Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023

Kazalo

Ob-2635/23, Stran 1426
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor objavlja
javni razpis 
Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24 
na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17, 13/18 – ZSInv in 40/23 – ZZrID-A),
– Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2023 (sklep Vlade RS št. 47602-31/2022/3, z dne: 5. 1. 2023),
– Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2023 (sklep Vlade RS št. 47602-8/2023/3, z dne: 4. 7. 2023),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPEin 206/21 – ZDUPŠOP),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) (Uradni list RS, št. 187/21, 150/22 in 65/23),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 in 65/23),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2023/917 z dne 4. maja 2023 o popravku poljske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 119 z dne 5. 5. 2023, str. 159), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvam (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU),
– Sheme državnih pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/III, datum potrditve sheme: 9. 1. 2023; trajanje sheme: do 31. 12. 2023),
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020, št. 3030-4/2015/8 z dne 22. 4. 2015, zadnje spremembe in dopolnitve z dne 12. 8. 2022,
in
– Pogodbe št. C2180-23Z141001 o izvajanju javnega razpisa »Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24« (sklenjene med Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport), z dne 4. 7. 2023.
1. Ime oziroma naziv in sedež proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva in izvajalca
Uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Izvajalec javnega razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Sklad).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Mikro podjetja, predstavljajo večino vseh podjetij v lesnopredelovalni panogi, ki na eni strani s svojo razpršenostjo prestavljajo pomemben dejavnik razvoja v lokalnih okoljih, po drugi strani pa so ranljiva na zunanje dejavnike npr. epidemijo Covid-19, zato je namen tega javnega razpisa spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa).
Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikro podjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost, ki bo dosežen s sofinanciranjem stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro podjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas1 in največ 10 zaposlenimi na dan 31. 8. 2023 s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oziroma pri pristojnem organu) in se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev mikro podjetja in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
1 143. člen ZDR Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za kot polni delovni čas 40 ur na teden. V skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1 ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas.
V primeru samostojnih podjetnikov se kot ena zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas. T. i. »popoldanski s.p.« niso upravičeni do prijave po tem razpisu.
Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po razpisu so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s Prilogo I Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedilu: SKD 2008), registrirano dejavnost:
– oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali
– oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše izjavo (Obrazec 1), s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru projekta, se pogodba o sofinanciranju ne bo sklenila, sklep o izboru projekta pa se odpravi oziroma razveljavi. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko Sklad odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
4.1. Splošni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca, ki so določeni v točki 3 javnega razpisa (glede velikosti, datuma registracije podjetja, števila zaposlenih in pravne oblike).
2. Vlagatelj mora imeti pri pristojnem organu vpisan poslovni naslov, poslovno enoto, podružnico ali drug del poslovnega subjekta, kjer se bodo izvajale aktivnosti projekta.
3. Vlagatelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 evrov ali več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) iz naslova pogodb o sofinanciranju oziroma o dodelitvi javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle spoznane v pravnomočni odločbi pristojnega organa.
4. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta.
6. Vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US, 35/23 – odl. US in 57/23 – odl. US) in ni v postopku likvidacije po ZGD-1.
7. Vlagatelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).
9. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma
10. Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo in
– pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
11. Vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. Šteje pa se, da vlagatelj pogoj izpolnjuje, če odločba Evropske komisije še ni dokončna, vlagatelj pa je sredstva v ustrezni višini položil na posebni skrbniški račun pri banki in z njimi ne razpolaga.
12. Vlagatelj mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot jih določajo sheme državnih pomoči, po katerih se izvaja predmetni javni razpis.
13. Vloga vlagatelja mora biti digitalno podpisana s stani osebe pooblaščene za zastopanje (npr. direktor, prokurist; izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije) oziroma s strani osebe, za katero je izkazano posebno pooblastilo zgolj za podpis in oddajo vloge (obrazec objavljen na spletni strani Sklada pod javnim razpisom).
4.2. Posebni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga.
2. Vlagatelj lahko kandidira za sredstva sofinanciranja le v enem od obeh let, v letu 2023 ali v letu 2024.
3. Vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov, skladno s točko 9 tega javnega razpisa, ki se nanašajo na projekt pod številko, ki jo bo vlagatelj navedel v obrazcu 1 Prijavni list z izjavami vlagatelja.
4.3. Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in predmetom razpisa.
2. Projekti s področja predelave lesa za energetsko rabo (peleti, sekanci ipd.) ter v povezavi s produkcijo energije, vključno s toplotno (nakup sončnih elektrarn, solarnih panelov, kotlov, peči ipd.) niso upravičeni do prijave na razpis.
3. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči v zadnjih treh poslovnih letih (leto odobritve pomoči se upošteva v to obdobje), kot določa shema državnih pomoči de minimis.
4. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega projekta so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastni viri in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
5. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni dovoljeno.
6. Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna) (registracija projekta na področju SKD 2008 C16 ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
7. Projekt se ne sme začeti pred dnem objave tega javnega razpisa. Vsi dogodki, povezani z izvedbo projekta, kot so npr.zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se lahko izvršijo šele od dneva objave tega javnega razpisa.
8. Upravičeni stroški se sofinancirajo v deležu največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci.
9. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 15.000,00 EUR ter največ 70.000,00 EUR. Minimalna višina upravičenih stroškov je 25.000,00 EUR brez DDV. Če se tekom izvajanja projekta izkaže, da upravičeni stroški ne dosegajo minimalnega zneska, projekt ne izpolnjuje predmetnega pogoja.
10. Upravičeni stroški morajo nastati in projekt mora biti zaključen najkasneje do 15. 11. 2023 za pridobitev sredstev v letu 2023, oziroma najkasneje do 15. 10. 2024 za pridobitev sredstev v letu 2024.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora projektov
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktorica Sklada s sklepom.
Za vse pravočasne in popolne vloge za posamezno odpiranje komisija ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Št.
Naziv merila
Število točk
1.
Uvajanje sodobne tehnologije v tehnološki proces
15
2.
Stopnja predelave lesa
15
3.
Uporaba lesnih sort v okviru projekta
10
4.
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
10
5.
Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON AJPES-2022 (bonitetna ocena S.BON-1)
10
6.
Povezovanje in izmenjava znanja v lesni vrednostni verigi
4
7.
Krožno gospodarstvo, recikliranje ali ponovna uporaba odpadnih surovin
4
8.
Manjša poraba surovin/materialov
4
9.
Manjša poraba energije
4
10.
Okoljski certifikati vlagatelja
4
11.
Trajnostna rast podjetja 
5
12.
Upravičenci po preteklih razpisih
10
13.
Regionalni kriterij – Triglavski narodni park (TNP)
5
Skupaj:
100
Največje število točk je 100 točk. Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju III Merila za ocenjevanje vlog.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. Vloga vlagatelja, ki je ocenjena z manj kot 60 točkami, ne more pridobiti sofinancirana in se zavrže.
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več vlagateljev 60 ali več točk in je zahtevan skupni znesek za sofinanciranje projektov večji, kot je na razpolago sredstev za posamezno odpiranje, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost vlagatelji, ki so pridobili več točk pri merilu št. 1, nato št. 2, nato št. 3, nato št. 4, nato št. 5, nato št. 12, nato št. 11, nato št. 6, nato št. 7, nato št. 8, nato št. 9, nato št. 10 in nato št. 13.
6. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 1.800.000,00 EUR.
Proračunska postavka
Leto 2023
Leto 2024
SKUPAJ
PP 160046 Spodbujanje lesne industrije
300.000,00
1.500.000,00
1.800.000,00
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z objavo spremembe razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS vse do izdaje sklepov o izboru za sofinanciranje.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v primeru premajhnega števila vlog, ki bi dosegle minimalno število točk, potrebnih za sofinanciranje, ali v primeru, ko v okviru posameznega odpiranja javnega razpisa ni na voljo dovolj razpoložljivih sredstev za podporo zadnje izmed vlog, ki je po izvedenem postopku ocenjevanja v vrsti za sofinanciranje, v višini zaprošenega sofinanciranja kot izhaja iz vloge ali pa v skrajnem primeru, ko vlagatelji ne sprejmejo zmanjšanega obsega sofinanciranja, kot je to pojasnjeno v nadaljevanju tega poglavja. Nerazdeljena/neporabljena sredstva iz prvega roka za oddajo vlog bodo vlagateljem lahko zagotovljena v okviru drugega odpiranja. Višino morebitnih nerazdeljenih/neporabljenih sredstev, ki bo na razpolago za drugo odpiranje, bo Sklad objavil na spletni strani, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.
Komisija bo med vlogami, ki bodo pozitivno ocenjene (tj. dosegle več kot 60 točk), predlagala za sofinanciranje po vrstnem redu skupnega števila točk. Vendar v primeru, ko v okviru javnega razpisa ni na voljo dovolj razpoložljivih sredstev za podporo zadnje izmed vlog, ki je po izvedenem postopku ocenjevanja v vrsti za sofinanciranje, do celotnega, to je v višini zaprošenega sofinanciranja kot izhaja iz vloge, lahko Sklad vlagatelja pozove k izjavi oziroma opredelitvi do možnosti izvedbe projekta z zmanjšanim obsegom sofinanciranja. V kolikor vlagatelj potrdi, da sprejema zmanjšan obseg sofinanciranja za izvedbo projekta in da lahko zagotovi dodatna lastna sredstva ter Skladu posreduje izjavo o zaprtju finančne konstrukcije in o izvedbi projekta kljub zmanjšanemu obsegu sofinanciranja, Sklad izda sklep o izboru vloge z zmanjšanim obsegom sofinanciranja.
V kolikor se vlagatelj ne strinja z izvedbo projekta z manjšim obsegom financiranja, se sofinanciranje z nižjim obsegom sofinanciranja lahko ponudi naslednjemu vlagatelju v vrsti glede na višino prejetih točk v postopku ocenjevanja. V primeru, če po tem postopku zmanjšanega sofinanciranja ne sprejme noben vlagatelj, ki je po višini prejetih točk dosegel minimalni prag za sofinanciranje, lahko sredstva ostanejo nerazporejena.
Dinamika sofinanciranja posameznega projekta bo določena s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivih pravic porabe oziroma proračunskih sredstev, ki so na voljo za sofinanciranje projektov iz naslova javnega razpisa.
Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi razpis in izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju, določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Sklad si pridružuje pravico, da lahko razpis, kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)odobritvi sredstev, prekliče ali spremeni z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od datuma oddaje vloge do 15. 11. 2023 za projekte, ki bodo sofinancirani v letu 2023 oziroma do 15. 10. 2024, za projekte, ki bodo sofinancirani v letu 2024.
Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravljena oziroma, ko je blago dobavljeno, skladno s predmetom in drugimi določili pogodbe in je podprt z ustrezno listino.
Upravičeni stroški upravičenca morajo biti plačani v celoti.Upravičeni izdatek upravičenca nastane z dnem plačila upravičenega stroška in ko je podprt z listino, ki njegov nastanek ustrezno dokazuje.
Roki za oddajo zahtevkov za izplačilo so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji v točki IV (poglavje 2. Roki in dokazila za predložitev zahtevka za izplačilo) in bodo na ravni projekta določeni s pogodbo o sofinanciranju.
8. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/III, datum potrditve sheme: 9. 1. 2023; trajanje sheme do 31. 12. 2023) (v nadaljevanju: shema državnih pomoči de minimis).
Upošteva se pravilo kumulacije državnih pomoči, kar pomeni, da skupna višina državne pomoči enotnemu podjetju za projekt za isti namen ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči v zadnjih treh poslovnih letih (leto odobritve pomoči se upošteva v to obdobje), kot to določa shema državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/III).
V okviru obravnave vlog vlagateljev bo strokovna komisija izpolnjevanje pogoja za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis« preverila na podlagi podatkov vlagatelja, ki so sestavni del vloge za izvedbo projekta, in dodatno s poizvedbo na Ministrstvu za finance.
V primeru, da strokovna komisija ugotovi, da bi skupna vrednost pomoči, dodeljene vlagatelju, presegala 200.000,00 EUR v obdobju treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen pomoči, pomoči takšni vlogi po pravilu »de minimis« ne bo dodelila.
9. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Upravičeni so naslednji stroški:
– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa),
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena potrebam prijavljenega projekta),
– stroški transporta, montaže in zagona opreme. V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces, v kolikor transport, montažo ali zagon oziroma implementacijo programske opreme izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni in se stroški ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva.
Davek na dodano vrednost ter drugi davki ali dajatve niso upravičen strošek. Neupravičeni so tudi stroški za nakup sončnih elektrarn, solarnih panelov, kotlov in peči (vse, kar je v povezavi s produkcijo energije, vključno s toplotno), kakor tudi stroški opreme za predelavo lesa za energetsko rabo (peleti, sekanci ipd.), gradbena-obrtniška-inštalacijska dela (GOI), izobraževanja, šolanja ali usposabljanja osebja, nabave materiala ali surovin za proizvodnjo, stroški tekočega poslovanja. Neupravičeni so tudi stroški za nakup licenc za splošne pisarniške programe in splošne operacijske sisteme.
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom in se morajo nanašati neposredno na izdelek, ki ga proizvaja vlagatelj.
Upravičen je nakup novih strojev in naprav, izdelanih v letu 2022 ali 2023 za sofinanciranje v letu 2023, oziroma izdelanih v letu 2023 ali 2024 za sofinanciranje v letu 2024.
Financiranje projekta oziroma upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno pri upravičencu, ter se morajo:
– v primeru osnovnih sredstev vključiti v aktivo podjetja ter obravnavati kot sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana z vlagateljem s 25 % in več. Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko odgovorne osebe pooblaščene za zastopanje (npr. direktor, prokurist; razvidno iz Poslovnega registra Slovenije).
V vlogi je potrebno jasno opredeliti načrtovane stroške projekta in priložiti predračune/ponudbe, izdane največ 60 dni pred datumom oddaje vloge. Iz predračunov/ponudb mora biti razviden predmet nakupa (natančna oznaka) in vsi ostali stroški, ki so zajeti v ceno nakupa, vrednost z DDV in brez DDV.
Opremo, ki je del sofinanciranega projekta, upravičenec ne sme odtujiti še najmanj 2 leti po zaključku projekta.
10. Način financiranja upravičenih stroškov in intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov, skladno s shemo državnih pomoči de minimis. Preostanek sredstev zagotavljajo upravičenci.
Višina upravičenih stroškov projekta mora znašati najmanj 25.000,00 EUR. V kolikor se ob oddaji zahtevka za izplačilo ugotovi, da višina upravičenih stroškov projekta ne dosega 25.000,00 EUR, se zahtevek zavrne, Sklad odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti že izplačana sredstva sofinanciranja skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
Upravičeni stroški se bodo uveljavljali na osnovi dejansko plačanih stroškov. Dokazila za nastanek upravičenih stroškov so opredeljena v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. Roki in dokazila za predložitev zahtevka za izplačilo).
Upravičenci morajo izvesti projekt v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer (i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, (ii) načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, (iii) načelo transparentnosti javnega naročanja, (iv) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelo sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na način, da se celoten postopek dokumentira in obrazloži. V primeru, da je vlagatelj gospodarska družba v javni lasti, mora izvesti postopke v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
Ob upoštevanju načela sorazmernosti mora upravičenec zagotoviti najmanj tri konkurenčne oziroma relevantne ponudbe. V kolikor gre za specifično storitev ali opremo sestavljeno po meri upravičenca ali pa na trgu ne obstaja več ponudnikov, mora upravičenec predložiti dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca, ki bo dokazovala gospodarno ravnanje ter tržno ceno, v skladu s prejšnjim odstavkom.
Sredstva za sofinanciranje bodo upravičencem nakazana na osnovi izstavljenega zahtevka za izplačilo, in sicer v enkratnem znesku po predložitvi in potrditvi zahtevka za izplačilo.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Roka za predložitev vlog sta 4. 9. 2023 in 6. 11. 2023 do 14. ure.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/. Digitalno podpisana, s strani osebe pooblaščene za zastopanje (izhajajoč iz Poslovnega registra RS), je vloga uradno poslana v obravnavo, vlagatelj pa pridobi evidenčno številko vloge ter elektronsko obvestilo o oddani vlogi.
Merilo za pravočasno oddano vlogo je sistemski datum, zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. uri na posamezen prijavni rok. Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno več oddati.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Sklada v roku treh delovnih dni od navedenih rokov za predložitev vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh Sklada: www.podjetniskisklad.si.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost in popolnost prispelih vlog. Nepravočasno prispele vloge, ki bodo oddane po prijavnem roku, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno (po elektronski pošti) pozvala k dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih vloge niso popolne. Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je Sklad prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od petih dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo skladno z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz javnega razpisa, se bo kot neustrezna zavrnila.
13. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo v vlogi predložiti naslednje dokumente:
1. Prijavni list z izjavami vlagatelja (Obrazec 1). Spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu https://eportal.podjetniskisklad.si/, izpolnite in potrdite skladno z navodili spletnega portala.
2. Neobvezujoči predračuni in ponudbe, izdane največ 60 dni pred datumom oddaje vloge. V seznamu stroškov projekta morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi predračuni in ponudbe. Končno izbrani izvajalci so lahko pri končni izvedbi projekta razlikujejo od prvotno predvidenih.
3. Predstavitveni načrt podjetja s finančnim načrtom, ki ga najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi, kjer je objavljen razpis. Predstavitvenemu načrtu priložite bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2022, oddana na Ajpes, potrjena s strani odgovornih oseb vlagatelja.
4. Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge, na podlagi letnega poročila za leto 2022.
Vsebina vloge mora biti posredovana v skenirani obliki na spletnem portalu https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Kot sestavni del vloge na spletnem portalu priložite tudi ostala neobvezna dokazila povezana z oceno vloge (tehnična in tehnološka dokumentacija, prospekti opreme, izjave ponudnikov opreme, okoljski certifikat).
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila.
14. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od roka za predložitev vlog. V primeru, da je oddanih vlog na prijavni rok več kot 250, se rok obravnave sorazmerno podaljša.
Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Vročanje dokumentov (sklepov in pogodb) ter podpisovanje navedenih dokumentov, bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. Če se upravičenec v roku osmih delovnih dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o (ne)izboru ali zavrženju vloge, se lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada in na spletni strani ministrstva.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov, ki jih Skladu posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-2 ter 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem Sklad napotuje na splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani Sklada na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/o-nas/zakonodaja-in-predpisi/varstvo-osebnih-podatkov.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah Sklada je navedeno v Obrazcu 3 kot delu razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih vlagatelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 7/18 in 141/22, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost mora biti določena v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19) in se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad lahko domneval, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih Skladu posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za Sklad in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžan uporabljati Sklad.
Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja projekta. Objave podatkov o projektu in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt in zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj še 5 let po zaključku projekta.
Upravičenec mora voditi in spremljati porabo sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za projekt.
17. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.
18. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti