Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023

Kazalo

Št. 4300-1/2023/3 Ob-1885/23, Stran 666
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, Ljubljana objavlja
javni razpis 
za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 
1. Pravna podlaga: podlaga za izvedbo javnega razpisa je Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Uredba o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 208/21), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015 – 2020 in Uredba o merilih, postopkih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11).
2. Ime oziroma naziv in sedež proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209, 55.300, 79.110 ali 79.120, ter na področju gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 ali 56.105, k uvajanju trajnostnega managementa in standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih, turističnih atrakcijah in turističnih agencijah ter k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.
Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih ali trajnostnih znakov za turistične nastanitve, gostinske ponudnike, turistične atrakcije in agencije, ki na podlagi tega lahko vstopijo v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST).
Cilj javnega razpisa bo dosežen s sofinanciranjem stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih in trajnostnih znakov. Ponudniki v gostinstvu in turizmu morajo za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation/Travel Agency/Attraction/Cuisine najprej pridobiti enega izmed mednarodno prepoznanih in s strani sheme verificiranih trajnostnih znakov.
Implementacija mednarodnega standarda v poslovanje zahteva določena finančna, časovna in kadrovska sredstva. Da se ponudnik odloči za ta postopek, mora biti dobro seznanjen glede prednosti certifikata s poudarkom na izboljšanju poslovnih procesov in finančnih prihrankih. S tem namenom so se zainteresirani javnosti ob povabilu v Zeleno shemo slovenskega turizma 2023 predstavili vsi okoljski in trajnostni znaki, ki jih priznava ZSST.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka. Znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife za nastanitve, Travelife za turistične agencije in organizatorje potovanj, Ecocamping, World of Glamping Green, Hostelling International Quality & Sustainability in L.E.A.F.
Prijavitelj lahko v vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka za en nastanitveni objekt, gostinski obrat, turistično atrakcijo ali agencijo.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209, 55.300, 56.101, 56.102, 56.105, 79.110 ali 79.120, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe okoljskega znaka za isto turistično nastanitev, gostinski obrat, turistično atrakcijo ali agencijo.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru projekta, se pogodba o sofinanciranju projekta ne bo sklenila, sklep o izboru projekta pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju projekta, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so:
1. Prijavitelj opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji in je registriran za dejavnost po SKD: 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov), 55.201 (počitniški domovi in letovišča), 55.202 (turistične kmetije s sobami), 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom), 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča), 55.209 (druge nastanitve za krajši čas), 55.300 (dejavnost avtokampov, taborov), 56.101 (restavracije in gostilne), 56.102 (okrepčevalnice in podobni obrati), 56.105 (turistične kmetije brez sob), 79.110 (dejavnost potovalnih agencij) ali 79.120 (dejavnost organizatorjev potovanj).
2. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Slovenskega regionalno razvojnega sklada, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju oziroma o dodelitvi javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle spoznane v pravnomočni odločbi pristojnega organa.
3. V obdobju zadnjega leta, šteto za nazaj od dne oddaje vloge, prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
4. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
5. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US in 157/22 – odl. US).
6. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU1.
1 Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrsti pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39)
7. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).
8. Prijavitelj skladno z Uredbo 1407/2013/EU2 ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
2 Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2015 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3)
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/20133;
3 Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb EU) št. 508/2014 in (EU) 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11).
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
9. Dejanski lastnik/i prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
10. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
11. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna).
12. Prijavitelj se je seznanil in se strinja z vsemi pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
13. Prijavitelj izjavlja, da vse kopije, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom.
14. Prijavitelj izjavlja, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
15. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
5.2. Posebni pogoji za prijavitelje
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje za kandidiranje:
1. Pridobitev okoljskega/trajnostnega znaka, ki je naveden v tem razpisu, pred prijavo na razpis. Prijavitelj kot dokazilo predloži fotokopijo certifikata.
2. Prijavitelj mora predložiti dokazilo o lastništvu, zakupu, najemu, upravljanju oziroma drugi pravici razpolaganja z nepremičnino ali atrakcijo, ki je prejela okoljski/trajnostni znak. Kot dokazilo prijavitelj predloži zemljiškoknjižni izpisek. V primeru ko prijavitelj ni lastnik nepremičnine, predloži pogodbo o najemu, zakupu, upravljanju objekta ali atrakcije oziroma drugi relevantni dokument ter zemljiškoknjižni izpisek lastnika.
5.3. Posebni pogoji za projekte
Upravičeni projekti:
1. Projekti, ki so skladni z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa.
2. Pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči oziroma zneska državne pomoči, kot to določa shema državne pomoči, veljavna za razpis.
6. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Vloge na javni razpis obravnava strokovna komisija, ki jo je imenoval minister, pristojen za turizem.
Strokovna komisija bo v prvi fazi preverjala formalno popolnost vlog. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi le-teh. Dopolnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitve bodo prijavitelji lahko posredovali po e-pošti. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene.
Prijavitelj v dopolnitvi v skladu z Uredbo o merilih, postopkih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev.
V kolikor bi prijavitelji v dopolnitvi spreminjali zgoraj navedene dele vloge, se upoštevajo navedbe iz prvotne vloge.
Dopolnitev vlog je namenjena zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, obrazcev oziroma podatkov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.
Izključno prijavitelj sme ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega proračuna popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb.
V drugi fazi bo strokovna komisija preverjala izpolnjevanje pogojev za kandidiranje. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne z namenom, ciljem ali predmetom razpisa, se zavrnejo. Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo strokovna komisija ocenila v skladu z objavljenimi merili.
 
MERILO
Največje št. točk pri posameznem sklopu
I.
Skladnost z razvojnimi dokumenti na nacionalni ravni
10
II.
Skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije
10
III.
Kakovost projekta
20
IV.
Širši družbeni vpliv
20
V.
Regionalni kriterij
7
Skupaj 
67
 
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 40 točk. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, se bo upoštevalo število točk pri merilu kakovost projekta. V primeru, da bodo projekti tudi pri tem merilu dosegli enako oceno, se bo upoštevala višina točk pri merilu vezanem na regionalni kriterij.
7. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 300.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 173210 – Trženje in razvoj turizma.
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o izboru za sofinanciranje.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev prekliče z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.
Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje tiste, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2022 do 18. 9. 2023.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči: skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka (stroški certificiranja) in stroški označevalnih tabel.
Upoštevajo se stroški zunanjih izvajalcev pri izvajanju aktivnosti, potrebnih za uvajanje sistema ekološkega managementa in/ali trajnostnih ukrepov v podjetju z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški certificiranja. Članarine in takse so prav tako upravičen strošek. Upravičen strošek so tudi označevalne table z informacijo o prejetem certifikatu, ki jo prejemniki znaka po želji lahko namestijo na ali v certificiran objekt.
Stroški izobraževalnih storitev so neupravičen strošek, razen v primeru, da je izvedba izobraževanja obvezen sestavni del pridobitve certifikata.
Vsi ostali stroški so neupravičeni.
Stroški vstopa v Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobitve znaka Slovenia Green za ponudnike niso upravičen strošek.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se štejejo tisti, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2022.
11. Način financiranja upravičenih stroškov
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega/trajnostnega znaka za turistične nastanitve, gostinske ponudnike, turistične atrakcije ali agencije lahko dosega največ 3.500,00 EUR za posamezen objekt oziroma atrakcijo.
Financiranje upravičenih stroškov bo izvedeno na osnovi dejanskih upravičenih stroškov, ki se bodo dokazovali z računi oziroma drugimi verodostojnimi listinami ter ostalimi obveznimi dokazili, ki bodo posredovana ministrstvu ob oddaji vloge. Pred prijavo na razpis mora biti certifikat že pridobljen.
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, in sicer v enkratnem znesku po predložitvi in potrditvi zahtevka za izplačilo.
Sredstva dodeljena v okviru zadevnega razpisa predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«.
V okviru obravnave vlog prijaviteljev bo strokovna komisija izpolnjevanje pogoja za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis« preverila na podlagi podatkov prijavitelja, ki so sestavni del vloge za izvedbo projekta in dodatno s poizvedbo pri Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance.
V primeru, da strokovna komisija ugotovi, da bi skupna vrednost pomoči, dodeljene prijavitelju, presegala 200.000,00 EUR v obdobju treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen pomoči, pomoči takšni vlogi po pravilu »de minimis« ne bo dodelila.
V primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči po pravilu »de minimis« v predpisanem obdobju, in sicer z dodelitvijo sredstev na podlagi tega javnega razpisa, je upravičenec dolžan prejeta sredstva, s katerimi je zgornjo mejo dovoljene de minimis pomoči presegel, v celoti vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Dovoljena je kumulacija pomoči po pravilu »de minimis« z drugimi vrstami pomoči za iste upravičene stroške, vendar le, če se s takšno kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči in znesek pomoči, dopustnih po drugih predpisih (shemah).
12. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 18. 9. 2023.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Popolno vlogo predstavljajo vsi obrazci za prijavo, ki morajo biti podpisani in žigosani (v primeru, da prijavitelj ne posluje z žigom, mora to navesti) ter zahtevane priloge.
Vloge je potrebno oddati v elektronski obliki na naslov: gp.mgts@gov.si najkasneje do roka za oddajo do 23.59. Vloga mora vsebovati naslov (zadeva): vloga na razpis okoljski znak, s pripisom naziva prijavitelja.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do navedenega roka prispele na navedeni elektronski naslov ministrstva.
13. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Pri odpiranju bodo upoštevane vse vloge, ki bodopravočasno prispele na elektronski naslov Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.
Podrobnejši opis postopka ocenjevanja vlog je naveden v točki 4.4. Razpisne dokumentacije.
14. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) ter 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah ministrstva je navedeno v Obrazcu št. 11 (obrazci so del razpisne dokumentacije).
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 7/18 in 141/22, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja projekta. Objave podatkov o projektu in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru se lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju z drugimi prijavitelji.
16. Razpoložljivost dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, s navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva Javne objave Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport | GOV.SI
17. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo prijavitelju dosegljiva na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgts@gov.si s pripisom: JR okoljski znaki.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgts.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti