Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2023 z dne 3. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2023 z dne 3. 2. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

238. Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide (ZDPSI)
239. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (ZFU-B)

Drugi akti

240. Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023–2032 (ReNPROIG23–32)

PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

241. Imenovanje Komisije za odlikovanja predsednice Republike Slovenije
242. Imenovanje Komisije predsednice Republike Slovenije za pomilostitve

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

292. Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju azila, migracij in vključevanja, notranje varnosti ter evropskega integriranega upravljanja meja v programskem obdobju 2021–2027

MINISTRSTVA

243. Pravilnik o podnebnem poročilu o stanju v kmetijstvu
244. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za pripravo podnebnega poročila o stanju v kmetijstvu
245. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za zbiranje, obdelavo podatkov in izdelavo ocen emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal zraka v kmetijstvu
246. Pravilnik o merilih za finančno ovrednotenje nalog lovskih organizacij
247. Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih
248. Pravilnik o načinu hrambe in vračilu zasežene gotovine
249. Pravilnik o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti
250. Pravilnik o registru ponudnikov storitev virtualnih valut
251. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti
252. Odredba o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev
253. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2022
254. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2023

USTAVNO SODIŠČE

255. Odločba o ugotovitvi, da druga poved drugega odstavka 3. člena, tretja alineja drugega odstavka 3.a člena, prva alineja četrtega odstavka 3.a člena in druga alineja prvega odstavka 44.č člena v zvezi s tretjim odstavkom 3.a člena in prvo alinejo petega odstavka 3.a člena, drugi odstavek 42. člena, prvi odstavek 44. člena in drugi odstavek 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ter drugi in peti odstavek 39. člena in prva poved četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti niso v neskladju z Ustavo in o razveljavitvi druge povedi prve alineje petega odstavka 3.a člena ter drugega do četrtega odstavka 43. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

256. Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi
257. Tarifni pravilnik o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
258. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2022
259. Sporazum o rešitvi stavkovnih zahtev

OBČINE

Dobrova-Polhov Gradec

260. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilnih kampanj za lokalne volitve v Občini Dobrova - Polhov Gradec od leta 2022 dalje
261. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec

Grosuplje

262. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Turistično- oskrbovalni center III, Grosuplje/TOC III

Kočevje

263. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2023 št. 1
264. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

Kranj

265. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj
283. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci
284. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
285. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj
286. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj
287. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o.
288. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pri Dobri Vesni

Krško

266. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v mestni občini Krško v letu 2023

Ljubljana

267. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Medvode

268. Sklep o uskladitvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode

Miren-Kostanjevica

289. Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Miren - Kostanjevica
290. Odlok o spremembi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Miren - Kostanjevica

Prebold

269. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prebold

Ribnica

291. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica

Sevnica

270. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2023
271. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sevnica

Sežana

272. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana

Tišina

273. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tišina za leto 2023

Tolmin

274. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tolmin v letu 2022

Tržič

275. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič

Zagorje ob Savi

276. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2022–2026
277. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi
278. Letni program športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2023

Žalec

279. Odlok o dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec
280. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec
281. Pravilnik o spremembi Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec
282. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

293. Popravek Poročila o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2022
294. Popravek Revalorizacije tarif po Skupnem sporazumu za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov
295. Popravek Revalorizacije tarif po Skupenm sporazumu za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti turističnih kmetij (turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost)
296. Popravek Sklepa o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti