Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1061. Uredba o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1062. Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta gradnje fotovoltaičnih elektrarn na objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo – Vojašnica Edvarda Peperka, Ljubljana
1063. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
1064. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022

Sklepi

1065. Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa

MINISTRSTVA

1066. Pravilnik o evidenci krajinskih značilnosti za pogojenost in ukrepe kmetijske politike
1067. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja domov upokojencev, posebnih socialnovarstvenih zavodov, varstveno delovnih centrov in socialno varstvenih zavodov za usposabljanje v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1068. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1069. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1070. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
1071. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
1124. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev centrov za socialno delo v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1125. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči Finančno nadomestilo pridelovalcem jabolk in hrušk z notranjim trgom

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1072. Sklep o imenovanju članice Sveta RTV Slovenija, predstavnice invalidskih organizacij
1073. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev
1074. Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2023

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1075. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izpopolnjevanju na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju
1076. Aneks št. 15 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
1077. Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje

OBČINE

Cerkno

1078. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2023

Dobje

1079. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni

Dobrova-Polhov Gradec

1080. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023

Grosuplje

1081. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2023
1082. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje in vrtcih s koncesijo Občine Grosuplje
1083. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje (SD OPN 5)

Hrpelje-Kozina

1084. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2022
1085. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina
1086. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen in Divača

Kočevje

1087. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kočevje
1088. Odlok o ureditvi mirujočega prometa na območju Občine Kočevje
1089. Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje

Koper

1090. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper
1091. Sklep o spremembi sklepov uvrstitve delovnih mest direktorjev in vršilcev dolžnosti direktorjev javnih zavodov v plačne razrede za določitev osnovne plače

Medvode

1092. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2023
1093. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2024

Metlika

1123. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Metlika

Mežica

1094. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2023
1095. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Murska Sobota

1096. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023

Piran

1097. Sklep o določitvi cenika storitev za tržnici Piran in Lucija
1098. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v svet krajevne skupnosti na območju Občine Piran
1099. Sklep o razpisu nadomestnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Lucija – predstavnika italijanske narodne skupnosti

Postojna

1100. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

Rogaška Slatina

1101. Sklep o uvrstitvi direktorjev/ravnatelja v plačne razrede

Slovenske Konjice

1102. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2023
1103. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice

Sveti Jurij ob Ščavnici

1104. Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1105. Pravilnik o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega središča v Svetem Juriju ob Ščavnici
1106. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1107. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu Sonček
1108. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici za mandatno obdobje 2022–2026
1109. Sklep o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1110. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Šentjur

1111. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Šentjur
1112. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu industrijske cone Šentjur za območje EUP z oznako ŠE 119 – sprememba št. 1
1113. Sklep o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Šentjur
1114. Sklep o ceni storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Šentjur
1115. Sklep o ceni storitve javne službe čiščenja odpadnih voda v Občini Šentjur
1116. Sklep o ceni storitve javne službe odvajanja odpadnih voda v Občini Šentjur
1117. Sklep o ceni storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentjur
1118. Sklep o spremembi cen storitev zbiranja, obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Šmarje pri Jelšah

1119. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŠM 19/3 Zadrže
1120. Sklep o uvrstitvi direktorjev/ravnatelja v plačne razrede

Tolmin

1121. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2023

Velike Lašče

1122. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Velike Lašče

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti