Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023

Kazalo

2441. Odlok o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno, stran 6779.

  
Na podlagi 100. člena Poslovnika Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 6. redni seji dne 11. 5. 2023 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 65/00 z dne 21. 7. 2000),
– Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 50/05 z dne 20. 5. 2005),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 62/06 z dne 15. 6. 2006), in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 69/23 z dne 23. 6. 2023).
Št. 007-0003/2023-2
Cerkno, dne 11. maja 2023
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 
O D L O K 
o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno 
UVODNO DOLOČILO 
1. člen 
Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja Zavod za turizem Cerkno z namenom načrtovanja, organiziranja in izvajanja spodbujanja razvoja turizma na območju Občine Cerkno.
IME IN SEDEŽ 
2. člen 
Ime zavoda je: ZAVOD ZA TURIZEM CERKNO.
Skrajšano ime zavoda je: ZT CERKNO.
Sedež zavoda je v Cerknem. Naslov zavoda je v času sprejema tega akta Močnikova ulica 2, 5282 Cerkno. Naslov se lahko spremeni s sklepom sveta zavoda.
DEJAVNOST 
3. člen 
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
18.121 Drugo tiskanje
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami;
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
58.110 Izdaja knjig
58.130 Izdajanje časopisov, ki izhajajo najmanj 4x tedensko
58.130 Izdajanje časopisov, tiskanih, spletnih, ki izhajajo najmanj 4x tedensko
58.130 Izdajanje spletnih časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
74.200 Fotografska dejavnost
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.120 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 Dejavnost knjižnic
91.012 Dejavnost arhivov
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
V okviru registriranih dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod zagotavlja:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe območja Občine Cerkno,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično-infor- macijskega centra,
– promocijo turistične ponudbe,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društev, ki delujejo v javnem interesu,
– organizacijo in izvajanje prireditev povezanih s turizmom,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju Občine Cerkno,
– organizacija, planiranje in izvedba projektov v zvezi z dejavnostmi, navedenih v prejšnjih alineah, ki se financirajo iz evropskih ter drugih nepovratnih in povratnih sredstev.
4. člen 
Zavod bo zagotavljal delovanje turistično-informacijskega centra sam ali po pogodbi z drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami.
ORGANI ZAVODA 
5. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določata zakon ali statut zavoda.
Svet zavoda 
6. člen 
Svet zavoda ima osem (8) članov, ki jih imenujejo ustanovitelj, delavci, turistična društva ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost, kot sledi:
– Ustanovitelj imenuje dva (2) člana,
– Hotel Cerkno imenuje enega (1) člana,
– Cerkljanski muzej imenuje enega (1) člana,
– turistična društva z območja Občine Cerkno skupaj enega (1) člana,
– turistične kmetije registrirane na območju Občine Cerkno imenujejo enega (1) člana,
– ponudniki gostinskih storitev na območju Občine Cerkno imenujejo skupno enega (1) člana,
– delavci zavoda enega (1) člana.
V primerih, ko več subjektov skupno imenuje člana sveta, ga imenujejo:
– turistične kmetije v okviru združenja turističnih kmetij,
– delavci zavoda za način, določen v statutu: če statut o tem nima določb, ali če zavod ne zaposluje več kot pet delavcev, o imenovanju člana sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev, odločajo vsi zaposleni delavci in delavke na neposrednem glasovanju, o čemer sprejmejo sklep; direktor zavoda pri tem glasovanju nima glasovalne pravice;
– turistična društva in ponudniki gostinskih storitev pa se sporazumejo po njih imenovanem članu z večino glasov vseh turističnih društev oziroma ponudnikov gostinskih storitev z območja občine. Če imenujeta skupnega člana sveta zavoda dva subjekta, ga imenujeta soglasno.
Neimenovanje posameznih članov ni ovira za delovanje sveta zavoda v zmanjšani sestavi.
Svet zavoda odloča na sejah v fizični obliki ali z uporabo tehnično-komunikacijskih sredstev. Sejo se lahko opravi tudi kot dopisno sejo, kadar ni smotrno sklicevati redne seje.
7. člen 
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga imenuje ustanovitelj. V primeru odsotnosti ga nadomešča stalni namestnik, ki ga izmed sebe imenujejo člani sveta.
Mandat članov sveta zavoda je štiri leta in začne teči s sklicem prve seje sveta zavoda v novi sestavi, ne glede na morebitno neudeležbo člana. Člani sveta so po preteku te dobe lahko večkrat ponovno imenovani.
8. člen 
Svet zavoda:
a) sprejema statut zavoda in njegove spremembe,
b) sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
c) na podlagi letnega programa dela določa letni finančni načrt zavoda,
d) sprejema letni obračun in poročilo direktorja o poslovanju zavoda,
e) odloča o uporabi dobička in kritju izgube,
f) imenuje in razrešuje direktorja,
g) imenuje revizorja, kolikor se svet zavoda odloči za revizijo računovodskih izkazov ali je takšna revizija predpisana,
h) obravnava mnenja strokovnega sveta zavoda,
i) daje direktorju obvezno mnenje o nakupu ali odtujitvi nepremičnin in o temeljnih usmeritvah zaposlovanja,
j) opravlja druge z zakonom, tem odlokom in statutom določene pristojnosti in naloge.
Svet zavoda je dolžan imenovati revizorja, če ustanovitelj zahteva revizijo računovodskih izkazov.
Odločitve, za katere je tako predpisano v tem aktu, se sprejemajo s soglasjem ustanovitelja.
9. člen 
Svet zavoda je sklepčen, če so na seji navzoči vsaj štirje člani. Odloča z večino glasov prisotnih članov.
Direktor 
10. člen 
Direktor vodi delo in poslovanje zavoda ter ga predstavlja in zastopa brez omejitev. Imenuje ga svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem, na podlagi javnega razpisa za mandatno obdobje štirih let.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– izobrazba najmanj šeste stopnje,
– poznavanje značilnosti turizma na območju Občine Cerkno,
– 3 leta izkušenj na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti,
– druge zahteve, ki jih lahko določi svet zavoda z javnim razpisom.
11. člen 
Pravice in obveznosti direktorja se podrobneje določijo v statutu.
Direktor je lahko predčasno razrešen v primerih, določenih v zakonu in statutu.
Strokovni svet 
12. člen 
Strokovne zadeve s področja dejavnosti zavoda spremlja in usmerja strokovni svet, v katerem se zagotavlja sorazmerna zastopanost članov posameznih s turizmom povezanih dejavnosti.
Sestavo, pristojnosti in način dela strokovnega sveta določa statut.
SREDSTVA ZAVODA 
13. člen 
Za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotavlja ustanovitelj sredstva v višini 2.000.000,00 SIT.
Ustanovitelj bo sredstva v navedeni višini nakazal na račun zavoda v 15 dneh po uveljavitvi odloka.
14. člen 
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo s:
– proračunskimi sredstvi občine,
– sredstvi turistične takse, ki jo nameni zavodu ustanovitelj,
– lastnimi prihodki zavoda (plačilo za blago in storitve),
– sredstvi iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki so namenjena lokalnim skupnostim in jih ustanovitelj nameni zavodu kot lokalni turistični organizaciji,
– sredstvi, pridobljenimi iz javnih razpisov,
– darili in dotacijami ter drugimi viri.
15. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki zavoda se uporabi za opravljanje dejavnosti zavoda in vlaganja v nadaljnji razvoj turizma.
POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI 
16. člen 
Zavod je pravna oseba, ki sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v skladu z zakonom o zavodih.
17. člen 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem.
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE DELOVANJA ZAVODA 
18. člen 
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha delovati iz razlogov, določenih v zakonu ali po sklepu ustanovitelja.
Sklep o statusni spremembi ali prenehanju delovanja zavoda sprejme ustanovitelj.
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
19. člen 
Ustanovitelj daje soglasje k:
a) sprejemu statuta zavoda,
b) letnemu finančnemu načrtu,
c) imenovanju direktorja,
d) spremembi imena, sedeža in dejavnosti zavoda,
e) vlaganju sredstev zavoda zaradi pridobitve deleža oziroma delnic v družbi ali ustanovitvi drugega zavoda,
f) povezovanju zavoda v skupnost zavodov.
20. člen 
Zavod enkrat letno poroča ustanovitelju o:
– uresničevanju planov, programov in posameznih projektov,
– finančnem stanju zavoda,
– drugih zadevah, o katerih ustanovitelj zahteva poročilo.
SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
21. člen 
Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Druge splošne akte sprejema direktor zavoda samostojno, če statut za posamične splošne akte ne določa pristojnosti ali soglasja drugega organa.
Določbe statuta morajo biti v skladu s tem aktom, vsi drugi splošni akti pa morajo biti v skladu s tem aktom in statutom.
DRUGE DOLOČBE 
22. člen 
Svet zavoda sprejme statut najkasneje v treh mesecih po svoji prvi seji, ki jo skliče vršilec dolžnosti direktorja takoj po vpisu zavoda v sodni register in prejemu obvestila o imenovanju vsaj osmih članov sveta.
23. člen 
Vršilca dolžnosti direktorja zavoda imenuje, največ za dobo enega leta, občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Prve člane sveta zavoda, katerih imenovanje je sicer v pristojnosti občnega zbora članov in delavcev, imenuje župan Občine Cerkno izmed članov, ki opravljajo dejavnost iz 1. skupine dejavnosti po odredbi o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98), pa ni hkrati ustanovitelj zavoda. Mandat tako imenovanih članov traja do prvega občnega zbora članov, najdalj pa eno leto od prve seje sveta zavoda.
KONČNE DOLOČBE 
Končna določba k Odloku o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 65/00: 
27. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Končna določba k Odloku o dopolnitvi odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50/05: 
2. člen 
Ta dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Končna določba k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 62/06: 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Končne določbe k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 69/23 dne 23. 6. 2023. 
10. člen 
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Člani sveta zavoda, ki bodo imenovani skladno z določbami teh sprememb in dopolnitev odloka, se imenujejo v roku petnajst (15) dni od veljavnosti teh sprememb in dopolnitev odloka.
Svet zavoda je dolžan uskladiti besedilo statuta zavoda s temi spremembami in dopolnitvami odloka in ga predložiti v odločanje občinskemu svetu v roku trideset (30) dni od uveljavitve tega odloka.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti