Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2023 z dne 1. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2023 z dne 1. 12. 2023

Kazalo

3545. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje, stran 10417.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP; ZZ), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; ZLS), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; ZSRT-1), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg; ZUJIK), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15, 39/23) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20, 63/23) je Občinski svet Občine Kočevje na 10. redni seji dne 28. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Javni zavod za turizem in kulturo (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje (Uradni list RS, št. 75/15, 68/16, 26/17) za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spodbujanje javne službe na področju turistične in kulturne dejavnosti z namenom enotnega razvoja in povezovanja ponudbe, pospeševanja in promocije turizma, kulture in kulturne dediščine ter turistično informacijske dejavnosti v Občini Kočevje.
(2) S tem odlokom ustanoviteljica ureja status zavoda, razmerja med ustanoviteljico in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije zavoda ter dejavnosti in načina financiranja zavoda.
(3) Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in ta odlok.
(4) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Občinski svet Občine Kočevje.
(5) V tem odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo nevtralno za ženski in moški spol.
II. STATUSNE DOLOČBE 
2. člen 
(ime, sedež in pravni status javnega zavoda) 
(1) Ime zavoda: Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje
Skrajšano ime: Zavod Kočevsko
Sedež zavoda: Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje
(2) O spremembah poslovnega naslova znotraj registriranega kraja sedeža zavoda odloča direktor zavoda po predhodnem soglasju župana Občine Kočevje.
(3) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena zavoda, ki se določi s statutom zavoda.
3. člen 
(zastopanje, predstavljanje in podpisovanje) 
(1) Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor. Direktor zastopa in predstavlja zavod, obseg upravičenja za zastopanje pa mu določi Svet zavoda. Morebitna omejitev pooblastil se vpiše v sodni register.
(2) Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor. Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje v posameznih zadevah pooblasti druge osebe. Pooblaščenec ne more prenesti pooblastila na drugo osebo.
(3) Pod pogoji, določenimi v zakonu, se lahko imenuje tudi vršilec dolžnosti.
4. člen 
(pečat javnega zavoda) 
(1) Javni zavod ima žig okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini žiga je zapis KOČEVSKO v treh vrsticah ko čev sko, v malih tiskanih črkah. Zapis izhaja iz ene izmed postavitev logotipa imena destinacijske znamke. Na zgornji strani žiga je polkrožen napis z leve proti desni strani Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje, na spodnji strani žiga pa vodoravno številka.
(2) Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor s splošnim aktom.
III. NALOGE IN DEJAVNOSTI ZAVODA 
5. člen 
(naloge zavoda) 
Zavod na področju razvoja turizma in kulture, kot javno službo, izvaja naslednje naloge:
– oblikuje in pripravlja celovito turistično ponudbo na ravni zaokroženega turističnega območja,
– upravlja objekte, ki so v lasti Občine Kočevje s področja turizma in kulture,
– sistematično načrtuje, spodbuja in usmerja razvoj turistične ponudbe na ravni zaokroženega turističnega območja,
– promovira in trži celovito turistično ponudbo na ravni zaokroženega turističnega območja,
– sodeluje in se povezuje s sorodnimi turističnimi in kulturnimi organizacijami, društvi ali posamezniki ter organizira in izvaja skupne promocijske nastope in prireditve na sejmih in borzah ter drugih oblikah predstavitve turizma in kulturne dediščine doma in v tujini,
– se povezuje in skupno nastopa s sosednjimi turističnimi destinacijami z namenom skupne promocije in trženja doma in v tujini,
– spodbuja in podpira razvoj inovativnih turističnih in kulturnih produktov ter spodbuja in podpira sodelovanje društev, organizacij in posameznikov, ki so izvajalci turistične in kulturne dejavnosti,
– nudi svetovanje in pomoč društvom, organizacijam in posameznikom, ki izvajajo turistično, kulturno in raziskovalno dejavnost,
– sodeluje in se povezuje z vzgojno-izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami z namenom priprave in izvedbe pedagoško, vzgojnih in raziskovalnih programov s ciljem v okolju razvijati pozitiven odnos do turizma, kulture, kulturne dediščine, tradicije, okolja in krajine,
– sooblikuje turistično ponudbo Slovenije in njeno promocijo,
– sodeluje in se povezuje z nacionalno turistično organizacijo in z drugimi sorodnimi organizacijami,
– sodeluje in se povezuje z organizacijami s področja kulture na nacionalni ravni,
– soorganizira in usklajuje ter koordinira kulturne in turistične prireditve, pomembne za oblikovanje celovite ponudbe in njene promocije,
– organizira in izvaja protokolarne, izobraževalne, promocijske, družabne in druge prireditve v prostorih zavoda in izven,
– izvaja gostinske storitve za obiskovalce in za potrebe prireditev,
– organizira in izvaja kulturne prireditve lokalnega in širšega pomena,
– opravlja informacijsko turistično dejavnost s tem, da: informira turiste, zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavlja njihovo mnenje o kakovosti turistične ponudbe, sprejema in posreduje predloge in pritožbe obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– zbira, analizira in posreduje podatke o turističnem prometu,
– analizira učinke promocijskih aktivnosti,
– ureja in vzdržuje turistično spletno stran turistične destinacije,
– ureja nekatere objekte turistične infrastrukture na ravni zaokroženega turističnega območja,
– spremlja in se prijavlja na razpise državnega in mednarodnega nivoja.
6. člen 
(dejavnosti zavoda) 
(1) Glavna dejavnost zavoda je skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščena:
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
(2) Poleg navedenega pa zavod opravlja še naslednje dejavnosti, razvrščene skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
Za področje turizma in kulture:
Trgovina na drobno
G/47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G/47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G/47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom
G/47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
Poštna in kurirska dejavnost
H/53.100 – Izvajanje univerzalne poštne storitve
Dejavnost strežbe jedi in pijač
I/56.103 – Slaščičarne in kavarne
I/56.104 – Začasni gostinski obrati
I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I/56.290 Druga oskrba z jedmi
I/56.300 Strežba pijač
Založništvo
J/58.110 Izdajanje knjig
J/58.130 Izdajanje časopisov
J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190 Drugo založništvo
J/58.290 Drugo izdajanje programja
Poslovanje z nepremičninami
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje
M/70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Oglaševanje in raziskovanje trga
M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
Druge strokovne in tehnične dejavnosti
M/74.200 Fotografska dejavnost
M/74.300 Prevajanje in tolmačenje
M/74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Dajanje v najem in zakup
N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N/77.220 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N/77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N/77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti
N/82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične dejavnosti
N/82.300 Organizacija razstav, sejmov, srečanj
Izobraževanje
P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Za področje turizma:
Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
G/47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
Gostinske nastanitvene dejavnosti
I/55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I/55.201 Počitniški domovi in letovišča
I/55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
I/55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I/55.300 Dejavnost kampov, taborov
Dajanje v najem in zakup
N/77.340 – Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti
N/79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N/79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
Za področje kulture:
Izobraževanje
P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
Kulturne in razvedrilne dejavnosti
R/90.010 Umetniško uprizarjanje
R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030 Umetniško ustvarjanje
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
R/91.030 Varstvo kulturne dediščine
Športne in druge dejavnosti za prosti čas
R/93.110 Obratovanje športnih objektov
R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi
J/59.110 Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
J/59.120 Postprodukcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.130 Distribucija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
J/59.140 Kinematografska dejavnost
J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Radijska in televizijska dejavnost
J/60.100 Radijska dejavnost
J/60.200 Televizijska dejavnost
Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
J/62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J/62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Druge informacijske dejavnosti
J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120 Obratovanje spletnih portalov
J/63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
7. člen 
(tržna dejavnost zavoda) 
Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe iz tega odloka opravlja tudi dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu, ki so povezane z opravljanjem javne službe, jo dopolnjujejo ali pa povečujejo učinkovitejšo uporabo sredstev zavoda. Pri tem zavod pridobiva sredstva za izvajanje takih programov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb, pod pogoji in na način, ki ga določa posebna pogodba.
8. člen 
(storitve tržne dejavnosti) 
Zavod kot dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu lahko opravlja dejavnosti, ki so navedene v 6. členu odloka, in sicer:
– nudenje strokovnih storitev s področja dejavnosti zavoda pravnim in fizičnim osebam,
– razvoj in priprava turističnih produktov destinacijskega nivoja ter izvedba, ki vedno ne sodijo v program javne službe,
– organizacija in izvedba kongresnih, civilno-družbenih, protokolarnih, gospodarskih, izobraževalnih, sejemskih, festivalskih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe,
– posredovanje kulturnih prireditev,
– storitve s področja prireditvenega, športnega in kulturnega turizma in
– svetovanje in nudenje pogodbenih storitev s področja dejavnosti zavoda.
9. člen 
(pogoji za izvajanje tržne dejavnosti) 
(1) Zavod lahko izvaja dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, če z izvajanjem te zagotovi najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov, pri čemer ne sme obremenjevati izvajanja dejavnosti javne službe in mora v tem delu poslovanja izkazati vsaj izravnan poslovni izid.
(2) Izvajanje dejavnosti prodaje blaga in storitev zavod izvaja na način, da ta ne vpliva na obseg in kakovost zagotavljanja dejavnosti javne službe.
(3) Podrobnejše pogoje v zvezi s prodajo blaga in storitev na trgu zavod uredi z aktom, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu.
10. člen 
(sklepanje pogodb) 
(1) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
(2) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljice.
IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA 
11. člen 
(organizacijske enote zavoda) 
Zavod je organiziran v organizacijske enote, in sicer:
– Sektor za turizem
– Sektor za kulturo.
V zavodu so lahko organizirane tudi druge enote, če se za to izkaže potreba.
12. člen 
(podrobnejša organizacija dela zavoda) 
Podrobnejša organizacija dela zavoda in delovanje organizacijskih enot zavoda se določijo v statutu zavoda ter pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda.
13. člen 
(poslovne enote zavoda) 
Zavod upravlja s premoženjem ustanoviteljice na podlagi pogodbe. Za vsak objekt v upravljanju je v zavodu, ločeno po organizacijskih enota, organizirana poslovna enota, in sicer:
– Sektor TURIZEM
– Poslovna enota Hostel Bearlog 
– Poslovna enota Camp Jezero 
– Poslovna enota Kulturni dom Kočevska Reka 
– Poslovna enota Bunker Škrilj 
– Poslovna enota MTB trail center Kočevje 
– Poslovna enota TIC Železniška postaja 
– Sektor KULTURA
– Poslovna enota Kulturni center Kočevje (KCK) 
– Kavarna KCK. 
V. ORGANI JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KOČEVJE 
14. člen 
(organi javnega zavoda) 
Organi zavoda so:
– Svet zavoda,
– direktor zavoda in
– Strokovni svet.
VI. SVET ZAVODA 
15. člen 
(sestava) 
Svet zavoda sestavlja sedem (7) članov, od tega:
– 4 predstavniki ustanoviteljice,
– 1 predstavnik delavcev zavoda,
– 2 predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, od katerih je eden s področja turizma in eden predstavnik s področja kulture.
16. člen 
(mandat članov sveta) 
(1) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(2) V primeru, da pride v mandatni dobi do razrešitve člana sveta in imenovanje novega člana, traja mandatna doba nadomestnega člana do konca trajanja mandata sveta zavoda.
17. člen 
(imenovanje oziroma izvolitev članov sveta) 
(1) Člane sveta – predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Kočevje po postopku, določenem s poslovnikom občinskega sveta.
(2) Člana sveta – predstavnika delavcev zavoda volijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah.
(3) Člana sveta – predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja turizma in kulture imenuje župan Občine Kočevje, na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva.
18. člen 
(konstituiranje Sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda se konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda in se je iztekel mandat svetu prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju Sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega Sveta.
(2) Konstitutivno sejo Sveta skliče direktor, ki jo do izvolitve predsednika sveta tudi vodi, najpozneje v roku 30 dni po imenovanju njegovih članov.
(3) Administrativno tehnične naloge za Svet zavoda opravljajo zaposleni v zavodu.
19. člen 
(vodenje Sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda ima predsednika in namestnika, ki ga izmed sebe izvolijo člani Sveta na prvi konstitutivni seji z večino glasov vseh prisotnih članov.
(2) Predsednik Sveta organizira in vodi delovanje Sveta zavoda, skrbi za komunikacijo z ustanoviteljem (pošiljanje gradiv sveta zavoda, redna posvetovanja z ustanoviteljem) in v primeru neaktivnosti posameznega člana Sveta opozori ustanovitelja oziroma organ oziroma organizacijo, katerega predstavnik je.
(3) Namestnik predsednika nadomešča predsednika Sveta v primeru njegove odsotnosti.
(4) Svet zavoda veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica njegovih članov.
(5) Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov.
20. člen 
(pristojnosti Sveta zavoda) 
Svet zavoda:
– sprejema program dela in spremlja njegovo uresničevanje;
– sprejema finančni načrt in rebalans finančnega načrta ter spremlja njegovo izvajanje;
– sprejema letno poročilo zavoda ter odloča o razporejanju morebitnega presežka prihodkov nad odhodki;
– sprejema statut zavoda;
– sprejema vse splošne in interne akte zavoda, vključno z vsemi ceniki;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– imenuje direktorja zavoda s soglasjem Občinskega sveta Občine Kočevje;
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja na način in pod pogoji, ki so določeni v 27. členu tega odloka;
– razrešuje direktorja zavoda na način in pod pogoji, ki so določeni v 26. členu tega odloka;
– objavi javni razpis za direktorja najkasneje 90 dni pred potekom mandata obstoječega direktorja;
– opravlja druge z zakonom, statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
21. člen 
(prenehanje mandata člana sveta zavoda) 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat s potekom časa, za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan.
(2) Pred potekom časa, za katerega je bil imenovan, poteče mandat članu sveta zavoda:
– če sam zahteva razrešitev,
– če zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov, ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– če je razrešen,
– če predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v zavodu,
– iz drugih razlogov, v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Član sveta zavoda je lahko razrešen, poleg razlogov navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, iz naslednjih razlogov:
– če se le-ta trikrat neupravičeno ne udeleži seje Sveta zavoda,
– če za neudeležbo na seji pisno ne navede upravičenega razloga. Upravičeni razlogi se posebej opredelijo v Poslovniku Sveta zavoda,
– če bi se izkazalo, da le-ta članstvo v Svetu zavoda izrablja ali poizkuša izrabiti za osebne interese,
– če le-ta neustrezno zastopa interese ustanovitelja,
– če le-ta ravna v nasprotju z določbami tega akta ali statuta zavoda,
– če je v času mandata pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.
(4) Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov, navedenih v drugem odstavku tega člena, prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne organe, da speljejo postopek za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
(5) V primeru predčasne razrešitve člana sveta, se za čas do izteka mandatne dobe imenuje nov član, po istem postopku, kot je bil imenovan ali izvoljen razrešeni član.
(6) Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.
22. člen 
(pravica do nadomestila) 
(1) Član sveta javnega zavoda je upravičen do povračila potnih stroškov za prihod na sejo sveta, in sicer v skladu s predpisi, ki veljajo za povračilo potnih stroškov zaposlenim v državnih organih oziroma samoupravnih lokalnih skupnostih.
(2) Član sveta je upravičen tudi do sejnine, in sicer v višini 75 % sejnine, ki jo določa uredba, ki ureja sejnine v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je država.
(3) Ne glede na navedeno skupni znesek, ki se lahko izplača za povračilo potnih stroškov in sejnin, ne sme preseči zneska, določenega s pravilnikom javnega zavoda, ki določa izplačilo sejnin.
VII. DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA 
23. člen 
(pristojnosti in naloge direktorja) 
(1) Direktor je poslovodni organ zavoda. Organizira in vodi strokovno delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
(3) Naloge direktorja so:
– organizira, načrtuje in vodi delo in poslovanje zavoda,
– pripravlja strateški načrt,
– pripravlja program dela in finančni načrt in odgovarja za njegovo izvedbo,
– pripravlja akt o organizaciji dela,
– obvešča uporabnike in ustanovitelja o delu zavoda,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi organizacijami v državi in tujini,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev, tekočega in investicijskega vzdrževanja,
– izvršuje sklepe in odločitve Sveta zavoda,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za promocijo zavoda, skrbi za trženje storitev in oblikuje predlog cen storitev,
– imenuje delovne skupine ali druga delovna telesa za izvedbo določenih nalog ali proučitev posameznih vprašanj iz njegove pristojnosti,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o razporejanju delovnega časa,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– sprejema akt o določitvi podatkov, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– opravlja naloge po sklepu ustanoviteljice,
– in druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi in ta odlok.
24. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja) 
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali 2. bolonjsko stopnjo,
– strokovno poznavanje področja dela v javnem zavodu s področja glavnih dejavnosti zavoda,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj, in sicer vodstvenih izkušenj pri vodenju podjetja ali zavoda, ki pokriva oziroma vključuje podobne ali sorodne strokovne in programske dejavnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje vsaj dveh svetovnih jezikov (enega aktivno, enega pasivno).
(2) Kandidat za direktorja je dolžan ob prijavi na javni razpis priložiti življenjepis ter vizijo poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
25. člen 
(imenovanje in mandat direktorja) 
(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Občinskega sveta Občine Kočevje. Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan. Javni razpis za imenovanje direktorja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.
(2) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta predsednik. Delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
26. člen 
(prenehanje mandata za direktorja) 
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
(2) Svet zavoda lahko predčasno razreši direktorja, če le-ta zaprosi za predčasno razrešitev. O predčasni razrešitvi mora Svet zavoda nemudoma obvestiti župana in Občinski svet Občine Kočevje.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena mora Svet zavoda razrešiti direktorja tudi v primeru, če le-ta iz kakršnega koli razloga ne more, ne zmore ali ne opravlja del in nalog, ki bi jih kot direktor moral. Pred razrešitvijo mora Svet zavoda pridobiti tudi soglasje Občinskega sveta Občine Kočevje k predčasni razrešitvi.
(4) Svet zavoda lahko na predlog župana predčasno razreši direktorja tudi v primerih, če bi se izkazalo, da:
– je direktor ravnal v nasprotju z določbami tega akta;
– direktor ne spoštuje določb pogodbe o zaposlitvi;
– je direktor subjektivno ali objektivno odgovoren za slabo finančno poslovanje zavoda, ki se kaže kot presežek odhodkov nad prihodki;
– je direktor subjektivno ali objektivno odgovoren za negospodarno ali nenamensko rabo sredstev; če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi;
– s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda;
– je bil direktor v času trajanja mandata pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.
27. člen 
(vršilec dolžnosti) 
(1) Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma, če za direktorja ni imenovan nihče izmed prijavljenih kandidatov, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti.
(2) Vršilca dolžnosti direktorja zavoda lahko svet zavoda imenuje izmed strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
(3) Vršilca dolžnosti direktorja zavoda imenuje svet zavoda do imenovanja novega direktorja, vendar največ za eno leto.
VIII. STROKOVNI SVET 
28. člen 
(sestava in naloge Strokovnega svata) 
(1) Strokovni svet zavoda ima 5 članov, od tega 3 s področja turizma in dva s področja kulture.
(2) Strokovni svet je kolegijski organ, ki ga sestavljajo strokovnjaki s področja dela zavoda. Svoje delo opravljajo brezplačno, upravičeni pa so do povračila dejansko nastalih stroškov prevoza na sejo v višini, ki velja za javne uslužbence.
(3) Strokovni svet ima naslednje naloge:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali pravilih zavoda,
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda,
– daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti
– ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene naloge.
(4) Člane strokovnega sveta in predsednika strokovnega sveta imenuje Svet zavoda. Mandat članov Strokovnega sveta je štiri leta. Ne glede na navedeno mandat članom Strokovnega sveta avtomatično preneha 30. dan po prenehanju mandata direktorja.
(5) Formalni in neformalni pogoji za imenovanje članov Strokovnega sveta ter pravice, obveznosti in naloge Strokovnega sveta se natančneje določijo s statutom zavoda.
IX. FINANČNI VIRI, NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA IN POSLOVANJE 
29. člen 
(financiranje zavoda) 
(1) Ustanoviteljica zavodu zagotavlja ustrezne pogoje za opravljanje dejavnosti.
(2) Vse premično in nepremično premoženje in druga lastniška upravičenja, s katerimi upravlja zavod, so v lasti ustanoviteljice.
(3) Ustanoviteljica s posebnim aktom določi premoženje, ki ga ima zavod v upravljanju. Premoženje predstavlja del javne infrastrukture na področju turizma, kulture, mladine in športa ter je zavodu dano v upravljanje za opravljanje njegove dejavnosti.
(4) S posebnim aktom se določijo tudi medsebojne pravice in obveznosti glede načina upravljanja, vodenja evidenc in medsebojnega obveščanja.
(5) Zavod je s premoženjem, ki ga ima v upravljanju, dolžan ravnati v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(6) Zavod premoženja, s katerim upravlja, ne more s pravnimi posli odtujiti ali ga obremeniti brez soglasja ustanoviteljice, ki je lastnica premoženja.
(7) Zavodu se na podlagi predložitve programa dela zavoda, ki ga letno sprejme Svet zavoda, zagotovijo proračunska sredstva iz proračuna Občine Kočevje.
30. člen 
(viri financiranja) 
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanoviteljice,
– iz državnega proračuna in drugih javnih virov,
– s kandidaturo na državnih javnih razpisih,
– s kandidaturo na mednarodnih in regionalnih javnih razpisih,
– s članarino, vstopninami in drugimi nadomestili,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z oddajanjem prostorov in opreme v najem,
– z darili, donacijami ter prispevki sponzorjev,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
31. člen 
(zadolževanje zavoda) 
Zavod se sme zadolževati le po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Kočevje. Za zadolževanje se štejejo tudi:
– blagovni krediti ter nakupi blaga, pri katerih so dogovorjeni roki plačila daljši od zakonsko določenih;
– lizing oziroma finančni najem in
– dogovorjeni limiti na transakcijskem računu.
32. člen 
(presežki zavoda) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in so evidentirana na kontih časovnih razmejitvah ter za neporabljena sredstva za investicije, ki ga z letnim planom odobri Svet zavoda, mora zavod vplačati v proračun Občine Kočevje.
(2) Svet zavoda vsako leto po sprejemu zaključnega računa za preteklo leto in v skladu s finančnim načrtom za tekoče leto ugotovi višino sredstev iz prejšnjega odstavka, ki jih mora zavod prenesti na ustanovitelja najkasneje do 30. aprila tekočega leta.
33. člen 
(primanjkljaj zavoda) 
(1) Primanjkljaj sredstev, izkazan v periodičnem ali letnem obračunu, krije ustanovitelj, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa dokazano sprejme, da je do njega prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki so posledica disparitete med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami, pri čemer mora zavod dokazati, da ima sistemizirano število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu z dogovorjenim programom na ravni občine oziroma mesta (nadstandardi) ter da je realizirana masa sredstev za osebne dohodke enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih osebnih dohodkov za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
(2) Primanjkljaj sredstev ugotovljen iz naslova preveč izplačanih osebnih dohodkov krije zavod iz prihodkov bodočega obdobja z znižanjem osebnih dohodkov.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
34. člen 
(poročanje in nadzor) 
(1) Zavod je dolžan vsako leto ustanovitelju predložiti letno poročilo o delu in poslovanju za preteklo leto.
(2) Zavod je dolžan ustanovitelju poslati vsa poročila in ugotovitve na podlagi izvedenih notranjih ali zunanjih revizij, inšpekcijskih pregledov ali pregledov drugih pristojnih organov na upravnem in poslovno-finančnem področju.
(3) Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva posebna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih vprašanjih v zvezi z delovanjem zavoda in upravljanja s sredstvi.
(4) Posebno poročilo lahko zavod predloži tudi na lastno pobudo, če oceni, da za to obstajajo upravičeni razlogi.
(5) Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo dela opravljajo pristojni organi ter notranja revizija, ki jo pooblasti zavod. Področje revidiranja določi zavod v soglasju z ustanoviteljem.
35. člen 
(soglasje ustanovitelja) 
Zavod mora pridobiti soglasje ustanovitelja za:
– spremembo imena in sedeža,
– spremembo statuta,
– razširitev ali spremembo dejavnosti,
– imenovanje in razrešitev direktorja.
36. člen 
(pošiljanje gradiva) 
En izvod gradiva za sejo sveta zavoda se pošlje občinski upravi. Enako velja za gradivo, ki nastane na podlagi izvedene seje sveta zavoda (zapisnik, sprejeti sklepi in drugi akti ipd.).
XI. JAVNOST DELA 
37. člen 
(javno delo zavoda) 
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja preko spletnih strani, spletnih družabnih omrežij, s poročili ustanovitelju, novinarskimi konferencami ter drugimi načini komuniciranja z javnostjo.
(3) Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
38. člen 
(splošno) 
Zavod ima:
– statut, s katerim se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda. Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja;
– druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda, v skladu s statutom. Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
39. člen 
(mandat dosedanjih članov sveta zavoda) 
Dosedanjim članom sveta zavoda, imenovanim pred uveljavitvijo tega odloka, funkcija poteče s potekom mandatne dobe za katero so bili imenovani.
40. člen 
(konstituiranje Strokovnega sveta) 
Zavod je dolžan konstituirati Strokovni svet zavoda v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.
41. člen 
(uskladitev splošnih aktov zavoda) 
Splošni akti zavoda se uskladijo z določbami tega odloka v roku dva meseca po začetku veljavnosti tega odloka.
42. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje (Uradni list RS, št. 75/15, 68/16, 26/17).
43. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2023-3
Kočevje, dne 29. novembra 2023
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti