Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2413. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra

PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2414. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2415. Uredba o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
2416. Uredba o izvajanju delegirane uredbe (EU) v zvezi z zahtevami za zbiranje podatkov o obsegu prodaje in uporabi protimikrobnih zdravil pri živalih
2417. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine Mt-2/61 za ogrevanje in potrebe kopališča v Rimski Čardi
2418. Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo
2419. Uredba o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju

Sklepi

2420. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2023/2024

Drugi akti

2421. Odločba o imenovanju namestnice generalnega državnega tožilca Republike Slovenije
2422. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

MINISTRSTVA

2423. Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

USTAVNO SODIŠČE

2424. Odločba o ugotovitvi, da so prvi odstavek 24. člena Zakona o denacionalizaciji ter 107. člen in prvi odstavek 173. člena Stanovanjskega zakona v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

2425. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
2426. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
2427. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
2428. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
2429. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
2430. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
2431. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2432. Sprememba in dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za 2023 (velja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023)
2433. Sprememba Tarifnega pravilnika o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2434. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
2435. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
2436. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke šole za transport in logistiko

OBČINE

Ajdovščina

2437. Sklep o imenovanju v Občinsko volilno komisijo Občine Ajdovščina

Ankaran

2438. Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »v centru Ankarana«
2439. Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »ŠRP Sv. Katarina«
2440. Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Lazaret«

Cerkno

2441. Odlok o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno

Idrija

2442. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Rupnik Spodnja Idrija, EUP SI_11/4_SSe
2443. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora EUP CE_7, Čekovnik

Ilirska Bistrica

2444. Odlok o sofinanciranju študentskih zaključnih del prve, druge in tretje stopnje ter drugih raziskovalnih in strokovnih del ter zaključnih študentskih projektov

Kanal ob Soči

2445. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče

Kočevje

2446. Spremembe in dopolnitve Statuta Zdravstvenega doma Kočevje

Komen

2447. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Koper

2448. Odlok o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb ter pravic in obveznosti iz koncesijskih razmerij Mestne občine Koper
2449. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in fizioterapije
2450. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine
2451. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper
2452. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na območju Krajevne skupnosti Olmo – Prisoje
2453. Ugotovitveni sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022

Kranj

2454. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora BI 33 v Mestni občini Kranj

Kranjska Gora

2455. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kranjska Gora
2456. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Kranjska Gora
2457. Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Kranjska Gora
2458. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana ter znižanju plačil staršev
2459. Sklep o lokacijski preveritvi v območju urejanja KG W2

Ljubno

2460. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Ljubno
2461. Pravilnik o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode in protipožarne bazene v Občini Ljubno

Mokronog-Trebelno

2462. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno v 6. volilni enoti

Moravske Toplice

2463. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja BG 9 – poslovna cona
2464. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Moravske Toplice
2465. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja »Rumičev breg – osrednji del« EUP MT – 28/1
2466. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Rogaška Slatina

2467. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1071/2 k.o. Sv. Florijan (1171)
2468. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 494-del in 493-del k.o. Zgornji Gabrnik (1164)
2469. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1141, 271 k.o. Čača vas (1166)

Slovenske Konjice

2470. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Slovenske Konjice
2471. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtna cona Tepanje
2472. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Slovenske Konjice
2473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice
2474. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Slovenske Konjice
2475. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 738/3 k.o. 1111 Jernej pri Ločah in parc. št. 1491/6 k.o. 1121 Zbelovska Gora
2476. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1458/7 k.o. 1121 Zbelovska Gora

Sveti Jurij ob Ščavnici

2477. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost