Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023

Kazalo

1077. Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje, stran 3489.

  
Na podlagi Dogovora o o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) in sedme alineje 22. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 in 49/20 – ZIUZEOP, ZRTVS-1) ter 71. člena Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje (Uradni list RS, št. 31/91 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) skleneta pogodbeni stranki
na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa vršilec dolžnosti generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough
in na strani delojemalcev:
– Sindikat novinarjev Slovenije, ki ga zastopa Alenka Potočnik,
A N E K S   š t .   7 
h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje 
1. člen 
(namen sklenitve aneksa) 
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest in določitve višine regresa za prehrano med delom v skladu z 2. in 4. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.
2. člen 
(določitev plačnih razredov) 
Delovna mesta na Radioteleviziji Slovenija se s 1. aprilom 2023 uvrstijo v naslednje izhodiščne plačne razrede:
Šifra
Delovno mesto
Tarifni razred
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred z napr. MAX
G027125
Novinar
VII/1
34
44
G027019
Novinar poročevalec
VII/2
34
44
G027042
Urednik internega glasila
VII/2
36
46
G027020
Novinar specialist
VII/2
37
47
G027021
Novinar urednik
VII/2
39
49
G027173
Preiskovalec
VII/2
39
49
G027047
Novinar dopisnik v Sloveniji
VII/2
40
50
G027045
Novinar snemalec
VII/2
40
50
G027044
Novinar specialist analitik
VII/2
40
50
G027046
Turnusni urednik
VII/2
41
51
G027126
Novinar urednik voditelj
VII/2
42
52
G027052
Športni reporter
VII/2
43
53
G027127
Urednik novih medijev in socialnih omrežij
VII/2
43
53
G027049
Novinar dopisnik iz zamejstva
VII/2
44
54
G027171
Novinar dopisnik v Sloveniji komentator
VII/2
44
54
G027018
Novinar komentator
VII/2
44
54
G027051
Urednik oddaj
VII/2
44
54
G027061
Ekspert področja
VII/2
46
56
G027178
Novinar komentator raziskovalec
VII/2
46
56
G027174
Urednik oddaj komentator 
VII/2
46
56
G027175
Urednik oddaj scenarist 
VII/2
46
56
G027055
Urednik uredništva
VII/2
48
58
G027053
Voditelj osrednjih oddaj
VII/2
48
58
G027176
Urednik osrednjih oddaj
VII/2
49
59
G027177
Urednik uredništva I 
VII/2
49
59
G027054
Novinar glavni komentator/voditelj
VII/2
50
60
G027056
Odgovorni urednik programa
VII/2
53
63
G027172
Odgovorni urednik programa I 
VII/2
54
64
G027050
Novinar dopisnik na delu v tujini
VII/2
56
66
G028008
Novinar komentator ekspert
VIII
52
62
G029013
Novinar komentator ekspert področja
IX
56
66
3. člen
(višina zneska regresa za prehrano med delom) 
Regres za prehrano med delom znaša 6,60 evra.
4. člen 
(usklajevanje višine zneska za prehrano med delom) 
Znesek regresa za prehrano iz prejšnjega člena se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Usklajen znesek se objavi na spletni strani ministrtva, pristojnega za javno upravo.
5. člen 
(napredovanje v višji plačni razred od 57. plačnega razreda) 
Ne glede na določbe tega aneksa je na delovnih mestih, kjer plačni razred z napredovanjem presega 57. plačni razred, možno v plačne razrede, ki so višji od 57. plačnega razreda, napredovati vključno od 1. decembra 2023 dalje, in sicer za en ali dva plačna razreda, če javni uslužbenec izpolnjuje pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
V primeru zakonskih sprememb glede določitve najvišjega možnega plačnega razreda, ki ga lahko z napredovanjem doseže javni uslužbenec v plačnih podskupinah od C1 do J3, zakonske spremembe veljajo tudi za uvrstitve delovnih mest po tem aneksu in Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje.
6. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uvrstitve delovnih mest v plačne razrede iz tega aneksa se začnejo uporabljati 1. aprila 2023.
Ljubljana, dne 30. marca 2023
Radiotelevizija Slovenija, 
javni zavod 
Andrej Grah Whatmough 
v.d. generalnega direktorja
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Alenka Potočnik 
predsednica

AAA Zlata odličnost