Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023

Kazalo

1076. Aneks št. 15 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija, stran 3478.

  
Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 204/21, 17/22 – skl. US, 52/22 – odl. US, 139/22), sedme alineje 22. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14, 61/20 – ZIUZEOP-A, 163/22, 22/23) ter 145. člena Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija (KPJZRTVS, s spremembami in dopolnitvami) sklenejo pogodbene stranke
na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa vršilec dolžnosti generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough,
in na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa predsednik Tom Zalaznik,
– Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija, ki ga zastopa predsednik Peter Kosmač,
A N E K S   Š T .   1 5 
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija 
1. člen 
(namen) 
Ta aneks se sklepa zaradi:
– popravka 3. člena Aneksa št. 14 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 155/22) v delu, ki se nanaša na šifre DM pri delovnih mestih navedenih v 2. členu tega aneksa,
– sprememb uvrstitev delovnih mest v plačne razrede v skladu z 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22 z dne 25. 10. 2022),
– določitve višine regresa za prehrano med delom v skladu s 4. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22 z dne 25. 10. 2022),
– določitve višine dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur,
– zagotovitve pravne pomoči delavcem v zvezi z delom.
2. člen 
(popravek šifer delovnih mest) 
Objavi se popravek šifer navedenih delovnih mest iz Aneksa št. 14 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 155/22) tako, da se pravilno glasi:
Zap. 
št.
Šifra_DM 
ZSPJS 
(stara)
Šifra_DM 
ZSPJS 
(nova)
Delovno 
mesto
Tarifni 
razred
Šifra 
N
Naziv
216
J014003
J014005
Referent IV
IV
0
217
J015005
J015075
Ekonomski referent V (I)
V
0
218
J015009
J015076
Finančno računovodski delavec V
V
0
237
J016007
J016095
Glavni računovodja VI
VI
0
270
J017024
J017337
Gradbeni nadzornik VII/2 (II)
VII/2
0
272
J017056
J017340
Notranji revizor VII/2 (I)
VII/2
0
273
J017081
J017342
Programer aplikacij VII/2 (II)
VII/2
0
274
J017092
J017344
Računovodja VII/2 (II)
VII/2
0
275
J017095
J017345
Razvojni inženir VII/2 (I)
VII/2
0
276
J017104
J017346
Samostojni strokovni delavec VII/2 (III)
VII/2
0
277
J017111
J017347
Sekretar nadzornega sveta
VII/2
0
278
J017128
J017349
Sodelavec za javna naročila VII/1
VII/1
0
279
J017129
J017350
Sodelavec za javna naročila VII/2
VII/2
0
280
J017159
J017356
Varnostni inženir VII/2 (II)
VII/2
0
336
J024003
J024007
Kurir IV
IV
0
337
J025008
J025049
Pisarniški referent V (II)
V
0
343
J034020
J034134
Hišnik IV
IV
0
344
J034055
J034135
Rekviziter IV
IV
0
345
J034060
J034136
Skladiščnik IV
IV
0
346
J034079
J034137
Telefonist informator IV
IV
0
347
J034084
J034138
Varnostnik IV
IV
0
361
J035042
J035144
Nabavni referent V
V
0
362
J035056
J035145
Receptor V
V
0
363
J035059
J035146
Skladiščnik V
V
0
377
J036028
J036043
Vodja skupine VI
VI
0
390
J015038
J015077
Strokovni delavec V
V
0
391
J016028
J016096
Referent VI
VI
0
392
J016033
J016097
Sistemski tehnik VI
VI
0
393
J016039
J016098
Varnostni inženir VI
VI
0
394
J017003
J017336
Analitik VII/1
VII/1
0
396
J017031
J017338
Inženir tehničnih strok VII/2 (II)
VII/2
0
397
J017049
J017339
Koordinator projektov VII/2
VII/2
0
398
J017063
J017341
Organizator dela VII/1
VII/1
0
399
J017090
J017343
Računovodja VII/1
VII/1
0
401
J017113
J017348
Sistemski administrator VII/2 (I)
VII/2
0
402
J017136
J017351
Strokovni sodelavec VII/2 (I)
VII/2
0
403
J017150
J017352
Tehnični urednik VII/2
VII/2
0
404
J017154
J017353
Upravitelj obrambnih načrtov VII/2
VII/2
0
405
J017157
J017354
Varnostni inženir VII/2
VII/2
0
406
J017158
J017355
Varnostni inženir VII/2 (I)
VII/2
0
407
J024006
J024008
Voznik kurir IV
IV
0
408
J025010
J025050
Poslovni sekretar V
V
0
409
J027006
J027011
Poslovni sekretar VII/2
VII/2
0
410
J035007
J035143
Delovodja V
V
0
411
J036005
J036042
Glavni skladiščnik VI
VI
0
3. člen 
(uvrstitev delovnih mest v plačne razrede) 
(1) Skladno z 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22 z dne 25. 10. 2022) se delovna mesta uvrstijo v plačne razrede tako, da se uvrstitve po novem glasijo:
Zap. 
št.
Šifra_DM 
ZSPJS
Delovno 
mesto
Tarifni 
razred
Šifra 
N
Naziv
Plačni 
razred 
brez 
napr.
Plačni 
razred 
napr.
1
G016008
Likovni TV oblikovalec
VI
0
30
40
2
G017007
Dramaturg
VII/2
0
36
46
3
G017010
Glasbeni urednik
VII/2
0
38
48
4
G017012
Inšpektor orkestra
VII/2
0
36
46
5
G017014
Koncertni mojster
VII/2
0
46
56
6
G017017
Kostumograf
VII/2
0
33
43
7
G017019
Namestnik koncertnega mojstra
VII/2
0
40
50
8
G017033
Priznani dramaturg
VII/2
0
45
55
9
G017036
Priznani orkestrski glasbenik
VII/2
0
43
53
10
G017037
Priznani solistični orkestrski glasbenik
VII/2
0
45
55
11
G017040
Režiser
VII/2
0
44
54
12
G017041
Scenarist
VII/2
0
37
47
13
G017042
Scenograf
VII/2
0
34
44
14
G017049
Drugi solist
VII/2
0
38
48
15
G017050
Glasbeni producent
VII/2
0
39
49
16
G017051
Glasbeni producent orkestra
VII/2
0
41
51
17
G017052
Glasbeni producent radijskega simfoničnega orkestra
VII/2
0
46
56
18
G017053
Koncertni mojster – prvi trobentač
VII/2
0
46
56
19
G017054
Kostumograf specialist
VII/2
0
36
46
20
G017055
Kreator maske
VII/2
0
37
47
21
G017056
Namestnik solista
VII/2
0
39
49
22
G017057
Namestnik solista godalca
VII/2
0
39
49
23
G017058
Namestnik solista improvizatorja
VII/2
0
39
49
24
G017059
Režiser prvak
VII/2
0
53
63
25
G017060
Solist v radijskem simfoničnem orkestru – violist in čelist
VII/2
0
42
52
26
G017061
Solist improvizator
VII/2
0
40
50
27
G017062
Solist radijskega simfoničnega orkestra
VII/2
0
40
50
28
G017063
Stilist
VII/2
0
34
44
29
G017064
Tuttist
VII/2
0
37
47
30
G017065
Tuttist namestnik
VII/2
0
38
48
31
G017066
Umetniški vodja radijskega plesnega orkestra
VII/2
0
42
52
32
G017067
Umetniški vodja radijskega simfoničnega orkestra
VII/2
0
45
55
33
G017068
Drugi solist improvizator
VII/2
0
38
48
34
G017069
Scenograf mojster
VII/2
0
41
51
35
G017070
Kostumograf mojster
VII/2
0
41
51
36
G017071
Mojster mešalec slike specialist
VII/2
0
41
51
37
G017072
Mojster zvoka VII/2 (I)
VII/2
0
39
49
38
G025004
Dokumentalist fotograf
V
0
25
35
39
G025038
Arhivar glasbenega sestava
V
0
24
34
40
G025039
Asistent TV snemalca
V
0
26
36
41
G025040
Organizator izvedbe V
V
0
24
34
42
G025043
Tehnik magnetoskopa
V
0
25
35
43
G025045
Tehnik osvetljave
V
0
26
36
44
G025046
Tehnik predvajanja
V
0
26
36
45
G025050
Videotehnik kontrolor kamere
V
0
26
36
46
G025051
Zvokovni tehnik
V
0
26
36
47
G025052
Asistent montažer V
V
0
21
31
48
G025053
Filmski tehnik V
V
0
25
35
49
G025054
Garderober mojster V
V
0
23
33
50
G025055
Kašer mojster V
V
0
23
33
51
G025056
Kostumska šivilja/krojač mojster V
V
0
23
33
52
G025057
Masker V
V
0
23
33
53
G025058
Medijski asistent V
V
0
23
33
54
G025059
Monter scene mojster V
V
0
23
33
55
G025060
Nototekar V
V
0
23
33
56
G025061
Oblikovalec plastike in stiroporja mojster V
V
0
23
33
57
G025062
Oblikovalec TV grafike V
V
0
25
35
58
G025063
Rekviziter mojster V
V
0
27
37
59
G025064
Rekviziter V
V
0
23
33
60
G025065
Scenski mizar mojster V
V
0
23
33
61
G025066
Scenski slikar mojster V
V
0
23
33
62
G025067
Tajnica režije V
V
0
25
35
63
G025068
Tajnica uredništva V
V
0
23
33
64
G025069
Tajnica v poročilih V
V
0
23
33
65
G025070
Tapetnik mojster V
V
0
23
33
66
G025071
RTV Arhivar
V
0
23
33
67
G025072
Asistent realizacije
V
0
25
35
68
G026020
Tajnica režije skript
VI
0
27
37
69
G026024
Asistent TV in filmskega snemalca
VI
0
30
40
70
G026025
Kolorist
VI
0
29
39
71
G026028
Koordinator media planiranja
VI
0
29
39
72
G026029
Koordinator programa
VI
0
27
37
73
G026030
Mešalec slike
VI
0
31
41
74
G026031
Montažer multimedije
VI
0
30
40
75
G026032
Monter scene vodja gradnje
VI
0
28
38
76
G026033
Načrtovalec sporeda VI
VI
0
28
38
77
G026034
Oblikovalec maske VI
VI
0
28
38
78
G026036
Oblikovalec zvoka TV/RA produkcije
VI
0
31
41
79
G026037
Organizator dnevne priprave programov
VI
0
28
38
80
G026038
Organizator izvedbe VI
VI
0
30
40
81
G026041
Programer osvetljave
VI
0
30
40
82
G026042
Realizator oddaj VI
VI
0
31
41
83
G026043
Specialist obdelave filma
VI
0
29
39
84
G026044
Spiker
VI
0
31
41
85
G026045
Inženir magnetoskopa VI
VI
0
29
39
86
G026046
Inženir predvajanja VI
VI
0
29
39
87
G026047
Inženir videa VI
VI
0
30
40
88
G026048
Media planer VI
VI
0
27
37
89
G026049
Medijski arhivar VI
VI
0
26
36
90
G026050
Tehnični vodja VI
VI
0
34
44
91
G026051
Uglaševalec VI
VI
0
29
39
92
G026052
Redaktor VI
VI
0
29
39
93
G026053
Snemalec VI
VI
0
30
40
94
G026054
Kamerman VI
VI
0
31
41
95
G026055
Montažer slike in zvoka VI
VI
0
30
40
96
G026056
Oblikovalec video
VI
0
30
40
97
G026057
Glasbeni redaktor VI
VI
0
29
39
98
G026058
Medijski arhivist
VI
0
29
39
99
G026059
Scenski fotograf VI
VI
0
30
40
100
G026060
Asistent režije VI
VI
0
31
41
101
G026061
Tajnica režije I
VI
0
31
41
102
G027006
Kamerman
VII/2
0
32
42
103
G027013
Mojster mešalec slike
VII/2
0
35
45
104
G027014
Mojster osvetljave
VII/2
0
35
45
105
G027015
Mojster zvoka
VII/2
0
35
45
106
G027016
Montažer
VII/2
0
32
42
107
G027017
Napovedovalec
VII/2
0
33
43
108
G027027
Producent
VII/2
0
36
46
109
G027029
Snemalec
VII/2
0
32
42
110
G027042
Urednik internega glasila
VII/2
0
36
46
111
G027046
Turnusni urednik
VII/2
0
41
51
112
G027051
Urednik oddaj
VII/2
0
44
54
113
G027053
Voditelj osrednjih oddaj
VII/2
0
48
58
114
G027055
Urednik uredništva
VII/2
0
48
58
115
G027056
Odgovorni urednik programa
VII/2
0
53
63
116
G027057
Asistent TV/RA režije
VII/1
0
35
45
117
G027058
Asistent scenografa
VII/1
0
31
41
118
G027059
Direktor fotografije
VII/2
0
44
54
119
G027060
Direktor fotografije prvak
VII/2
0
51
61
120
G027061
Ekspert področja
VII/2
0
46
56
121
G027062
Fonetik lektor
VII/2
0
38
48
122
G027063
Glasbeni redaktor
VII/1
0
33
43
123
G027064
Glasbeni urednik voditelj
VII/2
0
41
51
124
G027065
Glavni kamerman
VII/2
0
41
51
125
G027066
Glavni načrtovalec TV sporedov
VII/2
0
38
48
126
G027067
Glavni producent
VII/2
0
52
62
127
G027068
Glavni snemalec
VII/2
0
42
52
128
G027069
Kamerman specialist
VII/2
0
38
48
129
G027070
Kamerman VII/1
VII/1
0
32
42
130
G027074
Lektor jezikovni svetovalec
VII/2
0
38
48
131
G027075
Lektor prevajalec
VII/2
0
39
49
132
G027076
Mojster kolorist
VII/2
0
36
46
133
G027077
Mojster likovnega TV oblikovanja
VII/2
0
35
45
134
G027078
Mojster montažer
VII/2
0
41
51
135
G027079
Mojster osvetljave specialist
VII/2
0
41
51
136
G027080
Mojster predvajanja
VII/2
0
36
46
137
G027081
Mojster videa
VII/2
0
35
45
138
G027082
Mojster zvoka specialist
VII/2
0
41
51
139
G027083
Montažer napovednikov
VII/2
0
36
46
140
G027084
Montažer specialist
VII/2
0
37
47
141
G027085
Montažer VII/1
VII/1
0
32
42
142
G027086
Načrtovalec dnevnih terminskih načrtov
VII/2
0
34
44
143
G027087
Načrtovalec TV sporedov VII/2
VII/2
0
35
45
144
G027088
Napovedovalec voditelj
VII/2
0
38
48
145
G027089
Oblikovalec 3D
VII/1
0
34
44
146
G027090
Oblikovalec glasbe
VII/2
0
34
44
147
G027091
Oblikovalec maske VII/1
VII/1
0
33
43
148
G027092
Oblikovalec osvetljave
VII/1
0
33
43
149
G027093
Oblikovalec zvočne podobe
VII/2
0
41
51
150
G027094
Oblikovalec zvoka TV/RA produkcije VII/1
VII/1
0
33
43
151
G027096
Pomočnik direktorja PPE
VII/2
0
51
61
152
G027097
Prevajalec redaktor
VII/2
0
38
48
153
G027098
Producent oglasnih vsebin
VII/2
0
36
46
154
G027099
Producent programa I
VII/2
0
47
57
155
G027100
Producent programa II
VII/2
0
41
51
156
G027101
Realizator oddaj VII/2
VII/2
0
35
45
157
G027102
Realizator predvajanja
VII/2
0
35
45
158
G027103
Režiser zvoka
VII/2
0
44
54
159
G027104
Scenograf specialist
VII/2
0
36
46
160
G027105
Snemalec reporter
VII/2
0
38
48
161
G027106
Snemalec VII/1
VII/1
0
32
42
162
G027107
Tehnični vodja RA/TV produkcije
VII/2
0
41
51
163
G027108
Tehnolog scene
VII/2
0
35
45
164
G027109
TV in filmski snemalec
VII/2
0
39
49
165
G027110
Urednik predvajanja
VII/2
0
38
48
166
G027111
Urednik programa
VII/2
0
51
61
167
G027112
Urednik scenarist
VII/2
0
40
50
168
G027113
Varuh pravic gledalcev in poslušalcev
VII/2
0
58
58
169
G027114
Vodja programskega projekta
VII/2
0
43
53
170
G027115
Dokumentalist arhivar
VII/1
0
31
41
171
G027116
Dokumentalist informator
VII/2
0
34
44
172
G027117
Dokumentalist nototekar
VII/2
0
36
46
173
G027118
Dokumentalist raziskovalec
VII/2
0
38
48
174
G027119
Strokovni sodelavec za avtorske pravice
VII/2
0
36
46
175
G027120
Strokovni sodelavec za koncertno dejavnost
VII/2
0
36
46
176
G027121
Strokovni sodelavec za odnose z javnostjo
VII/2
0
36
46
177
G027122
Redaktor VII/2
VII/2
0
33
43
178
G027123
Realizator specialist
VII/2
0
39
49
179
G027124
Tehnični vodja RA/TV produkcije
VII/1
0
38
48
180
G027128
Realizator VII/1
VII/1
0
35
45
181
G027129
Likovni TV oblikovalec VII/1
VII/1
0
33
43
182
G027130
Asistent kostumografa
VII/1
0
30
40
183
G027131
Mešalec slike VII/1
VII/1
0
33
43
184
G027132
Montažer napovednikov VII/1
VII/1
0
31
41
185
G027133
Inženir videa VII/1
VII/1
0
33
43
186
G027134
Inženir predvajanja VII/1
VII/1
0
33
43
187
G027135
Producent VII/1
VII/1
0
33
43
188
G027136
Mojster likovnega TV oblikovanja VII/2 (I)
VII/2
0
39
49
189
G027137
Mojster likovnega TV oblikovanja specialist
VII/2
0
41
51
190
G027138
Mojster osvetljave VII/2 (I)
VII/2
0
39
49
191
G027139
Mojster mešalec slike VII/2 (I)
VII/2
0
39
49
192
G027140
Realizator napovednikov
VII/2
0
38
48
193
G027141
Realizator napovednikov specialist
VII/2
0
41
51
194
G027142
Mojster videa VII/2 (I)
VII/2
0
39
49
195
G027143
Mojster videa specialist
VII/2
0
41
51
196
G027144
Glasbeni producent glasbenih sestavov
VII/2
0
44
54
197
G027145
Aranžer specialist
VII/2
0
40
50
198
G027146
Mojster predvajanja programov VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
199
G027147
Mojster predvajanja programov specialist
VII/2
0
41
51
200
G027148
Glasbeni vodja orkestra
VII/2
0
48
58
201
G027149
Glasbenik
VII/1
0
36
46
202
G027150
Tehnični producent
VII/2
0
43
53
203
G027914
Vodja oddelka I
VII/2
0
43
53
204
G027916
Vodja oddelka II
VII/2
0
40
50
205
G027918
Vodja organizacijske enote I
VII/2
0
54
64
206
G027919
Vodja organizacijske enote II
VII/2
0
52
62
207
G027920
Vodja organizacijske enote OZ
VII/2
0
56
66
208
G027921
Vodja programsko produkcijske enote MMC
VII/2
0
54
64
209
G027922
Vodja regionalnega centra
VII/2
0
56
66
210
G027923
Vodja skupine
VII/2
0
38
48
211
G027924
Vodja službe I
VII/2
0
51
61
212
G027926
Vodja službe II
VII/2
0
47
57
213
G027928
Vodja službe III
VII/2
0
43
53
214
G028009
Ekspert področja
VIII
0
52
62
215
G029014
Ekspert področja
IX
0
56
66
216
J014005
Referent IV
IV
0
19
29
217
J015075
Ekonomski referent V (I)
V
0
23
33
218
J015076
Finančno računovodski delavec V
V
0
24
34
219
J015043
Finančni koordinator V
V
0
23
33
220
J015044
Finančni referent V
V
0
24
34
221
J015045
Internetni administrator V
V
0
25
35
222
J015046
Kadrovski referent V
V
0
24
34
223
J015047
Planer V
V
0
23
33
224
J015048
Prodajni komercialist V
V
0
22
32
225
J015049
Računalniški tehnik V
V
0
25
35
226
J015050
Referent za izvajalske in avtorske pravice V
V
0
23
33
227
J015051
Referent za javna naročila V
V
0
24
34
228
J015052
Referent za obračun RTV prispevka V
V
0
24
34
229
J015053
Referent za počitniške domove V
V
0
24
34
230
J015054
Statistik V
V
0
22
32
231
J015055
Tehnik elektroenergetik V
V
0
23
33
232
J015056
Tehnik laboratorija V
V
0
25
35
233
J015057
Tehnik mobilne produkcije V
V
0
26
36
234
J015058
Tehnik radiodifuzije V
V
0
27
37
235
J015059
Tehnik strojni energetik V
V
0
23
33
236
J015060
Tehnik za antene V
V
0
28
38
237
J016095
Glavni računovodja VI
VI
0
29
39
238
J016046
Finančni referent VI
VI
0
28
38
239
J016047
Finančni realizator VI
VI
0
29
39
240
J016048
Internetni oblikovalec VI
VI
0
28
38
241
J016049
Inženir elektro energetik VI
VI
0
29
39
242
J016050
Inženir laboratorija VI
VI
0
30
40
243
J016052
Inženir mobilne produkcije VI
VI
0
29
39
244
J016054
Inženir produkcijskih sistemov VI
VI
0
31
41
245
J016055
Inženir radiodifuzije VI
VI
0
30
40
246
J016056
Inženir strojni energetik VI
VI
0
29
39
247
J016057
Inženir strojnik VI
VI
0
29
39
248
J016058
Inženir telekomunikacij VI
VI
0
29
39
249
J016060
Inženir za antene VI
VI
0
31
41
250
J016061
Kadrovski referent VI
VI
0
28
38
251
J016063
Oddajničar specialist VI
VI
0
31
41
252
J016064
Operativni inženir VI
VI
0
33
43
253
J016065
Področni planer VI
VI
0
27
37
254
J016066
Prodajni komercialist VI
VI
0
27
37
255
J016067
Realizator oglasnih vsebin VI
VI
0
27
37
256
J016068
Referent za javna naročila VI
VI
0
28
38
257
J016069
Referent za obračun RTV prispevka VI
VI
0
28
38
258
J016070
Referent za upravno izvršbo VI
VI
0
28
38
259
J016071
Skrbnik podpore uporabnikom VI
VI
0
31
41
260
J016072
Skrbnik spletnega portala VI
VI
0
28
38
261
J016073
Statistik VI
VI
0
26
36
262
J016074
Strokovni sodelavec za varnost VI
VI
0
29
39
263
J016075
Tehnični dokumentalist VI
VI
0
27
37
264
J016077
Tehnolog kalkulant VI
VI
0
27
37
265
J016078
Kontrolor tehnoloških procesov VI
VI
0
28
38
266
J016079
Oblikovalec operater VI
VI
0
29
39
267
J016080
Posredovalec programskih vsebin VI
VI
0
25
35
268
J016081
Programer VI
VI
0
28
38
269
J017016
Finančnik VII/1
VII/1
0
31
41
270
J017337
Gradbeni nadzornik VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
271
J017036
Kadrovik VII/1
VII/1
0
31
41
272
J017340
Notranji revizor VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
273
J017342
Programer aplikacij VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
274
J017344
Računovodja VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
275
J017345
Razvojni inženir VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
276
J017346
Samostojni strokovni delavec VII/2 (III)
VII/2
0
36
46
277
J017347
Sekretar nadzornega sveta
VII/2
0
36
46
278
J017349
Sodelavec za javna naročila VII/1
VII/1
0
30
40
279
J017350
Sodelavec za javna naročila VII/2
VII/2
0
33
43
280
J017356
Varnostni inženir VII/2 (II)
VII/2
0
37
47
281
J017200
Administrator baze podatkov
VII/2
0
37
47
282
J017205
Finančni tajnik
VII/2
0
36
46
283
J017206
Inženir laboratorija specialist
VII/1
0
34
44
284
J017207
Inženir projektant
VII/1
0
33
43
285
J017208
Inženir radiodifuzije specialist
VII/2
0
39
49
286
J017209
Inženir tehnolog
VII/2
0
37
47
287
J017210
Inženir varnosti IS
VII/2
0
42
52
288
J017211
Načrtovalec aplikacij
VII/2
0
39
49
289
J017212
Načrtovalec informacijskih sistemov
VII/2
0
40
50
290
J017213
Notranji revizor specialist
VII/2
0
44
54
291
J017214
Oddajničar koordinator
VII/2
0
35
45
292
J017215
Operativni inženir VII/2
VII/2
0
39
49
293
J017216
Pravni svetovalec
VII/2
0
41
51
294
J017217
Pravnik specialist
VII/2
0
36
46
295
J017218
Preizkušeni davčnik
VII/2
0
41
51
296
J017219
Projektni inženir
VII/2
0
44
54
297
J017220
Raziskovalec – statistik
VII/2
0
34
44
298
J017221
Samostojni kontroler
VII/2
0
41
51
299
J017222
Samostojni strokovni sodelavec za finance in računovodstvo
VII/2
0
41
51
300
J017223
Samostojni strokovni sodelavec za izobraževanje
VII/2
0
41
51
301
J017224
Samostojni strokovni sodelavec za javna naročila
VII/2
0
41
51
302
J017225
Samostojni strokovni sodelavec za kadre
VII/2
0
41
51
303
J017226
Samostojni strokovni sodelavec za odnose z javnostjo
VII/2
0
41
51
304
J017227
Samostojni strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje
VII/2
0
41
51
305
J017228
Samostojni strokovni sodelavec za trženje
VII/2
0
41
51
306
J017229
Samostojni strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve
VII/2
0
41
51
307
J017230
Sekretar zavoda
VII/2
0
41
51
308
J017231
Sistemski inženir informatik
VII/2
0
39
49
309
J017232
Skrbnik produkcijskih sistemov in aplikacij
VII/1
0
34
44
310
J017233
Sodelavec za organizacijo in poslovanje
VII/1
0
31
41
311
J017234
Sodelavec za odnose z javnostmi
VII/1
0
31
41
312
J017235
Sodelavec za trženje
VII/1
0
31
41
313
J017236
Sodelavec za upravno pravne zadeve
VII/1
0
31
41
314
J017238
Strokovni sodelavec za CPS
VII/2
0
36
46
315
J017239
Strokovni sodelavec za izobraževanje
VII/2
0
36
46
316
J017240
Strokovni sodelavec za javna naročila
VII/2
0
36
46
317
J017241
Strokovni sodelavec za kadre
VII/2
0
36
46
318
J017244
Strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje
VII/2
0
36
46
319
J017245
Strokovni sodelavec za tehniko
VII/2
0
41
51
320
J017246
Strokovni sodelavec za trženje
VII/2
0
36
46
321
J017247
Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve
VII/2
0
36
46
322
J017248
Svetovalec generalnega direktorja
VII/2
0
51
61
323
J017249
Kontroler VII/2
VII/2
0
36
46
324
J017250
Koordinator mednarodnega sodelovanja VII/2
VII/2
0
33
43
325
J017251
Koordinator realizacije oglasnih vsebin VII/2
VII/2
0
35
45
326
J017252
Planer izvedbe VII/2
VII/2
0
32
42
327
J017300
Poklicni član sveta delavcev
VII/2
0
44
54
328
J017301
Operativni inženir VII/1
VII/1
0
36
46
329
J017991
Vodja oddelka I
VII/2
0
43
53
330
J017992
Vodja oddelka II
VII/2
0
40
50
331
J017993
Vodja službe I
VII/2
0
51
61
332
J017994
Vodja službe II
VII/2
0
47
57
333
J017995
Vodja službe III
VII/2
0
43
53
334
J018008
Ekspert področja VIII
VIII
0
52
62
335
J019008
Ekspert področja IX
IX
0
56
66
336
J024007
Kurir IV
IV
0
19
29
337
J025049
Pisarniški referent V (II)
V
0
22
32
338
J025019
Tajnica V
V
0
19
29
339
J026004
Poslovni sekretar VI
VI
0
24
34
340
J026012
Koordinator fotokopirnice VI
VI
0
26
36
341
J027005
Poslovni sekretar VII/1
VII/1
0
28
38
342
J033030
Oskrbnik studia III
III
0
18
28
343
J034134
Hišnik IV
IV
0
21
31
344
J034135
Rekviziter IV
IV
0
21
31
345
J034136
Skladiščnik IV
IV
0
21
31
346
J034137
Telefonist informator IV
IV
0
19
29
347
J034138
Varnostnik IV
IV
0
21
31
348
J034098
Garderober IV
IV
0
21
31
349
J034099
Oskrbnica oddajnega centra IV
IV
0
21
31
350
J034100
Scenski monter IV
IV
0
21
31
351
J034101
Scenski monter električar IV
IV
0
21
31
352
J034102
Šivilja krojač IV
IV
0
21
31
353
J034103
Tehnični asistent IV
IV
0
21
31
354
J034104
Voznik terenskih ekip IV
IV
0
21
31
355
J034114
Tapetnik dekorater
IV
0
21
31
356
J034115
Oblikovalec plastike in stiroporja
IV
0
21
31
357
J034116
Slikar pleskar
IV
0
21
31
358
J034117
Kašer
IV
0
21
31
359
J034118
Scenski mizar
IV
0
21
31
360
J034119
Monter scene – rekviziter
IV
0
21
31
361
J035144
Nabavni referent V
V
0
22
32
362
J035145
Receptor V
V
0
22
32
363
J035146
Skladiščnik V
V
0
22
32
364
J035095
Glavni skladiščnik V
V
0
23
33
365
J035096
Gospodar upravnik V
V
0
23
33
366
J035097
Gradbeni nadzornik V
V
0
23
33
367
J035099
Koordinator avtoparka V
V
0
24
34
368
J035106
Oddajničar V
V
0
28
38
369
J035107
Opremljevalec oddaj V
V
0
22
32
370
J035108
Oskrbnik voznik reportažnega vozila V
V
0
23
33
371
J035113
Tehnik za razmnoževanje AV vsebin V
V
0
22
32
372
J035114
Terenski kontrolor V
V
0
23
33
373
J035115
Voznik asistent V
V
0
23
33
374
J035116
Voznik strojnik V
V
0
22
32
375
J035131
Voznik avtobusa
V
0
24
34
376
J036027
Upravnik počitniških domov VI
VI
0
28
38
377
J036043
Vodja skupine VI
VI
0
29
39
378
J036035
Samostojni referent VI
VI
0
32
42
379
J036036
Gradbeni nadzornik
VI
0
28
38
380
J037010
Inženir energetik
VII/1
0
33
43
381
J037011
Varnostni inženir VII/1
VII/1
0
33
43
382
J037012
Inženir tehnolog VII/2 (I)
VII/2
0
39
49
383
J037013
Samostojni strokovni raziskovalec RTV programov VII/2
VII/2
0
41
51
384
J037014
Upravitelj produkcijskih sistemov
VII/2
0
38
48
385
J037015
Strokovni sodelavec specialist
VII/2
0
38
48
386
J037016
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
VII/2
0
44
54
387
J037017
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
VII/2
0
51
61
388
G017047
Vrhunski glasbenik
VII/2
0
55
65
389
I015003
Gasilec
V
0
25
35
390
J015077
Strokovni delavec V
V
0
22
32
391
J016096
Referent VI
VI
0
24
34
392
J016097
Sistemski tehnik VI
VI
0
25
35
393
J016098
Varnostni inženir VI
VI
0
26
36
394
J017336
Analitik VII/1
VII/1
0
30
40
395
J017026
Informatik VII/2
VII/2
0
33
43
396
J017338
Inženir tehničnih strok VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
397
J017339
Koordinator projektov VII/2
VII/2
0
35
45
398
J017341
Organizator dela VII/1
VII/1
0
31
41
399
J017343
Računovodja VII/1
VII/1
0
31
41
400
J017093
Računovodja VII/2 (III)
VII/2
0
32
42
401
J017348
Sistemski administrator VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
402
J017351
Strokovni sodelavec VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
403
J017352
Tehnični urednik VII/2
VII/2
0
32
42
404
J017353
Upravitelj obrambnih načrtov VII/2
VII/2
0
32
42
405
J017354
Varnostni inženir VII/2
VII/2
0
35
45
406
J017355
Varnostni inženir VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
407
J024008
Voznik kurir IV
IV
0
17
27
408
J025050
Poslovni sekretar V
V
0
21
31
409
J027011
Poslovni sekretar VII/2
VII/2
0
33
43
410
J035143
Delovodja V
V
0
24
34
411
J036042
Glavni skladiščnik VI
VI
0
27
37
412
J011001
Poklicni član sveta delavcev
I
0
44
54
413
J012001
Poklicni član sveta delavcev
II
0
44
54
414
J013002
Poklicni član sveta delavcev
III
0
44
54
415
J014004
Poklicni član sveta delavcev
IV
0
44
54
416
J015071
Poklicni član sveta delavcev
V
0
44
54
417
J016090
Poklicni član sveta delavcev
VI
0
44
54
418
J017323
Poklicni član sveta delavcev
VII/1
0
44
54
419
J018009
Poklicni član sveta delavcev
VIII
0
44
54
420
J019009
Poklicni član sveta delavcev
IX
0
44
54
421
G021001
Poklicni član sveta delavcev
I
0
44
54
422
G022001
Poklicni član sveta delavcev
II
0
44
54
423
G023001
Poklicni član sveta delavcev
III
0
44
54
424
G024002
Poklicni član sveta delavcev
IV
0
44
54
425
G025073
Poklicni član sveta delavcev
V
0
44
54
426
G026062
Poklicni član sveta delavcev
VI
0
44
54
427
G027151
Poklicni član sveta delavcev
VII/1
0
44
54
428
G027152
Poklicni član sveta delavcev
VII/2
0
44
54
429
G028010
Poklicni član sveta delavcev
VIII
0
44
54
430
G029015
Poklicni član sveta delavcev
IX
0
44
54
431
J031005
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
I
0
44
54
432
J032032
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
II
0
44
54
433
J033033
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
III
0
44
54
434
J034125
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
IV
0
44
54
435
J035136
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
V
0
44
54
436
J036038
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
VI
0
44
54
437
J037018
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
VII/1
0
44
54
438
J038001
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
VIII
0
44
54
439
J039001
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
IX
0
44
54
440
G021002
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
I
0
44
54
441
G022002
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
II
0
44
54
442
G023002
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
III
0
44
54
443
G024003
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
IV
0
44
54
444
G025074
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
V
0
44
54
445
G026063
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
VI
0
44
54
446
G027153
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
VII/1
0
44
54
447
G027154
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
VII/2
0
44
54
448
G028011
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
VIII
0
44
54
449
G029016
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
IX
0
44
54
450
J031006
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
I
0
51
61
451
J032033
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
II
0
51
61
452
J033034
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
III
0
51
61
453
J034126
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
IV
0
51
61
454
J035137
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
V
0
51
61
455
J036039
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
VI
0
51
61
456
J037019
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
VII/1
0
51
61
457
J038002
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
VIII
0
51
61
458
J039002
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
IX
0
51
61
459
G021003
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
I
0
51
61
460
G022003
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
II
0
51
61
461
G023003
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
III
0
51
61
462
G024004
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
IV
0
51
61
463
G025075
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
V
0
51
61
464
G026064
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
VI
0
51
61
465
G027155
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
VII/1
0
51
61
466
G027156
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
VII/2
0
51
61
467
G028012
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
VIII
0
51
61
468
G029017
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
IX
0
51
61
469
B017399
Strokovni direktor/Strokovni vodja
VII/2
0
60
60
470
B017399
Strokovni direktor/Strokovni vodja
VII/2
0
60
60
471
B017399
Strokovni direktor/Strokovni vodja
VII/2
0
59
59
472
B017390
Direktor javnega zavoda
VII/2
0
61
61
473
B017400
Pomočnik direktorja
VII/2
0
56
56
474
B017400
Pomočnik direktorja
VII/2
0
52
52
475
G026066
Asistent televizijske in filmske režije VI
VI
0
34
44
476
G026068
Operater avdio video strežniškega sistema
VI
0
33
43
477
G026069
Restavrator filmskega gradiva VI
VI
0
31
41
478
G026070
Snemalec – montažer VI
VI
0
31
41
479
G026071
Napovedovalec realizator
VI
0
34
44
480
G027157
Snemalec specialist VII/1
VII/1
0
33
43
481
G027158
Specialist avdio video strežniškega sistema
VII/1
0
35
45
482
G027159
Vodja oddelka VII/1
VII/1
0
33
43
483
G027160
Kamerman mojster
VII/2
0
41
51
484
G027161
Kreator maske mojster
VII/2
0
40
50
485
G027162
Mojster avdio video strežniškega sistema
VII/2
0
37
47
486
G027163
Mojster zvoka producent
VII/2
0
45
55
487
G027164
Napovedovalec realizator VII/2
VII/2
0
39
49
488
G027165
Področni glasbeni urednik voditelj
VII/2
0
44
54
489
G027166
Producent specialist
VII/2
0
39
49
490
G027167
Restavrator filmskega gradiva specialist
VII/2
0
39
49
491
G027168
Režiser specialist
VII/2
0
46
56
492
G027169
Tolmač slovenskega znakovnega jezika
VII/2
0
40
50
493
G027170
Video producent
VII/2
0
36
46
494
J015072
Operater v režiji
V
0
24
34
495
J015073
Tehnik za antene nadzornik
V
0
27
37
496
J015074
Tehnik za antene projektant
V
0
27
37
497
J016091
Inženir strojnik specialist
VI
0
31
41
498
J016092
Inženir za antene nadzornik
VI
0
32
42
499
J016093
Oblikovalec vsebin in aplikacij za nove medije VI
VI
0
30
40
500
J016094
Tehnični urednik VI
VI
0
31
41
501
J017324
Oblikovalec vsebin in aplikacij za nove medije VII/1
VII/1
0
33
43
502
J017325
Planer izvedbe VII/1
VII/1
0
30
40
503
J017326
Tehnični koordinator v Glasbeni produkciji
VII/1
0
33
43
504
J017327
Tehnični urednik VII/1
VII/1
0
33
43
505
J017328
Vodja oddelka VII/1
VII/1
0
33
43
506
J017329
Notranji revizor – vodja
VII/2
0
50
60
507
J017330
Samostojni strokovni sodelavec specialist
VII/2
0
46
56
508
J017331
Strokovni sodelavec za upravljanje z nepremičninami
VII/2
0
36
46
509
J017332
Tehnični urednik specialist VII/2
VII/2
0
37
47
510
J018010
Pravnik – zastopnik zavoda
VIII
0
48
58
511
J035138
Upravljavec strojne mehanizacije specialist
V
0
26
36
512
J036040
Operater elektro energetik specialist
VI
0
31
41
513
J036041
Operater strojni energetik specialist
VI
0
31
41
514
J037020
Terenski kontrolor VII/1
VII/1
0
30
40
515
J037021
Projektni inženir specialist
VII/2
0
47
57
516
J037022
Samostojni strokovni sodelavec za gradnje
VII/2
0
41
51
517
G017074
Mojster mešalec slike specialist I
VII/2
0
43
53
518
G026072
Tajnica režije skript I
VI
0
30
40
519
G027192
Snemalec I
VII/2
0
35
45
520
G027179
Kamerman I
VII/2
0
34
44
521
G027180
Mojster mešalec slike I
VII/2
0
37
47
522
G027181
Mojster osvetljave I
VII/2
0
37
47
523
G027182
Mojster zvoka I
VII/2
0
37
47
524
G027183
Montažer I
VII/2
0
34
44
525
G027184
Napovedovalec I
VII/2
0
35
45
526
G027185
Mojster likovnega TV oblikovanja I
VII/2
0
37
47
527
G027186
Mojster osvetljave specialist I
VII/2
0
43
53
528
G027187
Mojster videa I
VII/2
0
37
47
529
G027188
Mojster zvoka specialist I
VII/2
0
43
53
530
G027189
Mojster likovnega TV oblikovanja specialist I
VII/2
0
43
53
531
G027190
Mojster videa specialist I
VII/2
0
43
53
532
G027191
Oblikovalec Zvoka TV/RA produkcije VII/1 (I)
VII/1
0
35
45
533
J017333
Finančnik VII/1 (I)
VII/1
0
33
43
534
J017334
Kadrovik VII/1 (I)
VII/1
0
33
43
535
J017335
Poslovni sekretar VII/1 (I)
VII/1
0
30
40
536
J037023
Projektni inženir specialist I
VII/2
0
50
60
(2) Ne glede na določbe tega aneksa je na delovnih mestih, kjer plačni razred z napredovanjem presega 57. plačni razred, mogoče v plačne razrede, ki so višji od 57. plačnega razreda, napredovati za en ali dva plačna razreda, ko bo javni uslužbenec po 1. aprilu 2023 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
(3) Z večopravilnostjo ali združevanjem dela je mogoče doseči največ 57. plačni razred pod pogoji, ki jih določajo interni akti delodajalca.
(4) V primeru zakonskih sprememb glede določitve najvišjega možnega plačnega razreda, ki ga lahko doseže javni uslužbenec, zakonske spremembe veljajo tudi za uvrstitve delovnih mest po tem aneksu in Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija.
4. člen 
(regres za prehrano) 
(1) Višina regresa za prehrano med delom znaša 6,60 evrov.
(2) Znesek regresa za prehrano med delom iz prejšnjega odstavka tega člena se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Usklajen znesek se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.
5. člen 
(dnevnica za službeno potovanje v državi) 
Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službeno potovanje v državi:
– ki traja od 6 do vključno 8 ur, v višini 6,78 evrov,
– ki traja od 8 do vključno 12 ur, v višini 12,35 evrov,
– ki traja nad 12 ur, v višini 24,75 evrov.
6. člen 
(pravna pomoč) 
Delodajalec delavcu ali nekdanjemu delavcu zagotovi pravno pomoč odvetnika in mu krije stroške postopka, če je zoper njega zaradi njegovega dela ali v zvezi z delom, ki ga opravlja ali ga je opravljal po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, uveden kazenski, civilni ali upravni postopek.
Zagotovitev pravne pomoči se zavrne zgolj v primeru, če je delavec ravnal v nasprotju z izrecnimi določbami pogodbe o zaposlitvi, Zakona o medijih, Zakona o RTV Slovenija, Statuta RTV Slovenija, Programskih standardov RTV Slovenija ali drugih predpisov.
Če se v sodnem postopku delavcu stroški pravne pomoči povrnejo, jih je javni uslužbenec dolžan povrniti delodajalcu.
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena se delavec lahko na svoje stroške v predmetnem postopku zastopa sam ali preko svojega pooblaščenca.
7. člen 
Stranke podpisnice tega aneksa so soglasne, da bodo v najkrajšem možnem času in v okviru finančnih zmožnosti delodajalca pristopile k pripravi aneksa h KPJZRTVS za odpravo plačnih nesorazmerij, ki do sedaj še niso bile odpravljene in:
– ki jih je Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije predstavil delodajalcu v okviru dosedanjega socialnega dialoga,
– ki jih je Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija navedel v še nerazrešenih stavkovnih zahtevah iz leta 2018 ter v predlogu delodajalcu dne 27. marca 2023 kot odgovor na predlog aneksa št. 15,
– ki so uvrščena v plačni razred brez napredovanj, ki je manjši od 25. plačnega razreda s ciljem dviga plačnega razreda brez napredovanj na minimalno plačo.
Odprava plačnih nesorazmerji iz tega odstavka se bo uveljavila najkasneje do 1. oktobra 2023.
Stranke podpisnice tega aneksa so soglasne, da bo delodajalec do 1. maja 2023 pripravil spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku in merilih za zasedbo delovnih mest vrhunski glasbenik, ekspert področja, prvak in priznani ustvarjalec v delu, ki se nanaša na priznane ustvarjalce. Spremembe in dopolnitve pravilnika bodo sprejete takoj po uskladitvi s strankami podpisnicami tega aneksa in po pridobitvi mnenja Sveta delavcev.
8. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe 3. člena tega aneksa o uvrstitvah delovnih mest v plačne razrede pa se začnejo uporabljati 1. aprila 2023.
Ljubljana, dne 29. marca 2023
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod 
Andrej Grah Whatmough 
v.d. generalnega direktorja
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije 
Tom Zalaznik 
predsednik 
Sindikat kulturnih 
in umetniških 
ustvarjalcev RTV Slovenija 
Peter Kosmač 
predsednik

AAA Zlata odličnost