Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023

Kazalo

2438. Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »v centru Ankarana«, stran 6777.

  
Na podlagi prvega odstavka 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradni list RS, št. 146/22 in 54/23) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 in 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na 7. redni seji dne 29. 6. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »v centru Ankarana« 
1. 
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« naj se uvede oziroma uredi na parkirišču v centru Ankarana, ki obsega parcele št. 1314/3, 582, 1364/53, 752/3, del 1047, del 753/7, del 569 in 1315/2 vse k. o. Oltra.
2. 
Cilj uvedbe oziroma ureditve javne službe na parkirišču v centru Ankarana je zagotovitev možnosti parkiranja obiskovalcem centra ter poslovnih in upravnih objektov, ki se nahajajo v neposredni bližini, z osebnimi vozili.
3. 
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« naj župan med drugim za obravnavano parkirišče določi:
– vozila, po vrstah oziroma tehničnih karakteristikah, ki jim je parkirišče namenjeno, oziroma vozila, ki jim parkirišče ni namenjeno,
– tehnično opremljenost parkirišča,
– časovni obseg delovanja parkirišča, ko je za njegovo uporabo treba plačati parkirnino,
– cenovno politiko in način plačevanja.
Navedeno na način, s katerim bodo doseženi cilji iz 2. člena tega sklepa ter pokritje stroškov izvajanja javne službe.
4. 
Župan izda sklep iz 3. člena tega sklepa v roku, ki omogoča, da se javna služba uveljavi oziroma v najkrajšem možnem času.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3547-2/2023
Ankaran, dne 29. junija 2023
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto sul servizio pubblico economico locale facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubbliciˮ (Gazzetta ufficiale RS, n. 146/22 e 54/23) e dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15 e 10/22), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano alla 7a seduta ordinaria ha promulgato 29 giugno 2023 la seguente
D E L I B E R A 
sulla determinazione dei principi per lo svolgimento del servizio pubblico economico nel parcheggio “Ancarano centroˮ 
1. 
Il servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubbliciˮ viene introdotto ovvero regolamentato nel parcheggio nel centro di Ancarano, che comprende i lotti n. 1314/3, 582, 1364/53, 752/3, parte dei lotti n. 1047, 753/7, 569 e 1315/2, tutti c.c. Oltra.
2. 
L'introduzione o la predisposizione di un servizio pubblico nel parcheggio del centro di Ancarano ha lo scopo di garantire ai visitatori del centro e degli edifici commerciali e amministrativi situati nelle immediate vicinanze, la possibilità di parcheggiare i propri veicoli.
3. 
Con delibera di cui all'articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico economico locale facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubbliciˮ, per quanto riguarda il parcheggio in questione il sindaco stabilisce quanto segue:
– i veicoli, per tipologia o caratteristiche tecniche, ai quali è destinato il parcheggio e i veicoli ai quali il parcheggio non è destinato,
– l'attrezzatura tecnica del parcheggio,
– la durata del funzionamento del parcheggio, quando è previsto il pagamento della tariffa per il suo utilizzo,
– la politica tariffaria e le modalità di pagamento.
Quanto sopra deve essere realizzato in modo da raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente delibera e per coprire i costi del servizio pubblico fornito.
4. 
Il sindaco emette una delibera di cui all'articolo 3 della presente delibera entro un termine che consenta l'avvio del servizio pubblico ovvero quanto prima possibile.
5. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti