteve v katerem koli predpisu, ki velja za homologirano vozilo, postanejo obvezne za dajanje na trg, registracijo ali začetek uporabe novih vozil, homologacije pa ni mogoče ustrezno posodobiti;
b) proizvodnja homologiranega vozila je prostovoljno dokončno prekinjena;
c) homologaciji poteče veljavnost na podlagi posebne omejitve.
(2) Če se prenehanje veljavnosti iz prejšnjega odstavka nanaša samo na eno varianto znotraj tipa vozila ali eno izvedenko znotraj variante, ES-homologacija za zadevni tip vozila preneha veljati samo za to določeno varianto oziroma izvedenko.
(3) Če je proizvodnja določenega tipa vozila dokončno prekinjena, mora proizvajalec o tem obvestiti homologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo za to vozilo. Ta organ po prejemu obvestila v roku 20 delovnih dni ustrezno obvesti homologacijske organe drugih držav članic.
(4) Določba 43. člena tega pravilnika velja zgolj za prenehanje pod pogoji iz točke a) prvega odstavka tega člena.
(5) Brez poseganja v tretji odstavek tega člena proizvajalec v primerih homologacij za vozilo, ki se jim izteka veljavnost, o tem obvesti homologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo. Homologacijski organ nemudoma sporoči homologacijskim organom drugih držav članic vse potrebne informacije ter tako omogoči uporabo 43. člena tega pravilnika, če to pride v poštev. V tem sporočilu se navedeta zlasti datum proizvodnje in identifikacijska številka zadnjega izdelanega vozila.
5. Potrdilo o skladnosti in označevanje
27. člen
(ES-potrdilo o skladnosti)
(1) Proizvajalec kot imetnik ES-homologacije vozila mora izdati ES-potrdilo o skladnosti, ki spremlja vsako vozilo, bodisi dokončano, nedodelano ali dodelano, izdelano v skladu s homologiranim tipom vozila.
(2) Za nedodelano ali dodelano vozilo proizvajalec na drugi strani ES-potrdila o skladnosti izpolni samo tiste podatke, ki so bili dodani ali spremenjeni na trenutni homologacijski stopnji, in potrdilu priloži vsa morebitna potrdila o skladnosti, izdana na prejšnji stopnji.
(3) ES-potrdilo o skladnosti mora biti izdelano tako, da ga ni mogoče ponarediti. Zato mora biti natisnjeno na papirju, ki je zaščiten bodisi z barvnimi grafikami ali z vodnim znakom v obliki oznake proizvajalca.
(4) ES-potrdilo o skladnosti mora biti v celoti izpolnjeno in ne sme vsebovati omejitev glede uporabe vozila, razen tistih, ki so predvidene v predpisu.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko proizvajalec podatke iz ES-potrdila o skladnosti v elektronski obliki posreduje organu za registracijo v drugi državi članici.
28. člen
(ES-potrdilo o skladnosti za vozila, izdelana po novih tehnologijah oziroma v majhnih serijah)
(1) ES-potrdilo o skladnosti, določeno v Delu I Priloge IX, za vozila, homologirana v skladu z določbami drugega odstavka 32. člena, v naslovu vsebuje besedilo »Za dokončana/dodelana vozila, homologirana po 32. členu (začasna homologacija)«.
(2) ES-potrdilo o skladnosti, določeno v Delu I Priloge IX, za vozila, homologirana v skladu s 35. členom, vsebuje v naslovu besedilo »Za dokončana/dodelana vozila, homologirana v majhnih serijah«, ob naslovu pa letnico proizvodnje, ki ji sledi zaporedna številka med 1 in mejno vrednostjo, navedeno v tabeli v Prilogi XII, ki glede na vsako letnico proizvodnje označuje položaj tega vozila v okviru proizvodnje, določene za zadevno leto.
29. člen
(nacionalno potrdilo o skladnosti)
(1) Za vozila, ki bodo registrirana v Republiki Sloveniji, izda proizvajalec namesto ES-potrdila o skladnosti iz 27. ali 28. člena tega pravilnika »potrdilo o skladnosti«, kot ga določa 39. člen Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/04, 17/07 in 18/07 – popr.).
(2) Proizvajalec za vozila iz prejšnjega odstavka na zahtevo kupca vozila izda tudi ES-potrdilo o skladnosti iz 27. ali 28. člena tega pravilnika.
30. člen
(dvojnik ES-potrdila o skladnosti)
Dvojnik ES-potrdila o skladnosti lahko izda samo proizvajalec. Na sprednji strani vsakega dvojnika mora biti jasno viden napis »dvojnik«.
31. člen
(oznaka ES-homologacije)
(1) Proizvajalec sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ne glede na to, ali je ta del sistema ali ne, vsak sestavni del ali enoto, izdelano skladno s homologiranim tipom, označi z oznako ES-homologacije, ki jo določa ustrezen predpis.
(2) Kadar oznaka ES-homologacije ni predpisana, mora proizvajalec vnesti svojo trgovsko oznako ali blagovno znamko ter številko tipa in/ali identifikacijsko številko.
(3) Oznaka ES-homologacije mora biti v skladu z Dodatkom 1 k Prilogi VII.
6. Nove in alternativne tehnologije
32. člen
(izjeme za nove tehnologije ali nove tehnične rešitve)
(1) Homologacijski organ lahko na podlagi vloge proizvajalca podeli ES-homologacijo za tip sistema, sestavni del ali samostojno tehnično enoto, v katero so vgrajene tehnologije ali tehnične rešitve, ki niso v skladu z enim ali več predpisi iz Dela I Priloge IV, pod pogojem, da pridobi dovoljenje Komisije.
(2) Pred pridobitvijo dovoljenja iz prejšnjega odstavka lahko homologacijski organ podeli začasno homologacijo, veljavno le na ozemlju Republike Slovenije, za tip vozila, za katerega je zaprošena izjema, pod pogojem, da o tem takoj obvesti Komisijo in druge države članice z dokumentacijo, ki vsebuje naslednje:
a) razloge, zaradi katerih zadevne tehnologije ali tehnične rešitve preprečujejo sistemu, sestavnemu delu ali samostojni tehnični enoti, da bi bile združljive z zahtevami;
b) opis zadevnih varnostnih in okoljskih vidikov ter sprejete ukrepe:
c) opis preskusov, vključno z njihovimi rezultati, ki v primerjavi z zahtevami, od katerih je zaprošena izjema, kažejo, da je zagotovljena vsaj enakovredna raven varnosti in varovanja okolja.
(3) Druge države članice se lahko odločijo za upoštevanje začasne homologacije iz prejšnjega odstavka na svojem ozemlju.
(4) V primerih, ko sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota ustreza pravilniku UN/ECE, h kateremu je Skupnost pristopila, se ta člen ne uporablja.
33. člen
(zavrnitev dovoljenja)
Če se Komisija odloči za zavrnitev dovoljenja, homologacijski organ takoj obvesti imetnika začasne homologacije iz drugega odstavka prejšnjega člena, da bo začasna homologacija v šestih mesecih po datumu odločitve Komisije preklicana. V takem primeru je vozila, izdelana v skladu z začasno homologacijo, še preden je bila slednja preklicana, dovoljeno dati na trg, registrirati ali dati v uporabo v kateri koli državi članici, ki je upoštevala začasno homologacijo.
34. člen
(trajanje izjem)
(1) Ko se ustrezni predpisi spremenijo, prenehajo vse omejitve v zvezi z dovoljeno izjemo.
(2) Če do potrebnih sprememb predpisov ne pride, se lahko na zahtevo homologacijskega organa, ki je podelil homologacijo, veljavnost izjem podaljša z dodatno odločitvijo Komisije.
7. Vozila, izdelana v majhnih serijah
35. člen
(ES-homologacija za majhne serije)
(1) Homologacijski organ na zahtevo proizvajalca in v okviru količinskih omejitev, določenih v Oddelku 1 Dela A Priloge XII, v skladu s postopkom iz četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika podeli ES-homologacijo za tip vozila, ki izpolnjuje vsaj zahteve iz Dodatka k Delu I Priloge IV.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za vozila za posebne namene.
(3) Certifikati o ES-homologaciji se oštevilčijo v skladu s Prilogo VII.
36. člen
(nacionalna homologacija za majhne serije)
(1) Homologacijski organ lahko za vozila, izdelana v okviru količinskih omejitev, določenih v Oddelku 2 Dela A Priloge XII, iz utemeljenih razlogov odstopi od ene ali več določb enega ali več predpisov iz Priloge IV ali Priloge XI, pod pogojem, da določi ustrezne alternativne zahteve.
(2) Izraz »alternativne zahteve« pomeni postopkovna pravila in tehnične zahteve, katerih cilj je zagotovitev stopnje varnosti v prometu in varstva okolja, ki je v največji možni meri smiselno enakovredna stopnji, ki jo zagotavljajo določbe iz Priloge IV ali Priloge XI.
(3) Homologacijski organ lahko za vozila iz prvega odstavka tega člena iz utemeljenih razlogov odstopi od ene ali več določb tega pravilnika.
(4) Homologacijski organ v postopku po tem členu upošteva sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki so homologirani v skladu s predpisi iz Priloge IV.
37. člen
(certifikat o homologaciji za majhne serije)
(1) Certifikat o homologaciji podrobno opredeli vrste odstopanj, priznanih na podlagi prvega in tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Certifikat o homologaciji, katerega vzorec je določen v Prilogi VI, ne sme imeti naslova »Certifikat o ES-homologaciji vozila«. Certifikati o homologaciji se oštevilčijo v skladu s Prilogo VII.
(3) Veljavnost homologacije iz prejšnjega člena je omejena na ozemlje Republike Slovenije. Vendar pa homologacijski organ na željo proizvajalca pošlje s priporočeno pošto ali po elektronski pošti kopijo certifikata o homologaciji in vse priloge homologacijskim organom držav članic, ki jih določi proizvajalec.
(4) Na zahtevo vlagatelja, ki želi vozilo dati na trg, registrirati ali dati v uporabo v drugi državi članici, homologacijski organ vlagatelju izroči kopijo certifikata o homologaciji, vključno z opisno dokumentacijo.
(5) Če homologacijski organ prejme od homologacijskega organa druge države članice dokumente iz tretjega odstavka tega člena, se mora v 60 dneh odločiti, ali bo homologacijo upošteval ali ne, in to svojo odločitev sporočiti homologacijskemu organu, ki je dokumente poslal.
(6) Homologacijski organ ne zavrne homologacije v primeru iz prejšnjega odstavka ali vozila iz druge države v primeru iz četrtega odstavka tega člena, razen če upravičeno domneva, da tehnične določbe, na podlagi katerih je bilo vozilo homologirano, niso enakovredne slovenskim.
IV. POSAMIČNA ODOBRITEV VOZILA
38. člen
(oprostitev od zahtev)
(1) Homologacijski organ lahko določeno vozilo (ki ni nujno unikatno) oprosti zahtev po skladnosti z eno ali več zahtevami tega pravilnika ali enega ali več predpisov, navedenih v Prilogi IV ali Prilogi XI, pod pogojem, da določi alternativne zahteve. Alternativne zahteve pomenijo postopkovna pravila in tehnične zahteve, katerih cilj je zagotovitev stopnje varnosti v prometu in varstva okolja, ki je v največji možni meri smiselno enakovredna stopnji, ki jo zagotavljajo zahteve iz Priloge IV ali Priloge XI.
(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka je možna le, če ima homologacijski organ za to utemeljene razloge.
(3) Homologacijski organ ne izvaja porušnih preskusov. Namesto tega uporabi vse ustrezne podatke, ki jih predloži vlagatelj in tako dokaže skladnost z alternativnimi zahtevami.
(4) Homologacijski organ namesto alternativnih zahtev upošteva vsako ES-homologacijo sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote.
39. člen
(posamična odobritev z oprostitvami)
(1) Vlogo za posamično odobritev vloži proizvajalec ali lastnik vozila ali pa oseba, ki deluje v njunem imenu, pod pogojem, da ima prebivališče oziroma sedež v Skupnosti.
(2) Homologacijski organ podeli posamično odobritev, če je vozilo skladno z opisom, priloženim k vlogi, in če izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve, ter nemudoma izda certifikat o posamični odobritvi.
(3) Obrazec certifikata o posamični odobritvi je določen v Prilogi VI – vzorec D in vsebuje vse podatke, ki so potrebni za izpolnitev vloge za registracijo, kakor jo določajo predpisi o registraciji vozil. Certifikati o posamičnih odobritvah ne smejo imeti naslova »ES-homologacija vozila«.
(4) Certifikat o posamični odobritvi mora biti opremljen z identifikacijsko številko zadevnega vozila.
(5) Veljavnost posamične odobritve je omejena na ozemlje Republike Slovenije. Če vlagatelj želi dati na trg, registrirati ali dati v uporabo v drugi državi članici vozilo, ki mu je bila podeljena posamična odobritev, homologacijski organ, ki je odobritev podelil, vlagatelju na njegovo zahtevo izda izjavo o tehničnih določbah, na podlagi katerih je bilo vozilo odobreno.
(6) V primeru, da želi lastnik registrirati vozilo s posamično odobritvijo iz druge države članice, pristojni organ ne zavrne vozila, razen če upravičeno domneva, da tehnične določbe, na podlagi katerih je bilo vozilo homologirano, niso enakovredne slovenskim.
40. člen
(posamična odobritev vozila, skladnega s predpisi)
(1) Homologacijski organ na zahtevo proizvajalca ali lastnika vozila podeli posamično odobritev za vozilo, ki je skladno z določbami tega pravilnika in s predpisi, navedenimi v Prilogi IV ali Prilogi XI.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka veljavnost posamične odobritve ni omejena na ozemlje Republike Slovenije.
41. člen
(posebne določbe)
(1) Homologacijski organ lahko za izvajanje pregledov vozil v postopku posamične odobritve pooblasti tehnično službo.
(2) Določbe 38. do 40. člena tega pravilnika se lahko uporabljajo za vozila, ki so bila homologirana v skladu z določbami tega pravilnika in so bila predelana, preden so bila prvič registrirana ali dana v uporabo.
(3) Postopek iz 38. do 40. člena tega pravilnika se lahko za določeno vozilo uporablja v zaporednih stopnjah v skladu z večstopenjskim postopkom homologacije. Ta postopek ne more nadomestiti vmesne stopnje v okviru predpisanega zaporedja v večstopenjskem postopku homologacije in se ne sme uporabljati za pridobitev prvostopenjske homologacije vozila.
V. DAJANJE NA TRG, REGISTRACIJA IN ZAČETEK UPORABE VOZIL
42. člen
(dajanje na trg, registracija in začetek uporabe vozil)
(1) Nova vozila smejo biti dana na trg, smejo biti registrirana in se smejo začeti uporabljati izključno takrat, kadar jim je priloženo veljavno potrdilo o skladnosti, izdano v skladu z 29. členom tega pravilnika.
(2) Dovoljeno je dajanje na trg nedodelanih vozil, nista pa dovoljena njihova registracija in začetek uporabe, dokler niso dodelana.
(3) Število vozil, izdelanih v majhnih serijah, ki se smejo dati na trg, registrirati ali dati v uporabo v enem koledarskem letu, ne sme presegati števila enot, navedenih v Oddelku A Priloge XII.
43. člen
(dajanje na trg, registracija in začetek uporabe vozil zaključka serije)
(1) Registracijski organi lahko v okviru omejitev, določenih v Oddelku B Priloge XII, registrirajo vozila, skladna s tipom vozila, katerega ES-homologacija ni več veljavna. Enake omejitve veljajo tudi za dajanje na trg in začetek uporabe.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja samo za vozila, ki se nahajajo na ozemlju Evropske unije, ki so imela v času izdelave veljavno ES-homologacijo, niso pa bila registrirana ali dana v uporabo, preden je ES-homologacija postala neveljavna. Postopek iz prejšnjega odstavka se lahko uporablja za dokončana vozila največ dvanajst mesecev od datuma prenehanja veljavnosti ES-homologacije, za dodelana vozila pa največ osemnajst mesecev po tem datumu.
(3) Proizvajalec, ki želi izkoristiti možnost iz prvega odstavka tega člena, predloži homologacijskemu organu zahtevo za začetek uporabe določenega števila vozil. V zahtevi morajo biti opredeljeni vsi tehnični ali gospodarski razlogi, zaradi katerih ta vozila niso skladna z novimi tehničnimi zahtevami. Homologacijski organ se mora v treh mesecih po prejetju takšne zahteve odločiti o izdaji soglasja, da se ta vozila lahko registrirajo v Republiki Sloveniji, ter o številu teh vozil.
(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za vozila, ki so pridobila homologacijo po nacionalnih predpisih posamezne države članice EU, vendar pa niso bila registrirana ali dana v uporabo, preden je ta homologacija postala neveljavna zaradi začetka obveznega izvrševanja postopka ES-homologacije.
44. člen
(dajanje na trg in začetek uporabe sestavnih delov oziroma samostojnih tehničnih enot)
(1) Dajanje na trg ali začetek uporabe sestavnih delov oziroma samostojnih tehničnih enot sta dovoljena izključno takrat, kadar so le-ti skladni z zahtevami ustreznega predpisa in kadar so ustrezno označeni v skladu z 31. členom tega pravilnika.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki so izdelani ali projektirani izključno za nova vozila, ki niso predmet tega pravilnika.
(3) Homologacijski organ sme, ne glede na prvi odstavek tega člena, dovoliti dajanje na trg in začetek uporabe sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki so izvzeti iz izpolnjevanja ene ali več zahtev ustreznega predpisa na podlagi 32. člena tega pravilnika ali so namenjeni vgradnji v vozila v okviru odobritev iz 35. do 40. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na zadevne sestavne dele ali samostojne tehnične enote.
(4) Homologacijski organ sme, ne glede na prvi odstavek tega člena, če ustrezni predpis ne določa drugače, dovoliti dajanje na trg in začetek uporabe sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, namenjenih vgradnji v vozila, za katera ob začetku njihove uporabe ni bila potrebna ES-homologacija.
VI. ZAŠČITNE KLAVZULE
45. člen
(vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote v skladu s tem pravilnikom)
(1) Če homologacijski organ ugotovi, da nova vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote kljub skladnosti z veljavnimi zahtevami ali pravilni označenosti predstavljajo resno nevarnost za prometno varnost ali okolje ali javno zdravje, lahko pri registracijskem organu zahteva, da ta za največ šest mesecev zavrne registracijo takih vozil, od pristojne inšpekcije pa, da za enako obdobje prepove dajanje na trg ali začetek uporabe takih vozil, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka homologacijski organ nemudoma obvesti proizvajalca, druge države članice in Komisijo ter pri tem navede razloge za svojo odločitev in navede zlasti, ali je odločitev posledica:
– pomanjkljivosti v ustreznih predpisih ali
– nepravilne uporabe ustreznih zahtev.
46. člen
(vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki niso v skladu s homologiranim tipom)
(1) Če homologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo, ugotovi, da nova vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki jih spremlja potrdilo o skladnosti ali nosijo homologacijsko oznako, niso skladni s homologiranim tipom, mora sprejeti potrebne ukrepe, vključno s preklicem homologacije, s katerimi zagotovi, da se vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote v proizvodnji uskladijo s homologiranim tipom. Homologacijski organ obvesti homologacijske organe drugih držav članic o sprejetih ukrepih.
(2) Za namene iz prejšnjega odstavka se odstopanja od podatkov v certifikatu o ES-homologaciji ali opisni dokumentaciji štejejo kot neskladnost s homologiranim tipom. Vozilo ni v neskladju s homologiranim tipom, kadar so taka odstopanja v mejah, določenih s predpisi.
(3) Če homologacijski organ dokaže, da nova vozila, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki jih spremlja potrdilo o skladnosti ali nosijo homologacijsko oznako, niso skladni s homologiranim tipom, lahko od homologacijskega organa države članice, ki je podelil ES-homologacijo, zahteva, da preveri, ali so vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote v proizvodnji še vedno skladni s homologiranim tipom. Po prejemu takšne zahteve iz druge države članice homologacijski organ potrebno preverjanje opravi takoj oziroma najpozneje v šestih mesecih od datuma zahteve.
(4) Homologacijski organ od homologacijskega organa države članice, ki je sistemu, sestavnemu delu, samostojni tehnični enoti ali nedodelanemu vozilu podelil homologacijo, zahteva, da sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da se vozila v proizvodnji ponovno uskladijo s homologiranim tipom, v naslednjih primerih:
a) pri ES-homologaciji vozila, kjer do neskladnosti vozila pride izključno zaradi neskladnosti sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote;
b) pri večstopenjski homologaciji, kjer gre neskladnost vozila pripisati izključno neskladnosti sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki je del nedodelanega vozila, ali neskladnosti samega nedodelanega vozila.
(5) Po prejemu zahteve iz prejšnjega odstavka iz druge države članice opravi homologacijski organ potrebno preverjanje takoj oziroma najpozneje v šestih mesecih od datuma zahteve, po potrebi tudi v sodelovanju z državo članico, ki je ukrepe zahtevala. Če je ugotovljena neskladnost, homologacijski organ sprejme ukrepe iz prvega odstavka tega člena.
(6) Homologacijski organi se v 20 delovnih dneh medsebojno obvestijo o preklicu ES-homologacije in razlogih zanj.
(7) Če homologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo, oporeka neskladnosti, o kateri je bil obveščen, z namenom razrešitve spora obvesti Komisijo.
47. člen
(deli in oprema, ki predstavljajo veliko tveganje za pravilno delovanje bistvenih sistemov)
(1) Dajanje na trg ali začetek uporabe delov ali opreme, ki lahko predstavljajo veliko tveganje za pravilno delovanje sistemov, ki so bistveni za varnost vozila ali njegovo okoljsko ustreznost, je dovoljeno samo v primeru, če jih je v skladu z 48. členom tega pravilnika odobril homologacijski organ.
(2) Deli oziroma oprema, za katere je potrebna odobritev iz prejšnjega odstavka, so navedeni v seznamu iz Priloge XIII.
(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za originalne dele ali opremo, ki so vključeni v homologacijo sistema za vozilo, ter za dele ali opremo, ki so homologirani v skladu z določbami enega od predpisov iz Priloge IV, razen, kadar se homologacija nanaša na vidike, ki niso zajeti v prvem odstavku tega člena.
(4) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za dele ali opremo, izdelano izključno za dirkalna vozila, ki niso namenjena uporabi na javnih cestah. Če so deli ali oprema iz Priloge XIII namenjeni tako dirkalnim avtomobilom kot cestnim vozilom, jih ni dovoljeno dajati na trg ali ponujati za uporabo na javnih cestah, če ne ustrezajo zahtevam tega člena.
48. člen
(odobritev delov in opreme)
(1) Za pridobitev odobritve iz prejšnjega člena proizvajalec delov ali opreme predloži homologacijskemu organu poročilo o preskusu, ki ga sestavi imenovana tehnična služba in ki potrjuje, da so deli ali oprema v skladu z zahtevami iz Priloge XIII. Proizvajalec lahko predloži samo eno zahtevo za isti tip in del pri samo enem homologacijskem organu.
(2) Vloga mora vsebovati podatke o proizvajalcu dela ali opreme, tipu, identifikaciji in številki dela ali opreme, za katere se zahteva dovoljenje, kot tudi ime proizvajalca vozila, tip vozila in, če je ustrezno, leto izdelave oziroma vse druge informacije, ki omogočajo identifikacijo vozila, za katerega so namenjeni ti deli ali oprema.
(3) Če homologacijski organ na podlagi poročila o preskusu in drugih dokazov ugotovi, da zadevni deli ali oprema ustrezajo zahtevam iz Priloge XIII, proizvajalcu izda ustrezno potrdilo. To potrdilo dovoljuje, da se deli ali oprema dajo na trg ali da se z njimi opremijo vozila, ob upoštevanju prvega odstavka 49. člena tega pravilnika.
(4) Vsak del ali kos opreme, odobren v skladu s tem členom, mora biti ustrezno označen v skladu s Prilogo XIII.
49. člen
(skladnost delov in opreme)
(1) Homologacijski organ pred izdajo odobritve preveri obstoj postopkov za zagotovitev učinkovite kontrole skladnosti proizvodnje. Če homologacijski organ ugotovi, da se pogoji za izdajo odobritve ne izpolnjujejo več, zahteva, da proizvajalec sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti delov oziroma opreme. Če proizvajalec tega ne zagotovi, se odobritev prekliče.
(2) Proizvajalec mora zagotoviti, da so deli in oprema izdelani in se bodo trajno izdelovali v okviru pogojev, pod katerimi je bilo izdano potrdilo.
(3) Proizvajalec mora nemudoma obvestiti homologacijski organ, ki je izdal potrdilo, o kakršni koli spremembi, ki vpliva na pogoje, pod katerimi je bilo izdano. Homologacijski organ odloči, ali je treba izdajo potrdila preveriti ali potrdilo ponovno izdati in ali so potrebni dodatni pregledi.
50. člen
(odpoklic vozil)
(1) Če mora proizvajalec, kateremu je bila podeljena ES-homologacija za vozila, na podlagi predpisov o splošni varnosti proizvodov odpoklicati vozila, ki so že bila dana na trg, registrirana ali uporabljena, ker eden ali več sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki so vgrajeni v vozilo, kljub ustrezni potrditvi v skladu s tem pravilnikom predstavlja resno tveganje za varnost na cesti, javno zdravje ali varstvo okolja, o tem nemudoma obvesti homologacijski organ, ki je podelil homologacijo vozila.
(2) Proizvajalec mora homologacijskemu organu predložiti načrt ustreznih ukrepov za zmanjšanje tveganja iz prejšnjega odstavka. Homologacijski organ o načrtu ukrepov nemudoma obvesti homologacijske organe drugih držav članic.
(3) Če organi iz prejšnjega odstavka menijo, da so predlagani ukrepi nezadostni oziroma niso bili izvedeni dovolj hitro, lahko o tem obvestijo homologacijski organ, ki je podelil ES-homologacijo vozila. Homologacijski organ nato obvesti proizvajalca.
(4) Če homologacijski organ, ki je podelil ES–homologacijo, ni zadovoljen z ukrepi proizvajalca, sprejme vse potrebne ukrepe, vključno s preklicem ES-homologacije vozila. V primeru preklica ES-homologacije vozila homologacijski organ v 20 delovnih dneh s priporočenim pismom ali v ustrezni elektronski obliki obvesti proizvajalca, homologacijske organe držav članic in Komisijo.
(5) Ta člen se uporablja tudi za dele in opremo, za katere zahteve predpisov ne veljajo.
VII. UPORABA MEDNARODNIH PREDPISOV
51. člen
(pravilniki UN/ECE)
(1) Pravilniki UN/ECE, h katerim je pristopila Skupnost in ki so navedeni v Delu I Priloge IV in v Prilogi XI, se uporabljajo za ES-homologacijo vozila enako kot tehnične specifikacije ali uredbe ES. Veljajo za vse kategorije vozil, navedene v ustreznih stolpcih tabele iz Dela I Priloge IV in Priloge XI.
(2) Pravilniki UN/ECE, navedeni v Delu II Priloge IV, se priznavajo kot enakovredni ustreznim tehničnim specifikacijam ali uredbam ES, če imajo enako področje uporabe in vsebino.
(3) Homologacijski organ mora upoštevati homologacije, podeljene v skladu s pravilniki UN/ECE in, kadar to pride v poštev, nanje se nanašajoče homologacijske oznake namesto ustreznih homologacij in homologacijskih oznak, dodeljenih v skladu z enakovredno tehnično specifikacijo ali uredbo ES.
VIII. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNIH INFORMACIJ
52. člen
(tehnične informacije za uporabnike)
(1) Proizvajalec ne sme posredovati uporabnikom vozil tehničnih informacij v zvezi s posameznimi podatki, navedenimi v tem pravilniku ali predpisih iz Priloge IV, ki se razlikujejo od podatkov, katere je odobril homologacijski organ.
(2) Kadar je tako določeno v predpisu iz Priloge IV, da proizvajalec uporabnikom na voljo vse pomembne podatke in potrebna navodila, ki opisujejo posebne pogoje ali omejitve za uporabo vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote. Te informacije se posredujejo v slovenščini in v ustrezni obliki (npr. v priročniku za lastnika vozila ali v navodilih za vzdrževanje), kakor je ta dogovorjena s homologacijskim organom.
53. člen
(tehnične informacije za proizvajalce sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot)
(1) Proizvajalec vozila mora dati proizvajalcem sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot na voljo vse podatke (vključno s potrebnimi risbami), ki so posebej navedeni v prilogi predpisa in ki so potrebni za ES-homologacijo sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot ali za pridobitev odobritve v skladu s 47. členom tega pravilnika.
(2) Proizvajalec vozila ima pravico proizvajalcem sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot predložiti v podpis pogodbo o varstvu zaupnosti informacij, ki nimajo javnega značaja, vključno z varovanjem pravic intelektualne lastnine.
(3) Proizvajalec sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot kot imetnik certifikata o ES-homologaciji, ki v skladu s četrtim odstavkom 19. člena tega pravilnika vključuje omejitve uporabe ali posebne pogoje za vgradnjo ali oboje, v zvezi s tem proizvajalcu vozil predloži vse potrebne podatke. Kadar je tako določeno v predpisu iz Priloge IV, skupaj s proizvedenimi sestavnimi deli ali samostojnimi tehničnimi enotami posreduje navodila v zvezi z omejitvami uporabe oziroma s posebnimi pogoji za vgradnjo.
IX. DOLOČITEV ZAHTEV ZA TEHNIČNE SLUŽBE
54. člen
(določitev in naloge tehničnih služb)
(1) Minister, pristojen za trg, v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, z odločbo določi za opravljanje nalog tehnične službe pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
(2) Naloge tehnične službe se delijo na:
– strokovne naloge v postopku homologacije vozila oziroma posamične odobritve vozila;
– strokovne naloge v postopku homologacije sistema, sestavnega dela in samostojne tehnične enote;
– strokovne naloge v postopku odobritve neoriginalnih in nehomologiranih delov in opreme vozil.
(3) Posamezna pravna ali fizična oseba zaprosi za pooblastilo za izvajanje najmanj ene izmed nalog, navedenih v prejšnjem odstavku, po posameznih kategorijah vozil oziroma proizvodih, lahko pa zaprosi za pooblastilo za vse navedene naloge.
55. člen
(razvrstitev tehničnih služb)
(1) Tehnična služba izvaja ali nadzira preskuse, potrebne za odobritev, ali preglede, določene v tem pravilniku ali v predpisih iz Priloge IV, razen če so izrecno dovoljeni alternativni postopki.
(2) Tehnične službe se, v odvisnosti od njihovih nalog, razvrstijo v eno ali več izmed naslednjih štirih kategorij dejavnosti:
– v kategorijo A sodijo tehnične službe, ki v svojih prostorih izvajajo preskuse in preglede, določene v tem pravilniku in predpisih iz Priloge IV;
– v kategorijo B sodijo tehnične službe, ki nadzirajo preskuse, določene v tem pravilniku in predpisih iz Priloge IV, ki se izvajajo v prostorih proizvajalca ali v prostorih tretje stranke;
– v kategorijo C sodijo tehnične službe, ki redno ocenjujejo in spremljajo postopke proizvajalca za nadzor skladnosti proizvodnje;
– v kategorijo D sodijo tehnične službe, ki nadzirajo ali izvajajo preskuse ali preglede v okviru nadzora skladnosti proizvodnje.
56. člen
(usposobljenost tehničnih služb)
(1) Tehnična služba mora dokazati ustrezno usposobljenost, specifično tehnično znanje in izkušnje na specifičnih področjih tega pravilnika in predpisov iz Priloge IV. Poleg tega mora izpolnjevati zahteve standardov iz Dodatka 1 k Prilogi V, povezane z nalogami, ki jih izvaja. Vendar pa se ta zahteva ne uporablja za namene zadnje stopnje večstopenjskega postopka homologacije po določbah 41. člena tega pravilnika.
(2) Proizvajalec ali podizvajalec, ki deluje v njegovem imenu, je glede na predpise iz Priloge XV lahko imenovan za tehnično službo za dejavnosti kategorije A, pri čemer mora izpolnjevati zahteve iz prejšnjega odstavka.
57. člen
(presoja tehničnih služb)
(1) Usposobljenost iz prejšnjega člena mora izhajati iz poročila o presoji, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za promet. Poročilo mora vključevati certifikat o akreditaciji, ki ga izda akreditacijski organ.
(2) Presoja, na podlagi katere je izdelano poročilo iz prejšnjega odstavka, mora biti opravljena v skladu z določbami Dodatka 2 k Prilogi V. Poročilo o presoji se ponovno preveri v roku, ki ne sme biti daljši od treh let.
(3) Poročilo o presoji se na zahtevo predloži Komisiji.
(4) Proizvajalec ali podizvajalec, ki deluje v njegovem imenu in je imenovan za tehnično službo, mora izpolnjevati ustrezne določbe tega člena.
58. člen
(priglasitev tehničnih služb)
(1) Homologacijski organ za vsako imenovano tehnično službo Komisiji sporoči:
– ime in naslov,
– elektronski naslov,
– imena odgovornih oseb in
– kategorijo dejavnosti.
(2) Homologacijski organ sporoči tudi vse spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka.
(3) V priglasitvi iz prvega odstavka tega člena mora biti navedeno, za katere predpise je bila tehnična služba imenovana. Tehnična služba lahko izvaja naloge, za katere je določena, šele po opravljeni priglasitvi. Različne države članice lahko priglasijo isto tehnično službo, ne glede na naloge, ki jih ta tehnična služba izvaja.
59. člen
(priglasitev drugih služb)
Če mora biti za izvajanje določenega predpisa imenovana določena organizacija ali pristojni organ, katerega dejavnost ni vključena v dejavnosti iz 55. člena tega pravilnika, se priglasitev opravi v skladu s prejšnjim členom.
X. INŠPEKCIJSKI NADZOR
60. člen
(pristojnost)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02, 80/04, 75/05, 86/06 in 82/07), uporablja pa se še do 29. aprila 2009.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati naslednje določbe Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/04, 17/07 in 18/07 – popr.):
– 7. do 26. člen, razen v delu, ki se nanaša na homologacijo kmetijskih in gozdarskih traktorjev kategorij T(4), T(5), C, R in S;
– 27. do 33. člen, razen v delu, ki se nanaša na posamično odobritev predelanih vozil v uporabi;
– Priloga II, Del 1, Tabela 1;
– Priloga II, Del 2;
– Priloga II, Del 3, Tabela 1;
– Priloga II, Del 4, poglavje A;
– Priloge III, IV, V, VII, VIII, IX in X, razen v delu, ki se nanaša na homologacijo kmetijskih in gozdarskih traktorjev kategorij T(4), T(5), C, R in S, ki pa se, glede na posamezne kategorije vozil, še naprej uporabljajo do datumov, navedenih v Prilogi XIX.
(3) Do izdaje ustreznih predpisov se kot alternativne zahteve iz prvega odstavka 38. člena tega pravilnika uporabljajo zahteve za posamično odobritev štiri in večkolesnih vozil iz Tabele 1 Dela 1 Priloge II oziroma zahteve za posamično odobritev unikatnih vozil iz Tabele 1 Dela 3 Priloge II Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/04, 17/07 in 18/07 – popr.).
62. člen
(veljavnost obstoječih homologacij)
Z začetkom uporabe tega pravilnika ostajajo v veljavi vse ES-homologacije za vozila kategorije M1 in za sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, podeljene pred 29. aprilom 2009. Te homologacije so lahko predmet razširitve tudi po začetku uporabe tega pravilnika.
63. člen
(veljavnost pooblastil)
(1) Na podlagi pooblastil, danih tehničnim službam in strokovnim organizacijam za izvajanje postopkov na podlagi Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/04, 17/07 in 18/07 – popr.), lahko le-te do preklica izvajajo postopke in dejanja iz III. in IV. poglavja tega pravilnika v okviru dosedanjih pooblastil.
(2) Izdaja pooblastila za izvajanje nalog tehnične službe v skladu z določbami IX. poglavja tega pravilnika se izvede najkasneje do 31. decembra 2010.
64. člen
(podelitev homologacije pred obveznim rokom)
Na prošnjo proizvajalca lahko homologacijski organ podeli ES-homologacijo za nove kategorije vozil od 29. aprila 2009 dalje.
65. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 29. aprila 2009, za postopke ES-homologacije vozil pa skladno z datumi, navedenimi v Prilogi XIX.
Št. 007-40/2009
Ljubljana, dne 27. marca 2009
EVA 2007-2411-0069
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister za promet