Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023

Kazalo

Ob-2615/23, Stran 1442
Na podlagi prvega odstavka 211. člena in prvega odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZVO-2), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in nasl.), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2, z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2023, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-5/2023/3 z dne 6. 6. 2023, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 70OB23 
Kreditiranje okoljskih naložb občanov 
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se izvajajo oziroma se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:
A – vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,
B – vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,
C – vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,
D – zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,
E – gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,
F – nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
G – nakup okolju prijaznih vozil,
H – odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
I – nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
J – učinkovita raba vodnih virov,
K – oskrba s pitno vodo.
Priznani stroški naložbe se ugotovijo na podlagi predračuna izvajalca oziroma dobavitelja in vključujejo tudi DDV, zakonsko predpisane takse in prispevke. Obseg priznanih stroškov je v nadaljevanju naveden pri tistih ukrepih, kjer niso priznani vsi stroški naložbe. Financirajo se naložbe v obliki, ki jih po naravi ni mogoče ločiti.
2. Upravičene osebe, postopek in kreditna sposobnost
Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) in so:
– osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
– kreditno sposobne, skladno z merili za določanje kreditne sposobnosti, ki so del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, razen če se kredit odobri na podlagi individualne obravnave pri zavarovalnici, ki zavaruje kredite Eko sklada,
– lastniki ali solastniki stavb ali njihovih delov oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
– druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika stavbe,
– osebe, na katere se glasi predračun oziroma pogodba izbranega izvajalca/dobavitelja pri naložbah v ukrepe F in G
(v nadaljnem besedilu: upravičena oseba).
Lastništvo stavb bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.
Na osnovi pravočasne in popolne vloge Eko sklad z odločbo upravičeni osebi dodeli pravico do kredita.
Pri odločanju o dodelitvi pravice do kredita upravičeni osebi se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne določa drugače.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do kredita se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 in nasl.) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, ki jih Eko sklad izda v fizični obliki, se vročajo z navadno vročitvijo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta.
Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do kredita upravičena oseba prejme tudi obrazce, na podlagi katerih se preveri njena kreditna sposobnost. Kreditno sposobnost na podlagi pooblastila Eko sklada preverja Banka Intesa Sanpaolo d.d. (v nadaljnjem besedilu: banka).
Ob izpolnjenem pogoju kreditne sposobnosti upravičene osebe banka pripravi ustrezno kreditno pogodbo in pozove upravičeno osebo k podpisu. Upravičena oseba mora podpisati kreditno pogodbo najkasneje v 3 mesecih od dneva izdaje odločbe Eko sklada. Iz utemeljenih razlogov se ta rok s soglasjem Eko sklada lahko podaljša za največ 1 mesec.
Kreditno pogodbo sklene prejemnik pravice do kredita skladno z odločbo Eko sklada. V primeru njegove kreditne nesposobnosti lahko k odplačevanju pristopi soplačnik, pod pogojem, da je ta kreditno sposoben po oceni banke in zavarovalnice.
Kreditna pogodba se ne sklene:
– če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi kreditne pogodbe ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti,
– če se upravičena oseba, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.
3. Tehnični pogoji
Pravica do kredita se dodeli za:
A. Vgradnjo naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje ter pripravo sanitarne tople vode, in sicer za:
1. vgradnjo toplotnih postaj ali podpostaj za priklop na omrežje daljinskega ogrevanja,
2. nakup in namestitev hranilnikov toplotne energije (lahko imajo vključen bojler),
3. vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija), in sicer:
– stanovanjske prezračevalne naprave, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %;
– stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 % (naprave, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane);
Vse prezračevalne naprave ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).
– nestanovanjske prezračevalne naprave morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt nrvu) vsaj 80 %, razen nestanovanjskih prezračevalnih naprav z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt_nrvu) vsaj 68 %.
B. Vgradnjo naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode, in sicer za vgradnjo:
1. solarnega ogrevalnega sistema;
2. toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode, ki dosega razred energijske učinkovitosti najmanj A;
3. toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, katere sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov izpolnjuje vrednosti, opredeljene v tabeli:
Tip ogrevalne toplotne črpalke
Spodnja mejna vrednost sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah
Električna toplotna črpalka
Plinska toplotna črpalka
Sorpcijska toplotna črpalka
Hibridna toplotna črpalka
zrak/voda
140
110
110
150
voda/voda
200
-
130
-
slanica (kot npr. zemlja)/voda
170
-
130
-
4. vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje, in sicer za:
– kotle na lesno biomaso skladne z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1189) mora izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer da: pri kotlih z nazivno izhodno toplotno močjo 20 kW ali manj sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %, pri kotlih z nazivno izhodno toplotno močjo več kot 20 kW sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov ni manjša od 78 %, sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso pri računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih plinih. Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo.
Kotel je kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe.
– peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, mora izpolnjevati naslednje zahteve: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 91,0 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 18,0 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250,0 mg/m3, določeno po standardu SIST EN 14785:2006.
C. Vgradnjo naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije za:
1. namestitev naprav oziroma izgradnjo objektov za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra, namenjene samooskrbi, z nazivno močjo do 42 kW, in sicer največ do vsote priključnih moči odjemnih mest naprave za samooskrbo ali skupnostno samooskrbo, kot izhaja iz soglasja za priključitev naprave na distribucijsko omrežje, v kolikor napravi ni prigrajen hranilnik električne energije;
2. namestitev naprav za mikro soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom in nazivno močjo naprave do 50 kW, katerih sezonska energijska učinkovitost ogrevanja ne sme biti manjša od 86 %;
3. nakup in namestitev hranilnikov električne energije;
4. nakup in namestitev polnilnih postaj.
Naprave, namenjene samooskrbi z električno energijo, morajo izpolnjevati zahteve Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19 in nasl.), katere uporaba je podaljšana z 72. členom Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in nasl.) in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16 in nasl.) oziroma druge veljavne zakonodaje.
D. Zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb
Pravica do kredita za zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb se lahko dodeli za stavbo oziroma dele stavbe, za katere je bilo izdano:
– gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti pred 1. 7. 2010 ali
– odločba o legalizaciji stavbe (če je bila stavba zgrajena pred 1. 7. 2010 in letnica izgradnje izhaja iz priložene odločbe) pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
– dovoljenje za objekte daljšega obstoja po 117. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ) oziroma po 146. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljnjem besedilu: GZ-1) pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
– potrdilo oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 197. členu Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in nasl, ZGO-1) oziroma 118. členu GZ oziroma po 150. členu GZ-1 (če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967), pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali
– uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev iz prejšnjih alinej in je izdano pred vložitvijo vloge na ta javni poziv.
Pravica do kredita za zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb se lahko dodeli tudi za stavbe, ki imajo izvedene prizidave, nadzidave ali rekonstrukcije, izvedene po 1. 7. 2010 oziroma za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1. 7. 2010, pri čemer mora vlagatelj predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za poseg, če je to potrebno skladno z veljavno zakonodajo.
1. zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, tj. oken, balkonskih vrat, fiksnih zasteklitev, vhodnih in garažnih vrat, z novim energijsko učinkovitim zunanjim stavbnim pohištvom, pri čemer vrednosti toplotne prehodnosti novega stavbnega pohištva ne smejo presegati vrednosti 1,0 W/(m2K);
2. izvedba toplotne izolacije fasade s toplotno izolacijo, da bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,200 W/(m2K).
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,200 W/(m2K):Slika 1
Pri izračunu potrebne dodatne izolacije se obstoječa upošteva s toplotno prevodnostjo λ = 0,045 W/(mK) in z izmerjeno debelino (dobst), ki je razvidna iz k vlogi priložene fotografije obstoječega stanja, posnetega z merilnim trakom.
3. izvedba toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, da bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,180 W/(m2K);
V primeru, da bo naložba izvedena iz dveh ali več slojev toplotnih izolacij različnih toplotnih prevodnosti, se ustreznost naložbe preveri po enačbi:Slika 2
4. izvedba toplotne izolacije kleti, tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo, da bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,30 W/(m2K). Navedeno razmerje λ/d mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).
E. Gradnjo ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb
Pravica do kredita se lahko dodeli za gradnjo ali nakup nove skoraj nič-energijske eno ali dvostanovanjske stavbe, katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (QH), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 25 kWh/m2a. Navedena vrednost QH se ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske stavbe izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada.
Ustreznost energijsko učinkovite stavbe se preverja na podlagi dokazil in izračuna po metodologiji PHPP, projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD ter načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje PZI.
V primeru nakupa že dokončane nove stavbe se ustreznost izvedene naložbe preverja na podlagi načrtov projektne dokumentacije izvedenih del PID.
Zunanje stavbno pohištvo (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata ipd.) mora imeti toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/(m2K) in mora biti vgrajeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.
Toplotne prehodnosti zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov, vgrajenih v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami javnega poziva.
Obvezna je vgradnja centralnega sistema prezračevanja. Centralna prezračevalna naprava s sistemom za rekuperacijo toplote morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Vse centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).
Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje in pripravo sanitarne vode je edino dopustno fosilno gorivo zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % toplotnih potreb stavbe. Prav tako mora stavba najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov energije.
Kredit se lahko dodeli tudi za nakup eno ali dvostanovanjske stavbe, ki izpolnjuje te pogoje, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2019.
Priznani stroški so vsi stroški povezani z:
– nakupom in vgradnjo toplotne zaščite tal, obodnih zidov vključno z zaključnim slojem in strehe oziroma stropa proti neogrevanem prostoru,
– paroprepustno folijo oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, vetrno zaporo in parno oviro,
– nakupom in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva, vključno s senčili in okenskimi policami,
– nakupom in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
– nakupom in vgradnjo generatorja toplote vključno z zalogovnikom za gorivo, transportnim in varnostnim sistemom, krmilno opremo, vodnim toplotnim zbiralnikom, povezovalnimi armaturami, opremo za priključitev na centralno ogrevanje ter ogreval,
– stroški odlaganja gradbenih odpadkov v primeru rušenja stare stavbe, ob predložitvi dokazila (evidenčnega lista) o odlaganju odpadkov.
V primeru navedbe ponudbene vrednosti za celoten konstrukcijski element, ki je del zunanjega ovoja, znaša priznani strošek 50 % tega zneska.
V primeru gradnje ali nakupa stavbe po sistemu »na ključ oziroma delni ključ«, ki mora obvezno vključevati stroške gradnje toplotnega ovoja ogrevanega dela stavbe, vgradnje ustreznega zunanjega stavbnega pohištva, vgradnje centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in sodobnega generatorja toplote, priznani stroški obsegajo 50 % predračunske vrednosti. V kolikor predračun ne zajema toplotne izolacije tal proti terenu, lahko upravičena oseba predloži dodatni predračun za izvedbo temeljne plošče z izolacijo.
F. Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, in sicer za nakup:
1. velikih gospodinjskih aparatov (štedilnikov, sušilnih strojev, nap, klimatskih naprav idr.), za katere še velja Direktiva 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 1), ki so po porabi energije razvrščeni v energijski razred A+ ali višje;
2. velikih gospodinjskih aparatov (hladilnikov, zamrzovalnikov, pralnih in pralno-sušilnih strojev ter pomivalnih strojev), za katere od 1. 3. 2021 dalje velja prenovljena energijska nalepka skladno z Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L št. 198 z dne 28. 7. 2017, str. 1), ki so po porabi energije razvrščeni najmanj v energijski razred C.
G. Nakup okolju prijaznih vozil, in sicer za nakup:
1. novih ali rabljenih osebnih avtomobilov, motornih koles, koles z motorjem in koles (pedelec, e-bike ipd.) na električni ali hibridni pogon (kombinacija elektro motorja in motorja z notranjim izgorevanjem), pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, največ 85 g/km (po NEDC) za rabljena vozila, registrirana pred 2021, oziroma 104 g/km (po WLTP) za nova vozila, prvič registrirana od 1. 1. 2021 dalje;
2. osebnih avtomobilov serijske proizvodnje, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo plin (LPG, CNG, biometan, vodik …).
Kredit se dodeli za nova vozila ali rabljena vozila, kupljena pri registriranem prodajalcu vozil.
H. Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, in sicer za:
1. priključitev stavb na javno kanalizacijsko omrežje;
2. nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 25 populacijskih enot (PE);
Delovanje naprave mora biti skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in nasl.).
3. namestitev ponikovalnega sistema za padavinske vode;
4. nakup in namestitev hišnih protipoplavnih pregrad;
5. prekritje stavb z rastlinsko odejo (npr. zelena streha ali fasada) za zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda.
I. Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva, in sicer za:
1. zamenjavo strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit);
Zamenjavo kritine do skupne površine 300 m2 na posamezni stavbi lahko izvede vsak izvajalec, ki je registriran za izvajanje krovskih del, za odstranjevanje azbestne strešne kritine površine nad 300 m2 pa mora imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje ministrstva, pristojnega za okolje.
2. odstranjevanje izolacijskih in protipožarnih oblog, ki vsebujejo azbestna vlakna;
3. zamenjavo vodovodnih ali kanalizacijskih cevi iz materialov, ki vsebujejo azbest ali težke kovine (svinec, cink ipd.);
4. nakup individualnega oziroma hišnega kompostnika zaprtega tipa, ki je namenjen predelavi biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstva.
J. Učinkovito rabo vodnih virov, in sicer za:
1. namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice;
2. namestitev naprav za predpripravo ali mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode.
K. Oskrbo s pitno vodo, in sicer za:
1. zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer javna oskrba ni predvidena);
2. izgradnjo hišnega priključka na javno vodovodno omrežje.
4. Dodatni pogoji in zahteve
Upravičena oseba lahko prejme kredit za ukrepe, ki v času oddaje vloge še niso v celoti izvedeni in zanje še ni prejela kredita Eko sklada. Upravičena oseba lahko prejme kredit za enak ukrep, vendar ne za iste priznane stroške. Naložba mora biti izvedena s strani registriranega izvajalca oziroma dobavitelja.
Stavba in njeni deli, v (na) katerih bo izvedena naložba, morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov. Vsi postopki pridobivanja upravne odločbe, ki izkazuje legalnost stavbe, kjer bo izvedena naložba, morajo biti ob vložitvi vloge zaključeni, sicer bo Eko sklad vlogo zavrnil.
Okoljska merila za vrednotenje zahtev za pridobitev kredita na podlagi tega javnega poziva so vključena v ukrepe iz 3. točke tega javnega poziva. Dodatna okoljska merila za vrednotenje zahtev niso predpisana.
a) Pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev pravice do kredita je pravočasna in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred oziroma na dan objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan in ura oddaje vloge na pošto. Za vloge, poslane po navadni pošti se šteje, da so prejete ob 8. uri tistega dne, ko jo Eko sklad dejansko prejme. Če se vloga odda osebno, ali elektronsko, se za dan in uro prejema šteje dan in ura, ko jo Eko sklad dejansko prejme. Če pride do spora, ali je bila vloga oddana in kdaj je bila oddana, je dokazno breme dokazovanja zatrjevanega dejstva na vlagatelju.
Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži:
– v celoti izpolnjen obrazec Vloga 70OB23, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, in vse v nadaljevanju naštete obvezne priloge, in sicer:
– predračun, ponudba ali pogodba izbranega izvajalca/dobavitelja s podrobnim popisom del, naprav in materiala (proizvajalec naprave/opreme, tip/oznaka naprave in materiala) ter z osnovnimi podatki o izvajalcu/dobavitelju;
– kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo pred 1. 7. 2010 ali kopijo odločbe o legalizaciji stavbe (če je bila stavba zgrajena pred 1. 7. 2010 in letnica izgradnje izhaja iz priložene odločbe), izdanega pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali kopijo dovoljenja za objekte daljšega obstoja po 117. členu GZ oziroma po 146. členu GZ-1, izdanega pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali kopijo potrdila oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 197. členu ZGO-1 oziroma 118. členu GZ oziroma po 150. členu GZ-1 (če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967), izdane pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ali kopijo uporabnega dovoljenja, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev iz prejšnjih alinej in je izdano pred vložitvijo vloge na ta javni poziv ter izpolnjena in podpisana izjava, ki je sestavni del obrazca Vloga, da je stavba, na kateri bo izvedena naložba in za katero bo upravičeni osebi dodeljena pravica do kredita, zgrajena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma drugimi prej navedenimi upravnimi odločbami,
oziroma
izpolnjena Izjava o legalnosti in namembnosti stavbe, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano s strani upravičene osebe, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe enaka kot je opredeljena v uradnih pravnomočnih upravnih odločbah (v primeru novogradnje, ki še ni vpisana v kataster stavb in register nepremičnin, izjava ne zadostuje in je potrebno priložiti pravnomočno gradbeno oziroma uporabno dovoljenje).
V primeru naložb v ukrepa F in G ter ukrepov, ki se bodo izvajali v posameznem stanovanju v večstanovanjski stavbi, zgoraj navedene dokumentacije ni potrebno predložiti.
– soglasje lastnika, kadar upravičena oseba ni lastnik stavbe oziroma dela stavbe, razen za ukrepa F in G.
Dodatne obvezne priloge glede na vrsto naložbe in ukrepe:
Izpolnjevanje tehničnih parametrov posameznih proizvodov oziroma naprav za ukrepe navedene v 3. točki tega javnega poziva, mora biti razvidno iz naslednjih priloženih dokazil, če naprave oziroma materiali niso uvrščeni na obstoječe informativne sezname (objavljene na spletni strani www.ekosklad.si):
– podatkovni list proizvoda skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede energijskega označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 811/2013) spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 z dne 5. marca 2014 o spremembi Delegiranih uredb Komisije (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013 in (EU) št. 812/2013 v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, na internetu (UL L št. 147 z dne 17. 5. 2014, s popravkom UL L št. 244 z dne 19. 9. 2015; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 518/2014) oziroma drugo ustrezno dokazilo za ukrepe iz točke 3.B.3, 3.C.2 in 3.E;
– energijska nalepka ali podatkovni list proizvoda skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 812/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah glede energijskega označevanja grelnikov vode, hranilnikov tople vode ter kompletov grelnika vode in sončne naprave (UL L 239 z dne 6. 9. 2013) spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/254 z dne 30. novembra 2016 (UL L 38, str. 1 z dne 15. 2. 2017), Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/543 z dne 23. januarja 2018 (UL L 90, str. št. 63 z dne 6. 4. 2018) oziroma drugo ustrezno dokazilo za ukrep iz točke 3.B.2;
– izjava o skladnosti in podatkovni list skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L 337 z dne 25. 11. 2014) spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/254 z dne 30. novembra 2016 (UL L 38, str. 1 z dne 15. 2. 2017), Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/987 z dne 20. januarja 2020 (UL L 221; str. 1 z dne 10. 7. 2020) oziroma drugo ustrezno dokazilo za ukrep 3.A.3 in 3.E;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije fasadnega sistema skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011 s popravkom (UL L št. 103/2013; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu 3.D.2, 3.D.3, 3.D.4 in 3.E;
– izjava o lastnostih oken, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, v kolikor toplotna prehodnost celotnega okna (Uw) ni razvidna iz predračuna za ukrep iz točke 3.D.1;
– podatkovna dokumentacija, skladna z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100 in naslednji; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1189) oziroma drugo ustrezno dokazilo; za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin): merilno poročilo, skladno s standardom SIST EN 14785:2006, izdelano s strani pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1 oziroma drugo ustrezno dokazilo za ukrep iz točke 3.B.4;
– izjava o lastnostih čistilne naprave, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 ali po ZGPro-1 za ukrep 3.H.2;
– podatek o emisiji izmerjen po metodologiji NEDC za rabljena vozila, registrirana pred 2021 in po metodologiji WLTP za nova vozila, prvič registrirana od 1. 1. 2021 dalje, naveden na predračunu oziroma drug ustrezen dokument (izkaz skladnosti homologiranega tipa vozila), ki izkazuje emisijo izmerjeno po tem standardu (emisija v kombiniranem načinu vožnje) za ukrep iz točke 3.G;
– energijska nalepka za velike gospodinjske aparate za ukrep 3.F.
Izpolnjevanje z zakonom predpisanih zahtev za posamezne vrste naložbe pa se izkazuje s/z:
– vodnim dovoljenjem Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda/voda, če potrdilo za evidentiranje posebne rabe vode za pridobivanje toplote ni razvidno v javnem vpogledu v izdana dovoljenja Direkcije Republike Slovenije za vode, ki je dostopen na: https://vode.dv.gov.si/vdvpogled/ oziroma koncesijsko pogodbo za rabo vode za naložbe točke 3.B.3 (namestitev toplotnih črpalk po sistemu voda/voda v že obstoječe vrtine ali vodotok), točke 3.C.1 (postavitev male hidroelektrarne), 3.E (Gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb) in točke 3.K.1 (zagotavljanje oskrbe s pitno vodo),
– soglasjem za priključitev na omrežje električne energije, s strani proizvajalca ali dobavitelja opreme izdano ustrezno dokazilo, ki izkazuje poglavitne tehnične lastnosti in karakteristike opreme za naložbe, navedene v točki 3.C (Sodobne naprave za pridobivanje električne energije), razen za vtične sončne elektrane, mikro moči do 1 kW, ki so priključene direktno v vtičnico,
– za naložbe točke 3.E (Gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb):
– izračunom PHPP – verzija PHPP 9 (2015) ali novejša (tiskani izpis ključnih strani in MS Excel datoteko), ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana, ki so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si,
– projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD, 
– projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje PZI: načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50 (v nadaljnjem besedilu: PZI). 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23).
– v primeru nakupa že dokončane nove stavbe – projektno dokumentacijo izvedenih del: vodilnim načrtom, načrtom arhitekture, načrtom strojnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, izdelanih v merilu 1:50 (v nadaljnjem besedilu: PID). 
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. V primeru, da bo priložena dokumentacija v tujem jeziku, lahko Eko sklad zahteva predložitev ovrjenega prevoda v slovenski jezik.
Če je sicer pravočasno vložena vloga nepopolna ali nerazumljiva, pa vlagatelj pomanjkljivosti odpravi v roku, ki ga je določila uradna oseba, se šteje, da je vloga pravočasna. Z dopolnitvijo vloge se lahko dokazujejo dejstva, nastala najkasneje do datuma vložitve vloge.
Vloge se obravnavajo po vrstnem redu prispetja. Če bo do zaključka javnega poziva prispelo več vlog, kot je na voljo skupne višine sredstev po tem javnem pozivu, bo Eko sklad vloge, ki bodo prišle na vrsto za obravnavo po porabi sredstev zavrnil, ne glede na to, da bodo pravočasne in popolne
b) Združljivost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude
Upravičena oseba je poleg kredita po tem javnem pozivu upravičena pridobiti za posamezne ukrepe tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada po javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za nepovratne finančne spodbude občanom. Za isti ukrep lahko upravičena oseba prejme kredit le v primeru, da izvedba predlaganega ukrepa še ni zaključena in izpolnjuje pogoje tega poziva. Višina kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe. Dodeljena nepovratna finančna spodbuda se na željo kreditojemalca lahko izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. V primerih, ko se kredit dodeli etažnim lastnikom za naložbo v skupne dele večstanovanjske stavbe, pa delno poplačilo kredita z izplačilom nepovratne finančne spodbude ni mogoče.
5. Finančni pogoji kreditiranja
a) Višina razpisanih sredstev
Višina sredstev po tem pozivu znaša 15 milijonov EUR.
b) Obrestna mera:
– spremenljiva obrestna mera; trimesečni EURIBOR + 1,0 % ali
– fiksna obrestna mera: 2,8 %.
Letna obrestna mera za kredite po tem javnem pozivu je fiksna 2,8 % ali spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 360 dni, s pribitkom v višini 1,0 %, ki je fiksen za celotno dobo odplačevanja kredita. Ob sklenitvi kreditne pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera, veljavna prvi dan v mesecu.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za kredit po tem javnem pozivu in se bo štelo, da je EURIBOR enak nič, vse dokler EURIBOR ne bo določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna obrestna mera.
V času odplačila kredita ima kreditojemalec pravico zamenjati spremenljivo obrestno mero za fiksno in obratno brez predhodnega pisanega soglasja zavarovalnice, v kolikor se zaradi zamenjave pogodbene obrestne mere zniža mesečni obrok odplačila kredita.
c) Odplačilna doba
Odplačilna doba znaša največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.
Skladno s pogoji zavarovanja kredita je najdaljša doba odplačevanja omejena s starostjo upravičene osebe. Seštevek starosti upravičene osebe in želene dobe odplačevanja kredita ne sme presegati 80 let. V primeru, da upravičena oseba za zavarovanje kredita pridobi kreditno sposobnega poroka, ta omejitev ne velja.
Pri kreditih z ročnostjo nad 15 let in do 20 let mora biti kreditojemalec lastnik oziroma solastnik nepremičnine, na kateri se izvaja naložba. Če kreditojemalec ni lastnik/solastnik, morajo lastniki te nepremičnine s skupnim lastniškim deležem najmanj v višini 50 % jamčiti kot solidarni poroki za plačilo obveznosti iz kreditne pogodbe.
d) Višina kredita in kreditni limit kreditojemalca
Pravica do kredita se lahko odobri največ do višine priznanih stroškov naložbe, minimalni znesek kredita je 1.500,00 EUR.
Upravičena oseba lahko za različne naložbe poda več vlog za dodelitev kredita na isti poziv, lahko pa za kredite za isto naložbo zaprosi tudi več upravičenih oseb, pri čemer skupna višina tako odobrenih kreditov ne more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe.
Kreditojemalec vrača kredit v mesečnih anuitetah, ki praviloma niso nižje od 40,00 EUR. Najvišja možna anuiteta za kredit je določena skladno s pravili za ugotavljanje kreditne sposobnosti. Praviloma mora kreditojemalcu od osnove za določitev kreditne sposobnosti, zmanjšane za odtegljaje, ki se upoštevajo pri določitvi kreditne sposobnosti, vključno z upoštevanjem mesečne anuitete iz kredita, ki je predmet odobritve, ostati najmanj znesek v višini 76 % minimalne bruto plače oziroma 65 % bruto plače, če je predmet kreditiranja nepremičnina.
Upravičena oseba lahko v posamezni vlogi zaprosi za kredit za več ukrepov. V kolikor:
– skupni znesek vseh kreditov, odobrenih upravičeni osebi na podlagi ene ali več odločb po tem javnem pozivu presega 30.000 EUR ali
– če znesek kredita po odločbi, kateremu je prištet skupni znesek stanja dolgov, odobrenih na podlagi vseh javnih pozivov Eko sklada upravičeni osebi, presega 40.000 EUR,
se kredit upravičeni osebi lahko odobri zgolj na podlagi individualne obravnave pri zavarovalnici.
e) Stroški in ostali finančni pogoji
Stroške sklenitve kreditne pogodbe in vodenja kreditov ter kreditnega zavarovanja zaračuna kreditojemalcu pooblaščena banka skladno z veljavnim tarifnim pravilnikom Eko sklada objavljenem na spletni strani Eko sklada, in sicer:
– za sklenitev kreditne pogodbe v enkratnem znesku 1,5 % od višine glavnice oziroma najmanj 40,00 EUR in ne več kot 175,00 EUR,
– za vodenje kredita enkrat letno: 35,00 EUR za kredite do vključno 4.000,00 EUR in 45,00 EUR za kredite nad 4.000,00 EUR (sorazmerni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe, za vsako naslednje leto se strošek vodenja plača na začetku leta za tekoče leto),
– za zavarovanje vračila kredita zavarovalno premijo ob sklenitvi kreditne pogodbe, ki je odvisna od odplačilne dobe kredita in zavarovalne osnove, izračunane po naslednji formuli: AN (anuiteta kredita) x n (število mesečnih anuitet). Zaračunana premija je zmnožek zavarovalne osnove in zavarovalne premije, izražene v odstotku (premijski stavek), in sicer:
0,83 %
za odplačilno dobo
do 4 leta
1,09 %
za odplačilno dobo
nad 4 do 9 let
1,51 %
za odplačilno dobo
nad 9 do 15 let
1,68 %
za odplačilno dobo
nad 15 do 20 let
Kredit se zavaruje pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana.
Informativni izračun efektivne obrestne mere (EOM) za kredit s spremenljivo obrestno mero trimesečni EURIBOR + 1,0 %:
višina kredita v EUR
odplačilna doba v mesecih
anuiteta v EUR
strošek sklenitve kreditne pogodbe v EUR
zav. premija v EUR
stroški ob podpisu pogodbe v EUR
skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec v EUR
 
 
EOM 
 
v  %
2.000
12
170,8
40
17,01
57,01
2.141,91
13,99
4.000
36
119,08
60
35,58
95,58
4.487,80
8,09
12.000
84
167,08
175
152,98
327,98
14.679,26
6,23
20.000
120
207,76
175
376,46
551,46
25.935,17
5,69
20.000
168
161,18
175
408,88
583,88
28.295,15
5,53
40.000
120
415,52
175
752,92
927,92
51.245,47
5,38
40.000
240
254,14
175
1.024,69
1.199,69
63.099,90
5,21
80.000
240
508,28
175
2.049,38
2.224,38
125.124,61
5,09
Informativni izračun efektivne obrestne mere (EOM) za kredit s fiksno obrestno mero 2,8 %:
višina kredita v EUR
odplačilna doba v mesecih
anuiteta v EUR
strošek sklenitve kreditne pogodbe v EUR
zav. premija v EUR
stroški ob podpisu pogodbe v EUR
skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec v EUR
 
 
EOM 
 
v  %
2.000
12
169,21
40
16,85
56,85
2.122,47
12
4.000
36
115,97
60
34,65
94,65
4.374,94
6,22
12.000
84
157,48
175
144,19
319,19
13.863,34
4,38
20.000
120
191,28
175
346,60
521,60
23.926,74
3,83
20.000
168
144,04
175
365,40
540,40
25.370,52
3,68
40.000
120
382,56
175
693,20
868,20
47.228,39
3,52
40.000
240
217,86
175
878,41
1.053,41
54.242,13
3,34
80.000
240
435,71
175
1.756,78
1.931,78
107.409,05
3,21
Izračunana efektivna obrestna mera (EOM) je informativne narave. Upoštevane so naslednje predpostavke:
– da je kreditna pogodba sklenjena na dan 21. 6. 2023 po na ta dan veljavni skupni obrestni meri:
– 4,55 % letno (3M EURIBOR360 + 1,0 %) za kredit s spremenljivo obrestno mero ter
– 2,8 % za kredit s fiksno obrestno mero, 
– da je odplačilna doba 12/36/84/120/168/240 mesecev glede na znesek kredita v tabeli,
– da je kredit izkoriščen na zadnji dan v mesecu oziroma 30. 6. 2023,
– da je kredit prenesen v odplačilo prvi dan v naslednjem mesecu po celotnem črpanju kredita oziroma 1. 7. 2023,
– da so stroški sklenitve kreditne pogodbe zaračunani v zneskih, kot so navedeni v prvi alineji prvega odstavka točke 5.e) tega javnega poziva,
– da so stroški vodenja kredita zaračunani enkrat letno, in sicer na dan 1.1. v zneskih, kot so navedeni v drugi alineji prvega odstavka točke 5.e) tega javnega poziva,
– da so ob podpisu pogodbe zaračunani stroški sklenitve kreditne pogodbe ter stroški zavarovanja (zavarovalna premija).
Izračun se spremeni, če se spremenijo postavke, ki so upoštevane v informativni tabeli. Efektivna obrestna mera je bila izračunana skladno s 24. in 25. členom Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16 in nasl.).
6. Pogoji porabe in odplačevanja kreditov
a) Pogoji za koriščenje odobrenega kredita
Kredit se lahko koristi po podpisu kreditne pogodbe v enem ali v dveh delih, in sicer banka po izbiri kreditojemalca nakaže kreditna sredstva na TRR izbranega izvajalca/dobavitelja naložbe:
– celotni znesek kredita po predložitvi dokazil o zaključku naložbe;
– prvi del kredita v višini 40 % odobrenega zneska kredita praviloma v 5 delovnih dneh po prejemu podpisane kreditne pogodbe, preostalih 60 % odobrenega zneska pa v 5 delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku naložbe.
Ob izplačilu drugega dela odobrenega kredita (do 60 %) oziroma celotnega zneska kredita se znesek izplačila uskladi s predloženimi računi.
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe. Kreditojemalec lahko pred potekom roka za zaključek naložbe pisno zaprosi Eko sklad za podaljšanje tega roka. Eko sklad lahko v primeru upravičljivih in utemeljenih razlogov podaljša rok za zaključek naložbe za največ 6 mesecev.
V primeru potrebe po zamenjavi izvajalca oziroma dobavitelja med potekom naložbe zaradi zamude ali nekakovostnega izvajanja del, kreditojemalec o tem nemudoma obvesti Eko sklad, ki v primeru upravičljivih in utemeljenih razlogov izda pisno soglasje k zamenjavi. V kolikor je kreditojemalec zamenjal izvajalca del po sklenitvi kreditne pogodbe in je nova predračunska vrednost priznanih stroškov nižja, se ustrezno nižji znesek kredita določi v dodatku h kreditni pogodbi. Za izbiro ustreznega izvajalca je odgovoren kreditojemalec. Ne glede na zamenjavo izvajalca, mora kreditojemalec zagotoviti ustrezno izvedbo naložbe ter sam ureja pogodbena razmerja s prejšnjim in novim izvajalcem.
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko kreditojemalec med izvajanjem naložbe pisno zaprosi Eko sklad za spremembo obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska kredita.
Eko sklad sproti obvešča banko o izdanih soglasjih in spremembah podatkov o izvajalcu, naložbi ali roku za zaključek naložbe.
V kolikor se po izdaji odločbe Eko sklada o dodelitvi pravice do kredita okoliščine, ki vplivajo na izvedbo naložbe, tako spremenijo, da je pridobljena pravica do kredita neustrezna, se lahko upravičena oseba pred iztekom roka za podpis kreditne pogodbe s pisno izjavo, ki jo pošlje Eko skladu, nepreklicno odpove pridobljeni pravici do kredita. V takem primeru lahko upravičena oseba zaprosi za kredit za isto naložbo z novo vlogo v skladu z določbami tega javnega poziva.
Dokazila o zaključku naložbe kreditojemalec za posamezen ukrep ali za celotno naložbo posreduje poslovalnici banke, v kateri je predhodno podpisal kreditno pogodbo in vključujejo:
– izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta kreditojemalec in izvajalec,
– kopije izstavljenih računov za celoten obseg naložbe,
– potrdilo upravljavca odlagališča o ustreznem deponiranju odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi (azbestna vlakna, svinec ipd., in sicer evidenčni list o ravnanju z odpadki) pri ukrepu 3.I.1-3,
– potrdilo za evidentiranje posebne rabe vode za pridobivanje toplote, ki ga izda pristojni organ pri ukrepu 3.K.1 in pri ukrepih 3.B.3 in 3.E, v kolikor gre za vgradnjo toplotne črpalke po sistemu voda/voda.
Po zaključku naložbe se znesek izplačila kredita uskladi s predloženimi računi. Banka za vsak izplačani del kredita obračunava pogodbene (interkalarne) obresti.
Če kreditojemalec najpozneje 15 dni pred potekom roka za zaključek naložbe ne dostavi banki dokazila o zaključku naložbe, ga ta pisno pozove in obvesti o izteku roka. Če kreditojemalec ne predloži pravočasno dokazila o zaključku naložbe ali pravočasno ne zaprosi za podaljšanje roka za izvedbo naložbe, pravica do neizkoriščenega dela odobrenega zneska kredita zapade, hkrati pa lahko Eko sklad zaradi nenamenske porabe sredstev sproži postopek za takojšnje vračilo vseh črpanih in neodplačanih zneskov kredita, obrestovanimi od dneva koriščenja do dneva vračila kredita po zakonski zamudni obrestni meri ter povračilo vseh stroškov povezanih s kreditom.
b) Prenos kredita v odplačilo
Banka prenese kredit v odplačilo prvi dan v naslednjem mesecu po zaključenem koriščenju kredita oziroma prvi dan po izteku pogodbenega roka za črpanje in posebej obračuna kreditojemalcu interkalarne obresti, ki jih je ta dolžan plačati v 8 dneh po prejemu obvestila banke, ter prične z zaračunavanjem anuitet. O prenosu kredita v odplačilo banka pisno obvesti kreditojemalca. Banka posreduje upravno izplačilno prepoved delodajalcu oziroma zahteva potrdilo matične banke kreditojemalca o odprtju trajnega naloga na njegovem osebnem transakcijskem računu. V kolikor se sočasno pridobljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada, le-ta predstavlja delno poplačilo kredita, kar posledično zniža anuiteto kredita. Izračun anuitete v primeru kredita z spremenljivo obrestno mero banka vrši običajno štirikrat letno, o čemer kreditojemalca tudi obvešča.
c) Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli do končnega poplačila kredita z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo kredita, dodeljenega po tem javnem pozivu ter preveriti skladnost dokumentacije in izvedbo naložbe z določili javnega poziva, odločbo, Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe kredita ali v primeru ugotovljenih kršitev določil tega javnega poziva ali veljavnih predpisov ali v primeru predložitve neresničnih podatkov, Eko sklad lahko odpove kreditno pogodbo in zahteva takojšnje vračilo vseh črpanih in neodplačanih zneskov kredita, obrestovanimi od dneva koriščenja do dneva vračila kredita po zakonski zamudni obrestni meri ter povračilo vseh stroškov povezanih s kreditom.
V primeru ugotovljenega dajanja neresničnih oziroma zavajajočih izjav ali dostave neresničnih ali zavajajočih dokumentov, vlagatelj v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila njegova vloga zavrnjena oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do kredita, ne more sodelovati na javnih pozivih ali javnih razpisih, ki jih objavlja Eko sklad. Eko sklad ugotovljeno kršitev skladno z veljavno zakonodajo naznani pristojnim organom.
7. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
8. Rok in način prijave
Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do razdelitve razpisanih sredstev.
Vlagatelji lahko vložijo vlogo na predpisanem obrazcu z vsemi prilogami in dokazili v elektronski obliki neposredno na spletni strani Eko sklada, na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si, osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno vložene. Vloge, ki ne bodo pravočasno vložene, bodo s sklepom zavržene.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti