Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023

Kazalo

2439. Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »ŠRP Sv. Katarina«, stran 6778.

  
Na podlagi prvega odstavka 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradni list RS, št. 146/22 in 54/23) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 in 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na 7. redni seji dne 29. 6. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »ŠRP Sv. Katarina« 
1. 
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« naj se uvede oziroma uredi na parkirišču športno rekreacijskega parka Sv. Katarina, ki obsega dele parcel št. 1219, 1221/1, 1222, 1236/1 in 1357, vse k. o. Oltra in parcela št. 920/4, k. o. Ankaran.
2. 
Cilj uvedbe oziroma ureditve javne službe na parkirišču »ŠRP Sv. Katarina« je zagotovitev možnosti parkiranja obiskovalcem športno rekreacijskega parka Sv. Katarina in lokalnega pristanišča z osebnimi vozili in avtobusi.
3. 
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« naj župan med drugim za obravnavano parkirišče določi:
– vozila, po vrstah oziroma tehničnih karakteristikah, ki jim je parkirišče namenjeno, oziroma vozila, ki jim parkirišče ni namenjeno,
– tehnično opremljenost parkirišča,
– časovni obseg delovanja parkirišča, ko je za njegovo uporabo treba plačati parkirnino,
– cenovno politiko in način plačevanja.
Navedeno na način, s katerim bodo doseženi cilji iz 2. člena tega sklepa ter pokritje stroškov izvajanja javne službe.
4. 
Župan izda sklep iz 3. člena tega sklepa v roku, ki omogoča, da se javna služba uveljavi oziroma v najkrajšem možnem času.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3547-2/2023
Ankaran, dne 29. junija 2023
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
 
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto sul servizio pubblico economico locale facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” (Gazzetta ufficiale RS, n. 146/22 e 54/23) e dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15 e 10/22), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano alla 7a seduta ordinaria ha promulgato 29 giugno 2023 la seguente
D E L I B E R A 
sulla determinazione dei principi per lo svolgimento del servizio pubblico economico nel parcheggio “PRS Santa Caterina’’ 
1. 
Il servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” viene introdotto ovvero regolamentato nel parcheggio del parco sportivo ricreativo Santa Caterina, che comprende parte dei lotti n. 1219, 1221/1, 1222, 1236/1 e 1357, tutti c.c. Oltra e il lotto n. 920/ 4, c.c. Ancarano.
2. 
L’introduzione ovvero la predisposizione di un servizio pubblico nel parcheggio “PSR Santa Caterina’’, ha lo scopo di fornire la possibilità di parcheggio ai visitatori del parco sportivo ricreativo Santa Caterina e del porticciolo locale, per auto e autobus.
3. 
Con delibera di cui all'articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico economico locale facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”, per quanto riguarda il parcheggio in questione il sindaco stabilisce quanto segue:
– veicoli, per tipologia o caratteristiche tecniche, ai quali è destinato il parcheggio e i veicoli ai quali il parcheggio non è destinato,
– l'attrezzatura tecnica del parcheggio,
– la durata del funzionamento del parcheggio, quando è previsto il pagamento della tariffa per il suo utilizzo,
– la politica tariffaria e le modalità di pagamento.
Quanto sopra deve essere realizzato in modo da raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente delibera e per coprire i costi del servizio pubblico fornito.
4. 
Il sindaco emette una delibera di cui all'articolo 3 della presente delibera entro un termine che consenta l'avvio del servizio pubblico ovvero quanto prima possibile.
5. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost