Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2023 z dne 1. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2023 z dne 1. 12. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3481. Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024–2026 (OdPSD24–26-A)
3482. Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D)

Sklepi

3483. Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024
3484. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
3485. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3486. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3487. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3488. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
3489. Sklep o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za Unesco
3490. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine

Drugi akti

3491. Akt o izvolitvi štirih članov Državnotožilskega sveta

PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3492. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)
3493. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)
3494. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3495. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3496. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3497. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3498. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3499. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3500. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3501. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3502. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3503. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3504. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3505. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3506. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3507. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3508. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3509. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3510. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3511. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3512. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3513. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3514. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3515. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3516. Uredba o finančni podpori za izvajanje aktivnosti kmetijskih, razvojnih in izobraževalnih organizacij Slovencev v zamejstvu

Sklepi

3517. Sklep o spremembi Sklepa o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Barceloni
3518. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Barceloni, v Kraljevini Španiji

MINISTRSTVA

3519. Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov
3520. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
3521. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA »BRANKO IN DUNJA BEZJAK« FUNDACIJA ZA PODPORO HRVAŠKO – SLOVENSKEGA SODELOVANJA IN SPOZNAVANJA NA PODROČJU KULTURE, IZOBRAŽEVANJA IN HUMANITARNOSTI
3522. Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju ustanove »USTANOVA NOVELUS«
3587. Pravilnik o vsebini vloge in obrazcu za uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana

USTAVNO SODIŠČE

3523. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o kazenskem postopku ni v neskladju z Ustavo
3524. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 146. člena Gradbenega zakona

SODNI SVET

3525. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
3526. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3527. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju zdravil na listo
3528. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju živil za posebne zdravstvene namene na listo
3529. Sklep o višini stroškov izpita
3530. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2023
3531. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev štirih članov Državnotožilskega sveta, ki jih izvolijo državni tožilci izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, ki so potekale 23. novembra 2023

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3532. Poslovnik o delu Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic
3533. Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost

OBČINE

Ajdovščina

3534. Pravilnik o določitvi pogojev in merila za dodelitev subvencije za zamenjavo kritin ali fasadnih plošč, ki vsebujejo azbestna vlakna

Celje

3535. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za območje Prekorje-kmetija Prekoršek-KZ 1
3536. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje

Grosuplje

3537. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G«

Idrija

3538. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.
3539. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2024
3540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zavod za turizem Idrija
3541. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2024
3542. Sklep o prenehanju statusov grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kamnik

3543. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023

Kočevje

3544. Odlok o občinskih cestah v Občini Kočevje
3545. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje
3546. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »del enote urejanja prostora KV-1-OPPNc« v Kočevju
3547. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje
3584. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje

Komen

3548. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen
3549. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2024

Koper

3550. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorice javnega zavoda SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE ISTRE – CENTRO DI CONSULENZA PER I BAMBINI, I GIOVANI E I GENITORI DELL’ISTRIA v plačni razred za določitev osnovne plače

Kranj

3551. Odlok o spremembah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj
3552. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka

Kranjska Gora

3585. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine

Ljubljana

3553. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024
3554. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2025

Ljubno

3555. Sklep o začetku postopka priprave prve tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Ljubno (SD/TP OPN 1)

Pivka

3586. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Pivka

Sevnica

3556. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Sevnica
3557. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
3558. Odlok o spremembah in dopolnitvah grafičnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 7)
3559. Sklep o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar–marec 2024

Tišina

3560. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2023
3561. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2024

Tolmin

3562. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2024
3563. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
3564. Sklep o sprejetju cene opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
3565. Sklep o sprejetju cene opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
3566. Sklep o sprejetju vodarine
3567. Sklep o določitvi subvencije omrežnine

Tržič

3568. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Tržič
3569. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2023
3570. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej
3571. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Tržič
3572. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
3573. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič
3574. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič
3575. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
3576. Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin članom občinskega sveta in njegovih delovnih teles, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Občini Tržič
3577. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Velike Lašče

3578. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Velike Lašče
3579. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2024
3580. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče
3581. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žalec

3582. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jugozahodni del enote urejanja prostora PO-5 (vrtec Ponikva) – tehnični popravek

Žirovnica

3583. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom v Občini Žirovnica

POPRAVKI

3588. Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2023 št. 2

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost