Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1061. Uredba o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1062. Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta gradnje fotovoltaičnih elektrarn na objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo – Vojašnica Edvarda Peperka, Ljubljana
1063. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
1064. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022

Sklepi

1065. Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa

MINISTRSTVA

1066. Pravilnik o evidenci krajinskih značilnosti za pogojenost in ukrepe kmetijske politike
1067. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja domov upokojencev, posebnih socialnovarstvenih zavodov, varstveno delovnih centrov in socialno varstvenih zavodov za usposabljanje v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1068. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1069. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1070. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
1071. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
1124. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev centrov za socialno delo v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1125. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči Finančno nadomestilo pridelovalcem jabolk in hrušk z notranjim trgom

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1072. Sklep o imenovanju članice Sveta RTV Slovenija, predstavnice invalidskih organizacij
1073. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev
1074. Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2023

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1075. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izpopolnjevanju na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju
1076. Aneks št. 15 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
1077. Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje

OBČINE

Cerkno

1078. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2023

Dobje

1079. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni

Dobrova-Polhov Gradec

1080. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023

Grosuplje

1081. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2023
1082. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje in vrtcih s koncesijo Občine Grosuplje
1083. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje (SD OPN 5)

Hrpelje-Kozina

1084. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2022
1085. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina
1086. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen in Divača

Kočevje

1087. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kočevje
1088. Odlok o ureditvi mirujočega prometa na območju Občine Kočevje
1089. Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje

Koper

1090. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper
1091. Sklep o spremembi sklepov uvrstitve delovnih mest direktorjev in vršilcev dolžnosti direktorjev javnih zavodov v plačne razrede za določitev osnovne plače

Medvode

1092. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2023
1093. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2024

Metlika

1123. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Metlika

Mežica

1094. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2023
1095. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Murska Sobota

1096. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023

Piran

1097. Sklep o določitvi cenika storitev za tržnici Piran in Lucija
1098. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v svet krajevne skupnosti na območju Občine Piran
1099. Sklep o razpisu nadomestnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Lucija – predstavnika italijanske narodne skupnosti

Postojna

1100. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

Rogaška Slatina

1101. Sklep o uvrstitvi direktorjev/ravnatelja v plačne razrede

Slovenske Konjice

1102. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2023
1103. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice

Sveti Jurij ob Ščavnici

1104. Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1105. Pravilnik o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega središča v Svetem Juriju ob Ščavnici
1106. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1107. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu Sonček
1108. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici za mandatno obdobje 2022–2026
1109. Sklep o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1110. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Šentjur

1111. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Šentjur
1112. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu industrijske cone Šentjur za območje EUP z oznako ŠE 119 – sprememba št. 1
1113. Sklep o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Šentjur
1114. Sklep o ceni storitve z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Šentjur
1115. Sklep o ceni storitve javne službe čiščenja odpadnih voda v Občini Šentjur
1116. Sklep o ceni storitve javne službe odvajanja odpadnih voda v Občini Šentjur
1117. Sklep o ceni storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentjur
1118. Sklep o spremembi cen storitev zbiranja, obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Šmarje pri Jelšah

1119. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŠM 19/3 Zadrže
1120. Sklep o uvrstitvi direktorjev/ravnatelja v plačne razrede

Tolmin

1121. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2023

Velike Lašče

1122. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Velike Lašče

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost